NORMĂ nr. 16 din 31 august 2015privind Fondul de garantare a asiguraților
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 2 septembrie 2015  În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b) și ale art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 31 august 2015,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:  +  Capitolul I Constituirea, destinația și utilizarea Fondului de garantare a asiguraților  +  Articolul 1Prezenta normă reglementează procedurile de constituire a Fondului de garantare a asiguraților prevăzut la art. 1 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, de administrare și de utilizare a resurselor financiare ale acestuia, precum și procedura și condițiile de efectuare a plăților din disponibilitățile acestuia.  +  Articolul 2(1) Resursele financiare ale Fondului de garantare a asiguraților, denumit în continuare Fond, sunt:a) contribuții ale asigurătorilor la Fond;b) dobânzi și penalități de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuției legale;c) sume din recuperarea creanțelor Fondului;d) sume din fructificarea disponibilităților Fondului;e) sume provenite din alte surse, stabilite conform legii;f) împrumuturi de la instituțiile de credit sau împrumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului.(2) Resursele financiare ale Fondului vor fi utilizate pentru plata:a) despăgubirilor/indemnizațiilor rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii, încheiate cu asigurătorul aflat în procedură de faliment;b) sumelor cuvenite creditorilor de asigurări a fi plătite de către Fond, în situația încetării contractelor de asigurare;c) sumelor aferente constatării, instrumentării și lichidării dosarelor de daună;d) sumelor aferente înființării, organizării, administrării și funcționării Fondului;e) sumelor aferente desfășurării activității Fondului pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.  +  Articolul 3(1) Pentru stabilirea contribuției datorate de asigurători Fondului, cotele stabilite potrivit legii se aplică asupra primelor brute încasate din activitatea de asigurări directe (pe baza evidențelor contabile lunare ale acestora), separat pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale și asigurări de viață.(2) Indicatorul prime brute încasate are înțelesul prevăzut în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare. (la 02-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din NORMA nr. 7 din 24 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 02 mai 2018 ) (3) În contabilitatea asigurătorilor, contribuția datorată Fondului se reflectă în debitul contului 643 "Cheltuieli cu fondurile speciale privind activitatea de asigurare", respectiv al contului 64312 "Cheltuieli privind contribuția la Fondul de garantare a asiguraților - pentru asigurările de viață" și al contului 64322 "Cheltuieli privind contribuția la Fondul de garantare a asiguraților - pentru asigurările generale", prin creditul contului 443 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurări", respectiv pentru asigurările de viață contul 44312 "Contribuția la Fondul de garantare a asiguraților" și pentru asigurările generale contul 44322 "Contribuția la Fondul de garantare a asiguraților".  +  Articolul 4(1) Contribuția datorată de asigurători Fondului se virează lunar, în moneda națională - leu, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, în contul acestuia.(2) Pentru neachitarea la termen a contribuțiilor datorate Fondului, asigurătorii sunt obligați să plătească dobânzi și/sau penalități de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanțelor fiscale. Dobânzile și penalitățile vor fi virate în contul Fondului. În situația în care prin ordinul de plată se virează o sumă cumulată compusă din contribuția datorată și din dobânzi și penalități de întârziere, la explicații se vor evidenția distinct cele două sume.  +  Articolul 5Asigurătorii pot efectua operațiuni de regularizare și/sau de compensare a sumelor virate la Fond, acestea fiind evidențiate în raportările prevăzute în anexa nr. 1 și/sau în anexa nr. 2.  +  Articolul 6(1) Asigurătorii sunt obligați să întocmească și să transmită lunar Fondului, până în ultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna expirată, raportările privind contribuția datorată și virată la Fond, distinct pentru cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale și asigurări de viață, conform anexei nr. 1.(2) În cazul transmiterii unei situații rectificative, aceasta se va face în forma prevăzută în anexa nr. 2; numărul permis de situații rectificative și termenul maxim de depunere a acestora sunt cele prevăzute în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare. (la 02-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 7 din 24 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 02 mai 2018 ) (3) Odată cu transmiterea raportărilor, asigurătorii anexează în mod obligatoriu și o declarație pe propria răspundere, dată sub semnătura reprezentantului legal al acestora, sub sancțiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare (Codul penal), pentru infracțiunile de înșelăciune și/sau de fals în declarații, prin care se atestă că datele și/sau informațiile transmise sunt reale, corecte și complete.  +  Articolul 7(1) În vederea recuperării sumelor datorate de asigurători Fondului, directorul general, la propunerea direcției de specialitate, va sesiza Consiliul de administrație al Fondului.(2) În baza hotărârii Consiliului de administrație al Fondului, directorul general va emite actul prin care se stabilește și se individualizează obligația de plată a unui asigurător.(3) Actul prin care se stabilește și se individualizează obligația de plată a unui asigurător constituie titlu de creanță. Titlul de creanță se va comunica asigurătorului și va cuprinde suma restantă datorată de asigurător și modalitatea de calcul al sumei datorate.(4) În termen de 10 zile, calculat de la data comunicării către asigurător a actului prin care s-a stabilit și s-a individualizat obligația de plată, asigurătorul poate să își plătească de bunăvoie obligațiile datorate.(5) Dacă la data scadenței datoria restantă prevăzută în titlul de creanță nu a fost plătită, titlul de creanță devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul va declanșa procedura de executare silită a creanțelor, prevăzută de lege.  +  Articolul 8(1) Disponibilitățile Fondului vor fi plasate, potrivit art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/2015, în instrumente purtătoare de dobândă, la instituții de credit, în instrumente ale pieței monetare, în titluri de stat sau titluri ale administrației publice locale, precum și în plasamente stabilite prin legislația în vigoare.(2) Strategia de investire a resurselor Fondului se elaborează în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 213/2015.  +  Articolul 9(1) Fondul are ca destinație plata indemnizațiilor/ despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii încheiate, în condițiile legii, cu societatea de asigurare față de care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment, potrivit condițiilor de asigurare și în limita plafonului de garantare stabilit de Legea nr. 213/2015.(2) Fondul nu preia funcțiile unui asigurător și nu are obligația de a opera în baza de date CEDAM și de a elibera certificat privind daunele înregistrate.(3) Fondul poate desfășura și activitatea de administrator special în procedura de redresare financiară a asigurătorului și de lichidator în procedura de lichidare voluntară a asigurătorului.  +  Articolul 10(1) Fondul poate încheia acorduri de cooperare cu schemele de garantare din domeniul asigurărilor care operează în celelalte state pentru înlesnirea raportului de drept internațional privat, în materia insolvenței.(2) Fondul poate mandata scheme de garantare din domeniul asigurărilor sau entități interesate în protecția deținătorilor de polițe de asigurare din alte state, pentru a facilita demersurile întreprinse de creditorii de asigurări care au reședința obișnuită, domiciliul sau sediul principal pe teritoriul unui stat, altul decât statul de origine, în vederea obținerii despăgubirii/indemnizației cuvenite.  +  Capitolul II Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului  +  Articolul 11(1) Bugetul de venituri și cheltuieli se elaborează de către Fond, se aprobă de Consiliul de administrație al Fondului și se verifică în execuție conform practicilor și procedurilor controlului și auditului intern.