ORDIN nr. 637 din 25 aprilie 2018pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite"
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 202.180 din 24.04.2018 întocmit de Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, precum și modificarea și completarea schemei de ajutor de stat SA 45892(2016/XA) cu SA 50855 (2018/XA) Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite,ținând seama de modificarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, versiunea a VI-a, transmisă oficial Comisiei Europene prin sistemul de schimb electronic de date (SFC2014) și de prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 193, la 1 iulie 2014, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2017/1.084 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește ajutoarele pentru infrastructurile portuare și aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale, precum și schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014, în ceea ce privește calcularea costurilor eligibile, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 156, la 20 iunie 2017,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 27 iulie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, litera o) se modifică și va avea următorul cuprins: o) angajament - reprezintă documentul menționat la art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare, depus de beneficiar la APIA pentru acordarea asistenței financiare nerambursabile din FEADR și bugetul de stat în scopul atingerii obiectivelor schemei;2. La articolul 5, litera t) se modifică și va avea următorul cuprins: t) costuri standard - reprezintă costuri unitare medii la nivel național cuantificate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea» (ICAS) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București, calculate pe tip de teren (agricol, neagricol) și forme de relief (câmpie, deal, munte), după caz, pentru:– elaborarea proiectului tehnic de împădurire;– realizarea lucrărilor de înființare a plantațiilor, care implică costuri privind plantarea, respectiv costuri cu achiziționarea puieților forestieri, costuri legate în mod direct de plantare, precum și costuri ale altor operațiuni conexe, cum ar fi depozitarea și tratarea puieților cu materiale de prevenție și protecție necesare;– realizarea lucrărilor de împrejmuire a plantației;– realizarea lucrărilor de întreținere;– realizarea lucrărilor de îngrijire;– acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor.Costurile standard reprezintă valori fixe;3. La articolul 5, după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins: z) sesiune de depunere a cererilor de sprijin - reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia se pot depune cererile de sprijin de către potențialii beneficiari la centrele județene APIA.4. La articolul 10, punctele 1 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins: 1. terenurilor grevate de sarcini, conform evidențelor cadastrale locale;...............................................................................................5. terenurilor agricole pentru care există angajamente în derulare pentru agromediu și climă și agricultură ecologică.5. La articolul 13, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) costuri pentru înființarea și împrejmuirea plantațiilor forestiere, precum și costuri cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire, acordate sub formă de primă, denumită în cadrul schemei Prima 1. În cazul apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici până la momentul realizării celei de a doua lucrări de întreținere a plantației, constatat conform prevederilor legale de către autoritățile publice desemnate, dacă pierderile de puieți depășesc pragul de 20%, pot fi acoperite costurile cu refacerea plantației până la maximum 75% din costul standard legat de lucrările pentru înființarea plantației aferente terenurilor agricole. Pentru a fi eligibil pentru acoperirea costurilor cu refacerea plantației, beneficiarul va trebui să demonstreze că lucrările inițiale de înființare a plantației au fost planificate și executate în conformitate cu prevederile normelor tehnice nr. 1 sau 2, după caz;b) costuri de întreținere a plantației forestiere, costuri de îngrijire a plantației forestiere, precum și costuri pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi acordate sub formă de primă anuală, pentru o perioadă de 12 ani, denumită în cadrul schemei Prima 2. În cazul apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici până la momentul realizării celei de a doua lucrări de întreținere a plantației, constatat conform prevederilor legale de către autoritățile publice desemnate, dacă pierderile de puieți depășesc pragul de 20%, costurile de întreținere a plantației din primul sau din cel de al doilea an, după caz, vor fi plătite proporțional cu suprafața plantației neafectată de evenimentul produs de factori biotici sau abiotici. În cazul în care evenimentul produs de factori biotici sau abiotici are loc înainte de efectuarea primei lucrări de întreținere a plantației, costurile de întreținere a plantației din primul an vor fi plătite proporțional cu suprafața plantației neafectată de evenimentul produs de factori biotici sau abiotici. În cazul în care evenimentul produs de factori biotici sau abiotici are loc după efectuarea primei lucrări de întreținere a plantației, dar înainte de efectuarea celei de a doua lucrări de întreținere a plantației, costurile de întreținere a plantației din anul doi vor fi plătite proporțional cu suprafața plantației neafectată de evenimentul produs de factori biotici sau abiotici.6. