METODOLOGIE din 8 aprilie 2016privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 27 mai 2016  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 694 din 8 aprilie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 402 din 27 mai 2016.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează modul de stabilire a echivalenței valorice a terenurilor și de calcul al obligațiilor bănești care revin titularilor aprobărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier național și de evaluare a terenurilor și a vegetației forestiere de pe terenurile care fac obiectul schimbului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier național, fără compensare echivalentă ca suprafață și bonitate a acestora  +  Secţiunea A Taxa pentru scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier național  +  Articolul 2(1) Calculul taxei pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier național se realizează conform formulei:    T(x) = S x V(EXP) x P(ML) x Tp,în care:S - suprafața terenului scos definitiv din fondul forestier național, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;V(EXP) - volumul masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilității pe clase de producție relative pentru principalele specii forestiere, exprimat în mc/ha, ale cărui valori sunt prevăzute în anexa nr. 1 și care este stabilit în funcție de specia principală de bază corespunzătoare condițiilor staționale și de bonitatea acestora;P(ML) - prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/mc, corectat cu coeficientul de corecție a prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pe specii și pe grupe de specii, prevăzut în anexa nr. 2, aferent speciei principale de bază corespunzătoare condițiilor staționale;Tp - taxa procentuală, a cărei valoare este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, exprimată în procente.(2) În cazul scoaterii definitive a unor terenuri din fondul forestier național care au, conform prevederilor amenajamentelor silvice, categoria de folosință "pădure" sau "clasă de regenerare", specia principală de bază se stabilește corespunzător condițiilor staționale.(3) În cazul scoaterii definitive a unor terenuri din fondul forestier național încadrate ca neproductive se va considera ca specie principală de bază, în funcție de etajul fitoclimatic în care este localizat terenul, una dintre următoarele specii la clasa a V-a de producție:a) mesteacăn - în etajul forestier montan (FM1-FM3, FD4);b) carpen - în etajul forestier deluros (FD1-FD3);c) plop alb - în etajul forestier de câmpie și silvostepă (CF, SS).Volumul acestor specii la vârsta exploatabilității tehnice se înmulțește cu un coeficient de corecție de 0,4.(4) În cazul scoaterii definitive a unor terenuri din fondul forestier național care au, conform prevederilor amenajamentelor silvice, altă categorie de folosință decât "pădure", "clasă de regenerare" sau "neproductiv", specia principală de bază și clasa de producție se stabilesc pe baza condițiilor staționale aferente arboretului care este limitrof cu terenul care se scoate definitiv din fondul forestier național pe lungimea cea mai mare.  +  Secţiunea B Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier național  +  Articolul 3(1) Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate publică se determină cu ajutorul formulei:    V(T) = S x Cr x n x P(ML) x N,în care:V(T) - valoarea terenului, exprimată în lei;S - suprafața terenului care se scoate definitiv din fondul forestier național, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;Cr - creșterea medie anuală la exploatabilitate a producției totale a arboretelor pe specii și clase de producție relative, exprimată în mc/ha, aferentă speciei principale de bază corespunzătoare condițiilor staționale și bonității acestora, conform anexei nr. 3. În cazul terenurilor din fondul forestier național care au altă categorie de folosință decât "pădure", "clasă de regenerare" sau "neproductiv", specia principală de bază și clasa de producție a acesteia vor fi stabilite conform prevederilor art. 2;P(ML) - prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/mc, corectat cu coeficientul de corecție a prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pe specii și pe grupe de specii, prevăzut în anexa nr. 2, aferent speciei principale de bază corespunzătoare condițiilor staționale;n - numărul de ani necesari de la înființarea unui arboret și până la recoltarea primelor produse secundare care pot fi valorificate. Acest indicator are următoarele valori:– 10 ani pentru speciile repede crescătoare: sălcii și plopi;– 30 de ani pentru speciile de cvercinee;– 20 de ani pentru celelalte specii;N - coeficientul rezultat prin însumarea notelor prevăzute în anexa nr. 4 "Criterii în baza cărora se determină coeficienții N și N(1), utilizați la calculul contravalorii terenurilor [VT, VT(c)], al chiriei [CH(A)] și, respectiv, al contravalorii pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității [D(VML)]", atribuite terenului forestier în cauză.(2) Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate privată se stabilește prin înțelegere între proprietarii de terenuri și beneficiarul scoaterii, în condițiile legii.  +  Secţiunea C Contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice  +  Articolul 4(1) Contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate publică se determină cu ajutorul formulei:    D(VML) = S x P(ML) x [V(EXP)-V(A)] x N(1),în care:D(VML) - contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice, exprimată în lei;S - suprafața terenului care se scoate definitiv din fondul forestier național, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;P(ML) - prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/mc, corectat cu coeficientul prevăzut în anexa nr. 2, aferent speciei principale majoritare din compoziția arboretului existent;V(EXP) - volumul masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilității tehnice, exprimat în mc/ha, conform anexei nr. 1, pentru specia principală majoritară din compoziția arboretului existent și clasa de producție corespunzătoare acesteia;V(A) - volumul actual al masei lemnoase, exprimat în mc/ha, egal cu volumul arboretului preluat din amenajamentul silvic, la care se adaugă creșterea arboretului corespunzătoare numărului de ani scurși de la data amenajării și din care se scade volumul extras în aceeași perioadă;N(1) - coeficientul egal cu nota acordată pentru criteriul prevăzut la nr. crt. 1 din anexa nr. 4 - tipul funcțional al arboretului existent pe terenul scos definitiv din fondul forestier național.(2) Contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate privată se stabilește prin înțelegere între proprietarii de terenuri și beneficiarul scoaterii, în condițiile legii.(3) Pentru arboretele care au depășit vârsta exploatabilității tehnice nu se calculează contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice.(4) În cazul regenerărilor artificiale care nu au încheiat starea de masiv nu se calculează contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice, valoarea investiției efectuate în scopul instalării vegetației forestiere înscriindu-se la categoria obiectivelor dezafectate.  +  Secţiunea D Contravaloarea obiectivelor dezafectate ca urmare a scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier național  +  Articolul 5(1) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate publică, valoarea de înlocuire a obiectivelor care se dezafectează se stabilește în condițiile legii.(2) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate privată, contravaloarea obiectivelor dezafectate se stabilește prin înțelegere între proprietarii de terenuri și beneficiarul scoaterii, în condițiile legii.  +  Capitolul III Scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier național, cu compensarea echivalentă ca suprafață și bonitate a acestora  +  Secţiunea A Taxa pentru scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier național  +  Articolul 6Calculul taxei pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier național se realizează conform formulei:    T(x) = S x V(EXP) x P(ML) x Tp,în care semnificația termenilor este cea prevăzută la art. 2;Tp - taxa procentuală în această situație are valoarea 1 (Tp = 100%), potrivit art. 37 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Secţiunea B Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier național și a celui care se preia în compensare echivalentă ca suprafață și bonitate  +  Articolul 7(1) Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier național pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, la art. 36 alin. (1) și (4), precum și la art. 37 alin. (1) lit. e), al căror beneficiar este o unitate administrativ-teritorială sau o instituție publică - conform art. 37 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, se stabilește respectând următoarele:a) atât contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier național (VT), cât și contravaloarea terenurilor care se preiau în compensare [VT(C)] se determină cu ajutorul următoarei formule:    VT [VT(C)] = S x Cr x n x P(ML) x N,în care semnificația termenilor este cea prevăzută la art. 3 alin. (1);b) calculul contravalorii celor două categorii de terenuri se face în scopul stabilirii și asigurării echivalenței acestora;c) relația dintre contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier național (VT) și contravaloarea terenurilor preluate în compensare în fondul forestier național [VT(C)] este următoarea:    VT(C) ≥ VT;d) stabilirea speciei principale de bază și a clasei de producție a acesteia pentru terenurile care se preiau în compensare se face pe bază de studii pedostaționale.(2) Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier național pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 37 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția celor prevăzute la lit. e), al căror beneficiar este o unitate administrativ-teritorială sau o instituție publică, se stabilește respectând următoarele:a) contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier național (VT) și contravaloarea terenurilor preluate în compensare [VT(C)] se determină cu ajutorul următoarei formule:    VT [VT(C)] = S x Cr x n x P(ML) x N,în care semnificația termenilor este cea prevăzută la art. 3 alin. (1);b) relația dintre contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier național (VT) și contravaloarea terenurilor preluate în compensare în fondul forestier național [VT(C)] este următoarea:    VT(C) ≥ 5 x VT;c) suprafața terenului oferit în compensare trebuie să fie de cel puțin 3 ori mai mare decât suprafața terenului care face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier național;d) stabilirea speciei principale de bază și a clasei de producție a acesteia pentru terenurile care se preiau în compensare se face pe bază de studii pedostaționale.(3) Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier național cu suprafețe mai mici de 50 mp, pentru care beneficiarul scoaterii definitive optează să nu ofere teren în compensare, se stabilește cu ajutorul formulei:    VT = 5 x S x Cr x n x P(ML) x N,în care semnificația termenilor este cea prevăzută la art. 3 alin. (1).  +  Secţiunea C Contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice  +  Articolul 8(1) Contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate publică se determină cu ajutorul formulei:    D(VML) = S x P(ML) x [V(EXP) - V(A)] x N(1),în care semnificația termenilor este cea prevăzută la art. 4 alin. (1).(2) Contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate privată se stabilește prin înțelegere între proprietarii de terenuri și beneficiarul scoaterii, în condițiile legii.(3) Pentru arboretele care au depășit vârsta exploatabilității tehnice nu se calculează contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice.(4) În cazul regenerărilor artificiale care nu au încheiat starea de masiv nu se calculează contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice, valoarea investiției efectuate în scopul instalării vegetației forestiere înscriindu-se la categoria obiectivelor dezafectate.  +  Secţiunea D Cheltuielile de instalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la închiderea stării de masiv pe terenurile preluate în compensare  +  Articolul 9(1) Cheltuielile de instalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la închiderea stării de masiv pe terenurile preluate în compensare se stabilesc în baza devizului întocmit de unitatea care a realizat studiul pedostațional.(2) Devizul de împădurire și întreținere a culturilor forestiere până la închiderea stării de masiv este însușit de:a) ocolul silvic care va asigura administrarea terenului oferit în compensare, în cazul terenurilor care vor intra în proprietatea publică a statului;b) proprietar și ocolul silvic care va asigura administrarea sau serviciile silvice pentru terenul oferit în compensare, în cazul terenurilor intrate în altă proprietate decât cea publică a statului.  +  Secţiunea E Contravaloarea obiectivelor care se dezafectează ca urmare a scoaterii definitive a terenului din fondul forestier național  +  Articolul 10(1) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate publică, valoarea de înlocuire a obiectivelor care se dezafectează se stabilește în condițiile legii.(2) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate privată, contravaloarea obiectivelor dezafectate se stabilește prin înțelegere între proprietarii de terenuri și beneficiarul scoaterii, în condițiile legii.  +  Capitolul IV Ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier național, cu defrișarea vegetației forestiere  +  Secţiunea A Garanția pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național  +  Articolul 11Garanția pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se calculează conform formulei:    T(x) = S x V(EXP) x P(ML),în care semnificația termenilor este cea prevăzută la art. 2.  +  Secţiunea B Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național  +  Articolul 12(1) Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate publică se calculează conform formulei:    CH(A) = S x Cr x P(ML) x [1 + N],în care:CH(A) - chiria anuală, exprimată în lei;S - suprafața terenului care se ocupă temporar în fondul forestier național, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;Cr - creșterea medie anuală la exploatabilitate a producției totale a arboretelor pe specii și clase de producție relative, exprimată în mc/ha, aferentă speciei principale de bază corespunzătoare condițiilor staționale și bonității acestora, conform anexei nr. 3. În cazul terenurilor din fondul forestier național care au altă categorie de folosință decât "pădure", "clasă de regenerare" sau "neproductiv", specia principală de bază și clasa de producție a acesteia vor fi stabilite conform prevederilor art. 2;P(ML) - prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/mc, corectat cu coeficientul de corecție a prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pe specii și pe grupe de specii, prevăzut în anexa nr. 2, aferent speciei principale de bază corespunzătoare condițiilor staționale;N - coeficientul rezultat prin însumarea notelor prevăzute în anexa nr. 4, atribuite terenului în cauză.(2) Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate publică se încasează anterior predării terenurilor; chiria se percepe începând cu data predării terenurilor.(3) Plata chiriei în cazul terenurilor ocupate temporar se face conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.(4) În cazul ocupării temporare a unor terenuri din fondul forestier proprietate publică pe o perioadă mai mică de un an, chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național, calculată conform formulei prevăzute la alin. (1), se diminuează proporțional cu fracțiunea din an.