(2) Organizarea și conducerea evidenței contabile a Fondului se fac potrivit dispozițiilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 28-11-2016, Alineatul (3) din Articolul 11 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 1, Articolul II din REGULAMENT nr. 8 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2016 ) (4) La sfârșitul exercițiului financiar, rezultatul exercițiului curent se raportează în anul următor, cu aceeași destinație. (la 28-11-2016, Alineatul (4) din Articolul 11 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din REGULAMENT nr. 8 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2016 ) (la 28-11-2016, Alineatul (5) din Articolul 11 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 3, Articolul II din REGULAMENT nr. 8 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2016 )  +  Articolul 12(1) Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului cuprinde:a) la partea de venituri: resursele financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) din Legea nr. 213/2015;b) la partea de cheltuieli:1. cheltuielile privind plata indemnizațiilor/despăgubirilor cuvenite creditorilor de asigurări, inclusiv, dar nu limitativ, cheltuielile generate de constatarea, instrumentarea și lichidarea dosarelor de daună, precum și sumele cuvenite creditorilor de asigurări ca urmare a încetării contractelor de asigurare. Toate aceste cheltuieli sunt efectuate din contribuțiile încasate de Fond;2. cheltuielile de administrare și funcționare a Fondului pe structura clasificației bugetare;3. cheltuielile aferente desfășurării activității Fondului pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.(2) În vederea derulării activității Fondului, acesta își poate deschide conturi la instituțiile de credit.  +  Capitolul II^1 Obligații de raportare și transparență ale Fondului (la 28-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul II din REGULAMENT nr. 8 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2016 )  +  Articolul 12^1(1) Fondul întocmește și transmite Autorității de Supraveghere Financiară situațiile și rapoartele periodice prevăzute la alin. (2)-(8). Raportările prevăzute la alin. (2) și (6)-(8) se transmit Autorității de Supraveghere Financiară în format electronic în aplicația A.S.F.-EWS, precum și în formă scrisă, pe suport hârtie.(2) Situațiile financiare anuale avizate de Consiliul de administrație al Fondului sunt transmise Autorității de Supraveghere Financiară cel târziu la data de 30 aprilie a anului următor celui pentru care se face raportarea, în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare.(3) În vederea analizării și aprobării de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, situațiile financiare menționate la alin. (1) sunt însoțite de:a) raportul auditorului financiar împreună cu opinia acestuia;b) raportul administratorilor Fondului;c) raportul anual de activitate.(4) Suplimentar raportărilor menționate la alin. (2) și (3), anual, Fondul transmite Autorității de Supraveghere Financiară:a) raportul privind misiunile de audit intern, cuprinzând constatările și recomandările acestuia pentru soluționarea deficiențelor, situația privind implementarea măsurilor dispuse în cadrul rapoartelor de audit anterioare;b) planul de audit intern pentru anul în curs;c) raportul privind acțiunile de control intern din anul anterior, cuprinzând constatările rezultate în urma procesului de control și monitorizare și măsurile de acțiune propuse;d) bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului în curs, aprobat de Consiliul de administrație al Fondului.(5) Raportările prevăzute la alin. (4) lit. b) și d) se transmit până la 31 ianuarie a anului în curs, iar rapoartele menționate la alin. (4) lit. a) și c) se transmit până la sfârșitul lunii martie a anului următor celui pentru care se face raportarea.(6) Semestrial, Fondul transmite Autorității de Supraveghere Financiară raportarea contabilă semestrială, până cel târziu în data de 15 august a anului în curs, în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare.(7) Trimestrial, Fondul transmite Autorității de Supraveghere Financiară următoarele rapoarte:a) execuția bugetului de venituri și cheltuieli, în forma prevăzută în anexa nr. 8, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea;b) situația contribuțiilor datorate și virate la Fond de către asigurători, distinct pentru asigurările generale și pentru asigurările de viață, în forma prevăzută în anexa nr. 9, în termen de 45 de zile de la sfârșitul trimestrului pentru care se face raportarea.(8) Lunar, cel târziu până în data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, Fondul transmite Autorității de Supraveghere Financiară:a) situația privind plata indemnizațiilor/despăgubirilor efectuate de către Fond creditorilor de asigurare ai asigurătorului aflat în faliment, în forma prezentată în anexa nr. 10;b) situația resurselor financiare ale Fondului, în forma prezentată în anexa nr. 11. (la 28-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul II din REGULAMENT nr. 8 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2016 )  +  Articolul 12^2Fondul transmite Autorității de Supraveghere Financiară rapoarte în legătură cu orice eveniment de natură a afecta funcționarea acestuia. (la 28-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul II din REGULAMENT nr. 8 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2016 )  +  Capitolul III Procedura deschiderii și instrumentării dosarelor de daună  +  Articolul 13Între data închiderii procedurii de redresare financiară și data denunțării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, orice persoană care invocă vreun drept de creanță împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliță de asigurare valabilă poate solicita deschiderea dosarului de daună. Această solicitare se face prin completarea Cererii deschidere dosar daună, prevăzută în anexa nr. 3, denumită în continuare Cerere, și transmiterea acesteia Fondului.  +  Articolul 14(1) Cererea prevăzută în art. 13 completată și semnată de către petent se transmite Fondului în aceeași modalitate ca aceea prevăzută de art. 14 alin. (2) din Legea nr. 213/2015.(2) În situația în care Fondul încheie convenții cu societăți care au ca obiect de activitate servicii de regularizare despăgubiri, cererea prevăzută la alin. (1) poate fi depusă/transmisă și la sediile acestora. Fondul va aduce la cunoștința petenților informații în legătură cu datele de contact ale prestatorilor de servicii.  +  Articolul 15(1) Deschiderea dosarului de daună și constatarea prejudiciilor vor fi efectuate după cum urmează:a) după transmiterea cererii de către petent, astfel cum sunt definiți la art. 1 alin. (2) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2014 privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asigurătorilor și brokerilor de asigurare, la Fond sau la mandatarii acestuia, petentul va fi contactat în vederea deschiderii dosarului de daună;b) declararea producerii evenimentului asigurat se face de către petent, în scris, prin completarea declarației privind evenimentul conform anexei nr. 4, în termenul stabilit prin lege și prin condițiile de asigurare, la sediul Fondului sau la punctele de constatare stabilite de conducerea Fondului ori la mandatarii desemnați de acesta, după caz;c) în urma declarării de către petent a evenimentului asigurat din polița de asigurare facultativă/obligatorie, Fondul va deschide dosarul de daună, va efectua constatarea pagubelor și va comunica în scris părții prejudiciate documentele ce trebuie depuse pentru soluționarea pretențiilor de despăgubire;d) pentru evenimentele asigurate produse în străinătate, declararea acestora se face în conformitate cu prevederile legii aplicabile și ale condițiilor de asigurare, parte integrantă a contractului de asigurare;e) Fondul solicită petentului depunerea la dosarul de daună a poliței/contractului de asigurare, a documentelor care atestă producerea evenimentului asigurat, emise de autoritățile publice competente (organele de poliție, unitățile de pompieri etc.), sau alte documente din care să reiasă cauzele și împrejurările evenimentului (constat amiabil, declarații martori etc.), întinderea daunei, acte privind interesul patrimonial, documente justificative privind cuantumul despăgubirii etc.;f) actele și documentele justificative se depun în limba română, iar în cazul în care sunt redactate într-o limbă străină, acestea se depun însoțite de traducerea autorizată conform legii;g) constatarea daunelor se face de către Fond, direct sau prin mandatarii acestuia, împreună cu părțile interesate;h) constatarea avariilor rezultate în urma producerii evenimentului se va efectua în conformitate cu prevederile legii și ale condițiilor de asigurare;i) procesul-verbal de constatare a pagubelor se întocmește în două exemplare și se semnează de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia, un exemplar urmând a fi înmânat petentului;j) la cererea petentului sau a unității reparatoare, Fondul efectuează constatări suplimentare a avariilor a căror depistare nu a fost posibilă la constatarea inițială, iar rezultatele constatării sunt menționate într-un nou proces-verbal de constatare (Suplimentar) semnat de aceleași persoane care au semnat procesul-verbal inițial de constatare a pagubelor.