ORDIN nr. 325 din 23 aprilie 2018privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018  Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (34^6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IProcedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenției Naționale Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruț Ștefănescu
  București, 23 aprilie 2018.Nr. 325.  +  ANEXĂ
  Modificări și completări la Procedura și modalitatea de alocare a sumelor,
  precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor
  pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale,
  aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
  Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, definiția termenului „Prestatorˮ se modifică și va avea următorul cuprins:Prestator - executantul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, persoană fizică autorizată să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, în categoriile A, B sau D, indiferent de forma de organizare a acesteia, ori persoană juridică autorizată în clasele I, II sau III;2. La articolul 4, după definiția „Calculul termenelorˮ se introduce o nouă definiție, „Legeˮ, cu următorul cuprins:Lege - Legea cadastrului și a publicitării imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.3. La articolul 5, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Aprobarea bugetului destinat finanțării lucrărilor de înregistrare sistematicăConsiliul de administrație va aproba și va dispune alocarea în mod egal a sumelor necesare finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică pentru fiecare UAT, în limita fondurilor disponibile. Aceste sume vor fi prevăzute la o poziție distinctă de transferuri în bugetul ANCPI și, ulterior aprobării bugetului conform prevederilor legale în vigoare, vor fi repartizate în bugetele OCPI-urilor și vor constitui surse de finanțare complementare pentru bugetele UAT-urilor beneficiare.Prin excepție, Consiliul de administrație poate realoca suma aprobată inițial în situația UAT-urilor care intră sub incidența prevederilor privind respectarea criteriilor de prioritizare, stabilite de art. 9 alin. (34^7) din Lege, cu obligația identificării sumelor disponibile pentru finanțarea acestor categorii de lucrări pentru anul corespunzător și cu reluarea etapelor prezentei proceduri.4. La articolul 5 punctul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În situația în care UAT dorește finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică, transmite către OCPI solicitarea de finanțare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, precum și contractul de finanțare semnat, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Termenul maxim până la care UAT-urile pot solicita încheierea contractului de finanțare este cel prevăzut de art. 9 alin. (34^7) din Lege.5. La articolul 5 punctul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contractele de finanțare se încheie în limita creditelor de angajament comunicate prin fila de buget, pentru o perioadă de cel mult 24 de luni. Prin excepție, contractele de finanțare încheiate în anul 2018 au valabilitate cel mult data de 31.10.2019.6. La articolul 5 punctul 8 alineatul (2), litera f) se abrogă.7. La articolul 5 punctul 9, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) UAT este responsabilă de modalitatea de atribuire a contractelor de achiziție publică și de încheierea acestora cu prestatorii de servicii..................................................................(4) În vederea obținerii fondurilor destinate finanțării, UAT are obligația de a încheia cu prioritate, după caz, contracte de achiziție publică având ca obiect imobile situate în sectoarele cadastrale prioritare, astfel cum este prevăzut în art. 9 alin. (34^7) din Lege. În acest scop, sectoarele cadastrale în care se vor desfășura lucrările de înregistrare sistematică se stabilesc de UAT împreună cu OCPI, anterior demarării procesului de achiziție publică și cu respectarea de către OCPI a procedurilor interne stabilite la nivelul ANCPI privind stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale pentru lucrările de înregistrare sistematică.8. La articolul 5 punctul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de achiziție publică, UAT are obligația de a transmite la OCPI o copie conformă cu originalul a acestuia.9. La articolul 5 punctul 11, alineatele (4), (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Ulterior soluționării, în termenele prevăzute la art. 14 alin. (1) din Lege, a cererilor de rectificare a documentelor tehnice realizate și afișate pentru sectoarele cadastrale din cadrul unităților administrativ-teritoriale, OCPI întocmește PVR tehnic, în care se vor menționa numărul de imobile recepționate în vederea deschiderii cărților funciare și numărul de imobile pentru care au existat cărți funciare care au geometrie asociată, înregistrate în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară până la data emiterii PVR tehnic aferent «Documentelor tehnice ale cadastrului - copie spre publicare»............................................................(7) Nu vor face obiectul decontării potrivit prezentei proceduri: a) imobilele care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanțare din fonduri publice. Prin planuri parcelare în cadrul prezentei proceduri se înțelege: – planurile parcelare realizate din fonduri publice ca urmare a derulării procedurilor de achiziție prevăzute de lege, executate conform prevederilor Regulamentului privind conținutul, modul de întocmire și recepție a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cele executate conform Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, recepționate de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară prin alocarea de numere cadastrale imobilelor componente; – planurile parcelare în curs de execuție, contractate din fonduri publice;b) imobilele care au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară ca urmare a înregistrării sistematice, finanțate din fonduri publice.