(5) Pentru terenurile proprietate privată, chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se stabilește prin înțelegere între proprietarii de terenuri și beneficiarul ocupării temporare, în condițiile legii.  +  Secţiunea C Contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice  +  Articolul 13(1) Contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice se calculează conform art. 4 alin. (1).(2) Contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice de pe terenurile din fondul forestier proprietate privată care fac obiectul ocupării temporare se stabilește prin înțelegere între proprietarii de terenuri și beneficiarul ocupării temporare, în condițiile legii.(3) Contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice nu se calculează pentru arboretele care au depășit vârsta exploatabilității tehnice.(4) În cazul regenerărilor artificiale care nu au încheiat starea de masiv nu se calculează contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice, valoarea investiției efectuate în scopul instalării vegetației forestiere înscriindu-se la categoria obiectivelor dezafectate.  +  Secţiunea D Cheltuielile de reinstalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv  +  Articolul 14(1) Cheltuielile de reinstalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv se stabilesc în baza devizului întocmit de ocolul silvic care asigură serviciile silvice sau administrarea terenului forestier care face obiectul ocupării temporare.(2) Pentru terenurile ocupate temporar situate în fondul forestier proprietate privată, devizul cu cheltuielile de reinstalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv trebuie să fie însușit de către proprietar și de către ocolul silvic care asigură serviciile silvice sau administrarea terenului.  +  Secţiunea E Valoarea obiectivelor care se dezafectează ca urmare a ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier național  +  Articolul 15(1) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate publică, valoarea de înlocuire a obiectivelor care se dezafectează se stabilește în condițiile legii.(2) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate privată, contravaloarea obiectivelor care se dezafectează se stabilește prin înțelegere între proprietarii de terenuri și beneficiarul ocupării temporare, în condițiile legii.  +  Capitolul V Ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier național, fără defrișarea vegetației forestiere  +  Secţiunea A Garanția pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național  +  Articolul 16Garanția pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se calculează conform formulei:    T(x) = S x V(EXP) x P(ML),în care semnificația termenilor este cea prevăzută la art. 2.  +  Secţiunea B Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național  +  Articolul 17(1) Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se calculează conform formulei:    CH(A) = S x Cr x P(ML) x [1 + N],în care termenii au semnificația precizată la art. 12 alin. (1).(2) Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se încasează anterior predării terenurilor; chiria se percepe începând cu data predării terenurilor.(3) Plata chiriei în cazul terenurilor ocupate temporar se face conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.(4) În cazul ocupării temporare a unor terenuri din fondul forestier național pe o perioadă mai mică de un an, chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național, calculată conform formulei prevăzute la alin. (1), se diminuează proporțional cu fracțiunea din an.(5) Pentru terenurile proprietate privată, chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se stabilește prin înțelegere între proprietarii de terenuri și beneficiarul scoaterii, în condițiile legii.  +  Secţiunea C Valoarea obiectivelor care se dezafectează ca urmare a ocupării terenurilor din fondul forestier național  +  Articolul 18(1) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate publică, valoarea de înlocuire a obiectivelor care se dezafectează se stabilește în condițiile legii.(2) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate privată, contravaloarea obiectivelor care se dezafectează se stabilește prin înțelegere între proprietarii de terenuri și beneficiarul ocupării temporare, în condițiile legii.  +  Capitolul VI Despăgubirile care se achită pentru neredarea în circuitul silvic la termenul prevăzut în actul de aprobare a terenurilor ocupate temporar din fondul forestier național, cu sau fără defrișarea vegetației forestiere  +  Articolul 19(1) Suma datorată de titularul aprobării cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosință anuală în cazul neredării terenurilor ocupate temporar din fondul forestier național la termenul prevăzut în actul de aprobare este egală cu dublul chiriei și se calculează potrivit formulei:    DLFA = 2 x S x Cr x P(ML) x [1 + N],în care DLFA reprezintă suma datorată cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosință anuală, iar semnificația celorlalți termeni este cea prevăzută la art. 3.(2) Formula de calcul se aplică la stabilirea sumei datorate cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosință anuală atât pentru terenurile forestiere proprietate publică, cât și pentru cele proprietate privată.(3) Despăgubirea datorată pentru lipsa de folosință zilnică (DLFz) se calculează potrivit formulei: DLFz = DLFA/z, în care DLFA reprezintă suma datorată cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosință anuală, iar z reprezintă numărul de zile calendaristice aferente anului pentru care se calculează.(4) DLFA și DLFz se calculează de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, se aprobă de structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și se comunică ocolului silvic, care notifică titularul aprobării ocupării temporare cu confirmare de primire.(5) Suma achitată cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosință pentru perioada în cauză se virează după cum urmează:a) 50% din sumă se achită în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică;b) 50% din sumă se achită administratorului, în cazul terenurilor proprietate publică a statului, și se repartizează similar chiriei achitate pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național sau se achită proprietarului, pentru fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului.(6) Recuperarea sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosință a terenurilor forestiere ocupate din fondul forestier este în sarcina administratorului în cazul fondului forestier proprietate publică statului, iar în celelalte situații este în sarcina proprietarului fondului forestier, după caz, și se exercită potrivit legii.  +  Capitolul VII Conținutul documentațiilor care se întocmesc în vederea obținerii aprobărilor pentru scoaterea definitivă, ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier național și pentru restituirea sau reținerea garanțiilor în cazul ocupărilor temporare  +  Secţiunea A Conținutul documentațiilor care se întocmesc în vederea obținerii aprobărilor pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier național  +  Articolul 20(1) Documentațiile necesare emiterii aprobărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier național, pentru suprafețele de până la 1,0 ha, pentru care competența de aprobare a fost delegată conducătorilor subunităților teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, conțin:1. solicitarea beneficiarului de scoatere definitivă și/sau de ocupare temporară a terenului din fondul forestier național, adresată structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în raza căreia se află terenul;2. memoriu tehnic justificativ privind necesitatea scoaterii definitive sau a ocupării temporare a terenului din fondul forestier național, întocmit de către beneficiar, care să conțină justificarea modului de utilizare a suprafeței solicitate, precum și prezentarea detaliilor tehnice referitoare la obiectiv;3. memoriu justificativ întocmit de către direcția silvică, în cazul terenurilor proprietate publică a statului, care va conține obligatoriu:a) încadrarea obiectivului la excepțiile pentru care se permite reducerea suprafeței fondului forestier național;b) justificarea acceptării amplasamentului de către direcția silvică;4. plan de încadrare în zonă;5. plan de detaliu al amplasamentului obiectivului;6. copie a hărții amenajistice pe care este materializat amplasamentul obiectivului, vizată de ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice;7. fișa tehnică de transmitere-defrișare pentru scoaterea definitivă/ocuparea temporară a terenului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5. În cazul scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier național cu compensare se va întocmi fișa tehnică de transmitere-defrișare pentru terenul care se oferă în compensare în fondul forestier național, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6. Fișele tehnice de transmitere-defrișare se întocmesc de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice. Pentru terenul oferit în compensare fișa tehnică se întocmește de către ocolul silvic care va asigura administrarea sau serviciile silvice;8. studiu pedostațional pentru terenurile oferite în compensare, în cazul solicitărilor de scoatere definitivă cu compensare, întocmit de unități specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor;9. ridicarea topografică în coordonate stereo 70 a suprafeței solicitate pentru scoaterea definitivă/ocuparea temporară din fondul forestier național, întocmită de persoane fizice sau juridice atestate să efectueze lucrări topografice, însușită de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz; aceasta va cuprinde inventarul de coordonate stereo 70 pentru suprafața solicitată din fiecare unitate amenajistică, precum și limitele unităților amenajistice;10. documente, în copie, prin care se face dovada proprietății asupra terenului solicitat pentru scoaterea definitivă/ocuparea temporară din fondul forestier național. Pentru dovada proprietății asupra terenurilor proprietate publică a statului se prezintă copii ale descrierii parcelare, inclusiv datele complementare și evidența lucrărilor executate, preluate din amenajamentul silvic în vigoare, vizate de către ocolul silvic;11. extras de carte funciară pentru terenul care se oferă în compensare sau extras de carte funciară pentru întreaga proprietate pe care o deține beneficiarul, pe care să fie materializat în coordonate stereo 70, de către persoane fizice sau juridice atestate să efectueze lucrări topografice, perimetrul suprafeței oferite în compensare; extrasul de carte funciară se actualizează la solicitarea administratorilor fondului forestier și a autorității competente pentru emiterea aprobării;12. avizul favorabil emis de administratorii fondului forestier prevăzuți la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, în cazul terenurilor din fondul forestier proprietate publică a statului;13. avizul favorabil al ocolului silvic care asigură administrarea sau prestarea de servicii silvice pentru terenurile din fondul forestier, altele decât cele proprietate publică a statului;14. confirmarea ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, în cazul solicitărilor de ocupare temporară, că beneficiarul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 39 alin. (6) și (7) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare;15. acordul proprietarului pentru terenurile forestiere, altele decât cele din proprietatea publică a statului, în care să se precizeze inclusiv că terenul nu este în litigiu; acordul proprietarului pentru terenurile forestiere proprietate privată se încheie în formă autentică;16. acordul de mediu sau actul administrativ al autorității pentru protecția mediului, după caz. În cazul schimbării destinației terenului ca urmare a scoaterii definitive din fondul forestier național, urmată de defrișarea vegetației forestiere, se aplică legislația specifică privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Aceste acte trebuie să menționeze denumirea obiectivului, amplasamentul stabilit pe baza amenajamentului silvic și suprafața, iar în cazul în care realizarea obiectivului implică defrișarea, se vor menționa inclusiv amplasamentul stabilit pe baza amenajamentului silvic și suprafața care se defrișează;17. copie de pe documentul de plată a taxei de scoatere definitivă sau a garanției pentru ocuparea temporară. În documentul de plată a taxei de scoatere definitivă sau a garanției pentru ocuparea temporară trebuie să fie precizat obiectivul pentru care s-a făcut plata.(2) Documentațiile necesare emiterii aprobărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier național, pentru care competența de aprobare este a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau a Guvernului, conțin documentele prevăzute la alin. (1), la care se adaugă:1. solicitarea beneficiarului de scoatere definitivă și/sau de ocupare temporară a terenului din fondul forestier național, adresată autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;2. avizul conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(3) Instituțiile care au competența de aprobare și administratorii fondului forestier proprietate publică a statului pot cere completarea documentațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) cu alte acte/documente/avize/acorduri/permise/licențe, pentru clarificări, în funcție de specificul obiectivului. Aprobarea se va emite prin corelare cu perioada de valabilitate a actelor/documentelor/avizelor/acordurilor/permiselor/licențelor.(4) Documentațiile întocmite în vederea obținerii aprobărilor pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se depun de către solicitant la autoritatea competentă să emită aprobarea.  +  Secţiunea B Conținutul documentațiilor care se întocmesc în vederea obținerii aprobărilor pentru prelungirea ocupării temporare de terenuri din fondul forestier național  +  Articolul 21(1) Documentațiile care se întocmesc în vederea obținerii aprobărilor pentru prelungirea ocupării temporare de terenuri din fondul forestier național conțin documentele prevăzute la art. 20 alin. (1) pct. 1, 2, 3, 7, 9, 12, 13, 15, 17 și alin. (2) pct. 1 și 2, actualizate la data solicitării, în baza legislației în vigoare.(2) Documentația care se întocmește în vederea obținerii aprobării pentru prelungirea ocupării temporare de terenuri din fondul forestier național va conține și copii de pe aprobările anterioare și fișa tehnică de transmitere-defrișare care a stat la baza emiterii aprobării de ocupare temporară inițiale a terenului din fondul forestier.(3) La întocmirea fișelor tehnice de transmitere-defrișare, specia principală de bază corespunzătoare condițiilor staționale și bonității acestora, precum și clasa de producție a speciei principale de bază se preiau din fișele tehnice care au stat la baza emiterii aprobării inițiale. În funcție de aceste date tehnice se va proceda la recalcularea garanției și chiriei, conform legislației în vigoare.(4) Documentațiile prevăzute la alin. (1) se depun de beneficiarul ocupării temporare la autoritatea competentă să aprobe prelungirea ocupării temporare a terenului forestier, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului anterior de ocupare temporară.  +  Secţiunea C Conținutul documentațiilor care se întocmesc în vederea recuperării garanțiilor depuse în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație forestieră  +  Articolul 22Documentațiile necesare recuperării garanțiilor depuse în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație forestieră conțin:1. solicitarea de restituire a garanției, formulată de beneficiarul ocupării temporare, cu precizarea numărului de cont și a băncii unde se dorește restituirea sumei;2. copia aprobării de ocupare temporară;3. copia documentului cu care a fost achitată garanția;4. procesul-verbal de reprimire în circuitul silvic a terenului forestier verificat și vizat de structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;5. avizul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură pentru restituirea garanției și a dobânzilor aferente.  +  Secţiunea D Conținutul documentației care se transmite autorității publice centrale care răspunde de silvicultură de către structura teritorială de specialitate în scopul reținerii garanției în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică  +  Articolul 23(1) În cazul în care la sfârșitul perioadei aprobate de ocupare temporară ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice constată neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și de actele de aprobare, formulează solicitarea pentru reținerea garanției în fondul de ameliorare, pe care o înaintează structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, care, după verificare, propune autorității publice centrale care răspunde de silvicultură reținerea garanției în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică.(2) Documentația se înaintează autorității publice centrale care răspunde de silvicultură de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și va conține:1. solicitarea de reținere a garanției în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, formulată de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, transmisă structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;2. copia aprobării de ocupare temporară;3. copia documentului cu care a fost achitată garanția;4. copia procesului-verbal de constatare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actele de aprobare, precum și/sau a nerespectării termenului la reprimirea terenurilor ocupate temporar din fondul forestier național, întocmit de ocolul silvic și vizat de structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;5. copie a notei de constatare încheiate de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, vizată de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în cazul în care beneficiarul ocupării temporare nu se prezintă la reprimirea terenului, la termenul prevăzut în actul de aprobare;6. adresa cu propunerea de reținere a garanției în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, formulată de structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Secţiunea E Conținutul documentației care se înaintează autorității publice centrale care răspunde de silvicultură de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice în scopul transmiterii în fondul de conservare și regenerare a sumelor din garanția reținută în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, pentru execuția lucrărilor necesare aducerii terenului la condițiile prevăzute în actul de aprobare  +  Articolul 24(1) Documentația care se înaintează de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice va conține:1. solicitarea pentru transmiterea în fondul de conservare și regenerare a sumei necesare pentru execuția lucrărilor necesare aducerii terenului la condițiile prevăzute în actul de aprobare, cu indicarea cuantumului acesteia conform devizului de lucrări întocmit în acest scop;2. devizul de lucrări întocmit de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, aprobat de structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură pentru execuția lucrărilor necesare aducerii terenului la condițiile prevăzute în actul de aprobare;3. avizul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură pentru transmiterea parțială sau integrală a garanției și dobânzii bancare reținute în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, în scopul execuției lucrărilor necesare aducerii terenului la condițiile prevăzute în actul de aprobare;4. procesul-verbal de reprimire a terenului ocupat temporar în circuitul silvic, verificat și avizat de către conducătorul structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;(2) Reținerea garanției în fondul de ameliorare în condițiile art. 23 și transmiterea parțială sau integrală a garanției și dobânzii reținute în fondul de ameliorare, conform devizului de lucrări, prevăzut la alin. (1), se fac în baza unei note aprobate de către conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 25Beneficiarii scoaterilor definitive sau ocupărilor temporare de terenuri din fondul forestier național pot fi persoanele fizice sau juridice îndreptățite la realizarea sau extinderea lucrărilor și obiectivelor prevăzute de lege.  +  Articolul 26(1) Compensarea în cazul scoaterilor definitive de terenuri din fondul forestier național se face doar cu terenuri care sunt în proprietatea beneficiarului.(2) Compensarea parțială cu terenuri în cazul scoaterilor definitive de terenuri din fondul forestier național este interzisă.(3) Plata taxei pentru scoaterea definitivă de terenuri din fondul forestier național, a contravalorii terenurilor, contravalorii pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice, a garanției pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier național, a chiriei pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier național, a cheltuielilor de instalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv, a cheltuielilor de reinstalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv și a valorii obiectivelor care se dezafectează se face de către beneficiarul scoaterii definitive/ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier național.(4) Depunerea în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică a taxei pentru scoaterea definitivă sau a garanției pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se confirmă de către direcția cu atribuții financiar-contabile din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării solicitării.  +  Articolul 27(1) Categoria de folosință pentru terenurile din fondul forestier național care fac obiectul scoaterii definitive sau ocupării temporare este cea stabilită prin amenajamentele silvice aprobate sau care se află în situațiile prevăzute la pct. 2 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.(2) În cazul în care nu există amenajament silvic care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1), datele utilizate la întocmirea fișelor tehnice de transmitere-defrișare și la calculul obligațiilor bănești, precum și categoria de folosință se preiau din fișele de descriere parcelară a unităților amenajistice aferente terenurilor care fac obiectul scoaterii definitive sau ocupării temporare.(3) Fișele de descriere parcelară prevăzute la alin. (2) se întocmesc de către unități specializate, atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, pentru efectuarea de lucrări de amenajare a pădurilor și vor fi vizate de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 28Calculul contravalorii terenului scos definitiv din fondul forestier național și a celui care se preia în compensare echivalentă ca suprafață și bonitate, prevăzut la art. 3 alin. (1), nu poate fi utilizat la evaluări în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică.  +  Articolul 29(1) Întocmirea studiilor pedostaționale se face de către unități specializate atestate pentru amenajarea pădurilor, cu obligația stabilirii, prin aceste studii, a tipului de stațiune, a tipului natural fundamental de pădure, a speciei principale de bază corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, a productivității, a soluțiilor de împădurire și a devizului cu cheltuielile de instalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv.(2) Studiile pedostaționale întocmite pentru terenurile care se oferă în compensarea terenurilor care se scot definitiv din fondul forestier proprietate publică a statului se avizează de către comisia tehnică de avizare aparținând administratorului fondului forestier proprietate publică a statului.  +  Articolul 30(1) În cazul în care terenul care este oferit în compensare are suprafața mai mare de 100 mp, latura terenului limitrofă fondului forestier nu poate fi mai mică de 1/2 din latura cea mai mare a terenului.(2) Prin terenuri limitrofe fondului forestier național se înțelege terenurile care au o latură comună cu terenurile care fac parte din fondul forestier național. Limitrofe pot fi considerate și terenurile care sunt despărțite de fondul forestier național de un drum de pământ sau canale de irigație/drenaj care au lățimea de maximum 6 m.(3) Terenurile oferite în compensare trebuie să fie apte a fi împădurite pentru speciile principale de bază.(4) Terenurile degradate, neproductive din punct de vedere silvic, și terenurile situate în zonele de stepă alpină și subalpină nu fac obiectul preluării în compensare a terenurilor care se scot definitiv din fondul forestier național. (la 25-04-2018, Alineatul (4) din Articolul 30 , Capitolul VIII a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 404 din 13 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 aprilie 2018 ) (5) Cheltuielile privind instalarea vegetației pe terenul oferit în compensare se achită de către beneficiarul scoaterii definitive, anticipat predării-primirii terenului care se oferă în compensare.  +  Articolul 31Predarea-primirea terenului pentru care a fost emisă aprobarea de scoatere definitivă din fondul forestier național se face în prezența reprezentantului structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, numai după achitarea obligațiilor bănești prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. b)-e) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 32(1) Se consideră obiectiv dezafectat obiectivul care se desființează total sau parțial, fără a mai servi ulterior scopului silvic pentru care a fost amplasat în fondul forestier național.(2) Contravaloarea obiectivelor dezafectate se stabilește și se achită numai pentru obiectivele care se desființează total sau parțial, după caz, fără a mai servi ulterior scopului silvic pentru care au fost amplasate în fondul forestier național.(3) În cazul fondului forestier proprietate publică, pentru afectarea temporară a funcționalității obiectivelor, beneficiarul are obligația efectuării lucrărilor de refacere pe cheltuială proprie la calitatea și caracteristicile avute înainte de afectare, stabilite anterior cu administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau cu proprietarul, în cazul fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale.  +  Articolul 33Fișele tehnice care se întocmesc pentru terenurile care fac obiectul scoaterii definitive, respectiv al ocupării temporare trebuie să respecte următoarele reguli:a) pentru calculul obligațiilor bănești, în cazul terenurilor care se scot definitiv din fondul forestier național sau în cazul terenurilor care se ocupă temporar, la stabilirea speciei principale de bază se alege proveniența sămânță, exceptând calculul pierderii de creștere datorate exploatării masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice, situație în care se va ține cont de proveniența speciei principale majoritare din compoziția arboretului existent;b) stabilirea clasei de producție pentru terenurile din fondul forestier național care urmează să fie scoase definitiv/ocupate temporar, în vederea stabilirii obligațiilor bănești reprezentate de taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier național, contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier național, garanția pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier național și chiria pentru ocuparea de terenuri din fondul forestier național, se face după cum urmează: clasa de producție I pentru stațiuni de bonitate superioară, clasa de producție III pentru stațiuni de bonitate mijlocie și clasa de producție IV pentru stațiuni de bonitate inferioară;c) în cazul terenurilor oferite în compensare, clasa de producție pentru specia principală de bază corespunzătoare condițiilor staționale se preia din studiul pedostațional întocmit pentru terenul respectiv.  +  Articolul 34(1) În cazul aprobărilor de ocupare temporară emise pentru obiective care urmează să rămână în fondul forestier național și după perioada aprobată, pe terenuri care la momentul aprobării au avut categoria de folosință silvică "pădure" sau "clasă de regenerare", reprimirea terenurilor în circuitul silvic se poate face în următoarele condiții:a) terenurile să fie apte pentru a fi împădurite;b) să nu fie restricții cu privire la soluțiile de împădurire a terenurilor respective ca urmare a existenței obiectivelor respective în fondul forestier național și după perioada aprobată.(2) În cazul terenurilor ocupate temporar care la momentul aprobării erau încadrate în alte categorii de folosință silvică decât "pădure" sau "clasă de regenerare" ori pentru care în interiorul termenului de ocupare temporară a fost aprobată schimbarea categoriei de folosință, reprimirea se face în condițiile stabilite prin actul de aprobare.  +  Articolul 35(1) Avizul pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier național se emite de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.(2) Avizul pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier național se emite de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.(3) Decizia pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier național se emite de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.(4) Decizia pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier național se emite de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.(5) Avizul pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier proprietate publică a statului se emite de către conducătorul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.(6) Avizul pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier proprietate publică a statului se emite de către conducătorul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.(7) Avizul pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier, altul decât proprietate publică a statului, se emite de către șeful ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.(8) Avizul pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier, altul decât proprietate publică a statului, se emite de către șeful ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14.  +  Articolul 36În cazul în care realizarea unui obiectiv implică atât scoaterea definitivă, cât și ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier național, se emite un singur aviz/o singură decizie/o singură aprobare, care să conțină elementele atât pentru scoaterea definitivă, cât și pentru ocuparea temporară.  +  Articolul 37(1) Aprobarea scoaterii definitive sau ocupării temporare a terenurilor forestiere din fondul forestier național care afectează rezervațiile constituite pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, respectiv pentru conservarea resurselor genetice forestiere se operează ulterior prin modificarea Catalogului național al materialelor de bază și a Catalogului național al resurselor genetice forestiere, ca urmare a aprobării schimbării categoriei de folosință sau a destinației terenului.(2) În cazul obiectivelor a căror realizare nu implică utilitatea publică, avizele pentru scoaterea definitivă/ocuparea temporară a terenurilor forestiere, prevăzute la alin. (1), se eliberează de către administratorii fondului forestier proprietate publică după stabilirea oportunității menținerii terenurilor în Catalogul național al materialelor de bază și Catalogul național al resurselor genetice forestiere.  +  Articolul 38(1) Emiterea aprobărilor de scoatere definitivă, respectiv de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier național se face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la consultarea publică.(2) Consultarea publică pentru aprobarea scoaterii definitive, respectiv aprobarea ocupării temporare de terenuri din fondul forestier național se face conform prevederilor legale în vigoare de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, anterior emiterii avizului sau deciziei pentru scoaterea definitivă și/sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național.  +  Articolul 39(1) Avizarea și aprobarea scoaterii definitive ori ocupării temporare din fondul forestier național a terenurilor forestiere aflate în litigiu pe rol se pot face numai după soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei de către instanța de judecată.(2) Avizarea în vederea aprobării scoaterii definitive ori ocupării temporare din fondul forestier național a terenurilor înscrise în amenajamentul silvic la categoria "ocupații și litigii", altele decât cele aflate pe rolul instanțelor de judecată, este permisă numai dacă emiterea aprobării conduce la eliminarea stării de ocupație ori a litigiului sau dacă aprobarea se emite pentru realizarea obiectivelor declarate de utilitate publică în condițiile legii.(3) Documentația pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier a terenurilor prevăzute la alin. (2) va conține și acordul semnat de către proprietarul și/sau administratorul fondului forestier, după caz, și de beneficiarul scoaterii definitive/ocupării temporare, conform căruia starea de ocupație ori litigiul înscris în amenajamentul silvic încetează prin scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național.  +  Articolul 40(1) Terenurile pentru care a fost emisă aprobarea de scoatere definitivă din fondul forestier național și terenurile preluate în compensare dobândesc situația juridică a terenurilor pe care le înlocuiesc și se înscriu în cartea funciară în baza actului de aprobare și a procesului-verbal de predare-primire, încheiat între părți, în condițiile legii.(2) Înscrierea în cartea funciară a terenurilor preluate în compensare prevăzute la alin. (1) se realizează în termen de 6 luni de la data aprobării scoaterii definitive a terenului din fondul forestier național și se comunică structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(3) Înscrierea în cartea funciară a terenurilor scoase definitiv din fondul forestier național și a celor preluate în compensare, în baza aprobărilor emise anterior, în temeiul Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, se realizează în termen de 18 luni de la data publicării prezentei metodologii, de către titularii aprobărilor și de către proprietarul sau, după caz, administratorul terenului preluat în compensare, și se comunică structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(4) În termen de 30 de zile de la data aprobării scoaterii definitive, proprietarul sau, după caz, administratorul terenului preluat în compensare se adresează ocolului silvic în vederea înscrierii în amenajamentul silvic și asigurării administrării sau serviciilor silvice, precum și a împăduririi în maximum două sezoane de vegetație, potrivit legii.  +  Articolul 41(1) Beneficiarul ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier național are obligația redării terenurilor în circuitul silvic, la termenul și în condițiile prevăzute în actul de aprobare.(2) Neredarea terenurilor ocupate temporar din fondul forestier național potrivit alin. (1) se sancționează conform legii, inclusiv cu reținerea garanției.(3) În cazul obiectivelor pentru a căror realizare a fost aprobată ocuparea temporară din fondul forestier național, nereprimite în termen, pentru care nu au fost emise aprobări de prelungire a ocupării temporare sau scoatere definitivă, în condițiile legii, beneficiarul este obligat la plata unei despăgubiri cu titlu de lipsă de folosință, până la data reprimirii terenului în circuitul silvic ori a obținerii unei noi aprobări în situația în care legea prevede o astfel de posibilitate, calculată conform prevederilor prezentului ordin.(4) În situația prevăzută la alin. (3) ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice stabilește pe bază de calcul suma datorată cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosință, potrivit art. 19, pe care o supune aprobării structurii teritoriale de specialitate, împreună cu copia procesului-verbal de constatare sau a notei de constatare prevăzute la art. 23 alin. (2) pct. 4 și 5, în termen de maximum 15 zile de la data expirării perioadei de ocupare temporară.(5) Structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură efectuează verificarea și comunică, în termen de maximum 15 zile de la data primirii, aprobarea pentru calculul sumei datorate cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosință ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.(6) În termen de 15 zile de la data primirii calculului aprobat, șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice transmite beneficiarului Notificarea privind obligațiile de redare a terenurilor forestiere în cazul depășirii perioadei aprobate pentru ocuparea temporară, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 15, cu privire la obligațiile ce îi revin:a) redarea terenului în circuitul silvic, astfel încât să nu fie restricții cu privire la instalarea vegetației forestiere, în cazul terenurilor care se reprimesc la categoria de folosință "pădure" sau "clasa de regenerare";b) achitarea sumei datorate cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosință, până la data redării terenului prevăzut la lit. a) ori a obținerii unei noi aprobări în situația în care legea prevede o astfel de posibilitate;c) suportarea cheltuielilor pentru demersurile efectuate până la îndeplinirea obligațiilor prevăzute la lit. a) și b) de către beneficiarul ocupării temporare.(7) Notificarea prevăzută la alin. (6) constituie titlu executoriu pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în cuprinsul acesteia.(8) În cazul neîndeplinirii în termen de maximum 6 luni de la data expirării aprobării pentru ocuparea temporară a obligațiilor prevăzute la alin. (6), ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice procedează la punerea în executare a notificării pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în cuprinsul acesteia.  +  Articolul 42Dispozițiile art. 41 alin. (3)-(8) se aplică în cazul obiectivelor a căror aprobare de ocupare temporară expiră după data intrării în vigoare a prezentei metodologii.  +  Articolul 43Emiterea unei noi aprobări de ocupare temporară pentru obiectivele a căror aprobare de ocupare temporară a expirat, existente în fondul forestier național, se poate face în următoarele condiții:1. solicitantul aprobării ocupării temporare este același cu titularul aprobării inițiale sau succesor în drepturi al acestuia;2. obiectivul se încadrează în categoria obiectivelor pentru care este permisă ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național, prevăzută de legislația în vigoare;3. depunerea unei noi garanții pentru ocuparea temporară a terenurilor aferente obiectivului;4. dovada achitării la data depunerii documentației pentru solicitarea ocupării temporare a sumei datorate cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosință, pe perioada de la data expirării aprobării anterioare până la data depunerii documentației la structura teritorială de specialitate; diferența de sumă datorată cu titlu de lipsă de folosință până la data aprobării ocupării temporare se achită în termen de o lună de la data aprobării. Contestarea în instanță de către titularul aprobării în termen de 15 zile de la data comunicării a sumei datorate cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosință suspendă obligația depunerii achitării sumei datorate cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosință până la data pronunțării unei soluții definitive.  +  Articolul 44(1) La solicitarea ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier național se vor avea în vedere termene cât mai lungi pentru ocuparea temporară a terenurilor, cu respectarea dispozițiilor art. 20 alin. (3) teza a doua.(2) Redarea terenurilor în circuitul silvic se poate face și înainte de expirarea termenului de ocupare temporară aprobat, ca urmare a finalizării lucrărilor aferente obiectivului, pentru toată suprafața, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege referitoare la redarea terenurilor în fondul forestier național.(3) Restituirea diferenței de chirie ca urmare a redării terenurilor, în condițiile prevăzute la alin. (2), se face după reprimirea integrală a terenului prevăzut în actul de aprobare. Diferența de chirie reprezintă diferența dintre chiria încasată anticipat și chiria calculată până la data la care s-a făcut reprimirea integrală a terenului.(4) Restituirea garanției în cazul redării în interiorul termenului de aprobare temporară a terenurilor în circuitul silvic se face numai după redarea integrală a suprafeței terenurilor pentru care a fost aprobată ocuparea temporară.(5) În situația în care la sfârșitul perioadei aprobate de ocupare temporară terenul nu întrunește condițiile de reprimire prevăzute în actul de aprobare, beneficiarul poate solicita reprimirea integrală a terenului, garanția reținându-se în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică.  +  Articolul 45(1) În cazul terenurilor din fondul forestier proprietate publică a statului pentru care au fost emise aprobări de ocupare temporară, retrocedate în condițiile legii după emiterea aprobării, valabilitatea aprobării se menține până la data înscrisă în aprobare, iar obligațiile și drepturile care decurg din aprobare se transmit de către administratorul fondului forestier proprietate publică a statului în sarcina proprietarului terenului.(2) Transmiterea prevăzută la alin. (1) se face în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a proprietarului, adresată ocolului silvic care a efectuat predarea terenului ocupat temporar.  +  Articolul 46(1) În cazul obiectivelor pentru care legislația actuală nu mai permite prelungirea ocupării temporare, dar permite scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier național la data expirării aprobării, beneficiarul poate opta pentru:a) redarea terenului în circuitul silvic, în condițiile prezentei metodologii;b) obținerea aprobării pentru scoaterea definitivă a terenurilor care au făcut obiectul ocupării temporare, în termen de maximum 12 luni de la data expirării aprobării de ocupare temporară.(2) Scoaterea definitivă pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. b) se aprobă în baza documentației prevăzute la art. 20, cu următoarele precizări:a) acordul de mediu sau actul administrativ al autorității pentru protecția mediului este cel care a stat la baza aprobării ocupării temporare;b) beneficiarul achită anticipat obligațiile pentru folosirea terenurilor de la data expirării aprobării de ocupare temporară până la data obținerii aprobării de scoatere definitivă.(3) În cazul situației prevăzute la alin. (1) lit. b), beneficiarul solicitării scoaterii definitive din fondul forestier solicită ca sumele depuse anterior în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică drept garanție pentru ocuparea temporară din fondul forestier să se vireze din contul constituit pentru garanții în contul constituit pentru taxa de scoatere definitivă.(4) În situația în care sumele prevăzute la alin. (2) lit. b), constituite drept garanții, nu acoperă valoarea taxei de scoatere din fondul forestier, calculată conform prezentei metodologii, solicitantul scoaterii definitive din fondul forestier este obligat să vireze în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică diferența de valoare aferentă taxei.(5) În situația în care sumele prevăzute la alin. (2) lit. b), constituite drept garanții, sunt mai mari decât valoarea taxei de scoatere din fondul forestier, calculată conform prezentei metodologii, solicitantul scoaterii definitive din fondul forestier poate cere restituirea sumelor cu care se depășește valoarea taxei de scoatere din fondul forestier, în baza actului de aprobare a scoaterii definitive din fondul forestier; restituirea sumelor cu care se depășește valoarea taxei de scoatere definitivă din fondul forestier se face de către direcția care gestionează fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, cu avizul direcției care coordonează activitatea de scoatere definitivă și ocupare temporară din fondul forestier.(6) Virarea sumelor prevăzute la alin. (2) lit. b) se realizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii actului de aprobare a scoaterii definitive din fondul forestier, dată care se comunică direcției care gestionează fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică.(7) Sumele achitate pentru acoperirea cheltuielilor de reinstalare a vegetației forestiere pentru terenurile forestiere ocupate temporar se folosesc la acoperirea cheltuielilor de instalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la închiderea stării de masiv pe terenurile oferite în compensare.  +  Articolul 47(1) Scoaterea definitivă a terenurilor aferente obiectivelor instalate în fondul forestier național înainte de anul 1990 se face în baza unui act care dovedește instalarea obiectivului înainte de anul 1990, precum și a documentației prevăzute la art. 20.(2) Scoaterea definitivă a terenurilor aferente activelor vândute, în condițiile legii, de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva se face în baza documentației prevăzute la art. 20 alin. (1) și (2), la care se adaugă următoarele documente:a) copie a actului de vânzare-cumpărare a activului, încheiat între Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și cumpărătorul activului, certificată conform cu originalul de către conducătorul unității Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva;b) copie a contractului de concesiune încheiat pentru terenul forestier aferent activului vândut;c) copie a extrasului de carte funciară a terenului proprietate publică a statului aferent activului vândut, în care a fost operat contractul de concesiune, actualizat la zi.(3) Suprafața terenurilor aferente activelor vândute, în condițiile legii, de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, pentru care se aprobă scoaterea din fondul forestier național, este cea prevăzută în contractul de concesiune.(4) Contractul de concesiune pentru terenul aferent activelor vândute în condițiile legii de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva își încetează aplicabilitatea la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a terenului oferit în compensare.(5) Procesul-verbal de predare-primire a terenului oferit în compensare se încheie ulterior achitării obligațiilor bănești datorate pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier național și achitării redevenței anuale aferente anului în care se face predarea-primirea. Dovada achitării redevenței este reprezentată de adresa de confirmare eliberată de către direcția de specialitate cu atribuții financiar-contabile din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(6) Procesul-verbal de predare-primire a terenului oferit în compensare nu se poate încheia în situația neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (5).(7) Concesionarii aflați în procedura insolvenței nu pot solicita scoaterea definitivă din fondul forestier a terenurilor aferente activelor vândute.  +  Articolul 48(1) Scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier național necesare realizării pe teritoriul administrativ în zonele de interes economic ale Rezervației Biosferei "Delta Dunării" a pontoanelor de acostare pentru ambarcațiuni cu scop turistic și de agrement și de aprovizionare cu alimente și combustibil, pontoanelor plutitoare și adăposturilor pescărești pentru pescari constituiți în asociații este permisă numai pentru:a) suprafețele amplasate în zona de interes economic a teritoriului administrativ al Rezervației Biosferei "Delta Dunării";b) suprafața necesară ancorării pontonului la mal, în cazul pontoanelor de acostare pentru ambarcațiuni cu scop turistic și de agrement;c) suprafața necesară ancorării pontonului la mal, realizării căii de acces și a platformei de încărcare-descărcare a alimentelor și combustibilului, în cazul pontoanelor de acostare pentru aprovizionarea cu alimente și combustibil. În acest caz se va face dovada că obiectivul pentru care se face aprovizionarea cu alimente și combustibili este înființat pe cale legală și că nu are altă cale de acces, respectiv că nu se poate asigura accesul decât prin fondul forestier național;d) suprafața necesară ancorării pontonului la mal și suprafața aferentă adăposturilor pescărești.