HOTĂRÂRE nr. 308 din 10 mai 2018privind suplimentarea bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 mai 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție pe anul 2018, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“, titlul 20 „Bunuri și servicii“, cu suma de 1.058 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, în vederea închirierii unui spațiu suplimentar în care să își desfășoare activitatea Înalta Curte de Casație și Justiție.  +  Articolul 2Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.  +  Articolul 3Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție pe anul 2018.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Nicolae Liviu Popa,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 10 mai 2018.Nr. 308.----