ORDIN nr. 304 din 2 aprilie 2018privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 3 mai 2018    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 100.754/AC/21.03.2018 al Direcției biodiversitate,ținând cont de prevederile art. 21 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 pct. II subpct. 12 și art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministru, ministrul mediului,
    Grațiela Leocadia Gavrilescu
    București, 2 aprilie 2018.Nr. 304.  +  ANEXĂGHIDde elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate