ORDONANȚĂ nr. 46 din 30 iulie 1998 (**republicată**)pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană******)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 26 ianuarie 2001    **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 52 din 8 aprilie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 13 aprilie 1999, dându-se textelor o noua numerotare.Ordonanța Guvernului nr. 46/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 31 iulie 1998 și a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 52/1999.**) Conform Hotărârii Guvernului nr. 3/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței preia toate drepturile și obligațiile Ministerului Transporturilor.***) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 18/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001.****) Conform art. II din Ordonanța Guvernului nr. 111/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 2 septembrie 2000, denumirea "Comisia Naționala pentru Statistica" se înlocuiește cu denumirea "Institutul Național de Statistica și Studii Economice".*****) Începând cu data de 1 ianuarie 1999 unitatea de cont și monetara "ecu" a fost înlocuită cu aceea de "euro".******) Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 18 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2012.  +  Articolul 1(1) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este autoritatea de stat în domeniul aviației civile responsabilă cu ducerea la îndeplinire a obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960, și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, semnat la Bruxelles la 12 februarie 1981, la care România a aderat prin Legea nr. 44/1996, precum și a celor care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA nr. 18 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2012.(2) Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1) Ministerul Transporturilor poate delega Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian" ROMATSA.  +  Articolul 2Regia Autonomă «Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, denumită în continuare ROMATSA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, funcționează ca operator economic prestator de servicii de navigație aeriană.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din ORDONANȚA nr. 18 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2012.  +  Articolul 3Abrogat.-----------Art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 27 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 28 iunie 2007, astfel cum a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 320 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 21 noiembrie 2007.  +  Articolul 4(1) Costurile aferente furnizării serviciilor de navigație aeriană asigurate în zona de responsabilitate a României, stabilită potrivit tratatelor internaționale la care este parte, se includ în bazele de cost multianuale, incluse în planurile de performanță a serviciilor de navigație aeriană, și anuale, luate în calcul pentru determinarea tarifelor pentru serviciile de navigație aeriană.(2) Bazele de cost anuale prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către ROMATSA separat pentru serviciile de navigație aeriană de rută și pentru serviciile de navigație aeriană terminală prestate pe aeroporturile cărora li se aplică Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 391/2013.(3) ROMATSA elaborează bazele de cost prevăzute la alin. (2) cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 391/2013, asigură consultarea beneficiarilor serviciilor de navigație aeriană și transmiterea bazelor de cost către EUROCONTROL și Comisia Europeană, în vederea evaluării, avizării sau, după caz, aprobării tarifelor aferente serviciilor de navigație aeriană.(4) Transmiterea de către ROMATSA a bazelor de cost anuale la EUROCONTROL și Comisia Europeană, întocmite potrivit dispozițiilor alin. (2) si (3), se face la termenele stabilite de Regulamentul (UE) nr. 391/2013, după obținerea avizului favorabil al autorității naționale de supervizare competentă.(5) Prin derogare de la prevederile legale privind fundamentarea și aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli la nivelul regiilor autonome, bugetul de venituri și cheltuieli al ROMATSA cuprinde bazele de cost transmise la EUROCONTROL și Comisia Europeană, potrivit dispozițiilor alin. (4), consolidate cu bugetul de venituri și cheltuieli aferent serviciilor de navigație aeriană furnizate de ROMATSA pe aeroporturile care nu intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 391/2013, precum și cu bugetul de venituri și cheltuieli aferent altor activități prestate de ROMATSA în conformitate cu obiectul de activitate și se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului finanțelor publice, la propunerea consiliului de administrație al ROMATSA.(6) Modelul formularelor bugetului de venituri și cheltuieli, specific ROMATSA, se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului finanțelor publice.(7) Veniturile suplimentare rezultate ca urmare a depășirii prognozelor și ipotezelor stabilite prin planul de performanță și bazele de cost și care nu trebuie reportate pentru anul n + 2 potrivit mecanismelor de împărțire a riscurilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 391/2013 se includ în bugetul de venituri și cheltuieli curent al regiei.