PROCEDURA STANDARD din 18 ianuarie 2013de creditare a formelor de educație medicală continuă
EMITENT
  • COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 27 februarie 2013    Notă
    *) Aprobată prin DECIZIA nr. 1 din 18 ianuarie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 112 din 27 februarie 2013.
     +  Articolul 1Colegiul Medicilor din România creditează ca forme de educație medicală continuă, denumite în continuare forme de EMC, formele de învățământ postuniversitar medical uman, formele de educație medicală permanentă, precum și manifestările și activitățile cu caracter științific.  +  Articolul 2Formele de învățământ postuniversitar medical uman cuprind:a) forme de EMC propriu-zise, reprezentate de cursurile de învățământ postuniversitar și de cursurile de învățământ postuniversitar la distanță;b) alte forme de învățământ postuniversitar, creditate ca titluri și calificări profesionale ce se adaugă la creditarea EMC pentru calculul punctajului medicului, reprezentate de: specializarea prin rezidențiat, specializarea într-o nouă specialitate în afara celei de bază, dobândirea de atestate de studii complementare, masterat și/sau doctorat.  +  Articolul 3Formele de educație medicală permanentă sunt reprezentate de cursurile de educație permanentă sau formare continuă medicale, ateliere de formare profesională continuă și stagii practice de perfecționare profesională sau de adaptare ori readaptare profesională.  +  Articolul 4Manifestările și activitățile cu caracter științific creditate de Colegiul Medicilor din România cuprind:a) manifestări științifice, reprezentate de congrese, conferințe, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru, sesiuni științifice, asimilate la nivel european ca reuniuni al căror scop principal este furnizarea de informații și materiale educaționale medicale în beneficiul medicilor, al îmbunătățirii practicii acestora, al creșterii calității asistenței medicale și siguranței pacientului;b) publicarea de materiale științifice medicale, respectiv articole, în reviste medicale, capitole de carte, cărți, monografii, tratate, manuale, editare de carte medicală;c) abonamente la publicații medicale, în condițiile prezentelor norme.d) calitatea certificată de membru al unei societăți medicale de specialitate. (la 07-04-2015, Articolul 4 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din DECIZIA nr. 3 din 27 februarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 07 aprilie 2015 )  +  Articolul 5Regulile generale de creditare a cursurilor și manifestărilor științifice sunt următoarele:a) prezența participanților pe toată durata de desfășurare a programului de EMC este obligatorie; nerespectarea acestui criteriu conduce la neacordarea creditelor persoanei respective;b) programele de EMC care se desfășoară pe parcursul unei săptămâni beneficiază de creditare pentru maximum 6 zile;c) numărul maxim de credite EMC acordate pentru un program este de 60;d) durata maximă a unei singure prelegeri este de două ore. Durata discuțiilor nu poate depăși un sfert din durata sesiunii și este necesară o pauză de minimum 15 minute la fiecare două ore de program; în cazul nerespectării acestei prevederi, evaluatorul are dreptul de a reduce timpul aferent creditării cu 15 minute pentru fiecare două ore din cele maximum 6 ore creditabile, pentru fiecare zi a programului educațional.e) cursurile postuniversitare din cadrul unei manifestări științifice se pot credita separat numai dacă nu se suprapun cu programul general al manifestării și dacă sunt organizate cu avizul sau în colaborare cu furnizori acreditați de Colegiul Medicilor din România pentru organizarea de cursuri, în limita a 6 ore de program creditat pe zi;f) simpozioanele sau alte manifestări informale, satelite ale unor manifestări științifice majore, nu se creditează separat, suplimentar față de programul de bază desfășurat între momentele de deschidere și închidere stabilite de furnizor;g) sesiunile paralele de comunicări se creditează o singură dată, la nivelul duratei maxime efective, un participant neputând fi în același timp prezent în două locuri;h) numărul de credite acordat pentru orice formă de EMC va fi exprimat în numere întregi, rotunjirea făcându-se la 50 de sutimi;i) nu pot fi introduse în calcul creditările obținute pentru participarea la mai multe programe de EMC desfășurate în aceeași perioadă de timp;j) respectarea cu strictețe a programului declarat.  +  Articolul 6(1) Orice formă de EMC se creditează în baza cererii-tip de creditare, prevăzută în anexa nr. 3 la decizie, completată de furnizorul de EMC și, obligatoriu însoțită de programul detaliat pe ore al cursului sau al manifestării științifice.