(2) Fondul va elibera un document de introducere în reparație a vehiculului, în cazul în care petenții înștiințează despre producerea unor pagube materiale la vehiculul asigurat, în condițiile prevăzute la art. 79 alin. (2) lit. b), art. 80 alin. (2) și la art. 80^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și solicită deschiderea dosarului de daună Fondului, în condițiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/2015. Documentul de introducere în reparație a vehiculului constituie anexa nr. 5.(3) Documentul de introducere în reparație a vehiculului are un număr unic.(4) Documentul de introducere în reparație a vehiculului este un formular care poate fi emis direct din sistemul informatic propriu ori poate fi tipărit, fiecare formular regăsindu-se în două exemplare, un exemplar original și o copie. Formularul va conține în mod obligatoriu cel puțin informațiile cuprinse în modelul prezentat în anexa nr. 5.(5) Originalul documentului de introducere în reparație a vehiculului se înmânează solicitantului, iar o copie se va anexa dosarului de daună.(6) Documentele de introducere în reparație a vehiculului se distribuie fie în format electronic, fie pe suport hârtie, numai personalului desemnat în condițiile art. 12 alin. (2) și (3) din Legea nr. 213/2015, pe bază de semnătură.(7) Dacă documentele de introducere în reparație a vehiculului au fost completate greșit, acestea se anulează prin bararea pe diagonală și înscrierea mențiunii "anulat", păstrându-se atât originalul, cât și copia. De asemenea, și în evidențele electronice se vor face modificările care se impun în legătură cu numărul documentului și cu motivul anulării.(8) Eliberarea documentului de introducere în reparație a vehiculului nu constituie nota tehnică finală de constatare a daunelor și nici obligație de plată. Această reglementare se precizează în conținutul tipizat al documentului. Acest document se eliberează inclusiv în cazul în care se constată daună totală și vehiculul nu se mai repară.  +  Articolul 16Stabilirea și evaluarea despăgubirilor se efectuează după cum urmează:a) evaluarea despăgubirilor se efectuează de către Fond, direct sau prin mandatarii acestuia, în baza documentelor existente la dosarul de daună și în conformitate cu prevederile legii și ale condițiilor de asigurare;b) dacă din analizarea dosarului de daună rezultă necesitatea completării acestuia cu documente suplimentare, Fondul transmite o solicitare scrisă petentului în acest sens;c) după analizarea și instrumentarea dosarului de daună, direcția tehnică de specialitate întocmește referatul de plată a despăgubirii care va fi analizat de către celelalte direcții de specialitate din cadrul Fondului în vederea avizării, conform prevederilor legale;d) după avizarea dosarului de daună de către direcțiile de specialitate din cadrul Fondului, acesta se înaintează comisiei speciale constituite conform Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare. Comisia specială desemnată de către Fond este constituită din proprii specialiști, cu următoarea componență: 2 membri din partea conducerii, dintre care unul are calitatea de președinte al comisiei; conducătorul direcției economice sau înlocuitorul legal al acestuia, după caz; 2 reprezentanți ai direcției tehnice cu experiență în materie de lichidare de daune; 2 reprezentanți ai direcției juridice cu experiență de cel puțin 3 ani în domeniul juridic.  +  Capitolul IV Procedura și condițiile de efectuare a plăților din disponibilitățile Fondului. Modalități de recuperare a sumelor plătite de la Fond  +  Articolul 17(1) După data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, pronunțate împotriva unei societăți de asigurare aflate în stare de insolvență, Fondul este în drept să efectueze plăți din disponibilitățile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, în condițiile Legii nr. 213/2015, completată cu prevederile Legii nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și ale prezentei norme.(2) Fondul va publica pe site-ul acestuia informații referitoare la demersurile necesare pentru obținerea de la Fond, de către creditorii de asigurări, a despăgubirilor/indemnizațiilor.(3) Informațiile ce se publică pe site-ul Fondului vor cuprinde următoarele date: date generale referitoare la Fond, cadrul legal aplicabil, condițiile și modalitățile de efectuare a plăților, date referitoare la documentele, condițiile și formalitățile ce trebuie îndeplinite pentru încasarea despăgubirii/indemnizației.  +  Articolul 18(1) După data publicării deciziei privind închiderea procedurii de redresare financiară și constatarea indiciilor stării de insolvență a asigurătorului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în termenul prevăzut de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, Fondul va prelua de la asigurător evidența contractelor de asigurare în vigoare la data închiderii procedurii de redresare financiară, evidența completă a dosarelor de daună, precum și evidențele tehnico-operative și contabile aferente acestor contracte și dosare.(2) Asigurătorul are obligația de a preda evidențele prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, în termenul prevăzut de lege, atât în format letric, cât și electronic/digital sau în alte forme în care acestea se regăsesc în arhiva asigurătorului. Evidențele includ toate contractele de asigurare în vigoare, dosarele de daună, bazele de date, registrele, corespondența, orice document referitor la dosare/contracte în vigoare, precum și orice alte evidențe deținute de asigurător în legătură cu acestea.(3) Răspunderea asupra datelor înscrise în evidențele preluate de Fond revine membrilor consiliului de administrație/ consiliului de supraveghere/conducerii executive/directoratului asigurătorului, după caz, care vor declara prin procesul-verbal încheiat menționat la alin. (4) că evidențele menționate la alin. (1) sunt reale, complete și corecte în măsura necesară pentru o administrare și gestionare corespunzătoare a acestora de către Fond.(4) Preluarea de către Fond a evidențelor menționate la alin. (1) se face pe baza unui proces-verbal încheiat cu reprezentanții legali ai asigurătorului.(5) Fondul verifică datele prezentate în evidențele preluate, inclusiv corelațiile dintre aceste date, dosarele de daună și contractele de asigurare în vigoare. Eventualele erori vor fi aduse la cunoștință asigurătorului și lichidatorului judiciar, după desemnarea acestuia.(6) În urma analizării de către direcțiile de specialitate ale Fondului a evidențelor preluate se va publica pe site-ul Fondului lista potențialilor creditori de asigurări care pot beneficia de despăgubiri/indemnizații din disponibilitățile Fondului după aprobarea acesteia de către comisia specială constituită conform legii.  +  Articolul 19(1) După data publicării deciziei privind închiderea procedurii de redresare financiară și constatarea indiciilor stării de insolvență a asigurătorului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în termenul legal, Fondul va desemna comisia specială, a cărei componență este stabilită conform prevederilor art. 23 din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Comisia specială își va exercita atribuțiile prevăzute de lege după publicarea deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de închidere a procedurii de redresare financiară a asigurătorului, pentru a asigura plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii de faliment.  +  Articolul 20(1) Pentru încasarea de la Fond a indemnizațiilor/despăgubirilor, orice persoană care pretinde un drept de creanță de asigurări împotriva societății de asigurare trebuie să completeze o cerere de plată motivată în acest sens, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. Cererea de plată se poate depune începând cu data publicării deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de închidere a procedurii de redresare financiară, în condițiile art. 22 din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, și în maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment. Pentru creanțele de asigurări născute ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii de faliment, cererea de plată poate fi depusă în maximum 90 de zile de la data nașterii dreptului de creanță al creditorului de asigurări. Cererea de plată se adresează Fondului și se depune la sediul acestuia, direct sau prin poștă, cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, prin poșta electronică ori prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia. Cererea de plată se poate depune și la mandatarii desemnați de către Fond în acest scop. La cererea de plată se anexează, în copie legalizată, actele/înscrisurile doveditoare ale sumelor pretinse cu titlu de creanțe de asigurări. În cazul imposibilității de prezentare a actelor/înscrisurilor doveditoare în copie legalizată, petentul poate să prezinte copii ale acestora sau poate depune o declarație pe propria răspundere, în sensul susținerii acestor documente justificative. Declarația pe propria răspundere dată de petent în susținerea documentelor justificative este prevăzută în anexa nr. 7. În cuprinsul cererii de plată se va preciza motivul imposibilității de depunere a înscrisurilor justificative.(2) În cuprinsul cererii de plată, petentul declară pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, dacă suma pretinsă de la Fond a fost încasată în cadrul procedurii de faliment și/sau în urma exercitării altor acțiuni de recuperare a sumelor cuvenite, îndreptate împotriva asigurătorului debitor față de care s-a stabilit starea de insolvență.(3) Pe măsura înregistrării și analizării cererilor de plată ale petenților și a documentației justificative aferente, Fondul întocmește listele creditorilor de asigurări ale căror creanțe certe, lichide și exigibile urmează a fi plătite din disponibilitățile sale. Listele creditorilor de asigurări se întocmesc după verificarea și avizarea dosarelor de daună de către direcțiile de specialitate ale Fondului. Listele creditorilor de asigurări împreună cu o notă privind propunerea de aprobare, întocmită și semnată de către conducătorul direcției tehnice de specialitate a Fondului, se transmit comisiei speciale. În vederea aprobării listelor, comisia specială poate verifica, prin sondaj, dosarele de daună și creanțele de asigurări cuprinse în acestea și, în toate cazurile în care consideră că este necesar, poate dispune reverificarea respectivelor dosare și/sau creanțe de asigurări.(4) După aprobarea acestor liste de către comisia specială, se efectuează plățile indemnizațiilor/despăgubirilor către creditorii de asigurări, cu respectarea prevederilor legale.(5) De la data publicării deciziei de închidere a procedurii de redresare financiară și până la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment împotriva asigurătorului, comisia specială poate aproba despăgubirile/ indemnizațiile creditorilor de asigurări, urmând ca plata acestora să se facă după rămânerea definitivă a hotărârii menționate.  +  Articolul 21(1) Fondul asigură plata despăgubirilor/indemnizațiilor către creditorii de asigurări ai asigurătorilor aflați în faliment, în limitele plafonului de garantare și în condițiile prevăzute de Legea nr. 213/2015 și de prezenta normă.(2) În vederea efectuării plății sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, Fondul procedează la verificarea documentelor justificative anexate de petent în susținerea cererii de plată, a dosarelor de daună și a evidențelor preluate de la asigurător, conform art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 22(1) Indemnizațiile/Despăgubirile se plătesc creditorilor de asigurări, persoane fizice și/sau juridice, potrivit condițiilor prevăzute în contractele de asigurare încheiate cu societatea de asigurare în faliment, în conformitate cu prevederile prezentei norme.(2) Creditorii de asigurări prevăzuți la alin. (1) sunt, după caz:a) persoana asigurată (asiguratul) - persoana fizică sau juridică aflată în raporturi juridice cu asigurătorul debitor prin încheierea contractului de asigurare, putând avea și calitatea de parte contractantă;b) beneficiarul asigurării - terța persoană căreia, în baza legii sau a contractului de asigurare, societatea de asigurare debitoare urmează să îi achite sumele cuvenite ca urmare a producerii riscului asigurat;c) persoană păgubită (în cazul asigurării de răspundere civilă) - persoana îndreptățită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă.  +  Articolul 23(1) Creditorii de asigurări prevăzuți la art. 22 alin. (2) își pot recupera creanțele de asigurări din disponibilitățile Fondului, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentei norme.(2) Plata despăgubirilor/indemnizațiilor se efectuează creditorilor de asigurări astfel cum aceștia sunt definiți la art. 22 alin. (2).(3) Plățile către o altă persoană decât creditorul de asigurări pot fi efectuate, după cum urmează:a) moștenitorului legal sau legatarului de orice tip, pe baza certificatului de moștenitor, respectiv de legatar;b) moștenitorului legal sau legatarului de orice tip, desemnat prin procură specială autentică să îi reprezinte pe ceilalți moștenitori legali, respectiv legatari, pe baza certificatului de moștenitor, respectiv de legatar;c) părintelui pentru copilul său minor în vârstă de până la 14 ani, pe baza actului de identitate al părintelui și a certificatului de naștere al copilului în vârstă de până la 14 ani; copiii cu vârste între 14-18 ani pot ridica personal compensațiile, cu încuviințarea prealabilă scrisă a părinților sau a tutorelui;d) tutorelui sau curatorului, pentru titularii cărora li s-a instituit tutela sau curatela pe baza actului de instituire a tutelei, respectiv a curatelei;e) mandatarului titularului, pe bază de procură specială autentică pentru încasarea despăgubirii/indemnizației; creditorii de asigurări, persoane fizice/juridice cu domiciliul sau reședința/sediul în străinătate, pot mandata o persoană fizică/juridică pentru încasarea despăgubirii/indemnizației de la Fond, pe baza unei procuri eliberate conform legislației statului în care se eliberează aceasta. În acest caz, mandatarul va prezenta procura și traducerea legalizată de către un notar public român;f) în alte situații, conform contractelor încheiate între părți și prevederilor legale în vigoare.(4) Pentru identificarea persoanei juridice îndreptățite la despăgubire/indemnizație, aceasta va adresa o cerere de plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, la care va atașa următoarele documente:a) copie legalizată a extrasului de registru actualizat eliberat de către oficiul registrului comerțului și a certificatului de înregistrare emis de către oficiul registrului comerțului ori a certificatului emis de Registrul asociațiilor/fundațiilor sau orice act de înregistrare la autoritățile afiliate, după caz, din care să rezulte datele de identificare a societății: denumirea, adresa, codul de identificare fiscală/codul unic de identificare, persoanele împuternicite să angajeze societatea, eventualele divizări, fuziuni, stări de dizolvare sau de lichidare judiciară, de faliment etc.;b) copie legalizată a actului de numire a noului reprezentant al societății, în cazul în care acesta este administratorul judiciar, lichidatorul sau lichidatorul judiciar;c) copie a actului de identitate al persoanei care înaintează cererea;d) alte documente în dovedirea calității.  +  Articolul 24(1) Plata se face în moneda națională-leu, iar, în cazul creanțelor în valută, plata se va efectua la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României din ziua efectuării plății.(2) Indemnizațiile/Despăgubirile cuvenite creditorilor de asigurări se pot plăti de la Fond prin poștă și/sau prin orice alte instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, inclusiv online. În vederea efectuării plății sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, Fondul poate să încheie convenții/contracte de prestări de servicii cu oricare dintre aceste instituții.(3) Dacă disponibilitățile Fondului nu sunt suficiente pentru efectuarea plăților de indemnizații/despăgubiri cuvenite creditorilor de asigurări, plata acestora se va efectua pe măsura alimentării Fondului cu resursele financiare prevăzute de lege. Autoritatea de Supraveghere Financiară poate majora oricând cuantumul cotei procentuale până la limita prevăzută la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/2015.  +  Articolul 25(1) Conform prevederilor art. 266 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, creditorii de asigurări care au încasat indemnizațiile/despăgubirile cuvenite de la Fond nu au dreptul să solicite încasarea creanțelor de asigurări în cadrul procedurii falimentului societății de asigurare debitoare decât pentru sumele care depășesc plafonul de garantare prevăzut de lege.(2) Toate despăgubirile/indemnizațiile plătite din disponibilitățile Fondului, împreună cu dovada plății acestora, se înregistrează cu titlu de creanțe de asigurări la dosarul de faliment înregistrat pe rolul instanței judecătorești competente. Recuperarea creanțelor Fondului se face prin valorificarea bunurilor și/sau a drepturilor și veniturilor societății de asigurare debitoare, în condițiile Legii nr. 213/2015, ale Legii nr. 85/2014 și ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. Creanțele Fondului reprezintă creanțe de asigurări conform art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 213/2015 și art. 267 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 și se achită cu prioritate față de alte creanțe, imediat după achitarea sumelor prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014. Reprezintă creanțe de asigurări ale Fondului și sumele avansate de acesta prestatorilor de servicii pentru instrumentarea și lichidarea dosarelor de daună, conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 213/2015.(3) Fondul este îndreptățit să înregistreze la masa credală, în tot cursul procedurii de faliment, orice sume achitate creditorilor de asigurări, precum și orice dobânzi și/sau cheltuieli efectuate din disponibilitățile Fondului cu titlu de creanțe de asigurări, conform art. 18 din Legea nr. 213/2015.(4) Creditorul de asigurări poate urma și procedura de faliment a asigurătorului prevăzută de Legea nr. 85/2014 în vederea recuperării creanței sale din activele asigurătorului aflat în procedură de faliment, inclusiv pentru suma cuvenită care depășește plafonul de garantare prevăzut de lege, prin înscrierea creanței sale la masa credală. Dacă petentul a urmat procedura de faliment a asigurătorului anterior solicitării adresate Fondului, în cuprinsul cererii de plată va preciza suma solicitată la masa credală. În situația în care, la momentul depunerii cererii de plată la Fond, petentului i se distribuise o sumă în cadrul procedurii de faliment, acesta va preciza în cuprinsul cererii de plată cuantumul sumei încasate. Dacă, ulterior depunerii cererii de plată la Fond, petentul se înscrie la masa credală a asigurătorului în faliment, acesta va notifica Fondul.(5) Fondul poate proceda la compensarea creanțelor sale cu cele ale societății de asigurare debitoare cu avizul Autorității de Supraveghere Financiară și cu aprobarea judecătorului-sindic, conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014. Fondul poate adjudeca în contul creanței sale constituite din sumele prevăzute la alin. (3), în calitate de creditor privilegiat, activele societății de asigurare debitoare, în condițiile prevăzute la art. 850 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată.(6) Fondul este îndreptățit să solicite autorităților competente stabilirea răspunderii civile sau penale față de persoanele care au încasat sume necuvenite de la Fond, precum și să recupereze aceste sume, fiind abilitat să exercite acțiunile și/sau modalitățile prevăzute de lege în acest sens.  +  Capitolul V Dispoziții specifice procedurii de faliment a societății de asigurare  +  Articolul 26Potrivit art. 17 din Legea nr. 213/2015, creditorul de asigurări se poate înscrie la masa credală a asigurătorului în faliment, în vederea recuperării creanței sale din activele asigurătorului aflat în faliment, inclusiv pentru suma cuvenită care depășește plafonul de garantare prevăzut de lege.  +  Articolul 27(1) În conformitate cu art. 258 lit. a) și art. 260 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar desemnat în dosarul de faliment va transmite Fondului un raport amănunțit asupra situației bunurilor/veniturilor societății de asigurare debitoare și asupra stadiului procedurii de lichidare.(2) Raportul lichidatorului judiciar, prevăzut la alin. (1), va cuprinde și următoarele:a) situația creanțelor de asigurări înregistrate la dosarul de faliment cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014, cu precizarea numelui/denumirii creditorilor de asigurări, a cuantumului creanțelor admise și înregistrate la masa credală a asigurătorului, precum și a ordinii de prioritate/a privilegiului/a garanției legale de care se bucură aceste creanțe;b) situația creanțelor de asigurări înregistrate la dosarul de faliment cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014, cu precizarea creditorilor de asigurări ale căror creanțe nu au fost admise de lichidatorul judiciar în cuantumul solicitat de aceștia ori, după caz, ale căror creanțe au fost respinse la plată. Prevederile lit. a) referitoare la elementele privind creditorii și creanțele de asigurări se aplică în mod corespunzător;c) situația creanțelor de asigurări aferente dosarelor de daună existente în evidențele societății de asigurare debitoare, aprobate la plată de către aceasta, dar neînregistrate la dosarul de faliment în condițiile Legii nr. 85/2014;d) situația creanțelor de asigurări aferente dosarelor de daună existente în evidențele societății de asigurare debitoare, neaprobate la plată de către aceasta și neînregistrate la dosarul de faliment în condițiile Legii nr. 85/2014;e) situația creanțelor de asigurări care au făcut/fac obiectul unor operațiuni de compensare ori al unor concordate sau, după caz, al unor litigii aflate spre soluționare pe rolul instanțelor judecătorești competente la data întocmirii raportului; lichidatorul judiciar va preciza elementele de identificare a creditorilor de asigurări și a creanțelor acestora, corespunzător prevederilor lit. a);f) propunerile lichidatorului judiciar privind modalitățile concrete de lichidare a bunurilor și/sau a drepturilor din patrimoniul societății de asigurare debitoare, prevăzute la art. 258 lit. q) din Legea nr. 85/2014, precum și/sau măsurile întreprinse de acesta.(3) Odată cu transmiterea raportului întocmit conform alin. (1) și (2), lichidatorul judiciar pune la dispoziție Fondului dosarele de daună și toate înscrisurile/documentațiile aferente înregistrate în evidențele sale, precum și, după caz, un exemplar al tabelului definitiv al creanțelor întocmit în cadrul procedurii de faliment.(4) Sumele plătite de Fond către creditorii de asigurări beneficiază de ordinea de prioritate prevăzută la art. 267 din Legea nr. 85/2014 și se îndestulează din sumele existente în conturile de lichidare, obținute din valorificarea drepturilor și/sau a bunurilor societății de asigurare debitoare.  +  Articolul 28În urma înregistrării raportului și a situațiilor transmise de lichidatorul judiciar, întocmite conform art. 27, Fondul verifică dosarele de daună și înscrisurile/documentațiile aferente acestora, în vederea întocmirii/refacerii listelor creditorilor de asigurări.  +  Articolul 29Titlul executoriu care constată creanțe de asigurări nevalorificat în cadrul procedurii de faliment sau în cadrul altor proceduri de executare silită prevăzute de lege se transmite Fondului, în vederea verificării lui și, după caz, a valorificării acestuia, prin plata sumelor cuvenite de la Fond, în condițiile prezentei norme și ale prevederilor legale incidente.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 30Verificarea modului de constituire de către asigurători a contribuției datorate Fondului și de virare la termen a acesteia, precum și verificarea datelor cuprinse în raportările lunare se fac de organele de specialitate ale Autorității de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 213/2015, precum și ale normelor date în aplicarea acestor acte normative.  +  Articolul 31În cazul constatării existenței unor indicii cu privire la săvârșirea unor infracțiuni, Fondul sesizează organele competente.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta normă.  +  Articolul 33Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acesteia.  +  Articolul 34La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Fondul de garantare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 28 iulie 2009.