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Sprijinul financiar prevăzut la art. 13 poate să acopere următoarele costuri eligibile:a) costurile standard aferente elaborării proiectului tehnic de împăduriri;b) costurile standard aferente lucrărilor de înființare a plantației pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte) și cele două categorii de teren (agricol, neagricol);c) costurile standard aferente împrejmuirii plantației forestiere. Împrejmuirea plantației forestiere va fi prevăzută în proiectul tehnic în cazurile în care aceasta este identificată ca fiind necesară;d) costurile standard aferente lucrărilor de întreținere a plantației pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte), acordate anual pentru o perioadă de maximum 6 ani. Perioada în care se efectuează lucrările de întreținere a plantației este stabilită în cadrul proiectului tehnic de împădurire;e) costurile standard pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte) aferente a maximum două lucrări de îngrijire a arboretelor, efectuate după închiderea stării de masiv;f) costurile standard aferente compensațiilor pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani, începând cu anul de înființare a plantației;g) costuri pentru refacerea plantației în cazul apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici până la momentul realizării celei de a doua lucrări de întreținere a plantației, menționate la art. 13 lit. a);h) costuri standard legate de lucrările de întreținere a plantației pentru anul 1 sau pentru anul 2, după caz, pentru suprafața plantației neafectată de un eveniment produs de factori biotici sau abiotici în cazul apariției acestuia până la efectuarea celei de a doua lucrări de întreținere a plantației, menționate la art. 13 lit. b).7. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Costul standard aferent elaborării proiectului tehnic de împăduriri, menționat la art. 18 lit. a), este calculat în baza următoarei formule:Cost elaborare proiect tehnic de împăduriri = VB + n*VM*2%, în care:VB - costul minim necesar pentru elaborarea unui proiect de împădurire pe suprafața minimă admisă;n (ha) - suprafața totală solicitată a fi împădurită în baza prezentei scheme;VM (euro) - costul mediu național de împădurire a unui hectar de teren agricol și neagricol (aferent lucrărilor de înființare și întreținere a plantațiilor).8. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Valorile costurilor standard pe tipuri de terenuri și forme de relief, aferente lucrărilor de înființare, lucrărilor de împrejmuire, lucrărilor de întreținere, lucrărilor de îngrijire și compensațiilor pentru acoperirea pierderilor de venit, menționate la art. 18 lit. b)-f), precum și valorile VB și VM menționate la art. 19 sunt prezentate în anexa nr. 1.(2) Cuantumul aferent costului cu refacerea plantației, menționat la art. 18 lit. g), reprezintă maximum 75% din valorile costului standard legat de lucrările pentru înființarea plantației aferente terenurilor agricole, prevăzute în anexa nr. 1.(3) Cuantumul aferent costurilor de întreținere a plantației pe suprafața neafectată de un eveniment produs de factori biotici sau abiotici, menționate la art. 18 lit. h), este cel al costurilor standard de întreținere a plantației pentru anul 1 sau 2, după caz, prevăzute în anexa nr. 1. (4) Costurile standard menționate la art. 18 lit. a)-e), g) și h), precum și valorile VB și VM menționate la art. 19, precizate în anexa nr. 1 pct. I, includ taxa pe valoarea adăugată (TVA), fiind aplicabile beneficiarilor fără drept de deducere a TVA, conform legislației naționale privind TVA.(5) Costurile standard menționate la art. 18 lit. a)-h), precum și valorile VB și VM menționate la art. 19, precizate în anexa nr. 1 pct. II, nu includ taxa pe valoarea adăugată (TVA), fiind aplicabile beneficiarilor cu drept de deducere a TVA, conform legislației naționale privind TVA.9. La articolul 22, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: (6) Sprijinul financiar se acordă în urma aplicării procesului de selecție și notificării beneficiarului privind finanțarea cererii de sprijin, urmată de semnarea angajamentului de către beneficiar și depunerea la APIA.10. La articolul 23, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Lucrările de înființare a plantațiilor pot demara numai după semnarea și depunerea la APIA a angajamentului de către beneficiar................................................................................................(4) Costurile standard sunt plătite beneficiarilor pentru elaborarea proiectului tehnic de împădurire, efectuarea lucrărilor de împădurire prevăzute în proiectul tehnic de împădurire, respectiv înființare, împrejmuire, întreținere și îngrijire, refacerea plantației și pentru compensarea pierderilor de venit agricol.11. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Implementarea schemei se realizează pe baza procedurilor de evaluare, selectare, semnarea angajamentului, control, supracontrol, autorizare plăți, monitorizare și raportare, elaborate la nivelul instituțiilor delegate și aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.12. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Lucrările de împădurire (lucrările de înființare, împrejmuire și întreținere) se execută în baza unui proiect tehnic de împăduriri care respectă Normele tehnice nr. 1, în cazul realizării de trupuri de pădure, sau Normele tehnice nr. 2, în cazul realizării de perdele forestiere de protecție, elaborat de persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea națională în domeniul silviculturii pentru proiectarea și/sau executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din domeniul silvic.13. