ORDIN nr. 3.633 din 3 mai 2018pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 9 mai 2018    În baza prevederilor art. 264 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare, ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.161/2016 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 9 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial din cadrul Ministerului Educației Naționale, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Valentin Popa
    București, 3 mai 2018.Nr. 3.633.  +  ANEXĂMETODOLOGIE ȘI CRITERIIprivind acordarea gradației de merit personalului didactic dinînvățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018