ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 aprilie 2018privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2018  Luând în considerare țintele minime de realizat în domeniul absorbției fondurilor europene și pentru evitarea unei dezangajări ulterioare a acestora, la nivelul Programului operațional regional, precum și la nivelul celorlalte programe operaționale care se implementează în perioada de programare 2014-2020,se impune întreprinderea unor măsuri, în regim de urgență, pentru sporirea ritmului de implementare a programelor operaționale, prin identificarea unor soluții de decontare a unor cheltuieli eligibile în cadrul programului, deja efectuate de către beneficiarii de proiecte nefinalizate, și includerea acestora în aplicații de plată către Comisia Europeană.În considerarea faptului că absența prezentei reglementări duce la imposibilitatea implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt parteneriate compuse din două sau mai multe entități cu personalitate juridică, înregistrate în România și/sau în statele membre ale Uniunii Europene, pentru partenerii publici externi neînregistrați fiscal în România, acest aspect determinând imposibilitatea implementării proiectelor cu finanțare europeană, ceea ce duce la neîndeplinirea țintelor de absorbție în materia fondurilor europene,având în vedere faptul că veniturile proprii realizate de spitale sunt insuficiente pentru asigurarea cofinanțării necesare implementării proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă, precum și faptul că legislația în vigoare nu permite Ministerului Sănătății alocarea sumelor necesare asigurării cofinanțării pentru implementarea proiectelor în discuție,ținând cont de faptul că neadoptarea prezentei măsuri conduce la imposibilitatea implementării proiectelor derulate de unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Sănătății și, pe cale de consecință, la rezilierea contractelor încheiate și, implicit, la pierderea fondurilor europene nerambursabile aferente acestor proiecte,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I(1) În perioada de programare 2014-2020 sunt eligibile din fonduri europene structurale și de investiții cheltuielile aferente proiectelor nefinalizate finanțate de la bugetul de stat, din bugetele fondurilor speciale, bugete locale, din împrumuturi de la instituții financiare internaționale sau bănci de dezvoltare/cooperare internațională.(2) În cazul proiectelor prevăzute la alin. (1), sumele cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte se fac venit, la o poziție distinctă, în bugetul din care a fost asigurată sursa de finanțare a cheltuielilor, conform regulilor de implementare ale programelor operaționale.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (3), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:p) proiect nefinalizat - proiect care poate conține mai multe elemente fizice sau componente sau articole sau activități și care la data depunerii cererii de finanțare nu are finalizat integral cel puțin unul dintre acestea.2. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 15^1(1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii care au primit prefinanțare conform art. 15 alin. (1) pot justifica utilizarea acesteia prin cheltuieli eligibile cuprinse în cereri de rambursare, depuse conform termenelor prevăzute în legislația națională în vigoare, aferente atât fondurilor externe nerambursabile, cât și cofinanțării de la bugetul de stat.(2) Ȋn cazul în care autoritatea de management autorizează cheltuieli eligibile cuprinse în cererile de rambursare prevăzute la alin. (1), aferente fondurilor externe nerambursabile și cofinanțării de la bugetul de stat, contravaloarea acestora se deduce din valoarea prefinanțării, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz.(3) Autoritatea de management are obligația de a reîntregi contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile din care a fost acordată prefinanțarea prin virarea sumei corespunzătoare cotei de cofinanțare dedusă potrivit alin. (2), din contul aferent cofinanțării asigurate de la bugetul de stat potrivit prevederilor art. 9 lit. a) în contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile corespunzător.3. La articolul 21, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (8^1) și (8^2), cu următorul cuprins:(8^1) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, format din două sau mai multe entități cu personalitate juridică, înregistrate în România și/sau în statele membre ale Uniunii Europene, finanțate din fonduri europene, pentru partenerii publici externi care nu au obligația să se înregistreze fiscal în România potrivit legislației fiscale din România, iar legislația incidentă acestora în țara de origine le interzice să se înregistreze fiscal într-o altă țară, autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în contul de disponibilități deschis de liderul de parteneriat la o bancă comercială, în vederea primirii de la autoritatea de management a sumelor aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate la nivelul proiectului de partenerii publici externi neînregistrați fiscal în România.(8^2) Liderul de parteneriat are obligația de a vira, în valută, partenerilor publici externi neînregistrați fiscal în România sumele primite în lei de la autoritatea de management, precum și cofinanțarea stabilită prin acordurile de parteneriat, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data încasării sumelor primite de la autoritatea de management. Diferențele de curs valutar rezultate în urma efectuării de către liderul de parteneriat a plății în valută către partenerii publici externi neînregistrați fiscal în România a sumelor primite în lei de la autoritatea de management se suportă de partenerii publici externi neînregistrați fiscal în România.  +  Articolul IIIDupă alineatul (2) al articolului 193 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Spitalele publice din rețeaua Ministerului Sănătății, beneficiare ale unor proiecte finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2014-2020, pot primi, în completare, sume de la bugetul de stat, prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătății, pentru finanțarea cofinanțării care trebuie asigurată de către beneficiari potrivit contractelor de finanțare sau acordurilor de parteneriat, după caz.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar se stat
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 18 aprilie 2018.Nr. 30.-----