(8) În cazul imobilelor prevăzute la art. 11 alin. (22^1)-(22^11) din Lege, pentru cartea funciară a titlurilor de proprietate se va deconta suma prevăzută la art. 9 alin. (34^5) din Lege și 50% din prețul contractat pentru un imobil pentru cărțile funciare individuale derivate.10. La articolul 5 punctul 11, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) În cazul imobilelor cu geometrie asociată, înregistrate în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară până la data emiterii PVR tehnic aferent livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare», pentru cărțile funciare aferente acestor imobile, se va deconta 50% din prețul contractat pentru un imobil. Prin excepție, nu vor face obiectul decontării imobilele cu geometrie asociată prevăzute la alin. (7) lit. a) și b).11. La articolul 5, punctul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:13. Solicitarea de către UAT a transferului sumelor necesare efectuării plăților către OCPI UAT va transmite la OCPI solicitarea privind transferul sumelor necesare efectuării plăților, întocmită conform anexei nr. 8, care va fi însoțită de PVR tehnic, de PVR servicii și de factură, în copie conform cu originalul.12. La articolul 5, punctul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:15. Deschiderea de fonduri către OCPIANCPI va efectua virarea sumelor la OCPI în ordinea înregistrării solicitărilor și în limita fondurilor disponibile.13. În anexa nr. 2 la procedură, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1 Definiții și abrevieriTermenii utilizați în prezentul contract vor avea următoarele înțelesuri:a) ANCPI - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;b) OCPI - oficiul de cadastru și publicitate imobiliară;c) OMFP - ordinul ministrului finanțelor publice;d) contract de finanțare - reprezintă prezentul contract de finanțare;e) prestator - executantul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, persoană fizică autorizată să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, în categoriile A, B sau D, indiferent de forma de organizare a acesteia, ori persoană juridică autorizată în clasele I, II sau III;f) Lege - Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;g) surse ANCPI - sume alocate din bugetul de venituri proprii ale ANCPI prin bugetele oficiilor teritoriale;h) credit de angajament - limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar;i) Procedură - Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare;j) PVR tehnic - procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală» prevăzut de specificațiile tehnice aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI;k) PVR servicii - procesul-verbal de recepție a serviciilor de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce fac obiectul contractelor de achiziție publică încheiate de unitățile administrativ-teritoriale, denumit în specificațiile tehnice procesverbal de acceptanță a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală14. În anexa nr. 2 la procedură, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3 Obiectul și valoarea contractuluiObiectul contractului îl constituie alocarea unei finanțări de la o poziție distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI ..................., pe anii ............, în sumă de ........... lei, reprezentând credite de angajament (limita maximă în care UAT poate încheia contracte de prestări servicii).15. În anexa nr. 2 la procedură, articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5 Durata contractuluiContractul de finanțare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și are valabilitate ....................^1 de la data semnării.^1 Se va completa cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 5 alin. (2) din procedură.16. În anexa nr. 2 la procedură, la articolul 6 alineatul (2), literele c), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) de a achiziționa servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică în limita sumei finanțate pe carte funciară prevăzută de Lege la momentul inițierii achiziției, cu respectarea prevederilor legale în domeniul cadastrului și publicității imobiliare, precum și a celor în materia achizițiilor publice;d) de a stabili împreună cu finanțatorul sectoarele cadastrale în care se vor desfășura lucrările de înregistrare sistematică, anterior demarării procesului de achiziție publică, precum și de a încheia cu prioritate, după caz, contracte de achiziție publică având ca obiect sectoare cadastrale prioritare potrivit prevederilor art. 9 alin. (34^7) din Lege;e) de a încheia contracte de achiziție publică cu prestatorii de servicii;17. În anexa nr. 2 la procedură, la articolul 6 alineatul (3), litera c) se abrogă.18. Anexa nr. 3 la procedură se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 3la procedurăJUDEȚUL ……………………...........UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.....................................................................Nr. ........../...........Solicitare de finanțareStimată Doamnă/Stimate Domnule Director,Municipiul/orașul/comuna .........., prin primar ..........., în calitate de reprezentant legal, solicităm încheierea unui contract de finanțare în condițiile art. 9 alin. (34^7) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sumă de ………………........... lei reprezentând credite de angajament, limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 24 de luni, sumă destinată finanțării lucrării de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoare cadastrale în cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate.Atașat prezentei solicitări vă transmitem cele două exemplare ale contractului de finanțare.Cu deosebită considerație,Primar...................................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)19. Anexa nr. 5 la procedură se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 5la procedurăOFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ.....................................................................Nr. ............................../................................JUDEȚUL …………………………...UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.....................................................................Nr. ……………............/..............................
  ACTUL ADIȚIONAL Nr. ........................
