HOTĂRÂRE nr. 1.186 din 29 decembrie 2014privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2015  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 alin. (1) din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, denumită în continuare Autoritate, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, înființată în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) și art. 9 din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare, se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R.(2) Autoritatea preia activitatea și personalul Direcției generale Sistemul Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor din cadrul M.A.D.R., care se desființează.(3) Autoritatea are sediul central în municipiul București, bd. Carol I nr. 12, sectorul 3.(4) Autoritatea are în structura sa centre zonale de coordonare cu statut de sucursale, unități de combatere a căderilor de grindină, unități de creștere a precipitațiilor, grupuri de combatere independente, alte unități din domeniu, precum și unități ce se vor constitui ca urmare a progresului tehnico-științific, în conformitate cu art. 44 alin. (6) din Legea nr. 173/2008 privind intervențiile active în atmosferă, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2Autoritatea are ca obiect de activitate managementul activităților de intervenții active în atmosferă și asigură implementarea Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor, denumit în continuare S.N.A.C.P.  +  Articolul 3Pentru realizarea obiectivelor din domeniul intervențiilor active în atmosferă, Autoritatea exercită următoarele funcții, în condițiile legii:a) de autoritate publică centrală în domeniul intervențiilor active în atmosferă, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (3) din Legea nr. 173/2008, cu modificările ulterioare;b) de planificare strategică a activităților și resurselor necesare pentru dezvoltarea S.N.A.C.P.;c) de reglementare, prin care se asigură realizarea cadrului juridic și elaborarea reglementărilor specifice în domeniul intervențiilor active în atmosferă, cu aprobarea M.A.D.R.;d) de coordonare, prin care se asigură implicarea în acțiunile de realizare a intervențiilor active în atmosferă, sprijinul și colaborarea cu alte entități publice și/sau private, la nivel național și transfrontalier, în conformitate cu reglementările interne și angajamentele internaționale asumate de autoritățile competente în domeniul intervențiilor active în atmosferă, potrivit legii;e) funcția de management al informațiilor, prin care se asigură obținerea, centralizarea, prelucrarea, analiza, protecția și difuzarea datelor și informațiilor privind intervențiile active în atmosferă;f) de reprezentare, pe plan intern și extern, în domeniul intervențiilor active în atmosferă, cu aprobarea M.A.D.R.;g) de comunicare și informare publică prin care se asigură, în condițiile legii, informarea autorităților, a populației și a mass-mediei cu privire la combaterea fenomenelor meteorologice periculoase.  +  Articolul 4(1) Pentru îndeplinirea funcțiilor prevăzute la art. 3, Autoritatea are următoarele atribuții principale, în condițiile legii:a) asigură managementul S.N.A.C.P. și realizează activitățile de operaționalizare a unităților din cadrul acestuia;b) actualizează Programul de realizare a S.N.A.C.P., pe baza nevoilor identificate și a progresului tehnologic, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea M.A.D.R.;c) coordonează și organizează activitățile structurilor teritoriale, asigură gestionarea infrastructurii critice din domeniul intervențiilor active în atmosferă, în condițiile legii, precum și managementul riscurilor asociate situațiilor de urgență datorate fenomenelor meteorologice periculoase;d) realizează activități de colaborare internațională în domeniul intervențiilor active în atmosferă și de promovare a rolului acestora, precum și de formare și informare a beneficiarilor cu privire la măsurile de combatere a fenomenelor meteorologice periculoase și de adaptare a agriculturii la efectele schimbărilor climatice.(2) În executarea atribuțiilor sale, Autoritatea colaborează cu proiectantul general al S.N.A.C.P., definit conform anexei nr. 1 pct. 18 din Legea nr. 173/2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Pentru realizarea scopului său, Autoritatea desfășoară activitățile prevăzute la art. 47 din Legea nr. 173/2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Conducerea Autorității se asigură de către un președinte cu rang de director general și de un vicepreședinte cu rang de director general adjunct, numiți prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Funcția de director general este funcție militară, potrivit art. 51 din Legea nr. 173/2008, cu modificările ulterioare.(2) Președintele Autorității este ordonator secundar de credite și gestionează fondurile publice alocate, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (5) din Legea nr. 173/2008, cu modificările ulterioare.(3) Președintele conduce activitatea Autorității și o reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu alte persoane fizice și juridice, precum și în justiție.(4) Președintele Autorității poate delega atribuțiile de reprezentare prevăzute la alin. (3) unor persoane din cadrul Autorității.(5) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Autorității emite decizii.