(2) Scoaterea definitivă a terenurilor prevăzute la alin. (1) se face în baza avizului eliberat de Administrația Biosferei "Delta Dunării", în care se va confirma îndeplinirea punctuală a cerințelor prevăzute la alin. (1), cu precizarea suprafeței care face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier național, a amplasamentului amenajistic, precum și a suprafeței care se defrișează și amplasamentului amenajistic al acesteia.  +  Articolul 49(1) La realizarea parcurilor recreative/tematice/ educaționale, scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se face pentru suprafața fondului forestier aferentă amenajărilor, constituită ca parc recreativ/tematic/educațional, în baza unui studiu avizat de Comisia tehnică de avizare în silvicultură, cu individualizarea în coordonate stereo 70 a suprafeței total constituite, a celei propuse a fi scoase definitiv, ocupate temporar și a suprafețelor de pe care se defrișează vegetația forestieră.(2) Pentru suprafețele prevăzute la alin. (1), în cazul ocupării temporare fără defrișarea vegetației forestiere, nu se calculează contravaloarea pierderii de creștere pentru exploatarea masei lemnoase, predarea suprafeței făcându-se după delimitare, anularea cioatelor și inventarierea fir cu fir a vegetației forestiere de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice. La reprimirea terenurilor ocupate temporar pentru care în actul de aprobare nu a fost prevăzută îndepărtarea vegetației forestiere, pagubele constatate de ocolul silvic se suportă de către beneficiarul ocupării temporare; schimbarea destinației sau categoriei de folosință a suprafețelor respective se sancționează potrivit legii.(3) Contravaloarea pierderii de creștere pentru exploatarea masei lemnoase nu se calculează în cazul ocupării temporare a unor terenuri din fondul forestier național în care prin avizul de gospodărire a apelor au fost instituite zone de protecție sanitară, precum și perimetre de protecție hidrogeologică, conform cărora este interzisă defrișarea vegetației forestiere; la ocuparea temporară a terenurilor în această situație se aplică dispozițiile alin. (2).  +  Articolul 50(1) Lucrările tehnologice de culegere a datelor pentru prospectarea, sondarea, cercetarea sau studierea la suprafața solului și/sau subsolului, care se desfășoară în suprafețele în care se solicită accesul pe durata a maximum 12 ore/punct de cercetare, fără a afecta fondul forestier din zonele respective, se vor efectua fără ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național și, implicit, fără plata garanției și a celorlalte obligații bănești prevăzute de reglementările în vigoare în cazul ocupărilor temporare a terenurilor din fondul forestier, în baza acordului obținut de la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.(2) Înainte de declanșarea lucrărilor prevăzute la alin. (1), titularul acordului va încheia protocoale cu administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, ai fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, cu proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate privată pentru stabilirea orarelor de acces al echipelor de lucru și a altor condiții care vor fi apreciate ca necesare. Eventualele prejudicii aduse fondului forestier se calculează conform reglementărilor în vigoare și se suportă de către titularul acordului.(3) În cazul în care lucrările implică instalarea de utilaje în fondul forestier național, comportă construcții, montaj dezafectări ori impun activități care afectează vegetația forestieră, titularul acordului are obligația ca, înainte de începerea lucrărilor, să obțină aprobarea pentru ocuparea temporară sau scoaterea definitivă a terenurilor respective, conform prevederilor legale în vigoare.(4) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (3) se sancționează potrivit legii.  +  Articolul 51Documentația necesară emiterii avizului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură pentru autorizarea construcțiilor la distanțe mai mici de 50 m de limita fondului forestier conține:1. solicitarea beneficiarului, adresată structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în raza căreia se află terenul;2. certificatul de urbanism;3. documente, în copie, prin care se face dovada proprietății asupra terenului;4. ridicarea topografică cu localizarea în coordonate stereo 70 a obiectivului - amprenta la sol -, cu precizarea clară a distanței cuprinse între construcție și limita fondului forestier;5. declarație pe propria răspundere sub semnătură privată a beneficiarului cu privire la asumarea eventualelor daune/prejudicii care prin realizarea obiectivului pot afecta fondul forestier, precum și proprietatea beneficiarului;6. avizul ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru terenul forestier limitrof suprafeței pe care se amplasează construcția, cu indicarea categoriei de folosință silvică a terenului.  +  Articolul 52(1) Realizarea lucrărilor și obiectivelor în fondul forestier național, precum și a construcțiilor în afara fondului forestier național la distanțe mai mici de 50 m de liziera pădurii angajează răspunderea exclusivă a proprietarului/beneficiarului/administratorului, după caz, al lucrărilor/obiectivului/construcției și terenului pe care se realizează acestea/acesta/aceasta, cu privire la siguranța persoanelor care locuiesc/vizitează/tranzitează proprietatea, după caz, a mijloacelor fixe și mobile, la eventuale accidente provocate de căderea arborilor limitrofi proprietății ori la pagubele produse de animalele sălbatice asupra bunurilor aferente proprietății/construcției.(2) Eventualele daune/prejudicii produse fondului forestier național limitrof se suportă de către proprietarul/beneficiarul/ administratorul, după caz, al lucrărilor/obiectivului realizate/realizat pe terenurile scoase definitiv/ocupate temporar din fondul forestier național, respectiv proprietarul/beneficiarul terenului și al construcției amplasate în afara fondului forestier național la distanțe mai mici de 50 m de liziera pădurii, în condițiile legii.  +  Articolul 53(1) În cazul aprobării schimbării categoriei de folosință în interiorul termenului de ocupare temporară, la redarea terenurilor în circuitul silvic, mijloacele fixe instalate pe terenurile ocupate temporar, asimilate celor specifice silviculturii, se pot prelua pe baza de proces-verbal semnat de către conducătorul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului/proprietarul fondului forestier în celelalte situații și deținătorul mijlocului fix instalat.(2) Schimbarea categoriei de folosință, prevăzută la alin. (1), se inițiază de către administratorul fondului forestier proprietate publică a statului sau al ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice pentru proprietarul fondului forestier în celelalte situații, la cererea beneficiarului ocupării temporare, deținător al mijlocului fix instalat.(3) Sumele depuse cu titlu de cheltuieli pentru reinstalarea vegetației forestiere și întreținerea acesteia până la realizarea stării de masiv, pentru suprafața de teren la care se schimbă categoria de folosință în condițiile alin. (2), se rețin în fondul de conservare și regenerare a pădurilor și se folosesc potrivit art. 37 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 54(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură are obligația, în cazul în care documentația este incompletă, de a transmite un răspuns solicitantului scoaterii definitive/ocupării temporare de terenuri din fondul forestier național, în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentației la această autoritate.(2) Schema procedurii de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier este prevăzută în anexa nr. 16.  +  Capitolul IX Evaluarea terenurilor și a vegetației forestiere de pe terenurile care fac obiectul schimbului  +  Articolul 55(1) Evaluarea terenurilor și a vegetației forestiere de pe terenurile supuse schimbului se face în scopul stabilirii echivalenței valorice a terenurilor care fac obiectul schimbului de terenuri.(2) Terenurile goale supuse schimbului se evaluează din punct de vedere silvic sub aspectul asigurării condițiilor staționale necesare împăduririi, a nevoilor de cultură, producție ori administrație silvică.  +  Articolul 56Valoarea terenurilor fără vegetație forestieră supuse schimbului se determină potrivit formulei:    V(TER) = S x R(1) x R(2) x V(U),în care:V(TER) - valoarea terenului fără vegetație forestieră ce face obiectul evaluării în vederea efectuării schimbului, exprimată în lei;S - mărimea suprafeței terenului ce se evaluează în vederea schimbului, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;R(1) - coeficientul de evaluare a șansei de instalare a vegetației forestiere. Valorile coeficienților R(1) sunt diferențiate în raport cu zonele fitogeografice și cu starea terenului și sunt prezentate în tabelul nr. 1;R(2) - coeficientul de evaluare a riscului de asigurare a integrității pădurii. Valorile coeficienților R(2) sunt diferențiate în funcție de intensitatea presiunii sociale asupra pădurii; acestea sunt prezentate în tabelul nr. 2;V(U) - valoarea maximă a unui teren fără vegetație forestieră în suprafață de un hectar (lei/ha) calculată la data aprobării schimbului de terenuri, prin intermediul relației:    V(U) = V(U)^TAB x k(1) x k(2) x k(3),în care:V(U)^TAB = valoarea maximă a unui teren în suprafață de un hectar, exprimată în lei/ha, stabilită în funcție de caracteristicile terenului (bonitatea stațiunii și valoarea producției principale a speciei de bază din grupa de formații forestiere - calculată la vârsta exploatabilității). Valorile V(U)^TAB determinate sunt prezentate în tabelul nr. 3;k(1) = P(ML)/115, coeficient de actualizare calculat în funcție de prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data aprobării schimbului de terenuri;k(2) = R(PF)/0,17, coeficient de actualizare calculat în funcție de rata medie a profitului corespunzătoare terenului (renta funciară), la data aprobării schimbului de terenuri;k(3) = R(D)/0,0325, coeficient de actualizare calculat în funcție de rata medie anuală a facilității de creditare afișate de Banca Națională a României la secțiunea statistică/seturi de date/indicatori de politică monetară, la data aprobării schimbului de terenuri;P(ML) - prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, aprobat în temeiul art. 116 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, în vigoare la data aprobării schimbului de terenuri, diferențiat pe grupe de specii, în raport cu ponderea, exprimat în lei/mc;R(PF) - rata medie a profitului corespunzătoare terenului (renta funciară), mijloc de producție; pentru uniformizare se utilizează aceeași valoare cu cea utilizată în evaluarea terenurilor agricole;R(D) - rata medie anuală a facilității de creditare, valoare prezentată pe site-ul Băncii Naționale a României la secțiunea statistică/seturi de date/indicatori de politică monetară, la data aprobării schimbului de terenuri.Tabelul nr. 1 - Valorile coeficientului de evaluare a șansei de instalare a vegetației forestiere [R(1)]
      Categoria terenului    Zone fitogeografice
  silvostepă câmpie, deal, munte
  R(1)     normal 0,7 1
  eroziune de suprafață ușoară și medie 0,4   0,7  
  Tabelul nr. 2 - Valorile coeficientului de evaluare a șansei de instalare a vegetației forestiere [R(2)]
    Intensitatea presiunii sociale asupra pădurii
  R(2)   foarte mare mare mijlocie redusă foarte redusă
  0,5 0,7 0,8 0,9 1
  Tabelul nr. 3 - Valoarea maximă a unui teren în suprafață de un hectar [V(U)^TAB]
  Grupe de formații forestiere  Valoarea maximă a unui teren însuprafață de un ha [V(U)^TAB]
    Bonitatea stațiunii
   superioarămijlocie inferioară
  1. Molidișuri 6724 5306 3447
  2. Molideto-brădete, molideto-făgete, brădete, brădeto-făgete, amestecuri de rășinoase cu fag 5881   4557   3081  
  3. Pinete, laricete 5641 3819 1992
  4. Făgete 5032 3738 2549
  5. Făgete (amestecuri) cu alte specii goruneto-făgete 5318  3978  2639 
  6. Gorunete, goruneto-șleauri, amestec de gorun cu alte cvercinee 5614  4254  2710 
  7. Stejăreto-șleauri, amestec de stejar cualte cvercinee 6724  5195  3830 
  8. Gârnițete, cerete, cero-șleauri, amestec de gârniță și cer 5604  4315  2981 
  9. Stejărete de stejar brumariu și stejărete de stejar pufos 4407  2874  1744 
  10. Zăvoaie de plopi indigeni și salcie, aninișuri 4145  2913  1441 
  11. Salcâmete 3860 2588 1167
   +  Articolul 57(1) Valoarea terenurilor cu vegetație forestieră supuse schimbului se determină potrivit formulei:    V(TER + VEG) = V(TER) + V(VEG),în care:V(TER + VEG) - valoarea terenului și a vegetației forestiere existente pe terenul respectiv;V(TER) - valoarea terenului fără vegetație forestieră, exprimată în lei, calculată potrivit art. 56;V(VEG) - valoarea vegetației forestiere existente pe terenul ce face obiectul evaluării în vederea efectuării schimbului, exprimată în lei.(2) Valoarea vegetației forestiere existente pe terenul ce face obiectul evaluării în vederea efectuării schimbului V(VEG) se determină prin intermediul relației:                                      n    V(VEG) = I(c) x S x D(1) x D(2) x Σ [PR(i) x V(ij)],                                      i=1în care:I(c) - consistența vegetației forestiere exprimată prin indicele de acoperire (în zecimi);D(1) - indicele de reducere a valorii vegetației forestiere în raport cu starea de sănătate a arboretului. Valorile D(1) sunt diferențiate în raport cu categoria de vârstă și cu intensitatea fenomenului de uscare și sunt prezentate în tabelul nr. 4;D(2) - indicele de reducere a valorii vegetației forestiere în raport cu calitatea arboretului. Valorile D(2) sunt diferențiate în raport cu categoria de vârstă și cu clasele de vătămare a arboretului, exprimate prin procentul arborilor vătămați, și sunt prezentate în tabelul nr. 5;i - indicele speciei identificate în compoziția vegetației forestiere existente pe teren; i = 1... n (numărul de specii identificate);PR(i) - proporția de participare în compoziția arboretului a speciei "i" (în zecimi);V(ij) - valoarea maximă a vegetației forestiere a unui hectar de pădure din specia "i" la categoria de vârsta "j" (lei/ha), calculată la data aprobării schimbului de terenuri, prin intermediul relației:    V(ij) = V(ij)^TAB x k(1),în care:V(ij)^TAB - valoarea maximă a vegetației forestiere a unui hectar de pădure din specia "i" la categoria de vârsta "j" (lei/ha), corespunzătoare caracteristicilor speciilor, diferențiată pe categorii de vârstă de 5 și 10 ani. Valorile V(ij)^TAB determinate sunt prezentate în tabelele nr. 6 și 7; pentru vârste mai mari decât cele din tabele, valorile V(ij)^TAB se vor extrapola;k(1) = P(ML)/115, coeficient de actualizare calculat în funcție de prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare la data aprobării schimbului de terenuri.Tabelul nr. 4 - Indicele de reducere a valorii vegetației forestiere în raport cu starea de sănătate (uscare) a arboretului [D(1)]
      Categoria de vârstă   Intensitatea fenomenului de uscare
  normală slabă medie puternicăfoarte puternică
  D(1)    < 1/2 TE*) 1 0,9 0,85 0,5 0,3
  > = 1/2 TE 1 0,85 0,75 0,65 0,55
  Notă
  *) Vârsta exploatabilității arboretului.
  Tabelul nr. 5 - Indicele de reducere a valorii vegetației forestiere în raport cu calitatea arboretului [D(2)]
      Categoria de vârstă   Clase de vătămare (% nr. arbori vătămați)
  0-5 6-15 16-30 31-60 > 60
  D(2)    < 1/2 TE*) 1 0,95 0,9 0,8 0,7
  > = 1/2 TE 1 0,9 0,8 0,75 0,65
  Notă
  *) Vârsta exploatabilității arboretului.
