HOTĂRÂRE nr. 5 din 28 ianuarie 2018privind procedura de eliberare a autorizației de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut
EMITENT
 • COLEGIUL FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 12 februarie 2018  Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) și ale art. 21 lit. c) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, coroborate cu prevederile art. 5 lit. c) din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017,în temeiul art. 35 și art. 39 alin. (2) din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017,Consiliul național al Colegiului Fizioterapeuților din România, întrunit în ședința din data de 28.01.2018, emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1(1) Colegiul Fizioterapeuților din România eliberează autorizația de liberă practică pentru persoanele posesoare ale titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie prevăzute la art. 11 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, denumită în continuare lege, indiferent dacă dețin sau nu o autorizație de liberă practică eliberată de instituții publice autorizate anterior apariției legii.(2) Autorizația de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuților din România este prevăzută în anexa nr. 1.(3) Autorizația de liberă practică este valabilă până la data de 31 decembrie 2018.  +  Articolul 2Autorizațiile de liberă practică eliberate de instituțiile publice autorizate anterior apariției legii se preschimbă până la data de 12 august 2018 cu autorizațiile de liberă practică emise de Colegiul Fizioterapeuților din România. (la 24-04-2018, Articolul 2 a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 23 din 16 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 aprilie 2018 )  +  Articolul 3Autorizația de liberă practică pentru persoanele posesoare ale unui titlu oficial de calificare în fizioterapie, prevăzut la art. 11 lit. a), c) și d) din lege, se acordă de către colegiul teritorial din raza căruia solicitantul își desfășoară sau urmează să își desfășoare activitatea.  +  Articolul 4Pentru obținerea autorizației de liberă practică de către persoanele posesoare ale unui titlu oficial de calificare în fizioterapie, prevăzut la art. 11 lit. a), c) și d) din lege, și pentru înscrierea acestora ca membru în Colegiul Fizioterapeuților din România sunt necesare următoarele documente:a) documente de studii care atestă formarea în profesie [diplomă de licență sau adeverință în specializările prevăzute la art. 11 lit. a), c) și d) din lege - original și copie];b) certificat de cazier judiciar - original;c) certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni - original;d) cerere de înscriere - prevăzută în anexa nr. 2;e) carte de identitate - copie;f) certificat de căsătorie/hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul - copie;g) declarație pe propria răspundere că nu exercită profesia, dacă este cazul, prevăzută în anexa nr. 3;h) dovada achitării taxei de înscriere în Colegiul Fizioterapeuților din România și a cotizației anuale;i) asigurarea pentru răspundere civilă profesională;j) pentru cei care profesează în domeniul fizioterapiei, adeverință de la locul de muncă/dovada promovării în grad profesional, dacă este cazul.  +  Articolul 5Autorizația de liberă practică pentru persoanele posesoare ale certificatelor eliberate de autoritățile competente prevăzute la art. 9 din lege sau ale titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie prevăzute la art. 10 și 11 lit. b) din lege se acordă de către colegiul teritorial din raza căruia solicitantul își desfășoară sau urmează să își desfășoare activitatea.  +  Articolul 6Pentru obținerea autorizației de liberă practică de către persoanele posesoare ale certificatelor eliberate de autoritățile competente prevăzute la art. 9 din lege sau ale titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie prevăzute la art. 10 și 11 lit. b) din lege și pentru înscrierea acestora ca membru în Colegiul Fizioterapeuților din România sunt necesare următoarele documente:a) dovada titlului oficial de calificare în fizioterapie recunoscut sau echivalat conform legislației în vigoare;b) certificatul de conformitate în original, dacă este cazul - traducere legalizată și apostilată unde este cazul;c) certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni - original;d) cerere de înscriere;e) carte de identitate sau pașaport - copie;f) certificat de căsătorie/hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul - copie;g) dovada achitării taxei de înscriere în Colegiul Fizioterapeuților din România și a cotizației anuale;h) certificat de atestare lingvistică pentru limba română, nivel B1;i) asigurarea pentru răspundere civilă profesională;j) autorizația de liberă practică din țara de proveniență - traducere legalizată și apostilată dacă este cazul.  +  Articolul 7Documentele se depun la sediul colegiului teritorial al fizioterapeuților din raza căruia solicitantul își desfășoară sau urmează să își desfășoare activitatea și sunt preluate de membrii desemnați ai consiliului teritorial al colegiului respectiv sau de personalul acestuia. (la 11-04-2018, Articolul 7 a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 20 din 11 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 aprilie 2018 )  +  Articolul 8Colegiul teritorial, prin membrii desemnați ai consiliului teritorial sau prin personalul acestuia, va elibera solicitantului, la depunerea documentelor, dovada cu numărul și data înregistrării acestora. (la 11-04-2018, Articolul 8 a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 20 din 11 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 aprilie 2018 )  +  Articolul 9În termen de maximum 15 zile de la înregistrarea documentelor, colegiul teritorial, prin membrii desemnați ai consiliului teritorial sau prin personalul desemnat, va emite autorizația de liberă practică. (la 11-04-2018, Articolul 9 a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 20 din 11 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 aprilie 2018 )  +  Articolul 10Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Colegiului Fizioterapeuților din România,
  Elena Căciulan
  București, 28 ianuarie 2018.Nr. 5.  +  Anexa nr. 1COLEGIUL FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIAColegiul Fizioterapeuților ...................Nr. .............../......................................
