HOTĂRÂRE nr. 231 din 18 aprilie 2018pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 25 aprilie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 13 ianuarie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (6) va avea următorul cuprins:(6) Personalul Autorității este constituit din funcționari publici și personal contractual. Numărul maxim de posturi este de 75.2. La articolul 7, alineatul (6) va avea următorul cuprins:(6) Pentru implementarea S.N.A.C.P. și realizarea activităților specifice de inspecții și control, gestiune economico-administrativă și activități interinstituționale, Autoritatea are în dotare un număr de 13 autovehicule.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și unităților aflate în subordinea acestuia este de 14.039, din care 679 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.(2) Numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și unităților aflate în subordinea acestuia se suplimentează cu 30 de posturi contractuale, până la 31 august 2019, pentru aparatul propriu al ministerului, în vederea asigurării activităților de exercitare de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene.2. La articolul 17, partea introductivă și literele b), c) și e) vor aveaurmătorul cuprins:  +  Articolul 17Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare un număr total de 148 de autovehicule, stabilit potrivit actelor normative în vigoare, repartizat astfel:................................................................................................b) pentru desfășurarea activităților specifice de control, antifraudă, inspecții, gestiune economico-administrativă, juridică și resurse umane, precum și pentru activitățile interinstituționale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotarea aparatului central 20 de autovehicule de intervenție;c) pentru desfășurarea activităților specifice de consultanță, extensie și formare profesională în agricultură, politici și strategii agricole, politici în industrie alimentară și comerț, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr total de 4 autovehicule;................................................................................................e) pentru implementarea și controlul măsurilor din PNDR, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin DGDR AM-PNDR, are în dotare un număr maxim de 83 de autovehicule;3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.4. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.5. La anexa nr. 3, numerelecurente 2 și 12 vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea unitățiiTOTALDin care:
  autoturisme pentru activități specificeautospeciale
  2.Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu»1257550
  ………….............................................................................................................................................………………………………
  12.Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor13103
   +  Articolul IIIAplicarea procedurilor prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă fiecărei categorii de personal se realizează în termen de maximum 40 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  București, 18 aprilie 2018.Nr. 231.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017)
  Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017)
  Structuri care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Nr. crt.Denumirea structurii
  IInstituții publice finanțate integral din bugetul de stat, inclusiv aparatul central al ministerului - 6.338 de posturi, respectiv 6.368 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărârii până la 31 august 2019
  1Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“
  2Agenția Zonei Montane
  3Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
  4Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
  5Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
  6Agenția Domeniilor Statului
  IIInstituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat - 7.318 de posturi
  1Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București - servicii publice deconcentrate
  2Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
  3Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor - servicii publice deconcentrate
  4Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
  5Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
  6Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului
  7Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
  8Autoritatea Națională Fitosanitară
  IIIAlte structuri finanțate din venituri proprii - 383 de posturi
  1Oficiile de studii pedologice și agrochimice județene din subordinea direcțiilor pentru agricultură județene
  2Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole
  NOTĂ:Subordonarea instituțiilor menționate la pct. III.1, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. ff) din Hotărârea Guvernului nr. 860/2016 privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 22 noiembrie 2016, este exclusiv din punct de vedere tehnic
  -----