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Perioada de implementare a fiecărui angajament începe la data semnării acestuia de către beneficiar și se finalizează la data de 31 decembrie a anului 12 de angajament aferent ultimei unități amenajistice împădurite în cadrul acestuia. (2) Lucrările de înființare a plantațiilor forestiere se vor realiza în maximum 2 ani de la data semnării angajamentului.14. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27Lucrările de îngrijire ale arboretelor efectuate după închiderea stării de masiv se vor realiza avându-se în vedere ca indicele de închidere a coronamentului să nu scadă sub valoarea de 0,7. Anii de efectuare a lucrărilor de îngrijire a arboretelor sunt prevăzuți în proiectul tehnic de împădurire.15. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29Dacă suprafața de pădure creată în baza schemei este defrișată pe parcursul derulării sau după finalizarea angajamentului, cu excepția situațiilor de forță majoră, aceasta nu va mai putea beneficia de nicio plată acordată pe suprafață agricolă prin intermediul IACS până la vârsta exploatabilității precizată în proiectul tehnic.16. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32Valoarea totală estimată a ajutorului de stat, care va fi acordat în cadrul schemei, angajată pe durata de aplicare a acesteia, este echivalentul în lei a 127.223.523 euro.17. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33Beneficiarii schemei nu trebuie să fie beneficiarii altor forme de sprijin din fondurile ESI sau alte fonduri publice pentru aceeași suprafață de teren pe perioada de acordare a sprijinului în baza schemei, cu excepția, după caz, a schemelor de plăți directe (pilonul I al Politicii agricole comune) sau a plăților compensatorii acordate pe suprafață prin măsurile de dezvoltare rurală pentru care sunt eligibili.18. La articolul 34, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins: (7) Informațiile privind beneficiarii schemei și sumele acordate vor fi disponibile publicului, pe site-ul APIA, fără restricții pe o perioadă de 10 ani.19. În cuprinsul anexei sintagma „contract de finanțare“ se înlocuiește cu termenul „angajament“. 20. Anexa nr. 1 la schemă se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul II(1) Prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite“, astfel cum a fost modificat și completat prin prezentul ordin, se aplică și cererilor de sprijin depuse în cadrul sesiunilor de depunere desfășurate în baza Schemei de ajutor de stat nr. SA 45892 (2016/XA) - sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite, aflate în etapa de evaluare/selectare, după caz, ai căror solicitanți nu au semnat la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) angajamentele.(2) Solicitanții care beneficiază de prevederile alin. (1) pot solicita și sprijinul financiar aferent lucrărilor de împrejmuire a plantațiilor în condițiile în care proiectele tehnice de împădurire necesită revizuire prin includerea acestui tip de lucrări, în termenul comunicat de APIA, potrivit procedurii care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  București, 25 aprilie 2018.Nr. 637.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la schemă)I. Valorile primelor anuale acordate pentru lucrările de împădurire sub forma costurilor standard, aplicabile beneficiarilor fără drept de deducere a TVA, conform legislației naționale aplicabile
  EUR/haTerenuri agricoleTerenuri neagricole
  CâmpieDealMunteCâmpieDealMunte
  Prima 1 (rândul 1 + rândul 2 + rândul 3*)
  1Proiect tehnicConform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**
  2Înființare399425282619439326392730
  3Împrejmuire208120812081208120812081
  Prima 2 (rândul 4... 9* + rândul 10... 11* + rândul 12*)
   Lucrări de întreținere (maximum 6 ani)
  4Întreținere anul 11138144348711381443487
  5Întreținere anul 2242319231295242319231295
  6Întreținere anul 3167114381198167114381198
  7Întreținere anul 4899834109899834109
  8Întreținere anul 5632465109632465109
  9Întreținere anul 66324655563246555
   Lucrări de îngrijire (2 ani)
  10Îngrijire 1191191191191191191
  11Îngrijire 2157157262157157262
   Compensații pentru acoperirea pierderilor de venit agricol (12 ani)
  12Marja netă standard190190190---
  * În funcție de anul de aplicare și/sau de solicitarea beneficiarului.** În cadrul formulei de la art. 19, se va utiliza valoarea de 590 euro pentru componenta VB și valoarea de 8.889 euro pentru componenta VM.
  II. Valorile primelor anuale acordate pentru lucrările de împădurire sub forma costurilor standard, aplicabile beneficiarilor cu drept de deducere a TVA, conform legislației naționale aplicabile
  EUR/haTerenuri agricoleTerenuri neagricole
  CâmpieDealMunteCâmpieDealMunte
  Prima 1 (rândul 1 + rândul 2 + rândul 3*)
  1Proiect tehnicConform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**
  2Înființare322120392112354321282202
  3Împrejmuire174917491749174917491749
  Prima 2 (rândul 4…9* + rândul 10…11* + rândul 12*)
   Lucrări de întreținere (maximum 6 ani)
  4Întreținere anul 191811643939181164393
  5Întreținere anul 2195415511044195415511044
  6Întreținere anul 31348116096613481160966
  7Întreținere anul 47256738872567388
  8Întreținere anul 55103758851037588
  9Întreținere anul 65103754451037544
   Lucrări de îngrijire (2 ani)
  10Îngrijire 1154154154154154154
  11Îngrijire 2127127211127127211
   Compensații pentru acoperirea pierderilor de venit agricol (12 ani)
  12Marja netă standard190190190---
  * În funcție de anul de aplicare și/sau de solicitarea beneficiarului.** În cadrul formulei de la art. 19, se va utiliza valoarea de 476 euro pentru componenta VB și valoarea de 7.169 euro pentru componenta VM.
  -----