NORME METODOLOGICE din 20 septembrie 2006 de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 6 octombrie 2006  Notă
  *) Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 20 septembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 823 din 6 octombrie 2006.
   +  Legea nr. 193/2006:Art. 1 - Societățile comerciale, regiile autonome, societățile și companiile naționale, instituțiile din sectorul bugetar, unitățile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum și persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou și a tichetelor de creșă.  +  Norme metodologice: 1.1. Fac parte din categoria angajatorilor prevăzuți la art. 1 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, denumită în cuprinsul prezentelor norme metodologice angajatori:a) regiile autonome, societățile și companiile naționale, societățile comerciale, indiferent de forma juridică de organizare și de forma de proprietate;b) instituțiile din sectorul bugetar, definite de legea privind finanțele publice și de legea privind finanțele publice locale, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, inclusiv cele care se finanțează integral din venituri proprii;c) instituțiile financiare și instituțiile de credit;d) organizațiile cooperatiste, societățile agricole și alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică, organizațiile nonprofit, precum și orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislației române;e) persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă.1.2. Tichetele cadou și tichetele de creșă sunt bilete de valoare.1.3. Imprimatul reprezentând tichetul cadou și tichetul de creșă se emite pe suport hârtie pe care se imprimă valoarea nominală și elementele obligatorii care asigură circulația acestuia în condiții de siguranță.1.4. Evidența circulației tichetelor cadou și a tichetelor de creșă se ține la valoarea nominală imprimată pe tichet.1.5. Modelul tichetului cadou și a tichetului de creșă, cu elementele minime obligatorii care se imprimă pe acesta, este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.  +  Legea nr. 193/2006:Art. 2 - (1) Tichetele cadou se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate, precum și pentru cheltuieli sociale.  +  Norme metodologice: 2.1. Activitățile și destinațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, sunt generatoare de cheltuieli care se încadrează în prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.2.2. Angajatorii pot utiliza tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate, în limita sumelor destinate acoperirii valorii nominale a acestor tichete, prevăzute în bugetele proprii, aprobate potrivit legii, în poziții distincte de cheltuieli, denumite tichete cadou. În acest caz, regimul fiscal aplicabil contravalorii nominale a tichetelor cadou acordate de angajatori este cel stabilit prin dispozițiile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru cheltuielile efectuate de contribuabili.2.3. Angajații persoane fizice care desfășoară o activitate într-o relație de angajare, în baza unui raport de muncă reglementat de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, sau de o lege specială, pot beneficia de tichete cadou acordate de angajatorii lor, numai pentru destinațiile sau evenimentele care se încadrează în cheltuielile sociale. Angajatorii acordă angajaților proprii tichete cadou, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri de cheltuieli aprobat potrivit legii, într-o poziție distinctă de cheltuieli denumită "Tichete cadou" pentru cheltuieli sociale.2.4. Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, angajații din cadrul unităților prevăzute la art. 1 din această lege, care beneficiază de tichete cadou, pot beneficia și de tichete de creșă. Acordarea tichetelor cadou nu exclude acordarea concomitentă și a tichetelor de creșă pentru același angajat.2.5. Suma individuală sub forma tichetelor de creșă se acordă, conform art. 3 alin. (2) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani și se asigură integral din costuri de către angajator.  +  Legea nr. 193/2006:Art. 4 - (2) Tichetele de creșă se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unitățile din sectorul bugetar și, potrivit prezentei legi, pentru celelalte categorii de angajatori, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat.  +  Norme metodologice: 3.1. Instituțiile din sectorul bugetar, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, exclusiv cele care se finanțează integral din venituri proprii, acordă tichete de creșă, în limita sumelor destinate acoperirii nominale a tichetelor de creșă prevăzute într-o poziție distinctă de cheltuieli denumită "Tichete de creșă" în bugetele de venituri și cheltuieli proprii aprobate potrivit legii, potrivit prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale la articolul bugetar "Tichete de creșă".3.2. Pentru celelalte categorii de angajatori, inclusiv pentru instituțiile din sectorul bugetar care se finanțează integral din venituri proprii, tichetele de creșă se acordă în limita sumelor destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de creșă prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate potrivit legii, într-o poziție distinctă de cheltuieli denumită "Tichete de creșă".3.3. La determinarea sumelor destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de creșă se iau în calcul: valoarea lunară a tichetului de creșă, numărul de angajați care vor beneficia de tichete de creșă și numărul de luni aferent perioadei pentru care se acordă aceste tichete.  +  Legea nr. 193/2006 Art. 5 - (1) Tichetele cadou și tichetele de creșă se emit de către unitățile cu activitate specializată în domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite în continuare unități emitente.  +  Norme metodologice: 4.1. Unitățile emitente cu activitate specializată sunt persoane juridice înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activitate de emitere a tichetelor cadou și a tichetelor de creșă și care asigură circulația acestora în condiții de siguranță, în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor Publice, potrivit criteriilor elaborate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.4.2. În vederea desfășurării activității prevăzute la pct. 4.1, unitatea emitentă încheie direct, potrivit art. 8 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, contracte pentru prestarea serviciilor cu creșe sau alte unități educaționale, precum și cu operatori economici, denumiți în continuare operatori economici afiliați. Operatorii economici care pot fi afiliați la rețeaua utilizată de unitățile emitente sunt cei care desfășoară activități care fac posibilă utilizarea tichetelor conform prevederilor Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.  +  Legea nr. 193/2006 Art. 6 - Fiecare tichet cadou sau tichet de creșă este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și dacă cuprinde cel puțin următoarele:a) numele și adresa emitentului;b) valoarea nominală a tichetului;c) date referitoare la perioada de valabilitate;d) spațiu pentru înscrierea numelui și a prenumelui salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creșă;e) spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității la care tichetul a fost utilizat.  +  Norme metodologice: 5. Imprimatul reprezentând tichetul cadou și, respectiv, tichetul de creșă emis de unitatea emitentă este valabil numai dacă conține următoarele elemente obligatorii:a) seria numerică într-o ordine crescătoare pentru tichete cadou și separat pentru tichete de creșă, corespunzătoare numărului de tichete comandat de către angajator în baza contractului de achiziționare a tichetelor;b) numele și adresa emitentului;c) date care definesc angajatorul;d) valoarea nominală a tichetului, în cifre și în litere, care este înscrisă de angajator în comanda fermă transmisă unității emitente;e) perioada de valabilitate a tichetului;f) spațiu pentru înscrierea numelui și a prenumelui salariatului care este îndreptățit să utilizeze tichetul de creșă;g) interdicții în utilizarea tichetelor, stabilite potrivit legii, prezentelor norme metodologice și prin contractul comercial de prestări de servicii încheiat între angajator și unitatea emitentă;h) spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității la care tichetul a fost utilizat.  +  Legea nr. 193/2006 Art. 7 - (1) Valoarea nominală a tichetelor de creșă, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este în sumă de 440 lei (RON) pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creșă.*)(2) Valoarea sumei lunare acordate sub formă de tichete de creșă, prevăzută la alin. (1), se indexează semestrial cu indicele inflației comunicat de Institutul Național de Statistică.(3) Valoarea unui tichet cadou, precum și a unui tichet de creșă este de 10 lei (RON) sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei (RON).  +  Norme metodologice: 6.1. La fundamentarea valorii sumei lunare indexate semestrial, acordată sub formă de tichete de creșă, se vor utiliza următoarele reguli:a) indicele inflației, respectiv indicele prețurilor de consum realizat, cu perioadă de referință luna mai 2006, luna în care Legea nr. 193/2006 a intrat în vigoare;b) semestrul este constituit din 6 luni calendaristice întregi, începând cu luna iunie 2006;c) valoarea sumei lunare acordate sub formă de tichete de creșă de 440 lei, valabilă la data intrării în vigoare a Legii nr. 193/2006.6.2. Ținându-se seama de datele calendaristice la care se comunică indicii realizați ai prețurilor de consum de către Institutul Național de Statistică, valoarea nominală a unui tichet de creșă, valabilă în ultima lună a semestrului stabilit potrivit pct. 6.1, se utilizează și pentru următoarele două luni calendaristice.6.3. Valoarea sumei lunare indexate rezultată din calcul pentru tichetele de creșă se va rotunji din 10 în 10 lei.6.4. Valoarea sumei lunare acordate de angajatori sub forma tichetelor cadou și a tichetelor de creșă este multiplu de 10.6.5. Valoarea nominală înscrisă pe imprimatele reprezentând tichetul cadou și tichetul de creșă, emise de unitățile emitente, va fi de 10 lei, un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.-------------Pct. 6.1.-6.5. care reglementează aplicarea art. 7 din Legea nr. 193/2006 au fost modificate conform art. 1 din ORDINUL nr. 1.536 din 10 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 noiembrie 2014.  +  Legea nr. 193/2006 Art. 9 - Angajatorul distribuie salariaților tichete de creșă lunar.  +  Norme metodologice: 7.1. Tichetele de creșă se distribuie salariaților sau, după caz, angajaților, lunar, pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, încredințat în vederea adopției sau dat în plasament, precum și pentru cei cărora li s-a instituit tutela, cu excepția celor dați în plasament la asistentul maternal profesionist și a celor pentru care s-a dispus măsura plasamentului de urgență, pe baza următoarelor documente:a) cerere pentru acordarea tichetului de creșă;b) actul doveditor eliberat de creșa sau, după caz, unitatea educațională la care este înscris copilul;c) declarație pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creșă;d) declarație pe propria răspundere că celălalt părinte nu beneficiază de concediul și indemnizația care se acordă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare;e) livretul de familie eliberat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 495/1997 privind conținutul, eliberarea și actualizarea livretului de familie, cu modificările ulterioare. În situația în care nu a fost eliberat livretul de familie, cererea va fi însoțită de copia certificatului de naștere al copilului sau a extrasului de naștere. În cazul în care s-a prezentat extrasul de naștere, beneficiarul tichetelor de creșă are obligația ca în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naștere să depună copia acestuia la angajator;f) alte documente solicitate de angajator, după caz, potrivit regulamentului intern prevăzut la pct. 9.1.7.2. În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, și, respectiv, a prevederilor pct. 7.1, salariații sau, după caz, angajații vor solicita în scris creșei sau unității educaționale actul doveditor care atestă înscrierea copilului în structura educațională respectivă. În cerere salariatul va preciza datele de identificare ale angajatorului, precum și datele de identificare ale unității emitente de tichete de creșă de la care angajatorul achiziționează tichetele de creșă. Angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții salariaților, după caz, pot stabili ca cererile adresate creșei sau unității educaționale să fie întocmite și transmise de către angajatori și nu de salariați.7.3. Angajatorii sunt obligați să organizeze lunar o evidență proprie, potrivit modelelor de formulare prevăzute în anexele nr. 2, 2a), 2b) și 2c) la prezentele norme metodologice.  +  Legea nr. 193/2006 Art. 10 - (1) Tichetele de creșă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creșa unde este înscris copilul salariatului.(2) Tichetele de creșă pot fi utilizate în relația cu creșele cu care unitățile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.  +  Norme metodologice: 8.1. Tichetele de creșă acordate de angajatori pot fi utilizate de către angajați numai la creșele la care au înscriși copiii și cu care unitățile emitente au încheiate contracte de prestări de servicii.8.2. Sunt asimilate creșelor, potrivit art. 11 alin. (3) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, și unitățile educaționale care organizează distinct servicii de îngrijire și educație pentru copiii în vârstă de până la 3 ani. Angajații pot utiliza tichetele de creșă dacă la aceste unități educaționale au înscriși copiii în vârstă de până la 3 ani și unitățile emitente au încheiate contracte de prestări de servicii cu acestea.8.3. În cazul în care creșa sau unitatea educațională prevăzută la pct. 8.1 și 8.2 nu are personalitate juridică, unitățile emitente vor încheia contractele de prestări de servicii cu persoana juridică, în structura căreia este organizată creșa sau unitatea educațională.8.4. În scopul evitării unor eventuale disfuncționalități în aplicarea Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, persoana juridică prevăzută la pct. 8.3 va încheia contracte de prestări de servicii cu unitățile emitente care au încheiate contracte de prestări de servicii cu angajatorii ai căror salariați au înscriși copiii la creșa sau unitatea educațională din structura organizatorică a persoanei juridice. În acest sens, salariații sau, după caz, angajatorii au obligația respectării prevederilor pct. 7.2, respectiv de a preciza în cererile lor adresate creșei sau unității educaționale în vederea eliberării actului doveditor, care atestă înscrierea copiilor lor la aceste structuri educaționale și datele de identificare a unității emitente.8.5. Pentru asigurarea desfășurării corespunzătoare a serviciilor de creșă, contractele de prestări de servicii încheiate între creșe și unitățile educaționale, pe de o parte, și unitățile emitente, pe de altă parte, vor cuprinde o clauză expresă referitoare la termenul calendaristic de decontare a contravalorii nominale a tichetelor de creșă. În cazul creșelor sau unităților educaționale care nu au personalitate juridică, persoana juridică va deschide un cont bancar distinct prin care se vor derula sumele corespunzătoare tichetelor de creșă în relația contractuală cu unitatea emitentă. Contravaloarea tichetelor de creșă decontată de unitățile emitente va fi destinată în totalitate și cu operativitate creșei sau unității educaționale.8.6. Valoarea lunară a tichetelor de creșă acordată salariaților și decontată creșei sau unității educaționale de către unitățile emitente nu poate fi fracționată de creșa ori unitatea educațională, pe perioade de utilizare, dependent de absența de la creșă a copiilor în cursul unei luni calendaristice sau de cuantumul taxelor stabilit pentru copiii ai căror părinți achită taxele de creșă în numerar. Eventualele sume neconsumate de creșă în luna curentă, ca urmare a absenței copiilor, vor fi utilizate de creșă în luna în care copiii în cauză vor fi prezenți la creșă. În aceste cazuri valoarea lunară a tichetelor de creșă acordată angajaților pentru luna în care copilul va fi prezent la creșa în cauză se diminuează, în mod corespunzător, de către