HOTĂRÂRE nr. 98 din 13 decembrie 2017privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAȚILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 13 decembrie 2017  Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICRegulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8 din 24 februarie 1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 46, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) Membrii Comisiei pot respinge o singură dată, motivat, propunerea grupului parlamentar căruia i-a revenit funcția, situație în care grupul parlamentar respectiv nominalizează o altă persoană, alegerea candidatului urmând procedura prevăzută la alin. (4). Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 137 din 20 martie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 s-a admis excepția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile articolului unic pct. 1 din Hotărârea Camerei Deputaților nr. 98/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 11 mai 2018, dispozițiile articolului unic pct. 1 din Hotărârea Camerei Deputaților nr. 98/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data de 25 iunie 2018, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  2. La articolul 120, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) După ce timpul de dezbatere stabilit în funcție de complexitatea raportului a fost epuizat, dezbaterea se încheie și președintele de ședință supune votului amendamentele cuprinse în raportul comisiei, în următoarea ordine: în primul rând, se supun votului amendamentele prin care se propune eliminarea unor texte, apoi amendamentele adoptate de comisie. Dacă niciunul dintre aceste amendamente nu a fost adoptat, se supun votului amendamentele respinse din raport, în ordinea înscrisă în acesta. Dacă unul dintre amendamente a fost acceptat de majoritatea deputaților prezenți, celelalte amendamente se consideră respinse. Dacă niciunul dintre amendamentele din raport nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat, se consideră adoptată forma inițială.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților, în ședința din data de 13 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  București, 13 decembrie 2017.Nr. 98.----