NORMĂ nr. 7 din 24 aprilie 2018pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 2 mai 2018    În conformitate cu prevederile art. 2 lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările ulterioare, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, ale art. 43 lit. n) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie și ale art. 143 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 24 aprilie 2018,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:  +  Articolul INorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 2 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Indicatorul prime brute încasate are înțelesul prevăzut în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul transmiterii unei situații rectificative, aceasta se va face în forma prevăzută în anexa nr. 2; numărul permis de situații rectificative și termenul maxim de depunere a acestora sunt cele prevăzute în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIRegulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul național de protecție, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 7 august 2017, se completează după cum urmează:1. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Indicatorul prime brute încasate are înțelesul prevăzut în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul transmiterii unei situații rectificative a raportărilor prevăzute la alin. (2), numărul permis de situații rectificative și termenul maxim de depunere a acestora sunt cele prevăzute în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIINorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 1 august 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) prime brute încasate - totalitatea sumelor astfel cum sunt definite în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;2. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8 RaportăriAsigurătorii RCA întocmesc evidențe privind asigurarea RCA subscrisă pe teritoriul României și transmit trimestrial A.S.F. raportările elaborate potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1-4, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic; în cazul transmiterii unei situații rectificative, numărul permis de situații rectificative și termenul maxim de depunere a acestora sunt cele prevăzute în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVNorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de rezoluție pentru asigurători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 3 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 7, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Indicatorul prime brute încasate are înțelesul prevăzut în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare...................................................................................................(5) În cazul transmiterii unei situații rectificative, aceasta se va face în forma prevăzută de anexa nr. 2; numărul permis de situații rectificative și termenul maxim de depunere a acestora sunt cele prevăzute în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VNorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 8 aprilie 2016, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) prime brute încasate - totalitatea sumelor astfel cum sunt definite în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;2. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9 Retransmiterea(1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) retransmit informațiile raportate cu ajutorul machetelor menționate în prezenta normă, atunci când, ulterior transmiterii informațiilor către A.S.F., intervin modificări semnificative ale informațiilor raportate inițial în legătură cu aceeași perioadă de raportare.(2) În același timp cu transmiterea informațiilor prevăzute la alin. (1), pentru toate modificările semnificative survenite după termenul de raportare, societatea transmite letric o notă explicativă care cuprinde:a) impactul modificărilor și motivele raportării incomplete sau incorecte;b) măsurile pe care societatea le va adopta astfel încât aceste modificări să fie minime.(3) Modificările prevăzute la alin. (2) sunt considerate semnificative atunci când omiterea sau prezentarea eronată a acestora ar putea influența procesul decizional sau opinia A.S.F.(4) Numărul permis de situații rectificative și termenul maxim de depunere a acestora sunt cele prevăzute în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VINorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 și 978 bis din 30 decembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu următorul cuprins:8^1. prime brute încasate - totalitatea sumelor astfel cum sunt definite în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.2. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 49Termenele de transmitere(1) Termenele de transmitere a informațiilor prevăzute la art. 43 alin. (4) lit. a) sunt următoarele:a) situațiile financiare anuale prevăzute la pct. (i) se transmit în termen de 120 de zile de la data încheierii exercițiului financiar;b) raportările cantitative anuale prevăzute la pct. (ii)-(viii) se transmit până la ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului următor încheierii exercițiului financiar.(2) Raportările contabile și cantitative semestriale prevăzute la art. 43 alin. (4) lit. b) se transmit în termen de 45 de zile de la data de referință a raportărilor.(3) Raportările contabile și cantitative trimestriale prevăzute la art. 43 alin. (4) lit. c) se transmit până în ultima zi calendaristică a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se face raportarea.(4) Raportările contabile și cantitative lunare prevăzute la art. 43 alin. (4) lit. d) se transmit până în ultima zi calendaristică a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.(5) Rapoartele întocmite și semnate de persoanele care dețin funcțiile-cheie menționate la art. 44-48 se transmit spre aprobare membrilor conducerii societății astfel:a) rapoartele prevăzute la art. 44-46, în termen de 60 de zile calendaristice de la încheierea exercițiului financiar;b) rapoartele prevăzute la art. 47-48, în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea exercițiului financiar.(6) În cazul în care A.S.F. solicită rapoartele menționate la alin. (5), acestea se transmit către A.S.F., în format electronic, în următoarea zi lucrătoare de la primirea solicitării electronice; numărul permis de situații rectificative și termenul maxim de depunere a acestora sunt cele prevăzute în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare.(7) În cazul transmiterii unei situații rectificative, numărul permis și termenul maxim de depunere a acestora sunt cele prevăzute în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VIIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Ovidiu Răzvan Wlassopol
    București, 24 aprilie 2018.Nr. 7.-----