ORDIN nr. 250 din 21 martie 2018pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 16 aprilie 2018  Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) și art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 13 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Autorizarea în categoriile de lucrări B, C și E se face de către comisia de autorizare, organizată la nivelul OCPI. Componența comisiei este stabilită prin decizie a directorului OCPI.2. Anexa nr. 2 la regulament se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruț Ștefănescu
  București, 21 martie 2018.Nr. 250.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la regulament)
  Model de cerere pentru autorizarea persoanelor fizice
  Către ANCPI/OCPI ..............
  Domnule/Doamnă președinte al/a comisiei de autorizare,
  Subsemnatul/Subsemnata, ......................, născut/născută în localitatea ......................., județul ..............., având cetățenia ................., domiciliat/domiciliată în localitatea ................, str. .................. nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ....., sectorul/județul ......................., telefon ........................, e-mail ......................, cod numeric personal*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor/posesoare al/a diplomei de inginer/subinginer/tehnician, seria/nr. ......................., promoția ......................, eliberată de ................. din .................., solicit autorizarea în categoria de lucrări A/B/C/D.În susținerea cererii anexez următoarele:1. curriculum vitae, în original;2. lista de lucrări de specialitate realizate și a celor la care am participat (denumirea lucrării, amplasament, tipuri de lucrări de specialitate realizate etc.), în original;3. acte de studii/specializări, în copie conform cu originalul;4. carnet de muncă, în copie conform cu originalul, și/sau extras din Registrul general de evidență a salariaților, în copie conform cu originalul;5. certificat de cazier judiciar, în original, sau, după caz, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI/OCPI) îl va solicita și anexa în numele și pentru solicitant, în situația în care acesta își dă acordul prevăzut la nota^1;6. certificat de cazier fiscal, în original;7. chitanță taxă autorizare, în copie.Nota^1:Sunt de acord ca ANCPI/OCPI să solicite on-line în numele meu și pentru mine cazierul judiciar de la instituțiile abilitate conform dispozițiilor art. 20 alin. (7) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă acesta este disponibil. [ ]Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conținute în documentele anexate și care vor fi prelucrate de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI/OCPI).Semnătura ..................................Data ............................................Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în scopul autorizării, evidenței și controlului activității persoanelor fizice și juridice autorizate să verifice și să realizeze lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, conform prevederilor legale.Pe site-ul ANCPI/OCPI se vor afișa datele referitoare la sediu, contacte, seria și numărul certificatului de autorizare, categoria de autorizare și sancțiunile aplicate, după obținerea certificatului de autorizare.*) Sau echivalent.
  Model de cerere-tip pentru solicitarea autorizării persoanelor juridice
  Către ANCPI
  Domnule/Doamnă președinte al/a comisiei de autorizare,
  ........(denumirea persoanei juridice)......, societate comercială înmatriculată în*) .................., CUI**) ................, cu sediul în localitatea ......................, str. ............. nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ....., sectorul/județul ............, telefon ................., fax ................., reprezentată prin .............. în calitate de ...................., solicit autorizarea ca persoană juridică pentru a realiza și verifica lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei în clasa:I [ ]/ II [ ]/ III [ ]/ S [ ], conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare.În susținerea cererii anexez următoarele:...........................................................Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conținute în documentele anexate și care vor fi prelucrate de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI/OCPI).Semnătura reprezentantului legal ..................................Data ............................................Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în scopul autorizării, evidenței și controlului activității persoanelor fizice și juridice autorizate să verifice și să realizeze lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, conform prevederilor legale.Pe site-ul ANCPI/OCPI se vor afișa datele referitoare la sediu, contacte, seria și numărul certificatului de autorizare, clasa de autorizare și sancțiunile aplicate, după obținerea certificatului de autorizare.*) Se menționează statul în care a fost înființată societatea.**) Sau echivalent.
  -----