  la contractul pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru
  și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate
  de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale
  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ........., denumit în continuare OCPI, cu sediul în ..................., tel. ............., fax ..............., cod fiscal .................., cont ..........., deschis la ............, reprezentat de ..........., director, în calitate de finanțator,șiunitatea administrativ-teritorială .........., județul ............, reprezentată prin .........., în calitate de primar, cu sediul în .........., județul ..........., tel. .........., fax ............, cod fiscal ............, cont ..........., deschis la Trezoreria .........., ca beneficiar al finanțării,au convenit modificarea prevederilor contractuale după cum urmează:Articolul 3 din Contractul pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale, înregistrat cu nr. ........., se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3 Obiectul și valoarea contractuluiObiectul contractului îl constituie alocarea unei finanțări de la o poziție distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI ..........., pe anii .........., în sumă de ...........lei reprezentând credite de angajament (limita maximă în care UAT poate încheia contracte de prestări servicii) pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale, inițiate de beneficiar, altele decât cele contractate/finalizate.Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți, fiecare exemplar având aceeași valoare juridică.OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ....................................................................Județul ...............Director,.....................................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)Vizat CFPP.....................................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)Serviciu/Birou/Compartiment economic,Vizat pentru legalitate.....................................................................(numele, prenumele, semnătura)Șef BJRUSP/Consilier juridic,.....................................................................(numele, prenumele, semnătura)Birou/Compartiment înregistrare sistematică,.....................................................................(numele, prenumele, semnătura)Responsabil achiziții, înregistrare sistematică OCPI (dacă există),.....................................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)BENEFICIAR,UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ .............................Județul .....................Localitate ...............................................Primar,.....................................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)Vizat CFPP.....................................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)Direcția economică/Compartimentul financiar-contabil,.....................................................................Vizat pentru legalitate.....................................................................(numele, prenumele, semnătura)Direcția juridică/Șef serviciu juridic-contencios/Secretar,.....................................................................(numele, prenumele, semnătura)Serviciul/Compartimentul achiziții publice,.....................................................................(numele, prenumele, semnătura)
  20. Anexa nr. 6 la procedură se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 6 la procedură
  Raportare lunară a UAT către OCPI
  Denumirea UAT .......Județul ..........1. Date privind contractul de finanțare: – Numărul și data contractului: ......– Valoarea creditului de angajament prevăzut în contractul de finanțare/act adițional: ....... lei2. Date privind contractul de achiziție publică: – Numărul și data contractului ........– Valoarea contractului …… lei (cu TVA) – Termen finalizare conform contract .......– Obiectul contractului: sector cadastral nr. …… – Numărul estimat de imobile al sectorului cadastral ..............3. Date privind executantul lucrărilor de înregistrare sistematică: – Numele persoanei fizice autorizate …….– Nr. certificat de autorizare ……… – Categoria de autorizare .......sau – Denumirea persoanei juridice ……– Nr. certificat de autorizare .........– Categoria de autorizare ..........4. Responsabil de contract din cadrul UAT:– Numele și prenumele: ......– Date de contact: – Telefon: ………– E-mail: ……….5. Stadiul lucrărilor*:
  Denumirea activitățiiLuna 1Luna 2Luna 3Luna 4 …Observații
  Preluare date de la OCPI, primărie     
  Derulare campanie de informare locală     
  Execuție măsurători     
  Colectare acte de proprietate     
  Integrare date existente     
  Întocmire documente tehnice ale cadastrului     
  Predare documente tehnice în copie spre publicare la OCPI     
  Publicare documente tehnice conform termenului legal     
  Soluționare cereri de rectificare în termenul legal     
  Actualizare documente tehnice     
  Predare documente tehnice ale cadastrului în copie finală la OCPI     
  Responsabil de contract, ......................................................(numele, prenumele și semnătura)Primar, .........................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)* Neefectuat/În curs de execuție/Efectuat (Proces-verbal nr. ...../.....).
  21. Anexa nr. 7 la procedură se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 7 la procedură
  Raportare lunară a oficiului de cadastru și publicitate imobiliară
  către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
  Denumirea unității administrativ-teritoriale ……..Județul …… Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară …….. 1. Date privind contractul de finanțare: – Numărul și data contractului: ………– Valoarea creditului de angajament prevăzut în contractul de finanțare/act adițional: …… lei 2. Date privind contractul de achiziție publică: – Numărul și data contractului ……. – Valoarea contractului ……. lei (cu TVA) – Termen finalizare conform contract ……. – Obiectul contractului: sectorul cadastral nr. ……– Numărul estimat de imobile al sectorului cadastral ……3. Date privind executantul lucrărilor de înregistrare sistematică: – Numele persoanei fizice autorizate …….– Nr. certificat de autorizare ……..– Categoria de autorizare …….sau – Denumirea persoanei juridice …….– Nr. certificat de autorizare ……. – Categoria de autorizare .......4. Responsabil de contract din cadrul UAT: – Numele și prenumele …… – Date de contact: – Telefon …….. – E-mail …… 5. Stadiul lucrărilor*:
  Denumirea activitățiiLuna 1Luna 2Luna 3Luna 4 …Observații
  Predare date la executant     
  Participare la derulare campanie de informare locală     
  Verificare execuție măsurători     
  Predare copii conforme ale titlurilor de proprietate, alte acte de proprietate     
  Verificare și recepție documente tehnice ale cadastrului - copie spre publicare     
  Publicare documente tehnice conform termenului legal     
  Soluționare cereri de rectificare în termenul legal     
  Verificare și recepție documente tehnice ale cadastrului - copie finală     
  Deschidere cărți funciare     
  Responsabil de contract, .............................(numele, prenumele și semnătura)Director OCPI ......,………...........................………............(numele, prenumele, semnătura și ștampila)* Neefectuat/În curs de execuție/Efectuat (Proces-verbal nr. ……/……).
  -----