ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 28 din 12 aprilie 2018pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 17 aprilie 2018  Având în vedere necesitatea îndeplinirii prevederilor din Programul de guvernare 2018-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului, cu privire la obiectivele de creștere economică și de consolidare a sustenabilității fiscal-bugetare prin majorarea semnificativă a investițiilor,ținând cont de angajamentul de a se demara proiecte de investiții publice cu impact semnificativ în economie și de a stimula investițiile private,în conformitate cu Programul de guvernare, perioada 2018-2020 va fi una în care se va pune accent pe creșterea investițiilor, atât cele finanțate din buget sau prin accelerarea absorbției de fonduri europene, cât și prin stimularea investițiilor private. Consolidarea macroeconomică se va putea realiza printr-o combinație de politici fiscal-bugetar-monetare astfel încât, pe fondul păstrării echilibrelor macroeconomice, să se poată obține creșterea nivelului de bunăstare.Având în vedere faptul că stimularea investițiilor private se propune a se realiza prin două modalități intersectoriale și cu implicarea activă a statului, respectiv prin amplificarea proiectelor în parteneriat public-privat și prin ajutoare de stat acordate de Guvern, care pot afecta echilibrele bugetare dacă nu sunt implementate foarte rapid, pentru a deveni vizibile efectele macroeconomice și bugetare de runda a doua,luând în considerare că alocările privind ajutoarele de stat acordate de către Guvern, care se vor face cu prioritate în domenii precum turismul, cinematografia, construcțiile, industria agroalimentară și agricultura, și îndeosebi pentru firmele care angajează personal din zonele cu șomaj mai mare, implică o evaluare ex-ante și ex-post unitară, dar și o monitorizare complexă, bazată pe metode și modele economice cuprinzătoare,ținând cont că abordarea intersectorială și interinstituțională a problematicii generale a implementării proiectelor de investiții publice în parteneriat public-privat, precum și a schemelor de ajutor de stat trebuie realizată în corelare cu direcțiile strategice de dezvoltare și cu programarea de ansamblu a politicilor publice, atribute ale Consiliului de Programare Economică și ale Comisiei Naționale de Prognoză,luând în considerare ampla activitate de coordonare de către Consiliul de Programare Economică și Comisia Națională de Prognoză a unor strategii globale de importanță națională, precum cea de adoptare a monedei euro sau a elaborării unui program de dezvoltare economică a României pe termen lung,având în vedere că toate aceste cerințe necesită întărirea capacității instituționale a organismelor menționate,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I(1) Comisia Națională de Prognoză își schimbă denumirea în Comisia Națională de Strategie și Prognoză.(2) În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma „Comisia Națională de Prognoză“ se modifică și se înlocuiește cu sintagma „Comisia Națională de Strategie și Prognoză“.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 19 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Comisia Națională de Strategie și Prognoză se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului, având rolul de a elabora studii și prognoze pe termen scurt, mediu și lung privind evoluția economiei românești în ansamblu, pe sectoare și în profil teritorial, sinteze macroeconomice, de a fundamenta orientările strategice de dezvoltare economico-socială și măsurile de politică economică proiectate de Guvern, în concordanță cu Programul de guvernare, precum și de a coordona, împreună cu Secretariatul General al Guvernului, și monitoriza politicile publice, cu deosebire ale investițiilor în parteneriat public-privat și din domeniul ajutorului de stat.(2) Comisia Națională de Strategie și Prognoză este o instituție cu rol de sinteză, în domeniile prevăzute la alin. (1).(3) Activitatea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză este finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(4) Comisia Națională de Strategie și Prognoză are sediul în municipiul București, str. Cristian Popișteanu nr. 2-4, sectorul 1.2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Comisia Națională de Strategie și Prognoză îndeplinește următoarele funcții: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea programelor de dezvoltare economică și socială pe termen scurt, mediu și lung, a prognozelor și studiilor privind echilibrul macroeconomic, sectorial și regional;b) de prognoză, prin care se asigură elaborarea de studii și prognoze pe termen scurt, mediu și lung privind evoluția economiei românești în ansamblu, pe sectoare și în profil teritorial, precum și fundamentarea principalelor măsuri de politică economică;c) de evaluare a modului de implementare și a efectelor economico-sociale ale politicilor publice, inclusiv pe bază de anchete statistice proprii, în conformitate cu deciziile Guvernului sau ale Consiliului de Programare Economică;d) de evaluare ex-ante și ex-post a impactului economic și social al schemelor de ajutor de stat și al proiectelor de investiții publice ca parteneriate între sectorul public și unul sau mai mulți parteneri privați;e) de administrare și după caz împreună cu Ministerul Finanțelor Publice a schemelor de ajutor de stat aplicate începând cu anul 2018 și al căror furnizor este desemnat conform prevederilor legale;f) de unitate centralizată de fundamentare și atribuire pentru proiectele strategice de investiții realizate între sectorul public și unul sau mai mulți parteneri privați;g) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate;h) de armonizare a metodelor și tehnicilor de previziune, precum și a cadrului legislativ din domeniul său de activitate cu reglementările și recomandările Uniunii Europene; i) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea și controlul aplicării reglementărilor din domeniul său de activitate; j) de administrare, prin care se asigură administrarea și gestionarea eficientă a bunurilor din patrimoniul său, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;k) de autoritate cu competențe în coordonarea metodologică a unităților de politici publice din ministere, împreună cu Secretariatul General al Guvernului;l) de reglementare și sinteză prin care se asigură propuneri pentru elaborarea cadrului normativ din domeniul specific de activitate, îmbunătățirea legislației cu impact macroeconomic, simplificarea reglementărilor și debirocratizarea din administrația publică centrală.3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) În realizarea funcțiilor sale, Comisia Națională de Strategie și Prognoză are următoarele atribuții:1. elaborează prognoze privind dezvoltarea economico-socială a României pe termen scurt, mediu și lung, în corelare cu prevederile Programului de guvernare, ale strategiilor naționale, sectoriale și regionale, precum și pe baza tendințelor din economia națională și cea mondială; 2. fundamentează orientările strategice de dezvoltare economico-socială a României, în corelare cu prevederile Programului de guvernare și ale strategiilor naționale, sectoriale și regionale, cu evidențierea priorităților strategice pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare asumate; 3. participă la monitorizarea modului de realizare a Programului de guvernare, efectuează analize cu privire la stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia și propune măsuri pentru atingerea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare; 4. elaborează anual sau de câte ori este necesar rapoarte cu privire la implementarea măsurilor din Programul de guvernare, pe care le propune spre analiză Consiliului de Programare Economică și le înaintează prim-ministrului;5. realizează analize și previziuni pentru fundamentarea proiectelor de buget, în concordanță cu cerințele Ministerului Finanțelor Publice; 6. evaluează și elaborează prognoze privind produsul intern brut potențial, output-gap și deficitul structural, care vor fi utilizate de Ministerul Finanțelor Publice în procesul bugetar;7. realizează analize și prognoze cu privire la convergența reală și nominală a României;8. efectuează evaluări și prognoze cu privire la sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice, inclusiv pe bază de modele specifice, având responsabilitatea transmiterii rezultatelor la Ministerul Finanțelor Publice;9. realizează analize și prognoze cu privire la echilibrul energetic, pe care le publică pe site-ul instituției;10. participă la elaborarea de programe și strategii de dezvoltare regionale și județene și sprijină autoritățile administrației publice locale cu analize și prognoze pentru fundamentarea proiecțiilor bugetare;11. analizează evoluțiile și politicile din domeniul productivității și al competitivității;12. coordonează sau participă la elaborarea de strategii și programe de dezvoltare naționale, sectoriale sau regionale;13. participă la elaborarea și actualizarea anuală a documentelor programatice pe care România trebuie să le pregătească în calitate de țară membră a Uniunii Europene, precum