LEGE nr. 99 din 27 aprilie 2018pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 2 mai 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77 din 26 octombrie 2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 30 octombrie 2017, cu următoarea completare:– După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1(1) În vederea dezvoltării de noi proiecte și soluții de îmbunătățire și eficientizare a sistemelor și platformelor software gestionate, Ministerul Finanțelor Publice poate angaja personal calificat în domeniul tehnologiei informației, personal contractual încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, încheiat prin derogare de la prevederile art. 82 alin. (3)-(5) și ale art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Personalul prevăzut la alin. (1) își desfășoară activitatea în funcții de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, funcții care se înființează în cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice, în structura Centrului Național pentru Informații Financiare.(3) Numărul posturilor aferente funcțiilor de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, criteriile și metodologia de selecție, precum și condițiile în care această categorie de personal își desfășoară activitatea se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea conducătorului Centrului Național pentru Informații Financiare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi și în bugetul aprobat cu această destinație pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice.(4) Prin derogare de la prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, încadrarea personalului calificat prevăzut la alin. (1) se face conform criteriilor și metodologiei elaborate conform alin. (3).(5) Drepturile salariale aferente funcțiilor înființate potrivit alin. (2) se stabilesc, prin derogare de la prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în cuantum de până la de 6 ori valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea conducătorului Centrului Național pentru Informații Financiare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 27 aprilie 2018.Nr. 99.----