angajator. Informațiile privind prezența lunară a copilului la creșă, confirmate de creșă, se comunică angajatorului, în scris, de către angajatul beneficiar de tichete de creșă.8.7. Sumele decontate de unitățile emitente și neconsumate de creșă sau unitatea educațională până la sfârșitul lunii calendaristice se reportează în contul lunii următoare. La sfârșitul anului calendaristic, soldul contului bancar deschis pentru operațiunile cu tichetele de creșă va fi reportat pentru anul următor.8.8. În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente de tichete de creșă, creșele și unitățile educaționale au următoarele obligații și interdicții:a) să completeze pe versoul fiecărui tichet de creșă data primirii de la angajat a tichetului de creșă și să aplice ștampila proprie;b) să prezinte unităților emitente la termenele stabilite prin contract tichetele de creșă primite, datate și ștampilate, în vederea decontării;c) interdicția prevăzută la art. 13 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, de a comercializa tichetele de creșă contra unei fracțiuni de preț sau a altor servicii decât cele care asigură îngrijirea și educația copiilor în vârstă de până la 3 ani;d) interdicția de a acorda un rest de bani la tichetul de creșă, prevăzută la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;e) alte obligații sau interdicții stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate, potrivit legii, cu unitățile emitente.8.9. Interdicțiile prevăzute la pct. 8.8 lit. c) și d) se vor imprima pe tichetul de creșă emis de unitățile emitente.8.10. În baza prevederilor art. 10 și 13 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, creșele și celelalte unități educaționale au următoarele obligații și drepturi:a) să elibereze operativ, la cererea scrisă a salariaților sau, după caz, a angajatorilor, actul doveditor care atestă înscrierea copiilor salariaților în cauză la creșa sau unitatea educațională căreia îi este adresată cererea;b) să informeze operativ și în scris pe angajatorul salariatului în cazul în care copilul acestuia nu mai este înscris la creșă;c) să confirme, pe nota scrisă a salariatului adresată angajatorului, potrivit pct. 8.6, prezența lunară a copilului la creșă;d) să utilizeze sumele decontate de unitățile emitente pentru creșterea și educarea copiilor în vârstă de până la 3 ani, înscriși la creșa sau unitatea educațională respectivă;e) să organizeze o evidență operativă proprie, potrivit modelelor de formulare prevăzute în anexele nr. 4a), 4b), 4c) și 4d) la prezentele norme metodologice.  +  Legea nr. 193/2006 Art. 11 - (1) Angajatorul împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul salariaților stabilesc de comun acord unitatea emitentă a tichetelor de creșă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare și a tichetelor cadou în cazul cheltuielilor sociale.(2) Unitățile emitente au obligația de a transmite angajatorilor lista unităților corespunzătoare rețelei utilizate, la care salariații pot folosi tichete cadou și tichete de creșă. La stabilirea acestor unități va fi avută în vedere calitatea serviciilor.  +  Norme metodologice: 9.1. Angajatorul împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții salariaților, după caz, vor stabili prin Regulamentul intern de acordare a tichetelor de creșă și a tichetelor cadou prevederi referitoare la:a) stabilirea concretă a activităților, destinațiilor și evenimentelor care se încadrează în cheltuielile sociale, pentru care se vor acorda salariaților tichete cadou și tichete de creșă și care vor face obiectul contractelor comerciale de prestări de servicii cu unitățile emitente de tichete de creșă și de tichete cadou;b) unitatea emitentă a tichetelor de creșă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare și a tichetelor cadou în cazul cheltuielilor sociale;c) unitățile emitente de tichete de creșă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare, în cazul în care copiii salariaților sunt înscriși la creșe care au încheiate contracte comerciale de prestări de servicii cu unități emitente diferite, ținând seama de prevederile art. 10 alin. (1) și (2) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare. În acest caz are prioritate prevederea art. 10 alin. (1) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, respectiv creșa la care este înscris copilul salariatului;d) valoarea lunară a tichetelor cadou;e) valoarea lunară a tichetelor de creșă în limita valorii nominale prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, și data la care se distribuie salariaților;f) criteriile de selecție privind stabilirea salariaților care primesc tichete cadou și/sau tichete de creșă, ținând seama de condițiile concrete de lucru în care își desfășoară activitatea unele categorii de salariați, de prioritățile socioprofesionale și de alte elemente specifice activității;g) documentația pe care trebuie să o prezinte salariatul angajatorului în vederea acordării de tichete de creșă;h) criterii și perioade pentru care salariații nu primesc tichete cadou și tichete de creșă;i) criterii de stabilire a unității emitente cu care vor contracta achiziționarea tichetelor cadou și/sau a tichetelor de creșă.9.2. La stabilirea valorii lunare a tichetelor cadou și, respectiv, a valorii lunare a tichetelor de creșă, potrivit pct. 9.1 lit. d) și e), partenerii de dialog social vor avea în vedere și prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.9.3. În mod corespunzător prevederilor pct. 9.1 și 9.2, pentru angajații care desfășoară o activitate într-o relație de angajare în baza unei legi speciale, respectiv pentru angajații din instituțiile din sectorul bugetar, angajatorii vor stabili regulamente interne de acordare a tichetelor de creșă și a tichetelor cadou. Pentru stabilirea unității emitente cu care vor contracta achiziționarea tichetelor cadou și/sau a tichetelor de creșă, instituțiile din sectorul bugetar, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, inclusiv cele care se finanțează integral din venituri proprii, vor asigura respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la achizițiile publice.9.4. Contractul pentru achiziționarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, încheiat între angajator și unitățile emitente, va cuprinde clauze referitoare la:a) denumirea concretă a activităților, destinațiilor și evenimentelor, potrivit pct. 2.3 și pct. 9.1 lit. a);b) necesarul anual, semestrial, trimestrial sau lunar de tichete cadou și/sau tichete de creșă;c) numărul de angajați pentru care se achiziționează lunar tichete de creșă;d) numărul de angajați pentru care se achiziționează lunar tichete cadou;e) prețul imprimatului reprezentând tichetul cadou și/sau tichetul de creșă;f) condițiile în care tichetele cadou și/sau tichetele de creșă neutilizate de către angajatori se restituie de către angajatori unității emitente la sfârșitul anului calendaristic sau la data rezilierii contractului de prestări de servicii;g) obligația unității emitente de a transmite angajatorilor lista unităților, corespunzătoare rețelei utilizate: operatori economici afiliați, creșele sau alte unități educaționale organizate potrivit legii, la care salariații pot folosi tichetele cadou și, respectiv, tichetele de creșă. Angajatorii și unitățile emitente pot stabili prin contractul de prestări de servicii ca lista să fie pusă la dispoziția angajatorilor în format electronic;h) condițiile privind responsabilitățile părților și rezilierea contractului;i) alte clauze considerate necesare de către părți.  +  Legea nr. 193/2006 Art. 11 - (3) Decontarea tichetelor cadou/tichetelor de creșă între magazine, creșe sau alte unități educaționale, organizate potrivit prevederilor legale, și unitățile emitente ale tichetelor cadou/tichetelor de creșă se face numai prin intermediul unităților bancare. Același regim de decontare se va aplica și în cazul relației dintre angajator și unitatea emitentă.(4) Sumele corespunzătoare valorii nominale a tichetelor cadou și a tichetelor de creșă trebuie derulate în conturi bancare specifice, cu garanție de disponibilitate imediată.  +  Norme metodologice: 10.1. Unitățile emitente sunt obligate:a) să deschidă conturi sau subconturi bancare specifice și distincte atât pentru tichete cadou, cât și pentru tichete de creșă, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a tichetelor cadou și a tichetelor de creșă achiziționate în baza contractelor încheiate cu aceștia și rambursarea către unitățile prestatoare de servicii, de sume, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor cadou și a tichetelor de creșă prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și unitățile prestatoare de servicii; închiderea acestor conturi sau subconturi bancare se face numai după ce unitatea emitentă face dovada organului bancar că valoarea nominală atât a tichetelor cadou, cât și a tichetelor de creșă emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităților prestatoare de servicii;b) să obțină din partea băncilor unde sunt deschise conturile specifice garanția disponibilității imediate, la cerere, a sumelor derulate în aceste conturi;c) să organizeze o evidență operativă proprie, potrivit modelelor de formulare prevăzute în anexele nr. 3a), 3b), 3c), 3d) și 3e) la prezentele norme metodologice, și să transmită date centralizatoare Ministerului și Justiției Sociale*) și, după caz, Ministerului Finanțelor Publice, potrivit modelului de formular prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.10.2. În situația în care la unitățile emitente se constată că nu sunt respectate prevederile pct. 10.1, în cazul constatării nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, în baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare, precum și în cazul constatării de către organele abilitate potrivit legii a unor încălcări ale prevederilor Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, în activitatea desfășurată de unitatea emitentă, Ministerul Finanțelor Publice poate dispune suspendarea ori, după caz, retragerea autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cauză.10.3. Unitățile emitente înscriu în factura de livrare a tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, în vederea decontării de către angajator:a) numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emisiei de tichete cadou și a tichetelor de creșă a unității emitente, din care cea corespunzătoare numărului de tichete livrate angajatorului;b) prețul unitar al imprimatului reprezentând tichetul cadou și al imprimatului reprezentând tichetul de creșă sau valoarea totală a imprimatelor reprezentând tichetele cadou și, respectiv, tichetele de creșă;c) valorile nominale ale tichetelor imprimate pe acestea și seriile livrate corespunzător fiecărei valori nominale imprimate pe tichet;d) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete cadou și a numărului de tichete de creșă livrat;e) numărul contului bancar distinct și denumirea băncii la care își are deschis contul unitatea emitentă.10.4. În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente, potrivit prevederilor pct. 4.2, operatorii economici afiliați au următoarele interdicții și obligații:a) interdicția de a acorda un rest de bani la tichetul cadou, prevăzută la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;b) interdicția de a comercializa tichetele cadou, prevăzută la art. 13 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;c) obligația să completeze pe versoul fiecărui tichet cadou nominal utilizat data primirii tichetului cadou și să aplice ștampila;d) obligația să distribuie salariaților produse, fără a diminua valoarea nominală a tichetului cadou cu eventuale sume rezultate din contractele lor încheiate cu unitățile emitente;e) obligația să prezinte unității emitente, la termenele stabilite prin contract, tichetele cadou primite, datate și ștampilate, în vederea decontării lor;f) alte obligații stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente.  +  Legea nr. 193/2006 Art. 12 - (2) Sumele corespunzătoare tichetelor cadou și tichetelor de creșă acordate de angajator nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial*).  +  Norme metodologice: 11.1. Sumele corespunzătoare tichetelor cadou și tichetelor de creșă acordate de angajator, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2006, nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, potrivit Legii nr. 343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, contravaloarea tichetelor de creșă este venit neimpozabil în sensul impozitului pe venit.11.2. Asupra sumelor corespunzătoare tichetelor cadou și tichetelor de creșă acordate de angajator nu se calculează și nu se rețin nici pentru salariat, nici pentru angajator contribuțiile obligatorii de asigurări sociale, prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, contribuțiile la bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, contribuțiile obligatorii pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările ulterioare. Angajatorii nu datorează pentru sumele corespunzătoare tichetelor cadou și tichetelor de creșă acordate angajaților nici contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, prevăzută de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare.Dispoziții finale12.1. Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor privind emiterea, achiziționarea și utilizarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile entităților respective.12.2. Sumele reprezentând prețul imprimatelor contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajator se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul instituțiilor publice, aceste sume se suportă de la articolul bugetar "Alte cheltuieli materiale".12.3. La nivelul angajatorilor, unităților emitente, operatorilor economici afiliați, creșelor și al unităților educaționale, gestionarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite în scris de către angajatorii lor.12.4. Tichetele cadou și tichetele de creșă distribuite lunar de angajator angajaților proprii nu se mai returnează angajatorului. În cazul în care angajatul căruia i s-au distribuit tichete de creșă nu a prezentat angajatorului informațiile privind prezența la creșă a copilului, în scris cu confirmarea creșei, potrivit prevederilor pct. 8.6, angajatorul va recupera din drepturile salariale cuvenite angajaților respectivi contravaloarea tichetelor de creșă acordate suplimentar, inclusiv prețul imprimatelor acestora, corespunzător cu numărul de zile absente din luna în care copilul a fost absent de la creșă.12.5. La nivelul angajatorilor, tichetele cadou achiziționate într-o lună calendaristică și nedistribuite salariaților se reportează și pot fi utilizate în luna calendaristică următoare. Se interzice angajatorului returnarea către unitățile emitente a tichetelor achiziționate de la acestea și neutilizate, precum și primirea acestor tichete de către unitățile emitente, indiferent de motiv, cu excepția cazurilor prevăzute la pct. 9.4 lit. f). Nerespectarea acestei interdicții de către unitățile emitente constituie cauză pentru suspendarea sau, după caz, retragerea autorizației de funcționare.12.6. Unitățile emitente vor transmite lunar, până la data de 20 a lunii următoare, Ministerului Muncii și Justiției Sociale*), informări privind desfășurarea activității de acordare a tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, anexând în copie formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, completat cu date centralizatoare la nivel de țară și separat pentru fiecare județ și municipiul București.12.7. În vederea monitorizării aplicării Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, în anul 2006 și în trimestrul I al anului 2007, angajatorii, unitățile emitente, creșele, unitățile educaționale și operatorii economici afiliați vor transmite Ministerului Muncii și Justiției Sociale*), precum și direcțiilor de muncă și protecție socială teritoriale, respectiv a municipiului București*), informări privind desfășurarea activității de acordare a tichetelor cadou și a tichetelor de creșă.12.8. Unitățile emitente vor stabili prin contractul comercial de prestări de servicii, încheiat cu angajatorii, care dintre cele două părți contractante va completa numele, prenumele și codul numeric personal ale angajaților, beneficiari de tichete de creșă. Se interzice completarea de către angajați a imprimatelor reprezentând tichete cadou și tichete de creșă a spațiului destinat numelui, prenumelui și a codului numeric personal.12.9. În cazul cumulului de funcții, tichetele de creșă pot fi acordate numai de către angajatorii unde angajații în cauză își au funcția de bază, potrivit legii.12.10. Pe perioada acordării tichetelor de creșă, angajații nu beneficiază, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, de concediul și de indemnizația pentru creșterea copilului, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005, cu modificările și completările ulterioare.12.11. Angajatorii, unitățile emitente, operatorii economici afiliați, creșele și unitățile educaționale utilizate de unitățile emitente au obligația de a pune la dispoziție organelor de control toate documentele necesare bunei desfășurări a acțiunilor de control, sub sancțiunile prevăzute de dispozițiile legale.12.12. Ministerul Muncii și Justiției Sociale*) împreună cu Ministerul Finanțelor Publice pot emite precizări în aplicarea prezentelor norme metodologice.12.13. În cuprinsul prezentelor norme metodologice, inclusiv al anexelor, noțiunea de salariat este sinonimă cu noțiunea de angajat.12.14. Anexele nr. 1, 2, 2a), 2b), 2c), 3, 3a), 3b), 3c), 3d), 3e), 4a), 4b), 4c) și 4d) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologiceMODEL TICHET CADOU ȘI TICHET DE CREȘA PENTRU ANGAJAȚI*)*) PENTRU ANGAJATORII PREVĂZUȚI LA PCT. 2.2. DIN NORMELE METODOLOGICE, MODELUL TICHETULUI CADOU DIN PREZENTA ANEXA, NU CUPRINDE SPAȚIU PENTRU ÎNSCRIEREA NUMELUI ȘI PRENUMELUI SALARIATULUI/ANGAJATULUI ȘI INTERDICȚIILE PREVĂZUTE PENTRU ANGAJAȚI CARE SE IMPRIMA PE VERSO TICHETULUI CADOU*Font 8*                                ┌──────┐                                │ FAȚĂ │                                └──────┘┌────────────────────────┐│Denumirea, sediul, codul││fiscal și numărul de │ ┌────────────────────────────┐│înmatriculare la oficiul│ │Imprimarea interdicției de ││registrului comerțului ├───┐ ┌───┤acordare a unui rest în bani││ale angajatorului care │ │ │ │la tichetul cadou/tichete de││utilizează tichete │ │ │ │creșa ││cadou/tichete de creșa │ │ │ └────────────────────────────┘└────────────────────────┘ │ │                             │ │                         ┌───┼────────────┼────────────┐                         │ ↓ │ │                         │ │ │                         │ ↓ │                         │ Se interzice acordarea │                         │ unui rest în bani la │                         │ tichet │                         │ │                         │ │ ┌──────────────────────┐                         │ 20 ─┼──┤Valoarea nominala în │                         │ Douăzeci lei │ │lei în cifre și litere│     ┌──────────────┐ │ │ └──────────────────────┘     │Seria numerică├────┼──→ 0004231 │     └──────────────┘ │ │ ┌────────────────────────┐┌─────────────────────┐ │ │ │Perioada de valabilitate││Spațiu pentru înscrie│ │ ─────┼────┤a tichetului ││rea numelui și prenu-│ │ │ └────────────────────────┘│melui salariatului/ │ │ ││angajatului care este│ │ | ││în drept sa utilizeze├──┼──────┐ | ││tichetul cadou/tiche-│ │ │ | ││tul de creșa și codul│ │ ┌┐ │ | ││numeric personal │ │ ││ ↓ | │└─────────────────────┘ │ ││.......|.............. │                         │ └┘ Nume,| prenume și cod │                         │ |numeric| personal │                         │ | | │                         │ | ┌────┼─────────┐ │                         │ | └─┬──┼─────────┘ │                         │ | | | │                         └───┼────┼──┼─────────────────┘                             | | |                             | | |                             | | |                             | | | ┌───────────────────────────────────────────────┐                             | | | │Ca elemente de securitate se pot utiliza: │                             | | └-------→│ - microlinii care nu se disting la fotocopiere│                             └---------------→│ - banda cu reflexii variabile │                                  └----------→│ - codul cu bare al unității emitente care │                                              │ conține elemente de gestiune a tichetelor │                                              │ - alte elemente de securitate stabilite de │                                              │ unitatea emitenta │                                              └───────────────────────────────────────────────┘                       ┌─────┐                       │VERSO│                       └─────┘                                         ┌──────────────────────────────────────────┐                                         │Imprimarea interdicțiilor la utilizarea │                                         │tichetelor de către angajatori, salariați/│                                 ┌───────┤angajați, operatori economici afiliați, │                                 │ │creșe și unități educaționale │                                 │ └──────────────────────────────────────────┘                                 │                         ┌───────┼─────────────────────┐                         │ │ │                         │ │                         │ │ ┌────────────────────────────┐                         │ │ │Spațiu destinat înscrierii │                         │ (L.S.) ───┼───┤datei și aplicării stampilei│                         │ │ │unității la care tichetul a │                         │ │ │fost utilizat │                         │ │ └────────────────────────────┘                         │ │                         │ │ ┌─────────────────┐                         │ Unitatea emitenta ───────┼──┤Numele și adresa │                         │ │ │unității emitente│                         │ │ └─────────────────┘                         └─────────────────────────────┘  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ NOTA: │  │ Ca elemente de securitate: textele de pe verso sunt imprimate folosind │  │ cerneala fluorescentă care își schimba culoarea în cazul în care tichetul│  │ de masa este fotocopiat │  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 2la normele metodologiceSituația centralizatoare a tichetelor de creșă achiziționate, utilizate și returnate de către angajatori în luna ... anul ...    Denumire angajator ............    Adresa: .... nr. telefon ........ nr. fax .......... e-mail ........    Localitatea ...... strada ..... nr. .... sector ..... județ .......    Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului .......    Cod fiscal: .....
         Nr.crt                 Denumireaunității (unități-lor) emi-tente, numărul și data contrac- tului încheiat pentru achizitionarea tichete- lor de creșa      Explicații                Conform raportu- lui contractual: angajator-unitateemitenta      Tichetede creșa distri-buite salariatilor               Tichetede creșa returnate uni-tatii emiten-te              Stoc finalde tichete decreșa           Observa-tii: nr. și data do-cument de decontare a tichete-lor de creșa cuunitateaemitentași valoarea nominala a acestora    
  Con-tractat              Achizitionat             Serii tichetede cre-să achizitio- nate: de la..la ....        
  1.        2.      .........       .........      - Numar tichetede creșa  - Valoarea nominala totala a tichetelor de creșa  - Numar tichetede creșa  - Valoarea nominala totala a tichetelor de creșa                                                                                                          
             Total    - Numar tichetede creșa  - Valoarea nominala totala a tichetelor de creșa                                             x x     x
             Conducătorul unității, Conducătorul compartiment                                             financiar-contabilitate
   +  Anexa nr. 2a)la normele metodologiceSituația analitica a tichetelor de creșă distribuite salariaților de către angajatori în luna ... anul ...    Denumire angajator ............    Adresa: .... nr. telefon ........ nr. fax .......... e-mail ........    Localitatea ...... strada ..... nr. .... sector ..... județ .......    Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: .......    Cod fiscal: .....
  Nr.crt       Nume și pre- nume salariatbeneficiar altichetelor decreșa     Cod numericperso- nal      Numar tichete de creșadistri- buite nominal    Valoareanominalaimprima-ta pe tichetulde creșa   Seria tichete-lor de creșa distri- buite nominal (de la..la ....)Valoareanominalatotala atichete-lor de creșa distri- buite pesalariatSemnatu-ra sala-riatului      Semna- tura persoa-nei imputernicite de angajator  
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
          Total / salariat   Total / salariat                                     *)     *)                   
    Total / salariați   x       x   **)   x   x
  ---------    *) se calculează prin adunarea sumelor parțiale rezultate din înmulțireadatelor din col. nr. 3 cu valoarea nominală din col. 4. Valoarea nominala dincol. 4 poate fi, potrivit art. 7 alin. 3 din Legea nr. 193/2006, de 10 lei(RON), un multiplu de 10 dar nu mai mare de 50 lei (RON).    **) Se însumează valoarea tichetelor de creșă distribuite salariațilorla nivel de angajator.
             Conducătorul unității, Conducătorul compartiment                                             financiar-contabilitate
   +  Anexa nr. 2b)la normele metodologiceSituația centralizatoare a tichetelor cadou achiziționate, utilizate și returnate de către angajatori în luna ... anul ...    Denumire angajator ............    Adresa: .... nr. telefon ........ nr. fax .......... e-mail ........    Localitatea ...... strada ..... nr. .... sector ..... județ .......    Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului    Cod fiscal: .....
         Nr.crt                Denumireaunității (unități-lor) emi-tente, numărul și data contrac- tului încheiat pentru achizitionarea tichete- lor cadou     Explicații               Conform raportu- lui contractual: angajator-unitateemitenta       Tichetecadou distri-buite salariatilor               Tichetecadou returnate uni-tatii emiten-te             Stoc finalde tichete cadou          Observa-tii: nr. și data do-cument de decontare a tichete-lor cadou cuunitateaemitentași valoarea nominala a acestora   
  Con-tractat             Achizitionat            Serii tichetecadou achizi-tionatede la .......la ....       
  1.        2.      .........       .........      - Numar tichetecadou  - Valoarea nominala totala a tichetelor cadou  - Numar tichetecadou  - Valoarea nominala totala a tichetelor cadou                                                                                                          
             Total    - Numar tichetecadou  - Valoarea nominala totala a tichetelor cadou                                             x x     x
             Conducătorul unității, Conducătorul compartiment                                             financiar-contabilitate
   +  Anexa nr. 2c)la normele metodologiceSituația analitica a tichetelor cadou distribuite salariaților de către angajatori în luna ... anul ...    Denumire angajator ............    Adresa: .... nr. telefon ........ nr. fax .......... e-mail ........    Localitatea ...... strada ..... nr. .... sector ..... județ .......    Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: .......    Cod fiscal: .....
  Nr.crt       Nume și pre- nume salariatbeneficiar altichetelor cadou     Cod numericperso- nal      Numar tichete cadou distri- buite nominal    Valoareanominalaimprima-ta pe tichetulcadou    Seria tichete-lor cadou distri- buite nominal (de la..la ....)Valoareanominalatotala atichete-lor cadou distri- buite pesalariatSemnatu-ra sala-riatului      Semna- tura persoa-nei imputernicite de angajator  
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
          Total / salariat   Total / salariat                                     *)     *)                   
    Total / salariați   x       x   **)   x   x
  ---------    *) se calculează prin adunarea sumelor parțiale rezultate din înmulțireadatelor din col. nr. 3 cu valoarea nominală din col. 4. Valoarea nominala dincol. 4 poate fi, potrivit art. 7 alin. 3 din Legea nr. 193/2006, de 10 lei(RON), un multiplu de 10 dar nu mai mare de 50 lei (RON).    **) Se însumează valoarea tichetelor cadou distribuite salariațilorla nivel de angajator.           Conducătorul unității, Conducătorul compartiment                                             financiar-contabilitate
   +  Anexa nr. 3la normele metodologiceSITUAȚIA CENTRALIZATOARE A TICHETELOR DE CREȘA ȘI A TICHETELOR CADOU EMISE DE UNITATEA EMITENTĂ ÎN LUNA .... ANUL .... ȘI CUMULAT PE PERIOADA ..... ANUL .....*Font 8*    Denumire unitate emitenta ..........    Adresa: .... nr. telefon ........ nr. fax .......... e-mail ........    Localitatea ...... strada ..... nr. .... sector ..... județ .......    Nr. autorizație de funcționare: ..........    Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: .......    Cod fiscal: .....
  Nr.crt     Explicații    Cumulat perioadaprece- denta ........ Luna ....    Cumulat *)    Trimes- trul    Semes- trul....    Anul .......    
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
          Can-titate  Va-loare  Can-titate  Va-loare  Can-titate  Va-loare  Can-titate  Va-loare  Can-titate  Va-loare  Can-titate  Va-loare  
  1.   2.   3.   4.       5.        6.        7.        8.   9.  10.  11.   12.   Tichete de creșa achiziționate pentru angajați de angajatori total: col. 3 și col. 6 din anexa nr. 3a) Tichete de creșa returnate de angajatori total: col. 8 și col. 9 din anexa nr. 3a) Valoare tichete de creșa returnate și decontate de unitatea emitenta total: col. 11 din anexa nr. 3a) Tichete de creșa primite spre decontarede la creșe și unități educaționale cu personalitate juridica, total: col. 3 și col. 5 din anexa nr. 3b) din care: 4.1. creșe cu personalitate juridică 4.2. unități educaționale cu personalitate juridică Tichete de creșa decontate de unitatea emitentă creșelor și unităților educaționale cu personalitate juridică,total: col. 7 și col. 8 din anexa nr. 3b) din care: 5.1. creșe cu personalitate juridica 5.2. unități educaționale cu personalitate juridică Tichete de creșa primite spre decontarede la creșe și unități educaționale fără personalitate juridica, total: col. 3 și col. 5 din anexa nr. 3c) din care: 6.1. creșe fără personalitate juridica 6.2. unități educaționale fără personalitate juridică Tichete de creșă decontate de unitatea emitenta creșelor și unităților educaționale fără personalitate juridică, total: col. 7 și col. 8 din anexa nr. 3c) din care: 7.1. creșe fără personalitate juridică 7.2. unități educaționale fără personalitate juridica Tichete cadou achiziționate pentru angajați de angajatori total: col. 3 și col. 6 din anexa nr. 3d) Tichete cadou returnate de angajatori total: col. 8 și col. 9 din anexa nr. 3d) Valoarea tichete cadou returnate și decontate de unitatea emitentă total: col. 11 din anexa nr. 3d) Tichete cadou primite spre decontare de la operatorii economici afiliați, total: col. 3 și col. 5 din anexa nr. 3e) Tichete cadou decontate de unitatea emitenta operatorii economici afiliați, total: col. 7 și col. 8 din anexa nr. 3e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  13.         14.                            Conform raportului contractual angajator-unitate emitenta: 13.1 Număr angajați pentru care s-au achiziționat tichete de creșa total, din care: instituții din sectorul bugetar 13.2 Număr angajați pentru care s-au achiziționat tichete cadou total, din care: instituții din sectorul bugetar Conform raportului contractual unitate emitentă-unități utilizate de unitatea emitentă: 14.1. Număr creșe cu personalitate juridica 14.2. Număr creșe fără personalitate juridică 14.3. Număr unități educaționale cu personalitate juridica 14.4. Număr unități educaționale fără personalitate juridică 14.5. Număr operatori economici afiliați 14.6. Tichete de creșa achiziționate de angajatori și neprimite spre decontare de unitatea emitentă în termen de 90 de zile de la data livrării tichetelor de creșa către angajator, col. 10 din anexa 3c): 14.6.1. număr 14.6.2. valoare totală 14.7. Tichete cadou achiziționate de angajatori și neprimite spre decontare de unitatea emitentă în termen de 90 de zile de la data livrării tichetelor cadou către angajator, col. 10 din anexa 3e); 14.7.1. număr 14.7.2. valoare totală                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  ---------    *) inclusiv luna pentru care este întocmită anexa      Cantitate = număr total    Conducătorul unității emitente Conducătorul compartiment                                             financiar-contabilitate
   +  Anexa nr. 3a)la normele metodologiceSituația analitică a tichetelor de creșă pe angajatoriîn luna....... anul .....Denumire unitate emitentă____________________Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ județ__________Nr. autorizație de funcționare:_________________Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:____________Cod fiscal
  Nr. crt.              Denumirea angajato- rilor             Cod fiscal             Număr tiche-te de creșă achi- ziți- onate        Seria tiche- telor de cre-șă achizițio- nate (de la ...la ....)      Valoa-rea nomi- nală atiche-tului de creșă        Valoa- rea to-tală a tiche- telor de cre-șă a- chizi- ționate      Numă- rul și data actu- lui de achi- zițio- nare și de decon- tare a tiche- telor de creșă Numărultiche- telor de cre-șă re- turnatede an- gajator       Valoa- rea ti-chete- lor de creșă retur- nate deanga- jator       Numărulși datadocu- mentu- lui de retur- nare         Valoa- rea ti-chete- lor de creșă retur- nate, decon- tată deunita- tea emitentă    Seriiletiche- telor de cre-șă re- turnatedecon- tate deunita- tea emitentă     Numărulși datadocumenului dedecon- tare a valoriitiche- elor decreșă retur- nate deangaja-tori  
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12
        Total/ angajator  Total/ angajator                                                            
      Total unitate emitentă   x       x    x       x                    
      Conducătorul unității emitente, Conducătorul compartiment,                                                financiar-contabilitate
   +  Anexa nr. 3b)la normele metodologiceSituația analitică a tichetelor de creșă pe creșeși unități educaționale cu personalitate juridicăîn luna....... anul .....Denumire unitate emitentă____________________Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ județ__________Nr. autorizație de funcționare:_________________Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:____________Cod fiscal
  Nr. crt.                   Denumirea creșei/ unității educațio- nale                  Cod fiscal                  Numărulde ti- chete de cre-șă pri-mite spre decon- tare prin creșă sau unitatea educa- ționalăde la sala- riați    Seriile tiche- telor decreșă primite spre de-contare               Valoareatotală atichete-lor de creșă primite spre de-contare              Numărul și data actului de de- contare a tiche-telor decreșă              Numărul de ti- chete decreșă decon- tate de unitateaemitentă             Valoareatichete-lor de creșă decon- tată de unitateaemitentă             Numărul și data documen-tului dedecon- tare a tichete-lor de creșă             Tichete de creșă achiziți-onate de angaja- tori și neprimitespre de- ontare deunitatea emitentă în termende 90 de zile de la data livrării tichete- lor de creșă că-tre an- gajator
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
               1. Denu- mirea cre-șei  Subtotal   2. Denu- mirea uni-tății edu-caționale  Subtotal                                                                                                             
    TOTAL x   x   x    x  
      Conducătorul unității emitente, Conducătorul compartiment,                                                financiar-contabilitate
   +  Anexa nr. 3c)la normele metodologiceSituația analitică a tichetelor de creșă utilizate de creșeși unități educaționale fără personalitate juridicăîn luna....... anul .....Denumire unitate emitentă____________________Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ județ__________Nr. autorizație de funcționare:_________________Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:____________Cod fiscal
  Nr. crt.                   Denumirea unității juidice șidate de identi- ficare                Denumirea creșei/ unității educațio- nale din structura persoanei juridice din col.1 și date deidentifi- care          Numărulde ti- chete de cre-șă pri-mite spre decon- tare prin creșă sau unitatea educa- ționalăde la sala- riați    Seriile tiche- telor decreșă primite spre de-contare               Valoareatotală atichete-lor de creșă primite spre de-contare              Numărul și data actului de de- contare a tiche-telor decreșă              Numărul de ti- chete decreșă decon- tate de unitateaemitentă             Valoareatichete-lor de creșă decon- tată de unitateaemitentă             Numărul și data documen-tului dedecon- tare a tichete-lor de creșă             Tichete de creșă achiziți-onate de angaja- tori și neprimitespre de- ontare deunitatea emitentă în termende 90 de zile de la data livrării tichete- lor de creșă că-tre an- gajator
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                           1. Denu- mirea cre-șei  Subtotal   2. Denu- mirea uni-tății edu-caționale  Subtotal                                                                                                 
    TOTAL x   x   x    x  
      Conducătorul unității emitente, Conducătorul compartiment,                                                financiar-contabilitate
   +  Anexa nr. 3d)la normele metodologiceSituația analitică a tichetelor cadou pe angajatoriîn luna....... anul .....Denumire unitate emitentă____________________Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ județ__________Nr. autorizație de funcționare:_________________Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:____________Cod fiscal
  Nr. crt.              Denumirea angajato- rilor             Cod fiscal             Număr tiche-te cadou achi- ziți- onate        Seria tiche- telor cadou achi- zițio- nate (de la ...la ....)      Valoa-rea nomi- nală atiche-tului cadou         Valoa- rea to-tală a tiche- telor cadou achizi-ționate       Numă- rul și data actu- lui de achi- zițio- nare și de decon- tare a tiche- telor cadou  Numărultiche- telor cadou retur- nate deanga- jator        Valoa- rea ti-chete- lor cadou retur- nate deanga- jator       Numărulși datadocu- mentu- lui de retur- nare         Valoa- rea ti-chete- lor cadou retur- nate, decon- tată deunita- tea emitentă    Seriiletiche- telor cadou retur- nate decon- tate deunita- tea emitentă     Numărulși datadocumenului dedecon- tare a valoriitiche- telor cadou retur- nate deangaja-tori  
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        Total/ angajator  Total/ angajator                                                            
      Total unitate emitentă   x       x    x       x                    
      Conducătorul unității emitente, Conducătorul compartiment,                                                financiar-contabilitate
   +  Anexa nr. 3e)la normele metodologiceSituația analitică a tichetelor cadou peoperatori economici afiliați utilizați de unitatea emitentăîn luna....... anul .....Denumire unitate emitentă____________________Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ județ__________Nr. autorizație de funcționare:_________________Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:____________Cod fiscal
  Nr. crt.                  Denumire operator economic afiliat și date de iden- tificare               Cod fiscal                 Numărultiche- telor cadou primi- te de la sa- lariați            Seriile tiche- telor cadou primite spre de-contare              Valoareatotală atichete-lor cadou primite spre de-contare             Numărul și data actului de de- contare a tiche-telor cadou             Numărul de ti- chete cadou decon- tate de unitateaemitentă            Valoareatichete-lor cadou decon- tată de unitateaemitentă            Numărul și data documen-tului dedecon- tare a tichete-lor cadou            Tichete cadou achiziți-onate de angaja- tori și neprimitespre de- ontare deunitatea emitentă în termende 90 de zile de la data livrării tichete- lor cadoucătre an-gajator