  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Mișu Negrițoiu
  București, 31 august 2015.Nr. 16.  +  Anexa nr. 1RAPORTAREprivind contribuția datorată și virată laFondul de garantare a asiguraților pentru luna ..........*Font 7*    Denumirea societății: .........................    Sediul: str. ........................... nr. .........., bl. ..........,    sc. ..., ap. ..., sectorul/județul .....................................    Persoana de contact ....................................................    Telefon ...................., e-mail ...................................                                                                                                 - lei -
  Nr.crt     Specificații     Total cumulat de la începutulanului*) Din care pentru luna de raportare**)  Numărul și data documentuluide plată***) 
  0 1 2 3 4
  1.Prime brute încasate din asigurări directe:    
   - asigurări generale    X
   - asigurări de viață    
  2.Cota procentuală stabilită de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru: X       X     
   - asigurări generale  
   - asigurări de viață  
  3.Contribuție datorată la Fondul de garantare a asiguraților pentru:    X
   - asigurări generale    X
   - asigurări de viață    X
  4.Dobânzi și penalități de întârziere datorate    X
  5.Suma virată - total, din care:    
  6.- aferentă contribuției datorate la Fondul de garantare a asiguraților:    
   - asigurări generale    
   - asigurări de viață    
  7.- aferentă dobânzilor și penalităților de întârziere datorate    
  Notă
  *) În coloana 2 se înscriu primele brute încasate, cumulate de la începutul anului, inclusiv cele aferente lunii pentru care se face raportarea.
  **) În coloana 3 se înscriu primele brute încasate aferente lunii pentru care se face raportarea.
  ***) Ori de câte ori se efectuează viramente se va transmite și copia documentului de plată, cu următoarele specificații: suma totală virată, din care: aferentă contribuției datorate la Fond, aferentă dobânzilor și penalităților de întârziere datorate și luna pentru care se efectuează viramentul.
  Subsemnatul, .............., în calitate de .........(conducător executiv)............. cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștință Fondului.    Numele și prenumele ..................                        (cu majuscule)    Semnătura ............................    Ștampila societății
   +  Anexa nr. 2SITUAȚIA RECTIFICATIVĂprivind contribuția datorată și virată laFondul de garantare a asiguraților pentru luna ..........*Font 7*    Denumirea societății: .....................................    Sediul: str. ................. nr. .........., bl. ..........,    sc. ..., ap. ..., sectorul/județul ...........................    Persoana de contact .........................................    Telefon ................, e-mail ........................                                                                                                        - lei -
  Nr.crt    Specificații    Suma raportatăinițial*) Suma rectifi-cată**)  Diferența +/-    Numărul și data documentuluide plată***)
  0 1 2 3 4 (3-2) 5
  1.Prime brute încasate din asigurări directe:     X     
   - asigurări generale    
   - asigurări de viață    
  2. Cota procentuală stabilită de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru:       X       X     
   - asigurări generale   
   - asigurări de viață   
  3.Contribuția datorată Fondului pentru:     X     
   - asigurări generale    
   - asigurări de viață    
  4.Dobânzi și penalități de întârziere datorate     X
  5.Suma virată - total, din care:     
  6.- aferentă contribuției datorate la Fond pentru:     
   - asigurări generale     
   - asigurări de viață     
  7.- aferentă dobânzilor și penalităților de întârziere datorate     
  Notă
  *) În coloana 2 se înscrie valoarea inițială declarată a primei brute încasate, aferentă lunii pentru care se face rectificarea.
  **) În coloana 3 se înscrie valoarea rectificată a primei brute încasate aferentă lunii pentru care se face rectificarea.
  ***) Ori de câte ori se efectuează viramente se va transmite și copia documentului de plată, cu următoarele specificații: suma totală virată, din care: aferentă contribuției datorate la Fond, aferentă dobânzilor și penalităților de întârziere datorate și luna pentru care se efectuează viramentul.
  Subsemnatul, ...................., în calitate de .....(conducător executiv)..... cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștință Fondului.    Numele și prenumele ................                         (cu majuscule)    Semnătura ..........................    Ștampila societății
   +  Anexa nr. 3CERERE DESCHIDERE DOSAR DAUNĂSubsemnatul(a), ......................, domiciliat(ă) în ....................., str. ........... nr. ......, bl. ........, sc. ......., et. ......., ap. ........., județul/sectorul ............., legitimat(ă) cu ......... seria ......... nr. ................, eliberat(ă) de ................. la data de ..................., CNP ................, telefon/fax .................., reprezentant alSocietății/Domnului/Doamnei ...................., cu sediul/domiciliul în ................, str. ............ nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ........., județul/sectorul ........................., CUI/CNP ....................., telefon/fax ......., în baza Contractului de asigurare obligatorie/facultativă seria .................. nr. ............, încheiat cu Societatea de Asigurare ................, cu valabilitate de la .............. până la ..............., solicit deschiderea dosarului de daună ca urmare a producerii riscului asigurat în data de ............... .    Data ............. Petent,                                         .......................                                           (numele, prenumele)                                         .......................                                          (semnătura/stampila)  +  Anexa nr. 4    Avarii existente ............ Data și ora prezentării    ............................. Data .......... ora ........    .............................    Obținerea din asigurare de foloase materiale necuvenite se pedepsește    conform Codului penal.    Inspector de specialitate daune, Petent,    ................................. ...........DECLARAȚIE PRIVIND EVENIMENTULSubsemnatul(a), ....................., fiul (fiica) lui ................. și al/a ..............., născut(ă) la data de ............... în localitatea ..................., județul/sectorul ................., domiciliat(ă) în localitatea ..............., str. ......... nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ............., CNP ...................., legitimat(ă) cu .......... seria ..... nr. ......., eliberat(ă) de ......................, telefon/fax ........., adresă de e-mail ......................, în baza Contractului de asigurare obligatorie/facultativă seria ............... nr. ..........., cu valabilitate de la .............. până la ................., declar pe propria răspundere următoarele aspecte privind cauzele și consecințele producerii evenimentului asigurat (avarie auto, furt, inundație, incendiu etc.).Descrierea evenimentului:La data de ............., în localitatea .........................., str. ................ nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ..., județul/sectorul ................., în jurul orei ............................... .Consecințe ale evenimentului asigurat:..................................................................................................................................................    Data: ...../....../....... Semnătura: ..............NOTĂ:În mod obligatoriu se vor completa corect toate spațiile punctate din conținutul declarației.Următoarele declarații se vor completa doar în cazul daunelor auto.Declar pe propria răspundere că în urma evenimentului rutier [] nu au [] au suferit vătămări corporale următoarele persoane (Se vor menționa numele, prenumele, adresa și vătămările corporale) și [] sau [] nu s-au produs pagube altor persoane:........................................................................................................................................................................................................................................................................................ .Autovehiculul este asigurat CASCO/RCA cu Contractul nr. ........, emis de Societatea ................, valabil de la ................... până la .................... .Detalii privind evenimentul
  Condiții de luminozitate:- lumina zilei []- luminozitate redusă [] - întuneric []
  Starea carosabilului: - uscat [] - altele (umed, înghețat etc.) [] 
  Categoria vehiculului (înscrisă în documentul internațional de asigurare):- categoria "A" autoturism []- categoria "B" motociclu []- categoria "C" autocamion sau tractor []- categoria "D" bicicletă cu motor []- categoria "E" autobuz sau autocar []- categoria "F" remorcă []Prezentarea schematică a avariilor:*)Prezentarea schematică a accidentului/evenimentului: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Evenimentul a fost anunțat și la Poliția din .........................., care a încheiat Procesul-verbal seria ........ nr. ........., Autorizația de reparație seria ....... nr. ................. din data de ...../....../.........Vinovat de producerea evenimentului este ......................, domiciliat în localitatea ..............., județul/sectorul ................., str. .................. nr. ......., bl. ........, sc. ......., et. ......., ap. ........, telefonul ............., care a condus autovehiculul cu nr. de înmatriculare ................., asigurat RCA la Societatea ................, cu Polița seria ........ nr. ........., valabilă de la ............. la ................ .Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, că nu am depus formularul Constatare amiabilă de accident, o copie a acestuia și nici vreun alt document de avizare/înștiințare/cerere/notificare la niciun alt asigurător, în vederea obținerii de despăgubiri.    Data: ....../...../..... Semnătura ..............