  Tabelul nr. 6 - Valoarea maximă a vegetației forestiere a unui hectar de pădure [V(ij)^TAB]
  Specia   Clasa de producție  Intervale de vârstă (ani)
  1-5 6-10 11-2021-3031-4041-5051-6061-7071-80 81-9091-100> 100
  Molid          I 3269 934018678280183735746696560366537574715 84053 93393102733
  II 2697 770515412231173082338529462355394061647 69352 77059 84764
  III 2150 614312285184282457030713368554299849140 55283 61425 67568
  IV 1628 4655 9308139621861523270279233257737230 41885 46538 51193
  V 1144 3269 6538 98071307516344196132288226152 29421 32690 35957
  Brad          I 2764 789815796236953159339491473895528763184 71082 78980 86879
  II 2361 674513491202362698033725404704721653961 60706 67451 74195
  III 1933 552411048165732209727621331453867144195 49719 55243 60768
  IV 1527 4363 8726130891745221815261783054134904 39268 43631 47994
  V 1170 3342 6683100261336716709200512339226735 30076 33418 36760
  Larice          I 2861 817316345245203269240865490385721065383 73557 81730 89903
  II 2817 804716094241413218740234482815632864375 72422 80469 88516
  III 1885 538810775161622154926937323243771143098 48486 53874 59261
  IV 1893 540810816162242163227042324503785843266 48674 54082 59490
  V 999 2853 5707 85591141314266171201997322825 25679 28532 31386
  Pin silvestru         I 1519 4339 8676130141735221690260293036634705   
  II 1169 3338 6676100131335116689200272336426702   
  III 850 2429 4858 7288 971512145145741700319432   
  IV 578 1653 3306 4960 6613 8266 99191157313226   
  V 325 928 1856 2784 3712 4640 5568 6496 7424   
  Pin negru          I 1300 3713 7426111391485118564222772598829701   
  II 998 2849 5697 85461139514244170921994122790   
  III 747 2133 4266 6398 853110664127981492917063   
  IV 503 1435 2870 4304 5739 7174 86091004411480   
  V 321 916 1832 2748 3664 4580 5496 6412 7328   
  Fag          I 2416 690113803207032760434506414064830855209 62109 69011 75912
  II 2012 574911499172482299628745344954024445993 51743 57492 63241
  III 1612 4604 9208138111841523019276233222536829 41433 46037 50640
  IV 1219 3485 6970104561394117427209132439827883 31368 34853 38339
  V 885 2530 5060 75911012212651151811771120242 22772 19092 27832
  Mesteacăn          I 1118 3194 6387 9581127731596619160     
  II 977 2791 5581 8372111631395316744     
  III 817 2333 4664 6997 93291166213993     
  IV 630 1799 3599 5397 7197 899610796     
  V 438 1248 2497 3745 4993 6242 7490     
  Gorun (s)          I 3678 1050921016315254203452541630507355984068 94575105084115593
  II 3042 869217384260773476743460521526084469536 78229 86919 95612
  III 2368 676313526202902705133814405784734154104 60867 67629 74392
  IV 1732 4951 9901148521980324752297033465439604 44555 49506 54457
  V 1251 3577 7153107301430717883214602503728613 32190 35767 39344
  Gorun (1)          I 2980 851517030255443405942574510895960468119 76632 85148 93663
  II 2369 676813536203032707033837406054737354141 60908 67676 74442
  III 1792 512010241153611742125601307223584240962 46082 51203 56321
  IV 1327 3793 7585113781516918961227542654630339 34131 37923 41715
  V 897 2563 5126 76891025112814153771794020503 23066 25630 28191
  Carpen          I 704 2009 4019 6028 80391004812057     
  II 715 2042 4086 6128 81701021412256     
  III 623 1781 3562 5341 7121 890210683     
  IV 529 1510 3020 4531 6041 7549 9060     
  V 343 980 1961 2941 3923 4903 5884     
  Stejar (s)          I 4335 1238724772371584954561931743168670399089111474123861136247
  II 3718 1062221244318674248753110637327435484976 95599106219116842
  III 2963 846616933253973386442330507965926167727 76193 84660 93126
  IV 2300 657013139197082627732847394174598652555 59124 65694 72264
  V 1852 529310585158762116926461317543704542337 47630 52922 58215
  Stejar (1)          I 3182 909118182272723636345455545466363672727 81818 90909100000
  II 2637 753415067226023013637670452035273860272 67806 75339 82874
  III 2134 609712193182882438530482365784267348770 54867 60963 67060
  IV 1758 502210044150652008725109301313515340175 45195 50217 55573
  V 1231 3517 7033105501406717583211002461728133 31650 35167 38683
  Tei          I 2069 3448 689510341137891723620684     
  II 1777 2962 5924 8886118481481017772     
  III 1426 2378 4756 7134 95121189114269     
  IV 1170 1950 3899 5849 7799 974811697     
  V 883 1470 2941 4410 5880 7349 8820     
  Cer          I 1972 563511270169062254128176338113944645082 50717 56352 61987
  II 1639 4680 9360140381871823398280783275737437 42117 46797 51477
  III 1349 3855 7710115651542019275231302698530840 34695 38550 42404
  IV 1070 3056 6113 91691222515282183382139424450 27507 30563 33619
  V 798 2280 4561 6840 912111401136821596118242 20522 22801 25082
  Gârniță          I 2019 577011542173122308428854346264039646168 51938 57710 63480
  II 1664 4756 9512142671902323779285353328938045 42801 47557 52312
  III 1179 3874 7748116221549619368232432711730991 34865 38739 42613
  IV 1037 2962 5924 88871184914811177732073523697 26660 29622 32584
  V 771 2202 4404 6607 880911010132121541517617 19819 22021 24222
  Stejar pufos          I 2156 3593 7185107781437017963215552514828739   
  II 1643 2739 5478 82181095713695164341917321913   
  III 1201 2002 4003 6006 800810009120111401416016   
  IV 828 1380 2759 4139 5518 6898 8278 965711037   
  V 544 906 1811 2717 3622 4528 5433 6339 7244   
  Stejar brumăriu         I 2927 4879 9759146381951824397292773415639037   
  II 2345 3908 7814117221563019537234452735231259   
  III 1760 2933 5867 88001173414666175992053323466   
  IV 1175 1958 3915 5873 7831 9788117461370415661   
  V 718 1196 2392 3587 4783 5980 7176 8372 9567   
  Tabelul nr. 7 - Valoarea maximă a vegetației forestiere a unui hectar de pădure [V(ij)^TAB]
  Specia   Clasa de producție  Intervale de vârstă (ani)
  1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 >30
  Salcâm (p)          I 1489 5954 8940 11919 14899 17878 20858
  II 1365 5458 8176 10617 13647 16376 
  III 1195 4791 7188 9583 11018  
  IV 792 3184 4763 6369 7923  
  V 564 2257 1958 4512   
  Salcâm (l)          I 1164 4626 6984 9310 10449 13670 16296
  II 1045 3961 6176 8355 10444 12532 
  III 893 3574 5361 7149 8003  
  IV 611 2442 3668 4891 6114  
  V 465 1857 2786 3716   
  Plop A, N          I 1218 6794 9908 13587 16985 20382 23779
  II 976 5017 7525 9757 12541 15050 17558
  III 831 4154 6202 9131 10383 12460 
  IV 657 3282 4924 6537 8206  
  V 391 1959 2939 3918 4899  
  Plop EA          I 2805 14778 22166 29554 36942  
  II 2420 11474 18148 24198   
  III 1660 8296 12444 16591   
  IV 1038 5191 7786 10381   
  V 929 4640 6960 0   
  Salcie          I 1928 9639 14457 19276 18410 28915 
  II 1868 9343 12878 18684 23357  
  III 1290 6453 9679 12905 16132   
  IV 1230 6151 9227 12302   
  V 651 3255 4876 6511   
   +  Capitolul X Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 58(1) Prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior [P(ML)] la data elaborării prezentei metodologii este de 115 lei/mc, fiind aprobat prin Legea nr. 4/2015 pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.(2) Renta funciară în cazul terenurilor agricole, ca mijloc de producție, în valoare de 17% este cea utilizată în Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile și a celor forestiere, sursele financiare și modalitățile de plată către foștii proprietari.(3) Rata medie anuală a facilității de creditare la data elaborării prezentei metodologii este de 3,25%, valoare prezentată pe site-ul Băncii Naționale a României la secțiunea statistică/seturi de date/indicatori de politică monetară.  +  Articolul 59Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologieVOLUMULmasei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilității pe clasede producție relative pentru principalele specii forestiere
  Nr. crt.   Specia  Clasele de producție
  I II IIIIV V
  1. Molid în arealul natural 1222987760582405
  2. Molid din afara arealului 965832698 - -
  3. Brad 1046902715538413
  4. Larice 1000837637435280
  5. Pin silvestru 736563382224101
  6. Pin negru 586452301201100
  7. Fag din sămânță 874724582424290
  8. Fag din lăstar 711575452316206
  9. Mesteacăn 372314206151104
  10. Gorun din sămânță 849675514386272
  11. Gorun din lăstari 624487376264180
  12. Carpen 370324247165125
  13. Tei din sămânță 527459362270179
  14. Stejar din sămânță 955792626478373
  15. Stejar din lăstari 638521436333238
  16. Cer din sămânță 598484394307215
  17. Cer din lăstar 526413324245180
  18. Gârniță din sămânță 640537424317233
  19. Gârniță din lăstar 513427343239159
  20. Stejar brumăriu 383306225144 81
  21. Stejar pufos 334257173107 66
  22. Salcâm din sămânță 501351212135 57
  23. Salcâm din lăstari 365245146 95 56
  24. Plop alb și negru 552421282162 95
  25. Salcie din sămânță 553405313196128
  26. Salcie din lăstari (sulinari) 378303223163 88
  27. Anin*) 483415325233163
  28. Plop selecționat 570379258157 93
  Notă
  *) Volumele sunt stabilite conform "Biometriei arborilor și arboretelor din România", ediția 1972, la vârstele exploatabilității, prevăzute în normele tehnice pentru amenajarea pădurilor.
  Notă
  Volumele sunt stabilite conform "Modelelor matematico-auxologice și tabelelor de producție pentru arborete" - 2004, la vârstele exploatabilității, prevăzute în normele tehnice pentru amenajarea pădurilor.
   +  Anexa nr. 2la metodologieCoeficientul de corecție a prețului mediu al unui metru cubde masă lemnoasă pe picior, pe specii și pe grupe de specii
  Nr. crt.   Specia sau grupa de specii     Coeficientul care se aplică prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior
  0 1 2
  1. Rășinoase 1,20
  2. Fag 1,30
  3. Cvercinee, frasin, cireș și nuc 1,70
  4. Diverse specii tari 1,10
  5. Diverse specii moi 1,00
  Notă
  Indicatorul P(ML) pentru speciile sau grupele de specii înscrise în coloana 1 se determină prin înmulțirea coeficientului din coloana 2 cu prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior prevăzut la art. 116 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.
   +  Anexa nr. 3la metodologieCreșterea medie anuală la exploatabilitate a producțieitotale a arboretelor pe specii și clase de producție relative*) Notă
  *) Modele matematico-auxologice și tabele de producție pentru arborete - 2004.
  Nr. crt.   Specii forestiere   Clasele de producție
  I II III IV V
  1. Molid (în arealul natural) 17,714,411,2 8,35,6
  2.  Molid (în afara arealului natural) 19,0 16,5 14,1  -  - 
  3. Brad 14,211,9 9,8 7,86,0
  4. Larice 17,614,210,9 7,85,1
  5. Pin silvestru 14,210,6 7,4 4,82,8
  6. Pin negru 12,1 9,1 6,6 4,42,8
  7. Fag de sămânță 11,8 9,7 7,8 6,04,5
  8. Fag de lăstar 9,5 7,3 5,5 4,12,9
  9. Mesteacăn 10,2 8,3 6,5 4,83,4
  10. Gorun din sămânță 11,5 9,2 7,3 5,54,1
  11. Gorun din lăstari 10,7 8,4 6,5 4,93,5
  12. Carpen 11,0 9,3 7,6 6,14,8
  13. Tei din sămânță 13,311,2 9,1 7,35,5
  14. Stejar din sămânță 12,310,3 8,5 6,95,5
  15. Stejar din lăstari 10,7 8,7 7,1 5,64,3
  16. Cer din sămânță 10,7 8,8 7,1 5,54,1
  17. Cer din lăstar 10,3 8,2 6,3 4,63,6
  18. Gârniță din sămânță 10,3 8,3 6,5 4,83,3
  19. Gârniță din lăstar 9,4 7,5 5,7 4,22,9
  20. Stejar brumăriu**) 9,9 7,6 5,5 3,72,2
  21. Stejar pufos**) 7,4 5,5 3,9 2,71,5
  22. Salcâm de sămânță 20,715,611,1 7,34,3
  23. Salcâm din lăstar 18,714,0 9,9 6,53,8
  24. Plop alb și plop negru 21,015,711,1 7,34,3
  25. Salcie de sămânță (reniș) 29,624,018,613,69,2
  26. Salcie din lăstari 27,121,916,812,07,7
  Notă
  **) Date provizorii.
  Creșterea pentru anin se asimilează cu valorile corespunzătoare pentru tei din sămânță, prevăzute la nr. crt. 13 din tabel.
   +  Anexa nr. 4la metodologieCRITERIIîn baza cărora se determină coeficienții N și N(1), utilizați lacalculul contravalorii terenurilor [VT, VT(c)], alchiriei [CH(A)] și, respectiv, al contravalorii pierderii de creșteredeterminate de exploatarea masei lemnoaseînainte de vârsta exploatabilității [D(VML)]
  Nr. crt. Criterii   Nota acordată
  0 1 2 3
  1.                           Categorii de arborete sau terenuri de împădurit pe tipuri funcționale                        Arboretele la care sunt interzise orice fel de intervenții pentru extragerea de masă lemnoasă sau de alte produse nelemnoase, parcuri naționale, rezervații naturale și științifice, monumente ale naturii, precum și terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcțional T(I) 15    
  Arboretele la care nu este permisă sau nu este posibilă decât executarea tăierilor de igienă sau a lucrărilor speciale de conservare, precum și terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcțional T(II) 10   
  Arboretele la care sunt permise tratamente intensive, cum suntcele de codru grădinărit sau cvasigrădinărit, precum și terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcțional T(III) 5   
  Arboretele la care sunt permise tratamente cu perioada de regenerare normală sau mai mare, dar cu restricții în executarea tăierilor, precum și terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcțional T(IV) 3   
  Arboretele cu funcții de producție și de protecție la care nu sunt restricții privind tratamentele, precum și terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipurile funcționale T(V) și T(VI) 2   
  Terenurile fără vegetație forestieră 1
  2.                                                   Amplasarea terenului față de localități                                                  2.A. Teren în intravilan și până la 2 km de la limita perimetrului construibil:   
  - municipiul București și stațiuni balneare, climaterice sau turistice 150 
  - municipii reședință de județ cu peste 100.000 de locuitori 120
  - municipii reședință de județ sub 100.000 de locuitori 90
  - municipii 60
  - orașe 40
  - sate reședință de comună 20
  - sate 10
  2.B. Între 2 și 10 km de la limita perimetrului construibil:  
  - municipiul București și stațiuni balneare, climaterice sau turistice 80 
  - municipii reședință de județ cu peste 100.000 de locuitori 60
  - municipii reședință de județ sub 100.000 de locuitori 40
  - municipii 30
  - orașe 20
  - sate reședință de comună 10
  - sate 5
  2.C. Peste 10 km de la limita perimetrului construibil:  
  - municipiul București și stațiuni balneare, climaterice sau turistice 40 
  - municipii reședință de județ cu peste 100.000 de locuitori 30
  - municipii reședință de județ sub 100.000 de locuitori 20
  - municipii 10
  - orașe 5
  - sate reședință de comună 3
  - sate 1
  3.                      Amplasarea terenului față de rețelele de transport                    3.A. Transport rutier (terenul este amplasat la o distanță de cel mult 2 km față de calea de transport):   
  - autostrăzi și drumuri naționale europene 40
  - alte drumuri naționale, străzi din intravilanul municipiilor 30
  - drumuri județene, străzi din intravilanul orașelor 20
  - drumuri comunale, străzi din intravilanul comunelor, străzi din intravilanul satelor 10 
  - drumuri forestiere, industriale și altele asemenea 5
  3.B. Transport feroviar (în cazul în care terenul se află la odistanță de cel mult 5 km față de stație) 5 
  3.C. Transport fluvial (în cazul în care terenul se află la o distanță de cel mult 5 km față de port) 5 
  3.D. Transport maritim (în cazul în care terenul se află la o distanță de cel mult 5 km față de port) 5 
  4.     Alte utilități     Rețele de apă-canal până la 500 m 5
  Rețele de distribuție a energiei electrice până la 500 m 5
  Rețele de distribuție a gazelor naturale până la 1.000 m 5
  5.     Ponderea suprafeței fondului forestier național în cadrul județului  Până la 30% 40
  30,1-40% 20
  Peste 40% 10
  NOTE:1. Coeficientul N se determină ca sumă a notei acordate pentru îndeplinirea tuturor criteriilor menționate.2. Coeficientul N(1) reprezintă nota acordată numai pentru îndeplinirea criteriilor cuprinse la nr. crt. 1 "Categorii de arborete sau terenuri de împădurit pe tipuri funcționale".3. Pentru criteriul "Amplasarea terenului față de localități", în cazul în care diferența dintre distanța față de localitatea cea mai apropiată și distanța față de o localitate încadrată la o categorie de importanță mai mare aflată în apropiere este mai mică de 10 km, se ia în considerare distanța față de localitatea de cea mai mare categorie.4. În cazul criteriului "Amplasarea terenului față de rețelele de transport" se cumulează, în funcție de situație, valorile notelor de la pct. 3.A, 3.B, 3.C și 3.D.5. În cazul pct. 3.A se alege doar criteriul îndeplinit de obiectivul cu nota cea mai mare.6. Pentru stabilirea criteriilor se iau în considerare distanțele cele mai scurte, în proiecție orizontală.
   +  Anexa nr. 5la metodologie*Font 9*Antetul ocolului silvic de stat/ocolului silvic de regimNr. ............/................                                                           Aprobat                                   Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a                                autorității publice centrale care răspunde de silvicultură,                                           .......................................FIȘA TEHNICĂ DE TRANSMITERE-DEFRIȘAREpentru scoaterea definitivă/ocuparea temporarăa terenului în suprafață de ......, în scopul realizării obiectivului.....................................................................I. Descrierea terenurilor
  Nr. crt.Descrierea terenurilor TOTAL
  1. Unitatea de producție    
  2. Unitatea amenajistică    
  3. Suprafața totală u.a. (ha)    
  4. Suprafața solicitată (ha)    
  5. Tipul de pădure/G.E. (cod)    
  6. Caracterul actual - tipul de pădure    
  7. Categoria funcțională    
  8. Compoziția arboretului    
  9. Vârsta medie a arboretului    
  10. Clasa de producție    
  11. Consistența    
  12. Volumul la hectar (mc)    
  13. Volumul aferent suprafeței solicitate(mc)    
  14. Suprafața de defrișat (ha)    
  15. Volumul de defrișat (mc)    
  II. Obligații bănești:1. Taxa/Garanția: ........................ lei pe care titularul aprobării trebuie să o depună în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvicăPlata taxei/garanției se face către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, având codul fiscal ..................., la Trezoreria Operativă a Municipiului București, în contul ................................2. Contravaloarea terenurilor/Chiria anuală:................... lei, plus TVA .................... lei3. Contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice:.................. lei, plus TVA ................. lei4. Contravaloarea obiectivelor dezafectate:................... lei, plus TVA ..................... lei5. Cheltuielile de instalare/reinstalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv:................... lei, plus TVA ................... leiIII. Condiții de ocupare a terenurilor....................................................................................................................................Ocolul silvic ........... nu va întreprinde nicio acțiune legată de transmiterea terenului solicitat înainte ca beneficiarul să obțină aprobarea și să achite integral toate obligațiile bănești care îi revin potrivit legii.Prezenta fișă tehnică a fost întocmită la data de ............ de către domnul ....................................... .Întocmit............................(semnătura)Șef ocol,............................Pentru terenurile proprietate publică a statului administrate de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, fișa tehnică a fost verificată la data de ................. de către domnul ...................., din cadrul Direcției Silvice ................... .Verificat................................Hotărârea de aprobare a comitetului director nr. ........... din data de ............Director,..........................Fișa tehnică a fost verificată scriptic și pe teren de domnul ......................., conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură..................................................Verificat..................................(semnătura)NOTĂ:Fișa tehnică de transmitere-defrișare va avea atașat calculul detaliat al obligațiilor bănești.
   +  Anexa nr. 6la metodologie*Font 9*Antetul ocolului silvic de stat/ocolului silvic de regimNr. ............/................                                                           Aprobat                                   Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a                                autorității publice centrale care răspunde de silvicultură,                                           .......................................FIȘA TEHNICĂ DE TRANSMITERE-DEFRIȘAREpentru terenul care se oferă în compensareîn fondul forestier național în suprafață de ........., în scopulrealizării obiectivului ...............................................I. Descrierea terenurilor
  Nr. crt.Descrierea terenurilor TOTAL
  1. Destinația actuală a terenului    
  2. Extras CF nr. ..../nr. topografic...    
  3. Ocolul silvic/Unitatea de producție limitrofă    
  4. Unitatea amenajistică limitrofă    
  5. Suprafața oferită în compensare (ha)    
  6. Specia principală de bază*)    
  7. Clasa de producție*)    
  Notă
  *) Datele se preiau din studiul pedostațional.
  II. Contravaloarea terenului oferit în compensare: ........ lei, plus TVA .............. leiIII. Condiții cu privire la terenul care se oferă în compensare1. Devizul cu cheltuielile de instalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv în valoare totală de ................ lei a fost înregistrat la Ocolul Silvic .........(numele ocolului silvic care va prelua în administrare/va asigura serviciile silvice)........... la nr. .......... în data de ............... .2. Ocolul Silvic ..........., care va prelua în administrare/va asigura serviciile silvice, nu va întreprinde nicio acțiune legată de transmiterea terenului solicitat înainte ca beneficiarul să obțină aprobarea și să achite integral toate obligațiile bănești care îi revin potrivit legii.Șef ocol,...........................(numele, prenumele și semnătura)Prezenta fișă tehnică a fost întocmită la data de ............ de către domnul ................. .Întocmit................................(semnătura)Fișa tehnică a fost verificată scriptic și pe teren de domnul ......................., din cadrul subunității teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură .................... .Verificat.............................(semnătura)NOTĂ:Fișa tehnică de transmitere-defrișare va avea atașat calculul detaliat al obligațiilor bănești.
   +  Anexa nr. 7la metodologieAntetul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură .....................(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)AVIZNr. ........../.......................pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național aterenului în suprafață de ..........., aflat înproprietatea ................., de către ...................., pentrurealizarea obiectivului .................., beneficiar ..............Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură .........................., având în vedere documentația înaintată de .............., înregistrată cu nr. ................., în baza prevederilor: ............(Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul.).............,a Actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului nr. .................., emis de către ................................................,a Avizului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului nr. ....../................,a verificărilor în teren efectuate de domnul ............................................, în data de ...................., pentru care ...(s-a depus/urmează să fie depusă)...... în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică taxa pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier național, în valoare de .....(art. și nr. actului normativ care prevede exceptarea de la plata taxei).....,eliberează următorulAVIZ1. Se avizează:a) scoaterea definitivă din fondul forestier național a terenului în suprafață de .............., aflat în proprietatea ....................., administrat de ......................... și localizat în U.P. ......, u.a. ..........., pentru realizarea obiectivului .......................................................................;b) defrișarea vegetației forestiere pe suprafața totală de ............, conform Actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului nr. ................., emis de ...................................., astfel: u.a. ....... = ....... ha, u.a. ....... = ....... ha etc. Masa lemnoasă va fi precomptată și exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare;c) introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafață de .........., proprietate a ............., localizat în .........(tarla, parcelă)......., conform ................................. .Terenul oferit în compensare este limitrof fondului forestier național: O.S. ......., U.P. ......., u.a. ......... .2. Predarea terenului se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire, în prezența reprezentantului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, numai după:– achitarea obligațiilor bănești prevăzute de lege;– predarea-primirea terenului oferit în compensare;– preluarea terenului oferit în compensare de ocolul silvic care va asigura administrarea/serviciile silvice.3. Prezentul aviz este valabil cu condiția menținerii soluției de amplasare a obiectivului, a respectării prevederilor din actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului și servește numai pentru obținerea aprobării pentru scoaterea definitivă a terenului în suprafață de .................. din fondul forestier național.4. Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură ....................... va comunica administratorului terenului și solicitantului prezentul aviz, precum și actele necesare pe care trebuie să le conțină documentația care va fi înaintată spre aprobare autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.Conducătorul structurii teritoriale de  specialitate a autorității publice Viza Compartimentului juridiccentrale care răspunde de silvicultură, ..................................................................... (numele, prenumele și semnătura)   (numele, prenumele și semnătura)  +  Anexa nr. 8la metodologieAntetul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură .....................(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)AVIZNr. ........../.......................pentru ocuparea temporară a terenului din fondulforestier național în suprafață de ..........., aflat în proprietatea.........................., pentrurealizarea obiectivului ...........................Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură .................., având în vedere documentația înaintată de ................, înregistrată cu nr. ................, în baza prevederilor: ............(Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul.)...............,a Actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului nr. ...................., emis de către ......................................................,a Avizului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului nr. ........./..............,a verificărilor în teren efectuate de domnul .............................................., în data de ................., pentru care ......(s-a depus/urmează să fie depusă)....... în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică garanția pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier național, în valoare de ........(art. și nr. actului normativ care prevede exceptarea de la plata garanției).......,eliberează următorulAVIZ1. Se avizează:a) ocuparea temporară, de la data emiterii prezentului aviz până la data de ........(Se menționează data până la care este valabil avizul sau perioada de valabilitate a avizului, fără a fi precizate datele calendaristice, după caz.)........, a terenului din fondul forestier național în suprafață de ..........., aflat în proprietatea ......................................, administrat de ..................................și localizat în U.P. ....., u.a. .........., pentru realizarea obiectivului ......................................................................................................;b) defrișarea vegetației forestiere pe suprafața totală de ............, conform Actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului nr. ......., emis de ............, astfel: u.a. ...... = ....... ha, u.a. ...... = ....... ha etc. Masa lemnoasă va fi precomptată și exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare.2. Reprimirea terenului în fondul forestier național se va face în următoarele condiții:– terenul forestier se va reprimi la categoria de folosință .........................................................;– ......................................................................;– lucrările de refacere în cazul afectării temporare a funcționalității unor obiective fără dezafectarea acestora, în valoare de ...................lei, vor fi efectuate de .....(numele beneficiarului)........, în baza devizului ..........................3. Prezentul aviz este valabil cu condiția menținerii soluției de amplasare a obiectivului și a respectării prevederilor din actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului și servește numai pentru obținerea aprobării pentru ocuparea temporară a terenului în suprafață de ..................din fondul forestier național.4. Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură ........................ va comunica administratorului terenului și solicitantului prezentul aviz, precum și actele necesare pe care trebuie să le conțină documentația care va fi înaintată spre aprobare autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.Conducătorul structurii teritoriale de  specialitate a autorității publice Viza Compartimentului juridiccentrale care răspunde de silvicultură, ..................................................................... (numele, prenumele și semnătura)   (numele, prenumele și semnătura)  +  Anexa nr. 9la metodologieAntetul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură .....................(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)DECIZIENr. ........../.......................pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național a terenului însuprafață de ..........., aflat în proprietatea......................, de către........................, pentru realizarea obiectivului..................................,beneficiar.........................................................Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură ............................., având în vedere documentația înaintată de ....................., înregistrată cu nr. .............., în baza prevederilor: ...........(Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emisă decizia.)...........,a Actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului nr. ................, emis de către ...................................,a Avizului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului nr. ......../................,a verificărilor în teren efectuate de domnul ........................................, în data de ......................., pentru care s-a depus în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică taxa de scoatere definitivă a terenului din fondul forestier național, în valoare de .................., cu .........(documentul de plată), (art. și nr. actului normativ care prevede exceptarea de la plata taxei).........,emite următoareaDECIZIE1. Se aprobă:a) scoaterea definitivă din fondul forestier național a terenului în suprafață de ......., aflat în proprietatea ..............................., administrat de ............................și localizat în U.P. ......., u.a. .........., pentru realizarea obiectivului ....................................................;b) defrișarea vegetației forestiere pe suprafața totală de ............, conform Actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului nr. ........., emis de ..........., astfel: u.a. ....... = ....... ha, u.a. ........ = ....... ha etc. Masa lemnoasă va fi precomptată și exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare;c) introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafață de ............., proprietate a ................, localizat în .......(tarla, parcelă)....., conform ....................................... .Terenul oferit în compensare este limitrof fondului forestier național: O.S. ........., U.P. ........., u.a. ........... .2. Predarea terenului se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire, în prezența reprezentantului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, numai după:– achitarea obligațiilor bănești prevăzute de lege;– predarea-primirea terenului oferit în compensare;– preluarea terenului oferit în compensare de ocolul silvic care va asigura administrarea/serviciile silvice.3. Prezenta decizie este valabilă cu condiția menținerii soluției de amplasare a obiectivului și a respectării prevederilor din actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului pentru scoaterea definitivă a terenului în suprafață de ..................din fondul forestier național.4. Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură ....................... va comunica prezenta decizie administratorului terenului și solicitantului.Conducătorul structurii teritoriale de  specialitate a autorității publice Viza Compartimentului juridiccentrale care răspunde de silvicultură, ..................................................................... (numele, prenumele și semnătura)   (numele, prenumele și semnătura)  +  Anexa nr. 10la metodologieAntetul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură .....................(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)DECIZIENr. ........../.......................pentru ocuparea temporară a terenului dinfondul forestier național în suprafață de ..........., aflat înproprietatea ............, pentru realizarea obiectivului ..............Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură ...................................., având în vedere documentația înaintată de ............................... și înregistrată cu nr. ............................., analizată și avizată conform Adresei nr. ......................................, în baza prevederilor .................(Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emisă decizia.).................,a Actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului nr. ............., emis de către ......................................,a Avizului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului nr. ....../..............,a verificărilor în teren efectuate de domnul ......................., în data de .............., pentru care s-a depus în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică garanția pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier național, în valoare de .................., cu ............(documentul de plată), (art. și nr. actului normativ care prevede exceptarea de la plata garanției)..............emite următoareaDECIZIE1. Se aprobă:a) ocuparea temporară, până la data de .......(Se menționează data până la care este valabilă decizia.)