ORDIN nr. 668 din 9 mai 2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 21 mai 2014  Având în vedere dispozițiile art. 223, 537, 551 și 553 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice și ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Precizările privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Entitățile deținătoare de bunuri imobile proprietate privată a statului și/sau de drepturi reale, supuse inventarierii conform prezentului ordin, denumite în continuare entități, au obligația respectării și punerii în aplicare a precizărilor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3(1) Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice va crea, va dezvolta și va menține în funcțiune serviciile informatice pentru atribuirea numerelor de inventar pentru imobilele aparținând patrimoniului privat al statului, serviciile informatice necesare fiecărei entități pentru a comunica datele în inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și drepturile reale supuse inventarierii, va elabora și va publica pe internet instrucțiunile de utilizare a serviciilor informatice, va asigura acestor entități accesul prin internet la aceste servicii informatice și va asigura publicarea pe site-ul web al Ministerului Finanțelor Publice a datelor publice relevante din inventarul centralizat.(2) Termenul de punere în funcțiune a serviciilor informatice accesibile prin internet pentru comunicarea inventarului este de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 9 mai 2014.Nr. 668.  +  AnexaPRECIZĂRIprivind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietateprivată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii