ORDIN nr. 549/4.553/2018pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 549 din 29 martie 2018
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Nr. 4.553 din 19 aprilie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 23 aprilie 2018  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 240.925 din 27.03.2018 al Direcției generale politici agricole,ținând cont de prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, al art. III din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare, precum și al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 4 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Primarii eliberează atestatul de producător, la cerere, producătorilor agricoli persoane fizice care optează pentru desfășurarea unei activități economice în sectorul agricol, pe baza datelor din registrul agricol, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ emis potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 145/2014, cu modificările și completările ulterioare.(2) Atestatul de producător cuprinde informații privind numele, prenumele și datele de identificare ale producătorului agricol, pe baza datelor din registrul agricol.(3) Atestatul de producător este valabil 7 ani de la data emiterii.(4) Solicitantul atestatului de producător are obligația de a informa autoritatea emitentă cu privire la modificările intervenite în datele înscrise în registrul agricol, care vor fi cuprinse în atestatul de producător.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIAtestatele de producător eliberate în baza prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, pot fi utilizate până la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
   +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.846/2.408/2014)Modelul și conținutul atestatului de producător ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│                                                                              ││                                 ROMÂNIA                                      ││               Primăria ..........., județul ............                     ││                                                                              ││ În temeiul prevederilor art. 3, art. 4 și ale art. 5 alin. (1) din Legea     ││ nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței          ││ produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, ││                                                                              ││ având în vedere cererea dlui (dnei) .........., în calitate de titular(ă),   ││ domiciliat(ă) în județul ......, localitatea ........, str. ....... nr. ....,││ legitimat(ă) cu CI/BI seria ...... nr. ......, cod numeric personal (CNP)    ││ ............, și înregistrată la primărie sub nr. ..... din .......,         ││                                                                              ││ pe baza datelor din registrul agricol, în conformitate cu prevederile art. 3 ││ alin. (1) și (3) din Legea nr. 145/2014, cu modificările și completările     ││ ulterioare                                                                   ││                                                                              ││ se emite                                                                     ││                           ATESTAT DE PRODUCĂTOR                              ││                        SERIA ..... NR. ............                          ││                                                                              ││ pentru ............, domiciliat(ă) în județul ......., localitatea .....,    ││ str. ......... nr. ......, legitimat(ă) cu CI/BI seria ..... nr. .........,  ││ cod numeric personal (CNP) ............., înscris în registrul agricol,      ││ tipul ........, volumul ........, poziția nr. .......... *1)                 ││ Valabilitatea prezentului atestat de producător este de 7 ani de la data     ││ emiterii, respectiv de la ............ până la ............. .               ││                                                                              ││ Data emiterii                                                                ││                                                                              ││                                   Primar,                                    ││                 .........................................                    ││                (numele și prenumele, semnătura, ștampila)                    │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘^1 Se menționează toate secțiunile existente în registrul agricol.----