HOTĂRÂRE nr. 263 din 24 aprilie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 2 mai 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) În structura organizatorică a Ministerului Cercetării și Inovării funcționează o direcție generală, direcții, servicii, birouri și compartimente, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Organismele consultative prevăzute în anexa nr. 2 pot avea, în condițiile legii, câte un secretariat propriu, care ajută la elaborarea lucrărilor.3. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Organismele consultative prevăzute în anexa nr. 2 pot folosi în activitatea lor un corp de experți, remunerat, în condițiile legii.4. La articolul 10, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Ministrul cercetării și inovării poate delega calitatea de ordonator principal de credite și reprezentant legal secretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncți sau altor persoane împuternicite în acest scop.5. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Ministerul Cercetării și Inovării are un secretar general ajutat de 2 secretari generali adjuncți, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.(2) Secretarul general și secretarii generali adjuncți îndeplinesc atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.(3) Secretarul general și secretarii generali adjuncți îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului cercetării și inovării.6. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Numărul total de posturi prevăzut la alin. (1) se suplimentează cu 5 posturi de natură contractuală pe durată determinată, până la 31 august 2019, în vederea asigurării activităților de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.7. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Salarizarea personalului Ministerului Cercetării și Inovării se realizează în conformitate cu legislația în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.8. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului în numărul maxim de posturi și în noua structură organizatorică se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul cercetării și inovării,
  Nicolae Burnete
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 24 aprilie 2018.Nr. 263.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 13/2017)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Cercetării și Inovării
  -----