  AUTORIZAȚIA DE LIBERĂ PRACTICĂ Nr. .............
  Colegiul Fizioterapeuților din România autorizează pe:..........................................................................CNP ………………………………Absolvent al Universității ....................................................................................Facultatea ............................................................................................Programul de studii/Specializarea .....................................................................................posesor al titlului de licențiat în ......................................................................................și al Diplomei de licență seria .............................. nr. ...................../Adeverința de absolvire a examenului de licență nr. ............................................ din data .................../.............../................să practice profesia de fizioterapeut .........................../................................*) în unități autorizate de Ministerul Sănătății conform competențelor dobândite, în conformitate cu Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România. Notă
  *) Se completează cu titlul menționat pe diploma de licență/adeverința de absolvire a examenului de licență prevăzute la art. 11 din Legea nr. 229/2016 și cu gradul profesional.
  Orice dispozitiv medical utilizat în desfășurarea activităților autorizate trebuie înregistrat la Ministerul Sănătății, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Prezenta autorizație de liberă practică își pierde de drept valabilitatea la data de .........................../............/......................Nr. Registru unic al fizioterapeuților: .................................Președintele Colegiului Fizioterapeuților ......................
   +  Anexa nr. 2
  CERERE DE ÎNSCRIERE
  Doamnă/Domnule președinte,Subsemnatul(a), ............................, identificat(ă) cu CI serie .............. nr. ............., domiciliat(ă) în localitatea ............................, str. ................................ nr. ....., bl. ......, sc. ....., ap. ....., sector ..../județ ................................., tel. ..................., e-mail ..........................., absolvent(ă) al/a ............................., cu Diploma seria ......... nr. ..............., angajat(ă) la ................................*), exercit profesia în regim independent ........................**), cu ocupația ..........................., vă rog să îmi aprobați cererea de înscriere în Colegiul Fizioterapeuților .........................***).Prin prezenta:– declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații că nu mă găsesc în vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute la art. 23 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România;– sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
    Data
  ………............………..
        Semnătura
  ………..........………….
  Notă
  *) Se completează în cazul persoanelor care exercită profesia.
  **) Se completează forma de exercitare în regim independent a profesiei.
  ***) Se completează denumirea județului/județelor din regiunea teritorială de dezvoltare.
   +  Anexa nr. 3
  DECLARAȚIE
  Doamnă/Domnule președinte,Subsemnatul(a), ............................, identificat(ă) cu CI seria .......... nr. ........, domiciliat(ă) în localitatea ............................., str. ............................... nr. ....., bl. ......, sc. ....., ap. ....., sectorul ..../ județul ........................., tel.: ................, e-mail: ......................., absolvent(ă) al/a ...................., cu Diploma seria ......... nr. ............,declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații că nu sunt angajat pe postul de kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, profesor de cultură fizică medicală sau balneofiziokinetoterapeut și nici nu sunt înregistrat la oficiul registrul comerțului sau la administrațiile finanțelor publice pentru forme de practică independentă.
  Data
  ……………………
  Semnătura
  ……………………
  ----