LEGE nr. 90 din 16 aprilie 2018pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 aprilie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38 din 18 mai 2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 29 mai 2017, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul unic punctul 1, alineatul (1^1) al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins: (1^1) Sportivii de performanță pot încheia cu o structură sportivă un contract de activitate sportivă.2. La articolul unic, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 3^1 și 3^2, cu următorul cuprins: 3^1. La articolul 14, alineatul (3) se abrogă.3^2. După articolul 14 se introduc două noi articole, articolele 14^1 și 14^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 14^1(1) Sportivii de performanță sunt autorizați să își desfășoare activitatea de către federația sportivă națională pe ramură de sport.(2) Autorizația emisă de către federația sportivă pe ramură de sport, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului tineretului și sportului, atestă calitatea de sportiv de performanță în vederea încadrării veniturilor acestuia, obținute din contractul de activitate sportivă, în categoria activităților independente.  +  Articolul 14^2(1) Prin derogare de la prevederile art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, activitatea desfășurată în baza contractului de activitate sportivă este activitate independentă, indiferent de modul de organizare și desfășurare a acesteia, fără obligativitatea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 7 pct. 3.1-3.7 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, iar veniturile realizate în baza contractului de activitate sportivă sunt venituri din activități independente.(2) Aceste activități nu pot fi reconsiderate ca activități dependente potrivit prevederilor art. 7 pct. 1 raportat la art. 11 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.3. La articolul unic punctul 4, alineatul (1) al articolului 18^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18^1(1) Prin hotărâre a autorităților deliberative ale administrației publice locale se pot aloca sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea acestora.4. La articolul unic punctul 4, partea introductivă a alineatului (2) al articolului 18^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin hotărâre a autorităților deliberative ale administrației publice locale se pot aloca sume din bugetul local pentru:5. La articolul unic punctul 4, după litera f) a alineatului (2) al articolului 18^1 se introduc două noi litere, literele g) și h), cu următorul cuprins:g) finanțarea programelor sportive ale unităților și instituțiilor de învățământ, înființate pe raza autorității administrativ-teritoriale, derulate prin asociațiile sportive școlare și universitare;h) finanțarea programelor sportive derulate de Federația Sportului Școlar și Federația Sportului Universitar pe raza unității administrativ-teritoriale.6. La articolul unic punctul 4, alineatul (3) al articolului 18^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Autoritățile administrației publice locale pot aloca sume pentru finanțarea infrastructurii și activității sportive, potrivit alin. (1) și (2), din bugetul aprobat.7. La articolul unic, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. La articolul 20^2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins: (4^1) Salarizarea personalului angajat pe posturile finanțate din sumele prevăzute la alin. (3) lit. a) se stabilește prin hotărâre a Comitetului executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, prin asimilare cu salariile stabilite pentru funcții similare din cadrul Ministerul Tineretului și Sportului și din complexurile sportive naționale subordonate, după caz.8. La articolul unic, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu următorul cuprins:8^1. La articolul 67^1 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: e) alte persoane care contribuie la realizarea activității sportive, conform regulamentelor și statutelor federațiilor sportive naționale.9. La articolul unic, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins: 9^1. La articolul 67^1, după alineatul (1^3) se introduce un nou alineat, alineatul (1^4), cu următorul cuprins: (1^4) Prin derogare de la prevederile alin. (1^1), participanții la activitatea sportivă enumerați la alin. (1) lit. a) și b), încadrați ca personal militar, polițiști, personal civil contractual, funcționari publici cu statut special din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, indiferent de funcția pe care sunt încadrați, cumulează solda de funcție/salariul de funcție, gradațiile și solda/salariul de comandă cu indemnizația stabilită prin contractul de activitate sportivă.10. La articolul unic, după punctul 11 se introduc trei noi puncte, punctele 11^1-11^3, cu următorul cuprins:11^1. La articolul 78, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Bazele sportive din domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, respectiv din sectorul privat, omologate, se înscriu obligatoriu în Registrul bazelor sportive, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului tineretului și sportului.11^2. La articolul 78^1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: (2) Proprietarii bazelor sportive menționate la alin. (1) au obligația ca în termen de 60 de zile de la obținerea titlului de proprietate să urmeze procedura de înscriere în cartea funciară, cu mențiunea expresă că proprietatea este o bază sau o instalație sportivă.11^3. După articolul 94 se introduce un nou articol, articolul 94^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 94^1Litigiile izvorâte din contractul individual de muncă pentru sportivi sau din contractul de activitate sportivă pot fi soluționate fie de instanțele judecătorești, fie, dacă părțile decid astfel prin contractul încheiat între ele, pe calea arbitrajului instituționalizat, în conformitate cu dispozițiile cuprinse în Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și în statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale.11. La articolul unic punctul 12, litera f) din anexă se modifică și va avea următorul cuprins: f) contract de activitate sportivă - convenția încheiată pentru o durată determinată între structurile sportive și participanții la activitatea sportivă prevăzuți la art. 67^1 alin. (1), care are ca obiect desfășurarea unei activități cu caracter sportiv. Modelul-cadru al contractului de activitate sportivă se stabilește prin ordin comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului muncii și justiției sociale. Veniturile realizate din contractul de activitate sportivă se încadrează în categoria veniturilor din activități independente prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIMinisterul Tineretului și Sportului are obligația de a realiza Registrul bazelor sportive prevăzut la art. 78 alin. (3) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, care se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 16 aprilie 2018.Nr. 90.-----