ORDIN nr. 3.529 din 4 aprilie 2018pentru modificarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.472/2017
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2018    În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.472/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 22 noiembrie 2017, se modifică după cum urmează:– La articolul 32, punctele 3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:3. Data-limită impusă pentru: a) aprobarea rețelei școlare prin hotărârea consiliului local/consiliului județean, după caz; luarea deciziilor de către autoritățile publice locale/județene, după caz, privind unitățile de învățământ pentru care nu s-a acordat aviz conform; c) luarea deciziilor de către autoritățile publice locale/județene, după caz, privind unitățile de învățământ pentru care se constată că, după emiterea avizului conform și/sau emiterea hotărârii consiliului local/consiliului județean, efectivele de elevi/preșcolari ale acestor unități au scăzut sub limitele prevăzute de lege este 30 aprilie 2018. Inspectoratul școlar, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la această dată, informează Ministerul Educației Naționale, pe baza unui raport detaliat, asupra acestor situații.4. În termen de 30 zile de la data-limită impusă inspectoratelor școlare privind informarea asupra situațiilor de la pct. 3, ministrul educației naționale emite un ordin cu privire la aprobarea rețelei școlare, în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (4^1) din Legea nr. 1/2011.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Valentin Popa
    București, 4 aprilie 2018.Nr. 3.529.-----