ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 29 din 18 aprilie 2018pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2018  Luând în considerare:– prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, care statuează normele generale ce reglementează sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat de Uniunea Europeană din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, și care, de asemenea, stabilește responsabilitatea statului membru în sensul adoptării tuturor dispozițiilor legale, de reglementare și administrative, pentru a se asigura protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene;– prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;– prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aprobat prin Decizia C(2008)3.831 din 16.07.2008;– prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3.508 din 26 mai 2015;– prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;– prevederile art. 64 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;– neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență este de natură să genereze dezangajări de sume alocate României în cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, precum și grevarea bugetului național cu cheltuielile rezultate din acțiunile în instanță promovate de beneficiari pentru prejudiciile suferite pentru nerespectarea angajamentelor asumate în baza prevederilor Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 și/sau Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;– prezentul act normativ creează premisele unei stabilități economice și financiare a beneficiarilor care au respectat angajamentele luate în conformitate cu documentele programatice aprobate prin decizia Comisiei Europene;– în lipsa unei astfel de reglementări, sectoare importante din economia agricolă pot fi afectate, fiind generate consecințe negative în ceea ce privește locurile de muncă, aprovizionarea piețelor cu produse agroalimentare, precum și ramurile conexe implicate.În considerarea faptului că aspectele sus-menționate constituie o situație extraordinară, ce vizează interesul public major privind gestionarea fondurilor europene puse la dispoziția statului român, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a genera cât mai repede efectele favorabile prognozate, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 noiembrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera w) se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:x) situație divergentă - situația în care există o decizie a Comisiei Europene de aprobare a Programului de Dezvoltare Rurală care nu mai poate fi modificată și, ca urmare a verificărilor pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor, DG AGRI din cadrul Comisiei Europene are o opinie contrară față de prevederile programului aprobat prin decizie și față de opinia autorităților române competente.2. La articolul 13 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:p) sumele alocate temporar de la bugetul de stat, reprezentând transferuri către AFIR necesare pentru asigurarea finanțării componentei reprezentând fondurile externe nerambursabile aferente plății beneficiarilor pentru cazurile în care între statul român și Comisia Europeană sunt situații divergente; alocarea temporară se realizează până la finalizarea situației divergente.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  București, 18 aprilie 2018.Nr. 29.-----