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                                                                               
    TOTAL x   x   x    x  
      Conducătorul unității emitente, Conducătorul compartiment,                                                financiar-contabilitate
   +  Anexa nr. 4a)la normele metodologiceSituația analitică a tichetelor de creșă utilizate de creșeși unități educaționale cu personalitate juridicăîn luna....... anul .....Denumire creșă sau unitate educațională____________________Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ județ__________Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:____________Cod fiscal
  Nr. crt.                 Nume și prenume salariat care achi-tă taxele de creșă prin ti- chete de creșă           Codul nu- meric per-sonal al salaria- tului din col.1              Nume șiprenumecopil înscrisla cre-șă în contul căruia salari-atul achită taxele de cre-șă printichetede cre-șă   Seriile tiche- telor decreșă primite de la salari- atul dincol.1           Valoareatotală atichete-lor de creșă primite de la salaria-tul din col.1 pentru copilul din col.3      Data(zi-ua,luna,anul) încare creșa a primit ti- chetele de creșăde la salariatîn con- tul lu- nii pen-tru careeste în-tocmită prezentaanexă  Denumi- rea uni-tății emitentea tiche-telor decreșă din col.4           Valoareatichete-lor de creșă din col.5 trimi-se spre deconta-re la unitateaemitentă        Numărul și data documen-tului dedecon- tare a valorii tichete-lor de creșă din col.8 trimisunitățiiemitente     Data(zi-ua,luna,anul) încare creșa a primit în cont contra- valoareatichete-le de creșă         Număr de zile ca- lendaris-tice (di-ferență: col.10 minus col.6)           
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                                                              
    TOTAL x   x   x    x x  
     Conducătorul Conducătorul compartiment Semnătura persoanei      creșei, financiar-contabilitate, împuternicite,
   +  Anexa nr. 4b)la normele metodologiceSituația analitică a tichetelor de creșă utilizate de creșeși unități educaționale fără personalitate juridicăîn luna....... anul .....Denumirea persoanei juridice____________________Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ județ__________Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:____________Cod fiscalDenumire creșă sau unitate educațională și date de identificare (adresa completă)_________________Nr. telefon___________ nr. fax________________ e-mail_______________
  Nr. crt.                 Nume și prenume salariat care achi-tă taxele de creșă prin ti- chete de creșă           Codul nu- meric per-sonal al salaria- tului din col.1              Nume șiprenumecopil înscrisla cre-șă în contul căruia salari-atul achită taxele de cre-șă printichetede cre-șă   Seriile tiche- telor decreșă primite de la salari- atul dincol.1           Valoareatotală atichete-lor de creșă primite de la salaria-tul din col.1 pentru copilul din col.3      Data(zi-ua,luna,anul) încare creșa a primit ti- chetele de creșăde la salariatîn con- tul lu- nii pen-tru careeste în-tocmită prezentaanexă  Denumi- rea uni-tății emitentea tiche-telor decreșă din col.4           Valoareatichete-lor de creșă din col.5 trimi-se spre deconta-re la unitateaemitentă        Numărul și data documen-tului dedecon- tare a valorii tichete-lor de creșă din col.8 trimisunitățiiemitente     Data(zi-ua,luna,anul) încare creșa a primit în cont contra- valoareatichete-le de creșă         Număr de zile ca- lendaris-tice (di-ferență: col.10 minus col.6)           
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                                                              
    TOTAL x   x   x    x x  
     Conducătorul Conducătorul compartiment Semnătura persoanei      creșei, financiar-contabilitate, împuternicite,
   +  Anexa nr. 4c)la normele metodologiceSituația analitică a copiilor în vârstă de până la 3 anipe creșe și unități educaționale cu personalitate juridicăîn luna.......... anul .........Denumire creșă sau unitate educațională____________________Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ județ__________Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:____________Cod fiscal
  Nr. crt.                Nume și prenume copil înscris                Vârsta                 Număr copii în- scriși               Număr dezile ca-lenda- ristice conform progra- mului creșei           Număr dezile ca-lenda- ristice conform progra- mului creșei în care copilul a fost prezent la creșă     Număr dezile ca-lenda- ristice conform progra- mului creșei în care copilul nu a fosprezent la creșă(dife- rență: col.3 minus col.4) Valoarealunară atichete-lor de creșă primite în con- tul co- pilului din col. 1        Nume și prenume salariatcare achită taxele de creșăprin ti-chete decreșă         Codul numeric personalal sala-riatului din col.8            Denumireași date de iden- tificare a angaja-torului care a distri- buit ti- chete de creșă sa-lariatu- din col.8     
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                                1. Nume șiprenume copil în- scris la creșa în contul că-ruia sala-riatul achită ta-xele de creșa printichete de creșă                 nu se com- ple- tează                                                                                                  
  TOTAL 1 x         
  2. Număr total co- pii în- scriși în contul că-rora taxe-le de cre-șă se a- chită în numerar   Total copii înscriși   nu se com- ple- tează      x                   nu se com- ple- tează           nu se com- ple- tează       x                   nu se com- ple- tează                     x                               
     Conducătorul Conducătorul compartiment Semnătura persoanei      creșei,          financiar-contabilitate,              împuternicite,
   +  Anexa nr. 4d)la normele metodologiceSituația analitică a copiilor în vârstă de până la 3 anipe creșe și unități educaționale fără personalitate juridicăîn luna.......... anul .........Denumirea persoanei juridice____________________Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ județ__________Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:____________Cod fiscalDenumire creșă sau unitate educațională și date de identificare (adresa completă)_________________Nr. telefon___________ nr. fax________________ e-mail_______________
  Nr. crt.                Nume și prenume copil înscris                Vârsta                 Număr copii în- scriși               Număr dezile ca-lenda- ristice conform progra- mului creșei           Număr dezile ca-lenda- ristice conform progra- mului creșei în care copilul a fost prezent la creșă     Număr dezile ca-lenda- ristice conform progra- mului creșei în care copilul nu a fosprezent la creșă(dife- rență: col.3 minus col.4) Valoarealunară atichete-lor de creșă primite în con- tul co- pilului din col. 1        Nume și prenume salariatcare achită taxele de creșăprin ti-chete decreșă         Codul numeric personalal sala-riatului din col.8            Denumireași date de iden- tificare a angaja-torului care a distri- buit ti- chete de creșă sa-lariatu- din col.8     
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                                1. Nume șiprenume copil în- scris la creșa în contul că-ruia sala-riatul achită ta-xele de creșa printichete de creșă                 nu se com- ple- tează                                                                                                  
  TOTAL 1 x         
  2. Număr total co- pii în- scriși în contul că-rora taxe-le de cre-șă se a- chită în numerar   Total copii înscriși   nu se com- ple- tează      x                   nu se com- ple- tează           nu se com- ple- tează       x                   nu se com- ple- tează                     x                               
           Persoana Conducătorul Semnătura persoanei         juridică, creșei, împuternicite,
  --------