(6) Personalul Autorității este constituit din funcționari publici și personal contractual. Numărul maxim de posturi este de 75. (la 25-04-2018, Alineatul (6) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 231 din 18 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 25 aprilie 2018 ) (7) Personalul din aparatul propriu al Autorității și personalul de conducere și de execuție din centrele zonale de coordonare și din unitățile din structura acestora se numesc și se eliberează din funcție de către conducerea Autorității, potrivit legislației în vigoare.(8) Personalul Autorității se constituie prin transferul/ preluarea salariaților din cadrul Direcției Generale Sistemul Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor și se completează cu specialiști din diverse domenii, potrivit legislației în vigoare și statului de funcții.(9) Încadrarea personalului, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează prin decizie a președintelui Autorității, cu respectarea termenelor și a procedurii prevăzute de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcții.(10) Regulamentul de organizare și funcționare, structura organizatorică, statul de funcții și numărul de posturi al Autorității se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(11) Salarizarea personalului din cadrul Autorității se face potrivit legislației în vigoare privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și cu respectarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 139/2014, cu modificările ulterioare.(12) Până la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, a structurii organizatorice și a bugetului propriu, toate activitățile contractuale și organizatorice din cadrul S.N.A.C.P., precum și salarizarea personalului Autorității se asigură de către M.A.D.R.  +  Articolul 7(1) Patrimoniul public și privat creat în cadrul Programului de realizare a S.N.A.C.P., precum și responsabilitatea administrării acestuia se preiau de către Autoritate de la M.A.D.R.(2) Patrimoniul Autorității se constituie din patrimoniul preluat în urma înființării și din cel rezultat din implementarea și dezvoltarea ulterioară a S.N.A.C.P.(3) Autoritatea preia și exercită dreptul de administrare a bunurilor care aparțin domeniului public al statului și care constau în infrastructura de intervenții active în atmosferă, stabilită conform prevederilor anexei nr. 4 din Legea nr. 173/2008, cu modificările ulterioare.(4) Autoritatea preia și exercită dreptul de administrare a bunurilor care aparțin domeniului privat al statului, reprezentând clădiri, utilaje, instalații și mijloace de transport de uz general.(5) Autoritatea preia în folosință echipamentele, aparatura și dotările necesare funcționării, corespunzător atribuțiilor și responsabilităților stabilite.(6) Pentru implementarea S.N.A.C.P. și realizarea activităților specifice de inspecții și control, gestiune economico-administrativă și activități interinstituționale, Autoritatea are în dotare un număr de 13 autovehicule. (la 25-04-2018, Alineatul (6) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 231 din 18 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 25 aprilie 2018 ) (7) Autoturismele, împreună cu cota de combustibil necesar funcționării, se preiau de la M.A.D.R. împreună cu patrimoniul S.N.A.C.P.(8) Infrastructura, aparatura, dotările și echipamentele prevăzute la alin. (1)-(7) se preiau cu titlu gratuit de la M.A.D.R. prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(9) Predarea-preluarea patrimoniului se face pe bază de protocol între părțile interesate la valoarea de inventar a bunurilor de către o comisie de predare-preluare numită prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(10) Datele de identificare ale bunurilor mobile și imobile din domeniul public și privat al statului care se preiau în administrarea Autorității se vor stabili prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, emis în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.(11) Predarea-primirea bunurilor prevăzute în conținutul ordinului menționat la alin. (10) se face prin protocol încheiat între părțile implicate, în termen de 30 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.(12) M.A.D.R. împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor modifica în consecință anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Finanțarea cheltuielilor Autorității se va face potrivit prevederilor Legii nr. 173/2008, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 139/2014, cu modificările ulterioare.(2) M.A.D.R. va asigura resursele necesare pentru aplicarea dispozițiilor legale în vigoare în ceea ce privește funcționarea Autorității.  +  Articolul 9(1) Toate atestatele, licențele, actele și documentele oficiale elaborate de M.A.D.R. în implementarea S.N.A.C.P. și pentru reglementarea domeniului intervențiilor active în atmosferă își păstrează valabilitatea până la data expirării, conform prevederilor legale în baza cărora au fost emise.(2) Autoritatea se subrogă în drepturi și obligații în toate relațiile contractuale stabilite de M.A.D.R. în implementarea S.N.A.C.P. și pentru reglementarea domeniului intervențiilor active în atmosferă.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1, 2 și anexele nr. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 601/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor, a Structurii organizatorice a Administrației Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor și a unităților din subordine, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 173/2008 privind intervențiile active în atmosferă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 5 iunie 2009.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul finanțelor publice,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  București, 29 decembrie 2014.Nr. 1.186.-------