Programul de convergență și Programul național de reformă; 14. participă la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei Europene, constituite în domeniul propriu de competență; 15. evaluează efectele principalelor măsuri de politică economică asupra creșterii economice prin prisma obiectivelor prevăzute în programele naționale și regionale de dezvoltare; 16. în calitate de furnizor, elaborează și inițiază, după caz și împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, proiecte de acte normative cu privire la noi scheme de ajutor de stat;17. elaborează și inițiază în domeniul propriu de competență proiecte de acte normative cu privire la proiectele strategice de investiții în parteneriat public-privat;18. participă la evaluările ex-ante și ex-post ale impactului politicilor publice asupra proceselor economice și sociale la nivel macroeconomic și sectorial; 19. efectuează analize de impact, estimări și prognoze cu privire la implicațiile cadrului financiar multianual al Comisiei Europene asupra economiei românești;20. realizează analize și prognoze cu privire la impactul economico-social al fondurilor europene în România, prin utilizarea de modele macroeconomice specifice;21. efectuează analize cu privire la riscurile interne și externe ce pot afecta evoluția economiei românești;22. efectuează evaluări de impact economico-social pentru proiectele de acte normative supuse spre aprobare Guvernului, la cererea inițiatorilor, și comunică, pe baza acestor evaluări, prin Consiliul de Programare Economică, dacă proiectele de acte normative sunt în concordanță cu Programul de guvernare și direcțiile strategice de dezvoltare; 23. propune Secretariatului General al Guvernului, la solicitarea Consiliului de Programare Economică, modificări legislative care să asigure îmbunătățirea aplicării politicilor publice prevăzute în Programul de guvernare și maximizarea efectelor economico-sociale ale respectivelor măsuri și politici publice;24. în domeniul propriu de competență, gestionează și implementează proiecte de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene destinate dezvoltării capacității de formulare a politicilor economice, precum și în vederea perfecționării activității de previziune; 25. în calitate de furnizor, gestionează și implementează, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, după caz, scheme de ajutor de stat care intră în vigoare începând cu anul 2018, în conformitate cu prevederile legale;26. elaborează și utilizează modele macroeconomice pentru fundamentarea și asigurarea coerenței prognozelor și scenariilor de dezvoltare; 27. în calitate de unitate centralizată pentru proiectele strategice de investiții în parteneriat public-privat, elaborează sau contractează, în condițiile legii, efectuarea documentațiilor de fundamentare a deciziei de a se realiza un anumit proiect, precum și a documentației de atribuire;28. derulează, în domeniul propriu de competență, proceduri de atribuire, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, pentru proiectele strategice de investiții realizate în parteneriat publicprivat, pentru care este desemnată prin hotărâre a Guvernului;29. monitorizează respectarea indicatorilor și a impactului schemelor de ajutor de stat implementate în calitate de furnizor sau aflate în responsabilitatea instituțiilor guvernamentale și efectuează analize cu privire la impactul macroeconomic și social al acestora;30. monitorizează, în domeniul propriu de competență, derularea investițiilor publice și cu deosebire a proiectelor strategice de investiții în parteneriat public-privat;31. dezvoltă modele și metode econometrice pentru evaluarea efectelor reformelor structurale și a politicilor publice, precum modele de echilibru general și structurale;32. dezvoltă metodologii și modele specifice de evaluare a impactului ex-ante și ex-post și de programare economică; 33. efectuează studii metodologice cu privire la domeniul său de activitate, care să faciliteze utilizarea datelor statistice și de prognoză în administrația publică centrală și locală;34. analizează impactul politicilor financiare, monetare, valutare și bugetare asupra economiei reale; 35. efectuează analize și prognoze cu privire la evoluția pieței financiare;36. efectuează studii și analize privind perspectivele economiei mondiale, evidențiind principalele tendințe și posibilele lor efecte asupra economiei românești; 37. analizează periodic situația economică internă, inclusiv pe bază de anchete proprii de conjunctură, în scopul evidențierii unor riscuri sau disfuncții în evoluția unor