HOTĂRÂRE nr. 281 din 3 mai 2018pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 8 mai 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAlineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 637/2017 pentru organizarea și funcționarea Consiliului pentru Coordonarea Industriei Naționale de Apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 13 septembrie 2017, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În vederea nominalizării prin decizie a prim-ministrului, reprezentanții entităților componente ale Consiliului trebuie să dețină autorizație de acces la informații clasificate, nivel minim Secret, potrivit legislației specifice domeniului. Participarea reprezentaților entităților componente la ședințele Consiliului se face cu respectarea prevederilor legale privind protecția informațiilor clasificate.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 174/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul al drepturilor salariale pentru salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat din industria națională de apărare care nu desfășoară activități de bază din lipsă de comenzi sau contracte, precum și pentru stabilirea activităților prevăzute la art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 31 martie 2017, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (2) și (5) vor avea următorul cuprins:(2) Fondul lunar pentru plata drepturilor salariale și a contribuțiilor datorate de angajator pentru activitățile desfășurate în conformitate cu prevederile art. 1 este stabilit de către operatorii economici pe baza încărcării personalului aferent capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare potrivit anexei nr. 1, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate...................................................................................................(5) Sumele solicitate se alocă operatorilor economici în baza decontului justificativ, prevăzut la alin. (4), avizat de direcția coordonatoare din cadrul ministerului de resort și aprobat de ordonatorul principal de credite.2. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Dănuț Andrușcă
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naționale,
  Mihai-Viorel Fifor
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 3 mai 2018.Nr. 281.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 174/2017)Operator economic Aprob.Ordonator principal de credite,AvizatMinisterul de resortDirecția coordonatoare
  DECONT JUSTIFICATIV
  pentru stabilirea fondului lunar potrivit art. 1
  pe luna .......................
  I.
  Nr. ore aferente activităților desfășurate potrivit art. 1, din care:Total ore Activitatea a) Total ore Activitatea b) Total ore Activitatea c) Total ore Activitatea d)
       
  II.Nr. crt.Date de fundamentareU.M.Valoare
  1.Total ore aferente activităților potrivit pct. Iore 
  2.Număr de ore lucrătoare în luna de raportareore 
  3.Nr mediu de personal rezultatnr. personal 
   (rd. 1 : rd. 2)  
  4.75% din salariul mediu brut pe economie comunicat de INS pentru luna anterioară, respectiv .....................lei 
  5.Sume completare fond salarii (rd. 3 x rd. 4)lei 
  6.Contribuții datorate de angajator pentru sumele de la punctul 5, din care:lei 
  6.1.CASlei 
  6.2.Contribuții pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătatelei 
  6.3.Fond pentru accidente de muncă și boli profesionalelei 
  6.4.Fond asigurări de sănătatelei 
  6.5.Fond șomajlei 
  6.6.Fond garantare pentru plata creanțelor salarialelei 
  6.7.Contribuția asiguratorie pentru muncălei 
  7.Total sume alocate conform art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare (rd. 5 + rd. 6)lei 
  NOTE: 1. La nivel anual nu poate fi depășit numărul mediu maxim care se aprobă prin Hotărârea Guvernului nr. …., calculat astfel: Σ nr. de personal lunar/12 ≤ număr mediu maxim anual aprobat. 2. Conducerea executivă a operatorului economic confirmă realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor din decontul justificativ prezentat la plată și arată că măsurile sunt necesare și limitate la menținerea capacităților de producție pentru apărare.3. Contribuțiile prevăzute la nr. crt. 6.1-6.6 sunt calculate pentru veniturile realizate până la 31 decembrie 2017. 4. Contribuția prevăzută la nr. crt. 6.7 se calculează pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  Director general,
  .....................................
  CFP
  Director economic,
  .....................................
  -----