ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 31 ianuarie 2013  Având în vedere că, potrivit art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2012, noul Cod de procedură civilă urmează să între în vigoare la data de 1 februarie 2013,dat fiind că prin Legea privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă sunt promovate o serie de soluții legislative vizând, în principal, pregătirea punerii în aplicare a noului Cod de procedură civilă,având în vedere că prin Planul de măsuri elaborat de Ministerul Justiției și adoptat de Guvern prin Memorandumul cu tema "Pregătirea sistemului judiciar pentru intrarea în vigoare a noilor Coduri. Evaluarea situației actuale. Plan de măsuri" s-a propus etapizarea, pe o perioadă de 3 ani, a măsurilor generate de cheltuielile de personal, infrastructură fizică și tehnologia informației, bunuri și servicii, complementar soluțiilor legislative ce fac obiectul legii mai sus menționate care vizează, în principal, prorogarea aplicării, pentru aceeași perioadă, a punerii în aplicare a unor dispoziții ale noului Cod de procedură civilă, cum sunt cele privitoare la cercetarea procesului și, după caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu,ținând seama de faptul că este imperios necesar ca măsurile legislative ce fac obiectul Legii privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă să între în vigoare concomitent cu dispozițiile noului Cod de procedură civilă, pentru a se evita dificultățile rezultate din succesiunea într-un interval scurt de timp a două reglementări de procedură civilă, conținând norme de competență, de procedură propriu-zisă și cu privire la căile de atac, generând un regim procedural neunitar pentru dosarele care se vor înregistra începând cu data de 1 februarie 2013,întrucât neadoptarea, până la data de 1 februarie 2013, a măsurilor ce fac obiectul prezentului act normativ ar avea drept consecință intrarea în vigoare, la această dată, a unor dispoziții din noul Cod de procedură civilă pentru a căror punere în aplicare nu au fost luate măsurile de ordin legislativ și logistic necesare,ținând seama de faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență până la data de 1 februarie 2013 ar putea genera blocaje la nivelul instanțelor, cu consecințe grave de ordin procedural în activitatea de judecată, care ar putea conduce la afectarea dreptului de acces la justiție și a dreptului la un proces echitabil, în termen rezonabil,în considerarea faptului că prin Decizia Curții Constituționale nr. 967 din 20 noiembrie 2012 s-a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. 1 pct. 1^1 și ale art. 299 alin. 1^1 din Codul de procedură civilă în vigoare, iar Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu completările ulterioare, consacră, la art. 94 pct. 2, o soluție legislativă similară, fiind necesară abrogarea acestor dispoziții,ținând seama că este imperios necesară corelarea datei de intrare în vigoare a dispozițiilor art. 60^1 alin. (1) lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, cu data intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, respectiv a art. 60^1 alin. (1) lit. g) cu data intrării în vigoare a noului Cod de procedură penală,luând în considerare faptul că amânarea aplicării unor dispoziții introduse în legi speciale prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă nu ar trebuie să fie de natură a afecta concepția generală a noii reglementări procesual-civile în materia căilor de atac,având în vedere că, pentru neparticiparea la ședința de informare asupra beneficiilor medierii, noul Cod de procedură civilă prevede sancțiunea amenzii judiciare, impunându-se amânarea prevederilor referitoare la sancțiunea inadmisibilității cererii de chemare în judecată, introdusă prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, precum și pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, pentru o perioadă necesară evaluării eficacității noii sancțiuni, raportat la finalitatea urmărită, și anume popularizarea și încurajarea recurgerii la procedura medierii,luând în considerare necesitatea efectuării unui studiu de impact și organizării unei dezbateri publice extinse asupra normelor privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori,având în vedere că aspectele mai sus menționate vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 81 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 81Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu completările ulterioare, intră în vigoare la data de 15 februarie 2013.2. Articolul 82 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 82Prezenta lege intră în vigoare la data prevăzută la art. 81, cu excepția dispozițiilor art. 80, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, și a dispozițiilor art. 38 pct. 1 și 2, care intră în vigoare la data de 1 octombrie 2013. (la 01-07-2013, Articolul 82 din Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 214 din 28 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013 )  +  Articolul I^1La articolul 229 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Până la data intrării în vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1), atribuțiile instanței de tutelă referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau ale interzisului judecătoresc ori, după caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile acestuia revin autorității tutelare. (la 01-07-2013, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 214 din 28 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013 )  +  Articolul IIDupă alineatul (2) al articolului 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Hotărârea instanței este supusă numai apelului.  +  Articolul IIIPrevederile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în procesele începute în perioada 15 februarie 2013-30 septembrie 2013. (la 01-07-2013, Articolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 214 din 28 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013 )  +  Articolul IVArticolul 1 punctul 1^1 și articolul 299 alineatul 1^1 din Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul VLa articolul 94 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu completările ulterioare, punctul 2 se abrogă.  +  Articolul VIDispozițiile alineatului (1^2) al articolului 2 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la 1 august 2013.  +  Articolul VI^1Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (1^2) se introduc două noi alineate, alineatele (1^3) și (1^4), cu următorul cuprins:(1^3) Efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizată de către judecător, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz în care aceasta se atestă în scris.(1^4 ) Serviciile prestate conform dispozițiilor alin. (1) și (1^1) sunt gratuite, neputându-se percepe onorarii, taxe sau orice alte sume, indiferent de titlul cu care s-ar putea solicita.»2. La articolul 59, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Actul întocmit de notarul public conform alin. (1) și art. 58 alin. (4) și (4^1), prin care se autentifică înțelegerea din acordul de mediere, are putere de titlu executoriu. (la 01-07-2013, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 214 din 28 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013 )  +  Articolul VIIArticolul III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, precum și pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 21 decembrie 2012, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIIDispozițiile art. 2 alin. (1^2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sancțiunea inadmisibilității cererii de chemare în judecată, se aplică numai proceselor începute după data de 1 august 2013.  +  Articolul VIIITermenul prevăzut la art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 9 iulie 2012, referitor la intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 60^1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă după cum urmează:a) până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu completările ulterioare, în ceea ce privește dispozițiile alin. (1) lit. a)-f);b) până la intrarea în vigoare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, în ceea ce privește dispozițiile alin. (1) lit. g).  +  Articolul IXAbrogat. (la 01-10-2014, Articolul IX a fost abrogat de Litera d), Articolul 4 din LEGEA nr. 125 din 23 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 24 septembrie 2014 )  +  Articolul XLa articolul 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, cărora nu li s-a acordat locuință de serviciu de către ordonatorii principali de credite, au dreptul, în condițiile art. 22, la compensarea diferenței dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuință de serviciu, potrivit legii, și chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condițiile legii. Acest drept nu are caracter salarial și nu se impozitează. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. În situații excepționale, determinate de inexistența unui fond locativ adecvat în localitatea unde își desfășoară activitatea, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuință situată în altă localitate din circumscripția aceleiași curți de apel.» (la 01-07-2013, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 214 din 28 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013 )  +  Articolul XILegea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 50, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50(1) În cazul prevăzut la art. 48 alin. (1) lit. b), boala psihică se constată printr-o expertiză de specialitate, la sesizarea președintelui instanței sau, după caz, a conducătorului parchetului, iar suspendarea din funcție se dispune pe perioada recomandată de comisia medicală de specialitate. Comisia medicală de specialitate, precum și condițiile concrete de expertizare a persoanelor care suferă de o boală psihică se stabilesc prin ordin comun al ministrului justiției și al ministrului sănătății.2. La articolul 67^1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) (2) Personalul prevăzut la alin. (1), căruia nu i s-a acordat locuință de serviciu de către ordonatorii principali de credite, are dreptul, în condițiile alin. (1), la compensarea diferenței dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuință de serviciu, potrivit legii, și chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condițiile legii. Acest drept nu are caracter salarial și nu se impozitează. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. În situații excepționale, determinate de inexistența unui fond locativ adecvat în localitatea unde își desfășoară activitatea, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuință situată în altă localitate din circumscripția aceleiași curți de apel. (la 01-07-2013, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 214 din 28 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013 )  +  Articolul XIILegea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agenția Națională și unitățile sale subordonate pot fi încasate de notarii publici în numele și pe seama Agenției Naționale, pe chitanțiere și facturiere ale acestei instituții, pe bonuri fiscale proprii, prin ordine de plată, ca urmare a viramentelor bancare efectuate în contul biroului notarial, prin mijloace electronice de plată sau orice alte modalități prevăzute de lege. În vederea acoperii cheltuielilor de încasare și virare, se percepe un comision din tarifele încasate. Chitanțierele și facturierele sunt puse la dispoziție de către Agenția Națională și sunt inscripționate cu datele sale de identificare. Tarifele încasate de notarii publici în contul biroului notarial, în condițiile prezentei legi, prin oricare dintre mijloacele prevăzute anterior (chitanțiere, facturiere, bonuri fiscale proprii, ordine de plată ca urmare a viramentelor bancare efectuate în contul biroului notarial, mijloace electronice de plată sau orice alte modalități prevăzute de lege) sunt virate, până la data de 25 a lunii următoare, în contul Agenției Naționale, deschis la Trezoreria Statului, conform evidențelor ținute de biroul notarial. Metodologia de încasare și virare a tarifelor de publicitate imobiliară se stabilește de Agenția Națională și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România prin protocol, care se aprobă în condițiile alin. (3). Evidența tarifelor încasate de notarii publici în condițiile prezentei legi se ține separat de evidența financiar-contabilă a biroului notarial.2. La articolul 25 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Actele de alipire și dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciară se încheie în formă autentică. (la 01-07-2013, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 214 din 28 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Mona-Maria Pivniceru
  București, 30 ianuarie 2013.Nr. 4.--------