(8) În situația în care la momentul elaborării bugetului de venituri și cheltuieli se constată că unele costuri, de natura celor prevăzute la art. 14 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 391/2013, sau unele elemente de cost, neprevăzute și neincluse în planul de performanță aprobat, dar care au fost cuprinse ulterior în planul de afaceri revizuit al ROMATSA, aprobat de consiliul de administrație, nu pot fi acoperite prin veniturile incluse în bazele de cost transmise anterior la EUROCONTROL și Comisia Europeană, ROMATSA va iniția procedurile de revizuire a planului de performanță și va întocmi și supune aprobării un buget de venituri și cheltuieli care să prevadă veniturile corespunzătoare prognozelor și ipotezelor actualizate, în vederea acoperirii costurilor suplimentare, inclusiv provizionarea, dacă este cazul, a sumelor care trebuie reportate pentru anul n + 2 potrivit mecanismului de împărțire a riscului de trafic prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 391/2013.(9) Dacă în situația prevăzută la alin. (8) nu se poate acoperi prin venituri impactul costurilor suplimentare, până la reintrarea în echilibru financiar ROMATSA va putea supune aprobării un buget de venituri și cheltuieli cu pierderi.(10) Pe parcursul anului, după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, dacă apar deviații de la prognozele și ipotezele stabilite prin planul de performanță și bazele de cost anuale sau deviații ale veniturilor și cheltuielilor din activitatea de bază, se poate proceda la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, cu respectarea dispozițiilor prezentului articol. (la 08-05-2018, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 3 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 08 mai 2018 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 08-05-2018, Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 3 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 08 mai 2018 )  +  Articolul 6Abrogat.------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 19 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 7Abrogat.------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 19 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 8Abrogat. (la 08-05-2018, Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 3 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 08 mai 2018 )  +  Articolul 9(1) Costurile cu personalul, care vor fi avute în vedere la elaborarea, respectiv revizuirea planului de performanță multianual sau a bugetelor de venituri și cheltuieli anuale, vor face obiectul unei informări și consultări cu partenerul social, în condițiile legii.(2) După aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, cheltuielile cu personalul prevăzute în buget vor constitui limite pentru negocierea contractului colectiv de muncă. (la 08-05-2018, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 3 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 08 mai 2018 )  +  Articolul 10Ajustările calculate la finele fiecărui an, potrivit mecanismelor de ajustare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 391/2013, se constituie în provizioane deductibile și vor fi utilizate pentru acoperirea ulterioară a cheltuielilor de exploatare. (la 08-05-2018, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 3 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 08 mai 2018 )  +  Articolul 11(1) Documentele legale pentru înregistrarea veniturilor și a taxei pe valoarea adăugată colectate, precum și cele referitoare la operațiunile de regularizare a acestora, atât la ROMATSA, cât și la beneficiarii interni ai serviciilor de navigație aeriană prestate de ROMATSA, sunt cele emise de EUROCONTROL și recunoscute din punct de vedere fiscal de autoritățile române.-----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din ORDONANȚA nr. 18 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2012.(2) Pe baza acestor documente ROMATSA întocmește documente centralizatoare în limba română, care constituie documente justificative pentru înregistrarea în evidența contabilă.(3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 11 a fost abrogat de pct. 8 al art. unic din ORDONANȚA nr. 18 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2012.  +  Articolul 12(1) Înregistrarea în contabilitatea ROMATSA a veniturilor facturate de EUROCONTROL în euro, inclusiv a taxei pe valoarea adăugată colectate, se va face în lei, utilizându-se cursul de schimb al Băncii Naționale a României în vigoare la data facturării, potrivit calendarului de facturare publicat anual de EUROCONTROL.-----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din ORDONANȚA nr. 18 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2012.(2) Același principiu se va aplica și operatorilor aerieni din România în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată, facturată acestora în euro de către EUROCONTROL, în numele ROMATSA.  +  Articolul 13Abrogat.-----------Art. 13 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 320 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 21 noiembrie 2007, care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 27 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 28 iunie 2007.