....., a terenului din fondul forestier național, în suprafață de ................., aflat în proprietatea ................................., administrat de .................................. și localizat în U.P. ....., u.a. .........., pentru realizarea obiectivului .......................................................;b) defrișarea vegetației forestiere pe suprafața totală de ............, conform Actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului nr. ........, emis de ............, astfel: u.a. ...... = .......ha, u.a. ...... = ....... ha etc. Masa lemnoasă va fi precomptată și exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare.2. Reprimirea terenului în fondul forestier național se va face în următoarele condiții:– terenul forestier se va reprimi la categoria de folosință .........................................................;– ......................................................................;– lucrările de refacere în cazul afectării temporare a funcționalității unor obiective fără dezafectarea acestora, în valoare de ...................lei, vor fi efectuate de ........(numele beneficiarului).............., în baza devizului ..........................3. Prezenta decizie este valabilă cu condiția menținerii soluției de amplasare a obiectivului și a respectării prevederilor din actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.4. Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură .................... va comunica prezenta decizie administratorului terenului și solicitantului.5. În cazul în care este necesară prelungirea termenului de ocupare temporară, beneficiarul va depune documentația completă, cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului, la instituția competentă să aprobe ocuparea temporară a terenului.Conducătorul structurii teritoriale de  specialitate a autorității publice Viza Compartimentului juridiccentrale care răspunde de silvicultură, ..................................................................... (numele, prenumele și semnătura)   (numele, prenumele și semnătura)  +  Anexa nr. 11la metodologieAntetul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)AVIZNr. ........../.......................pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național a terenului însuprafață de ..........., aflat în proprietatea............, de către .........., pentrurealizarea obiectivului ......................................,beneficiar .....................................................Directorul general al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, având în vedere documentația înaintată de ...................................., înregistrată cu nr. .........................., în baza prevederilor ..............(Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul, inclusiv articolul actului normativ care prevede exceptarea de la plata taxei, dacă este cazul.)..................,având în vedere:– Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului ........./....................., emis de ....................................................;– ...........(Se menționează actele care au stat la baza emiterii avizului.)..........,eliberează următorulAVIZ1. Pentru:a) scoaterea definitivă din fondul forestier național a terenului în suprafață de ......., aflat în proprietatea ..............................., administrat de ............................. și localizat în U.P. ....., u.a. .........., pentru realizarea obiectivului ......................................................;b) defrișarea vegetației forestiere pe suprafața totală de ............, astfel: u.a. ...... = ....... ha, u.a. ...... = ....... ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată și precomptată potrivit prevederilor legale în vigoare;c) introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafață de ..........., proprietate a ......................., localizat în .......(tarla, parcelă)......., conform .............................................................;d) compensarea cu un teren limitrof fondului forestier național: O.S. .........., U.P. .........., u.a. ...........;e) precomptarea masei lemnoase rezultate din defrișarea vegetației forestiere de pe terenul prevăzut la lit. b), conform prevederilor legale în vigoare;f) încadrarea în prevederile art. 36 și art. 37 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare; terenul prevăzut la lit. a) nu este în litigiu pe rolul instanțelor de judecată.2. Predarea terenurilor prevăzute la pct. 1 lit. a) și c) se va face pe bază de procese-verbale de predare-primire între părți, încheiate prin împuterniciții acestora, numai după îndeplinirea integrală și cumulativă a următoarelor condiții:a) obținerea aprobării de la instituția competentă, conform art. 40 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare;b) achitarea obligațiilor bănești prevăzute de lege pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier național;c) predarea-primirea terenului oferit în compensare de ocolul silvic care va asigura administrarea3. ............(numele beneficiarului)................ este obligat să respecte limitele perimetrului delimitat și să nu producă prejudicii vegetației forestiere și terenurilor limitrofe acestuia, încălcarea acestor prevederi fiind supusă sancțiunilor prevăzute de lege.Director general,....................................(numele, prenumele și semnătura)  +  Anexa nr. 12la metodologieAntetul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)AVIZNr. ........../.......................pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestiernațional în suprafață de ..........., aflat înproprietatea ................................, pentru realizareaobiectivului ....................... beneficiar ..........................Directorul general al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, având în vedere documentația înaintată de .................................., înregistrată cu nr. ......................................., în baza prevederilor ..............(Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul, inclusiv articolul actului normativ care prevede exceptarea de la plata garanției, dacă este cazul.)................,având în vedere:– Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului nr. ......../........................, emis de .......................................;– .............(Se menționează actele care au stat la baza emiterii avizului.)...........,eliberează următorulAVIZ1. Pentru:a) ocuparea temporară, până la data de ........(Se menționează data până la care este valabil avizul sau perioada de valabilitate a avizului, fără a fi precizate datele calendaristice, după caz)......., a terenului din fondul forestier național în suprafață de ..................., aflat în proprietatea ..............................., administrat de ............................... și localizat în U.P. ....., u.a. .........., pentru realizarea obiectivului .......................................;b) defrișarea vegetației forestiere pe suprafața totală de ..............., astfel: u.a. ......... = ......... ha, u.a. ..... = ....... ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare;c) precomptarea masei lemnoase rezultate din defrișarea vegetației forestiere de pe terenul prevăzut la lit. b) conform prevederilor legale în vigoare.2. Prezentul aviz este valabil cu condiția menținerii soluției de proiectare din documentația anexată.3. Predarea terenului prevăzut la pct. 1 lit. a) către ..........(numele beneficiarului)........ se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire între părți, încheiat prin împuterniciții acestora, numai după îndeplinirea integrală și cumulativă a următoarelor condiții:a) obținerea aprobării de la instituția competentă, conform art. 40 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare;b) achitarea obligațiilor bănești prevăzute de lege pentru ocuparea de terenuri forestiere în alte scopuri decât cele silvice;c) lucrările de refacere în cazul afectării temporare a funcționalității unor obiective, fără dezafectarea acestora, în valoare de ...................lei, stabilite în baza devizului acceptat de către Ocolul silvic ......................, vor fi efectuate de ........(numele beneficiarului)......... .4. .........(numele beneficiarului)................ este obligat să respecte limitele perimetrului delimitat și să nu producă prejudicii vegetației forestiere și terenurilor limitrofe acestuia, încălcarea acestor prevederi fiind supusă sancțiunilor prevăzute de lege.5. La expirarea termenului aprobat, beneficiarul este obligat să predea ..............(numele administratorului fondului forestier proprietate publică a statului/direcției silvice/ocolului silvic/bazei experimentale).......... terenul prevăzut la pct. 1 lit. a), în următoarele condiții:– terenul forestier se va reprimi la categoria de folosință........................................,– .................................................................Director general,..........................(numele, prenumele și semnătura)  +  Anexa nr. 13la metodologieAntetul ocolului silvic/ocolului silvic de regim(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)AVIZNr. ......../................pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național aterenului în suprafață de ............, aflat înproprietatea ............, de către .........., pentru realizareaobiectivului ...................., beneficiar ......................Șeful ocolului silvic, având în vedere documentația înaintată de ......................, înregistrată cu nr. ................., în baza prevederilor ............(Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul, inclusiv articolul actului normativ care prevede exceptarea de la plata taxei, dacă este cazul.) ........................,având în vedere:– Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului ......./.............., emis de ..................................................................;– .................(Se menționează actele care au stat la baza emiterii avizului.)..................,eliberează următorulAVIZ1. Pentru:a) scoaterea definitivă din fondul forestier național a terenului în suprafață de ........., aflat în proprietatea ...................., administrat de ......................... și localizat în U.P. ....., u.a. .........., pentru realizarea obiectivului ...................................................................................................;b) defrișarea vegetației forestiere pe suprafața totală de ............, astfel: u.a. ...... = ....... ha, u.a. ...... = ....... ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată și precomptată potrivit prevederilor legale în vigoare;c) introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafață de ..........., proprietate a ........................, localizat în .......(tarla, parcelă) .........., conform ............................;d) compensarea cu un teren limitrof fondului forestier național: O.S. .........., U.P. .........., u.a. ...........;e) precomptarea masei lemnoase rezultate din defrișarea vegetației forestiere de pe terenul prevăzut la lit. b), conform prevederilor legale în vigoare;f) încadrarea în prevederile art. 36 și art. 37 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare; terenul prevăzut la lit. a) nu este în litigiu pe rolul instanțelor de judecată.2. Predarea terenurilor prevăzute la pct. 1 lit. a) și c) se va face pe bază de procese-verbale de predare-primire între părți, încheiate prin împuterniciții acestora, numai după îndeplinirea integrală și cumulativă a următoarelor condiții:a) obținerea aprobării de la instituția competentă, conform art. 40 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare;b) achitarea obligațiilor bănești prevăzute de lege pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier național;c) predarea-primirea terenului oferit în compensare de ocolul silvic care va asigura administrarea/serviciile silvice.3. ...........(numele beneficiarului) ............ este obligat să respecte limitele perimetrului delimitat și să nu producă prejudicii vegetației forestiere și terenurilor limitrofe acestuia, încălcarea acestor prevederi fiind supusă sancțiunilor prevăzute de lege.Șef ocol,...............................(numele, prenumele și semnătura)  +  Anexa nr. 14la metodologieAntetul ocolului silvic/ocolului silvic de regim(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)AVIZNr. ........./................pentru ocuparea temporară a terenului din fondulforestier național în suprafață de..........., aflat în proprietatea .............., pentru realizareaobiectivului ................, beneficiar ..........................Șeful ocolului silvic, având în vedere documentația înaintată de ................, înregistrată cu nr. ...................., în baza prevederilor ................(Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul, inclusiv articolul actului normativ care prevede exceptarea de la plata garanției, dacă este cazul.).......................,având în vedere:– Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului nr. ........./......................., emis de .......................................;– .......(Se menționează actele care au stat la baza emiterii avizului.).................,eliberează următorulAVIZ1. Pentru:a) ocuparea temporară, până la data de ............(Se menționează data până la care este valabil avizul sau perioada de valabilitate a avizului, fără a fi precizate datele calendaristice, după caz.)........................., a terenului din fondul forestier național în suprafață de ..................., aflat în proprietatea ......................, administrat de ............................... și localizat în U.P. ...., u.a. ........., pentru realizarea obiectivului .......................................;b) defrișarea vegetației forestiere pe suprafața totală de ............, astfel: u.a. ...... = ....... ha, u.a. ..... = .......ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare;c) precomptarea masei lemnoase rezultate din defrișarea vegetației forestiere de pe terenul prevăzut la lit. b) conform prevederilor legale în vigoare.2. Prezentul aviz este valabil cu condiția menținerii soluției de proiectare din documentația anexată.3. Predarea terenului prevăzut la pct. 1 lit. a) către .........(numele beneficiarului).......... se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire între părți, încheiat prin împuterniciții acestora, numai după îndeplinirea integrală și cumulativă a următoarelor condiții:a) obținerea aprobării de la instituția competentă, conform art. 40 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare;b) achitarea tuturor obligațiilor bănești prevăzute de lege pentru ocuparea de terenuri forestiere în alte scopuri decât cele silvice;c) lucrările de refacere în cazul afectării temporare a funcționalității unor obiective, fără dezafectarea acestora, în valoare de ...................lei, stabilite în baza devizului acceptat de către proprietar în cazul fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale .................., vor fi efectuate de .....(numele beneficiarului)................... .4. ...(numele beneficiarului) ............. este obligat să respecte limitele perimetrului delimitat și să nu producă prejudicii vegetației forestiere și terenurilor limitrofe acestuia, încălcarea acestor prevederi fiind supusă sancțiunilor prevăzute de lege.5. La expirarea termenului aprobat, beneficiarul este obligat să predea ......(ocolului silvic de regim) ......... terenul prevăzut la pct. 1 lit. a), în următoarele condiții:– terenul forestier se va reprimi la categoria de folosință ........................................;– ........................................................................................................... .Șef ocol,................................(numele, prenumele și semnătura)  +  Anexa nr. 15la metodologieAntetul ocolului silvic de stat/ocolului silvic de regim(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)NOTIFICAREprivind obligațiile de redare a terenurilor forestiere încazul depășirii perioadei aprobate pentru ocuparea temporarăOcolul silvic ................., în exercitarea interesului public prevăzut de art. 10 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, condus de domnul .............................., în baza numirii nr. ......(actul de numire și emitentul acestuia)........ din data ....................., în calitate de șef de ocol,în baza:– Aprobării pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național nr. ...................... din data .............. (hotărâre a Guvernului, ordin de ministru, decizie, după caz), având ca termen-limită pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național data de _ _/_ _/_ _ _ _,– Procesului-verbal de constatare/Notei de constatare nr. ............. din data ..................., încheiată de Ocolul silvic .............., vizată de structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură .....(numele)......., înregistrată la nr. .......... din data ..........,– calculului sumei datorate cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosință a terenurilor forestiere în suprafață de .......... ha, amplasate în U.P. ........, u.a. .............., care au făcut obiectul aprobării nr. ......... din data ...................., anterior menționată, aprobat de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură ....(numele)....., înregistrat la nr. .......... din data ................,emite următoareaNOTIFICAREÎn respectarea regimului silvic începând cu data comunicării prezentei aveți următoarele obligații:a) redarea în circuitul silvic a terenului în suprafață de ........ ha, amplasat în U.P. ......., u.a. ......, din raza Ocolului silvic ..................................., pentru care termenul de ocupare temporară a expirat în data de _ _/_ _/_ _ _ _, astfel încât să nu fie restricții cu privire la instalarea vegetației forestiere, în cazul terenurilor care se reprimesc la categoria de folosință "pădure" sau "clasa de regenerare";b) achitarea sumei datorate cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosință zilnică în cuantum de ...............lei/zi de întârziere, până la data redării terenului prevăzut la lit. a) ori a obținerii unei noi aprobări în situația în care legea prevede o astfel de posibilitate;c) suportarea cheltuielilor pentru demersurile efectuate până la îndeplinirea obligațiilor prevăzute la lit. a) și b) de către beneficiarul ocupării temporare. Prezenta notificare constituie titlu executoriu pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în cuprinsul acesteia.Prezenta notificare se pune în executare fără alte formalități prealabile, în situația neîndeplinirii obligațiilor în termen de maximum 6 luni de la data expirării aprobării pentru ocuparea temporară, respectiv din data _ _/_ _/_ _ _ _, de către organele abilitate potrivit legii, la solicitarea ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.Șef ocol,................................(numele, prenumele și semnătura)  +  Anexa nr. 16la metodologieSCHEMAprocedurii de scoatere definitivă sau de ocuparetemporară de terenuri din fondul forestier național-----