   +  Anexa nr. 5FONDUL DE GARANTARE A ASIGURAȚILORNr. ..........DOCUMENTde introducere în reparație a vehicululuiSe eliberează prezentul document pentru vehiculul marca ................, culoarea ................ având nr. de înmatriculare/înregistrare ...................... și proprietar/utilizator ................, CNP/CUI .............Vehiculul a fost implicat în accidentul rutier/evenimentul din data de ......., ora ......, locul ......... și poate fi introdus în reparație cu următoarele avarii:................................................................................................................................................................................................................................................................................ .Eliberat astăzi, ............, domnului/doamnei .............., CNP ..............Inspector de specialitate dauneNumele și prenumele în clar ...................Eliberarea prezentului document nu constituie notă tehnică finală de constatare a daunelor și nici obligație de plată a Fondului de garantare a asiguraților.Fondul de garantare a asiguraților poate efectua plăți din disponibilitățile sale doar după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești împotriva asigurătorului, potrivit art. 266 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și numai către creditorii de asigurări prevăzuți la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților.Semnătura ........  +  Anexa nr. 6CERERE DE PLATĂSubsemnatul(a), ......., domiciliat(ă) în ........., str. ...... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, județul/sectorul ........., legitimat(ă) cu .. seria .. nr. .., eliberat(ă) de ........ la data de ......, CNP .........., telefon/fax ....., reprezentant al Societății/domnului/doamnei ........., cu sediul/domiciliul în ......, str. ....... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, județul/sectorul ....., CUI/CNP ............, telefon/fax ......., în urma încetării contractului sau a producerii evenimentului din data de ......., în baza Contractului de asigurare obligatorie/facultativă seria . nr. ......., încheiat cu Societatea de Asigurare ............, cu valabilitate de la data de ........ la data de ........, vă rog să aprobați plata indemnizației/despăgubirii, în cuantum de ....... lei.Solicit ca plata să se efectueze:- în contul nr. ......., deschis la Banca .........;- prin poștă, la adresa mai sus menționată.Menționez faptul că nu există/există vreun privilegiu ori garanție reală în ceea ce privește creanța (privilegii speciale, ipotecă imobiliară, ipotecă mobiliară, gaj, dreptul la retenție), și anume ...........Declar pe propria răspundere că am/nu am încheiat un contract pentru acest tip de asigurare cu altă societate de asigurare și am/nu am primit indemnizația/despăgubirea aferentă obiectului contractului menționat mai sus.Declar pe propria răspundere că, la data depunerii prezentei cereri de plată, nu am urmat/ am urmat procedura de faliment a asigurătorului și nu am încasat/am încasat de la masa credală/în urma altor acțiuni de recuperare exercitate împotriva asigurătorului o sumă în cuantum de .... .Declar pe propria răspundere că mă aflu în imposibilitatea de a prezenta următoarele înscrisuri justificative în copie, copie legalizată: ....., deoarece ...............    Data ......... Semnătura/ștampila ........  +  Anexa nr. 7DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREîn susținerea documentelor justificativeSubsemnatul(a), ......, domiciliat(ă) în ........., str. ............ nr. ......, bl. .., sc. ., et. ., ap. ..., județul/sectorul ........, legitimat(ă) cu ... seria ... nr. ......, eliberat(ă) de ......... la data de ....., CNP ........, telefon/fax ........, reprezentant al Societății/Domnului/Doamnei ........., cu sediul/domiciliul în ........, str. ........... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ....., ap. ......, județul/sectorul ......., CUI/CNP ......, telefon/fax .........., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta că toate informațiile/documentele anexate cererii de plată a indemnizației/despăgubirii corespund realității.              Data .... Semnătura/ștampila .....  +  Anexa nr. 8
  SITUAȚIA
  privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli
  la data ........
  Fondul de garantare a asiguraților
  DENUMIRE INDICATORI EstimatRealizat
  1 2 3
  I. VENITURI (1+2+3+4+5)   
  1. Venituri specifice FGA în legătură cu contribuțiile (1.1.+1.2.)     
  1.1. Venituri din contribuții, din care:   
  - Asigurări generale   
  - Asigurări de viață   
  1.2. Venituri din dobânzi și penalități neachitate, din care:  
  - Asigurări generale   
  - Asigurări de viață   
  2. Veniturile aferente creanțelor recuperate la masa credală   
  3. Alte venituri specifice FGA   
  4. Venituri financiare   
  5. Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere de valoare     
  II. CHELTUIELI (1+2+3+4+5+6)   
  1. Cheltuielile specifice FGA (1.1.+1.2.)   
  1.1. Cheltuieli cu plata indemnizațiilor/despăgubirilor pentru:     
  - Asigurări generale   
  - Asigurări de viață   
  1.2. Cheltuieli cu constatarea, instrumentarea și lichidarea dosarelor de daună     
  2. Cheltuieli de personal (2.1.+2.2.+2.3.)   
  2.1. Salariile personalului și indemnizațiile de conducere   
  2.2. Cheltuieli salariate în natură   
  2.3. Contribuții   
  3. Cheltuieli cu bunuri și servicii (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.+3.7.+3.8.+3.9.+3.10.+3.11.+ 3.12.+3.13.+3.14.+3.15.)       
  3.1. Materiale consumabile   
  3.2. Bunuri de natura obiectelor de inventar   
  3.3. Energia și apa   
  3.4. Întreținerea și reparațiile   
  3.5. Redevențe și chirii   
  3.6. Prime de asigurare   
  3.7. Pregătirea personalului   
  3.8. Comisioane și onorarii   
  3.9. Protocol, reclamă și publicitate   
  3.10. Transport   
  3.11. Deplasări, detașări, transferări   
  3.12. Poșta, telecomunicații, radio, tv., internet   
  3.13. Servicii bancare și asimilate   
  3.14. Alte servicii executate de terți   
  3.15. Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate   
  4. Alte cheltuieli de exploatare   
  5. Cheltuieli financiare   
  6. Cheltuieli cu amortizarea, provizioanele și ajustări pentru depreciere (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.)     