sectoare ori activități economice; 38. realizează estimări asupra evoluției economice pe termen scurt și avansează propuneri pentru încadrarea în prognozele anuale; 39. elaborează prognoze referitoare la echilibrul forței de muncă; întocmește studii și analize privind unele activități cu profil social și de protecție socială; 40. efectuează previziuni pe termen scurt, mediu și lung privind activitatea de comerț exterior și balanța de plăți externe; 41. evaluează impactul fondurilor structurale și al altor surse financiare externe atrase asupra indicatorilor macroeconomici; 42. analizează și prognozează evoluția și efectele procesului inflaționist asupra echilibrelor la nivel macroeconomic; 43. efectuează analize și proiecții privind evoluția principalelor sectoare de activitate: industrie, agricultură, transport, comerț, comunicații; 44. elaborează analize și prognoze economice privind evoluția în profil teritorial a principalilor indicatori economico-sociali; 45. efectuează analize privind impactul asupra creșterii economice a programelor locale de dezvoltare; 46. în domeniul propriu de competență, împreună cu Secretariatul General al Guvernului, transmite punctul de vedere al instituției referitor la propunerile legislative, întrebările și interpelările adresate de parlamentari, circumscrise problematicii economico-sociale, la solicitarea Ministerului pentru Relația cu Parlamentul sau a celorlalte ministere;47. la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, Ministerului pentru Relația cu Parlamentul sau Ministerului Finanțelor Publice, poate susține în Parlament punctele de vedere ale Guvernului privind proiectele proprii de acte normative din domeniul economic; 48. editează reviste pe problematica circumscrisă și buletine informative domeniului său de activitate; cheltuielile legate de tipărirea și difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din prevederile bugetare aprobate Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, în condițiile legii; 49. răspunde solicitărilor autorităților și instituțiilor publice, precum și ale persoanelor fizice și juridice private, prin efectuarea de analize, cercetări, previziuni și pe alte domenii și subsectoare, la cerere; 50. asigură sau participă la formarea profesională a personalului din administrația publică centrală și locală pe problematica circumscrisă domeniului său de activitate;51. asigură, în condițiile legii, formarea profesională a personalului din aparatul propriu; 52. elaborează proiectul bugetului anual al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, precum și programele de investiții anuale; 53. organizează controlul financiar preventiv și monitorizează execuția bugetară;54. participă la coordonarea activităților circumscrise procesului de adoptare a monedei euro;55. coordonează, împreună cu Secretariatul General al Guvernului, activitatea unităților de politici publice din ministere din punct de vedere metodologic și al lucrărilor de informare și analiză;56. la cerere, formulează puncte de vedere cu privire la propunerile de politici publice, înainte de a fi transmise la Secretariatul General al Guvernului;57. în domeniul propriu de competență participă la coordonarea activității de perfecționare legislativă, în concordanță cu Programul de guvernare și strategiile aprobate de Guvern;58. analizează periodic progresele efectuate în direcția simplificării reglementărilor și debirocratizării și informează prim-ministrul cu privire la rezultatele analizelor și propune măsuri pentru urgentarea acestora.4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Comisia Națională de Strategie și Prognoză este abilitată să solicite datele și informațiile necesare în vederea realizării atribuțiilor legale, cu păstrarea confidențialității acestora, în mod gratuit, de la autoritățile administrației publice centrale și locale și alte instituții publice, de la Banca Națională a României, operatori economici, instituții de credit și de la alte persoane juridice, în condițiile legii.5. După articolul 7 se introduce un nou capitol, capitolul II^1, cuprinzând articolele 8 și 9, cu următorul titlu:  +  Capitolul II^1 Consiliul de Programare Economică6. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) În cadrul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză funcționează Consiliul de Programare Economică, denumit în continuare CPE, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică.(2) În condițiile art. 3, CPE are următoarele atribuții principale:a) coordonează procesul de evaluare a priorităților strategice de dezvoltare a României;b) avizează rapoartele, analizele și prognozele efectuate de direcțiile de specialitate din cadrul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză în scopul supunerii acestora aprobării Guvernului;c) propune tematici pentru evaluarea efectelor economico-sociale ale politicilor publice și ale măsurilor din Programul de guvernare;d) avizează rapoartele cu privire la implementarea măsurilor din Programul de guvernare;e) face parte, prin reprezentanți, din Comitetul de Supraveghere Macroprudențială, în concordanță cu decizia prim-ministrului;f) propune măsuri de ordin legislativ care să asigure îmbunătățirea aplicării politicilor publice prevăzute în Programul de guvernare și maximizarea efectelor economico-sociale ale respectivelor măsuri și politici publice;g) participă la coordonarea activităților circumscrise procesului de adoptare a monedei euro;h) transmite, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului sau a inițiatorilor, puncte de vedere cu privire la concordanța proiectelor de acte normative cu prevederile Programului de guvernare și cu direcțiile strategice de dezvoltare pe termen lung;i) avizează rapoartele cu privire la activitatea de investiții în parteneriat public-privat și pe acelea referitoare la stadiul proiectelor de investiții strategice, în vederea prezentării acestora în Guvern;j) coordonează, împreună cu Secretariatul General al Guvernului, activitatea unităților de politici publice din ministere din punct de vedere metodologic și al lucrărilor de informare și analiză;k) formulează puncte de vedere cu privire la propunerile de politici publice, înainte de a fi transmise la Secretariatul General al Guvernului;l) coordonează activitatea de perfecționare legislativă, în concordanță cu Programul de guvernare și strategiile aprobate de Guvern;m) analizează periodic progresele efectuate în direcția simplificării reglementărilor și debirocratizării și informează prim-ministrul cu privire la rezultatele analizelor și propune măsuri pentru urgentarea acestora;n) efectuează cercetări științifice. (3) Din componența CPE fac parte reprezentanți de prestigiu ai mediului universitar, academic și ai societății civile, cu preocupări în domeniul analizei și previziunii macroeconomice. (4) CPE este format din 11 membri, inclusiv președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care este și președintele acestuia.(5) Conducerea CPE este asigurată de președintele acestuia și de un vicepreședinte, ales prin votul membrilor CPE.(6) Membrii CPE sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.(7) Membrii CPE beneficiază de o indemnizație lunară pentru activitatea desfășurată în cadrul acestuia, egală cu indemnizația președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.(8) CPE poate constitui grupuri sau comisii de lucru, prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, cu activitate temporară, alcătuite din specialiști pe domeniul de activitate al acestora.(9) Pentru participarea la lucrările grupurilor sau comisiilor de lucru, membrii acestora au dreptul la o indemnizație de ședință egală cu 50% din indemnizația lunară a președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.(10) Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația prevăzută la alin. (9) este de o ședință pe lună, indiferent de numărul grupurilor sau comisiilor.(11) CPE se întrunește lunar, în ședințe ordinare, sau ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare.(12) Activitatea curentă de evaluare, analiză și avizare a CPE se desfășoară la sediul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, în cadrul ședințelor periodice sau prin mijloace electronice de comunicare.(13) CPE prezintă în Guvern rapoarte semestriale de activitate, prin intermediul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.(14) Secretariatul CPE este asigurat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.7. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1) se pot organiza, în condițiile legii, compartimente cu funcție de pregătire profesională și de redactare a publicațiilor și materialelor documentare.(2^2) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, cabinetul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, instituție publică cu rol de sinteză, va avea un număr maxim de 6 posturi.  +  Articolul IIIOrdonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 19 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Președintele Comisiei Naționale de Prognoză,
  Ion Ghizdeanu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 12 aprilie 2018. Nr. 28.----