  6.1. Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor   
  6.2 Cheltuieli cu provizioanele constituite pe seama cheltuielilor     
  6.3. Cheltuieli privind ajustările pentru depreciere a creanțelor     
  6.4. Cheltuieli cu provizioanele specifice   
  III. REZULTATUL EXERCIȚIULUI CURENT (I - II)   
  DIRECTOR GENERAL (la 28-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul II din REGULAMENT nr. 8 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 9
  SITUAȚIA*)
  contribuțiilor datorate și virate la Fond de către asigurători**)
  la data .................
  Notă
  *) Se raportează cumulat de la începutul anului până la data raportării.
  **) Astfel cum rezultă din raportările transmise, în conformitate cu prevederile legale.
                                                                                                  (lei)
  Nr. crt. Denumirea asigurătoruluiPrime brute încasate din asigurări directeContribuția datorată la Fond Contribuția virată la Fond Dobânzi și penalități de întârziere datorate  Dobânzi și penalități de întârziere încasate  
      Asigurărigenerale Asigurări de viață Asigurărigenerale Asigurări de viață Asigurărigenerale Asigurăride viață
            
            
            
            
  (la 28-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul II din REGULAMENT nr. 8 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 10
  SITUAȚIA
  privind plata indemnizațiilor/despăgubirilor efectuate de către
  Fond creditorilor de asigurare ai asigurătorului aflat în faliment
  la data ...........
  Numele asigură- torului*) Indicator   Asigurărigenerale  Asigurăride viață  Total  
                                                                          Număr total de dosare de daună, din care (buc.):    
  a) preluate de la asigurător (buc.)    
  b) deschise de către FGA, până la sfârșitul perioadei de raportare (buc.)       
  Număr de cereri aprobate în totalitate pentru plată de către comisia specială, până la sfârșitul perioadei de raportare, din care (buc.):          
  a) aferente dosarelor de daună (buc.)    
  b) aferente restituirilor de prime (buc.)    
  Valoarea aferentă cererilor aprobate în totalitate pentru plată decătre comisia specială, până la sfârșitul perioadei de raportare, din care (lei):          
  a) aferentă dosarelor de daună (lei)    
  b) aferentă restituirilor de prime (lei)    
  Numărul cererilor de plată plătite în perioada de raportare, din care (buc.):       
  a) aferente dosarelor de daună (buc.)    
  b) aferente restituirilor de prime (buc.)    
  Valoarea plăților efectuate în perioada de raportare, din care:    
  a) aferente dosarelor de daună (lei)    
  b) aferente restituirilor de prime (lei)    
  Numărul cererilor de plată plătite, până la sfârșitul perioadei deraportare, din care (buc.):       
  a) aferente dosarelor de daună (buc.)    
  b) aferente restituirilor de prime (buc.)    
  Valoarea plăților efectuate, până la sfârșitul perioadei de raportare, din care (lei):       
  a) aferente dosarelor de daună (lei)    
  b) aferente restituirilor de prime (lei)    
  Număr de cereri de plată înregistrate, până la sfârșitul perioadeide raportare, din care (buc.):       
  a) aferente dosarelor de daună (buc.)    
  b) aferente restituirilor de prime (buc.)    
  Număr de cereri de plată respinse în totalitate de către comisia specială, până la sfârșitul perioadei de raportare, din care (buc.):          
  a) aferente dosarelor de daună (buc.)    
  b) aferente restituirilor de prime (buc.)    
  Valoarea aferentă cererilor de plată respinse în totalitate de către comisia specială, până la sfârșitul perioadei de raportare, din care:          
  a) aferente dosarelor de daună (lei)    
  b) aferente restituirilor de prime (lei)    
  Nume: Data: ............... ................ Funcție: ................ Semnătura: ................ Notă
  *) Această raportare se completează pentru fiecare asigurător aflat în procedură de faliment.
  (la 28-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul II din REGULAMENT nr. 8 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 11
  SITUAȚIA
  resurselor financiare ale fondului de garantare a asiguraților
  la data .......
  Nr. crt.      Denumirea activelor     Valoarea activelor conform evidențelor contabile (lei)
    1 2
  1 Titluri de stat  
  2 Titluri emise de autorități ale administrației publice locale 
  3 Depozite la instituții de credit  
  4 Disponibilități în conturi curente și casierie  
  5 Alte instrumente ale pieței monetare *)  
  6 Alte plasamente *)  
  TOTAL 0
  Nume: Data întocmirii: ............... ................ Funcție: ................ Semnătura: ................ Notă
  *) Se va detalia în funcție de tipul instrumentului.
  1. Titluri de stat la data ............
  Simbol/ ISIN    Denumirea emitentului   Moneda în carea fost emis titlul Denumirea instituțieide credit custode  Data emiterii (DD/MM/YYYY)  Data maturității (DD/MM/YYYY)  Valoarea în monedaîn care afost emistitlul Valoarea conform evidențelorcontabile (lei) Valoarea nominală (principal)*)   Rată cupon   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  TOTAL X X X X X X 0 0 X
  Nume: Data întocmirii: ............... ................ Funcție: ................ Semnătura: ................ Notă
  *) Se introduce principalul rămas de încasat la data raportării.
  2. Titluri emise de autorități ale administrației publice locale la data ............
  Simbol/ ISIN    Denumirea instituției emitente   Moneda în care a fostemis titlul Denumirea autorității administrației publice locale  Data emiterii (DD/MM/YYYY)  Data maturității (DD/MM/YYYY)   Valoarea în moneda în care a fostemis titlulValoarea conform evidențelor contabile (lei) Valoarea nominală (principal)*)  Ratăcupon  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  TOTAL X X X X X X 0 0 X
  Nume: Data întocmirii: ................ ............................ Funcție: ............................ Semnătura: ............................ Notă
  *) Se introduce principalul rămas de încasat la data raportării.
  3. Depozite la instituții de credit
  Instituțiade credit Moneda în care a fost constituitdepozitul Valoarea în moneda în care a fost constituitdepozitul Valoarea depozitelor*)la data raportării (lei) Data constituiriidepozitelor Data scadenței depozitelorDobânzi de încasatla scadență (în moneda în carea fost constituit depozitul) Dobânzi deîncasat lascadență (lei)
  1 2 3 4 5 6 7 8
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  TOTAL X  0  X  0
  Nume: Data întocmirii: ................ ............................ Funcție: ............................ Semnătura: ............................ Notă
  *) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei se va utiliza cursul de schimb comunicat de BNR și valabil la data pentru care se face raportarea.
  4. Disponibilități în conturi curente și casierie la data ............
  Instituțiade credit Moneda încare estedeschis contul Disponibilîn conturicurente învalută Disponibilîn conturicurente înlei Disponibilîn casierieîn valută Disponibil în casierieîn lei Total disponibil (lei) (7 = 3 + 4 + 5 + 6)
  1 2 3 4 5 6 7
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  TOTAL X      
  Nume: Data întocmirii: ................ ............................ Funcție: ............................ Semnătura: ............................
  (la 28-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul II din REGULAMENT nr. 8 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2016 )
  -------