(2) Cererea de creditare a manifestărilor naționale se depune la Colegiul Medicilor din România, iar cererea de creditare a manifestărilor locale sau regionale, la colegiile teritoriale, cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii programului. Depunerea cererii cu mai puțin de 30 de zile înaintea începerii programului și nedepunerea programului științific definitiv cu minimum 5 zile anterior începerii programului atrag respingerea solicitării de creditare, respectiv nerecunoașterea creditării, cu excepția situației prevăzute la art. 25 alin. (1^2). (la 07-04-2015, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din DECIZIA nr. 3 din 27 februarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 07 aprilie 2015 ) (3) Pentru cursurile de formare profesională continuă, alături de cererea menționată la alin. (2) se vor anexa și o prezentare succintă a programului de formare profesională continuă, elaborată în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 6 la decizie, precum și CV-urile și copiile atestatelor dobândite de formatorii ce susțin programul în cauză. Pentru programele de învățământ postuniversitar, precum și pentru cadrele didactice autohtone, procedura de mai sus este acoperită de girul instituției de învățământ superior medical ce avizează organizarea programului. În cazul în care programele se organizează cu cadre didactice din afara României, sunt necesare CV-urile și documentele de atestare a calificării didactice ale acestora.(4) Colegiile teritoriale, instituțiile de învățământ sau cu rol de învățământ medical acreditate ca furnizori de EMC au obligația de a verifica întocmirea corectă a documentelor de solicitare a acreditării, respectiv creditării programelor educaționale, adresate Colegiului Medicilor din România. Completarea neconformă cu decizia atrage după sine respingerea solicitării.(5) După terminarea programului de EMC, indiferent de forma sa, organizatorii au obligația de a trimite Colegiului Medicilor din România, respectiv colegiilor teritoriale lista participanților, atât în formă tipărită, cât și în format electronic, care trebuie să cuprindă următoarele rubrici: numele și prenumele, codul numeric personal, specialitatea, gradul profesional și locul de muncă.(6) Furnizorii de EMC, inclusiv unitățile de învățământ superior, au obligația de a trimite un raport asupra desfășurării evenimentului educațional și a evaluărilor precizate în anexa nr. 6 la decizie, în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea evenimentului.  +  Articolul 7Creditarea cursurilor de învățământ postuniversitar și de educație permanentă se face în funcție de următoarele criterii:a) durata efectivă a programului;b) existența unui stagiu practic asociat programului;c) existența unei structurări a programului de EMC specifice principiilor formării profesionale a adultului (conform anexei nr. 6 la decizie).  +  Articolul 8Normele de creditare pentru formele precizate la art. 2 lit. a) și art. 3 sunt următoarele:a) creditarea pregătirii teoretice se face în funcție de numărul de ore efective, incluzând și demonstrațiile practice făcute de cadrul didactic sau formator;b) metodele de dinamică de grup, de tip Balint, se creditează cu 75% din durata efectivă;c) cursurile ce demonstrează existența unui stagiu practic asociat se creditează cu 125% față de durata efectivă a cursului teoretic;d) programele care conțin peste 75% activitate practică se creditează în funcție de orele efective de activitate;e) cadrele didactice, precum și formatorii atestați care țin cursuri creditate de Colegiul Medicilor din România vor fi creditați cu numărul de ore efective prestate de fiecare înmulțit cu 2;f) pentru activitatea coordonatorilor de stagii practice de instruire care nu sunt cadre didactice, de stagii programate și organizate pentru studenți în medicină, stagiari, rezidenți sau medici, inclusiv pentru programele de pregătire extrauniversitară în vederea obținerii de atestate de studii complementare și stagiile de readaptare profesională în cazul întreruperii activității mai mult de 5 ani, se acordă un număr de 40 de credite EMC pe an, în baza unei dovezi de activitate de cel puțin două luni pe an;g) participarea la cursuri și stagii practice în străinătate, creditate de o societate sau de un organism profesional european, american ori internațional, este creditată cu numărul de credite europene sau internaționale, conferite de organismul european respectiv internațional;h) participarea la un curs în străinătate, care nu are creditare internațională înscrisă pe certificatul de absolvire, se creditează cu de 6 ori numărul zilelor de curs și maximum 60 de credite pe curs;i) stagiile practice și schimburile de experiență efectuate în străinătate care nu au creditare internațională nu se creditează.  +  Articolul 9Creditarea cursurilor de EMC la distanță, denumite în continuare EMCD, se face pentru următoarele tipuri de programe:a) programe de EMCD prin poștă, caracterizate prin punerea în posesia cursantului a suportului educațional în formă tipărită, pe suport electronic, sau e-mail personalizat, suport ce asigură integral baza pentru procesul de autoînvățare, cu asigurarea evaluării finale prin testare în sesiune directă, față în față, prin chestionar tipărit trimis prin poștă ori prin internet, în situația revistelor în format electronic;b) programe de EMCD prin internet, on-line, interactive fie prin suportul informațional oferit, cu link-uri și portaluri specifice, fie prin consultanță cu tutori de program acreditați, cu asigurarea unei testări finale securizate, tot prin acces on-line personalizat sau prin testare scrisă în sală.  +  Articolul 10Regulile de creditare a EMCD sunt următoarele:a) durata parcurgerii programului și a învățării efective, în scopul atingerii obiectivelor educaționale, care se apreciază prin testare pe lot-pilot organizată de furnizor, trebuie să se încadreze în limitele a cel mult 18 ore pe un program;b) pentru articole de revistă se admit 5-8 pagini tipărite, cu cel mult două figuri sau tabele incluse pe pagină, corespunzătoare a două ore efective de asimilare;c) testul de evaluare pentru EMCD prin articole de revistă va conține minimum 10 întrebări, cu prag de promovare de răspuns corect la minimum 75% din întrebări;d) pentru programe pe internet se consideră 5-8 pagini de 2.500 de caractere pe pagină și cu trimitere la maximum două figuri sau tabele, corespunzătoare unei ore de învățare efectivă, respectiv un credit de EMC;e) testul de evaluare pentru programe de EMCD prin internet va permite un acces pentru maximum două încercări, va conține un număr minim de 10 întrebări pentru fiecare 6 ore efective, cu un prag de promovare de răspuns corect la minimum 75% din întrebări.  +  Articolul 11Regulile de creditare stabilite pentru EMCD sunt următoarele:a) pentru EMCD prin articole de revistă se acordă maximum două credite EMC pe număr;b) programele de EMCD prin internet se creditează în funcție de durata apreciată de învățare efectivă, maximum 18 ore pe program, corespunzătoare a 18 credite EMC;c) intervalul minim acceptat între două participări la programe de EMCD este de 30 de zile. În cazul participării în aceeași perioadă la două programe de EMCD prin internet, se iau în calcul creditele acordate pentru un singur program, cel cu mai multe credite;d) participarea la cursuri de EMCD organizate și creditate de o universitate sau de un organism profesional european ori internațional este creditată cu numărul de credite europene sau internaționale conferite de organismul respectiv;e) coordonatorii, autorii și tutorii de programe de EMCD vor beneficia de o creditare egală cu de 3 ori numărul de credite acordat activității respective din program, potrivit contribuției fiecăruia.  +  Articolul 12(1) Solicitarea creditării pentru EMCD se face de către furnizorul de EMCD numai la Colegiul Medicilor din România, utilizându-se aceeași cerere-tip de creditare prevăzută în anexa nr. 3 la decizie, formulată și depusă cu cel puțin 60 de zile înaintea începerii programului. Depunerea cererii de creditare pentru EMCD cu mai puțin de 60 de zile înaintea începerii programului atrage respingerea solicitării de creditare, cu excepția situației prevăzute la art. 25 alin. (1^2). (la 07-04-2015, Alineatul (1) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din DECIZIA nr. 3 din 27 februarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 07 aprilie 2015 ) (2) Cererea va fi însoțită de un dosar tehnic și pedagogic al programului educațional care să cuprindă:a) elemente de natură a atesta realitatea, respectiv: modul de funcționare globală a programului, existența unui server dedicat procesului EMC on-line, a unui soft de gestiune pentru conținutul de material științific, a unui soft proprietar sau adaptat pentru evidența utilizatorilor, o echipă tehnică de producție alcătuită din medici și informaticieni, o schemă cu structura bazelor de date și utilizatori, precum și o modalitate concretă în care întregul proces să poată fi auditat, cu păstrarea logurilor de accesare și compararea cu intrările din baza de date;b) un proiect sau program de management al cursului, conținând referiri la: identificarea și analiza cerințelor, studiu de fiabilitate, obiective educaționale, strategie de implementare, analiza resurselor, evaluarea cunoștințelor, evaluarea proiectului.(3) Organizatorii au obligația să trimită, în maximum 30 de zile după terminarea programului respectiv, lista participanților, specialitatea și gradul profesional al acestora, conforme cu declarația privind grupul-țintă al manifestării, incluzând codul numeric personal al fiecărui medic, în format electronic și un raport asupra desfășurării evenimentului.  +  Articolul 13Creditarea manifestărilor științifice se face în funcție de criteriile legate de:a) nivelul de desfășurare a manifestării: local/regional, național;b) durata efectivă a programului științific;c) completarea conformă cu prezenta decizie a documentelor de solicitare.  +  Articolul 14Regulile de creditare pentru manifestările științifice sunt următoarele:a) manifestările locale, respectiv regionale vor primi un număr de credite EMC egal cu 75% din durata efectivă;b) manifestările naționale vor primi un număr de credite egal cu durata efectivă. Un furnizor nu poate organiza decât cel mult două asemenea manifestări creditabile național pe an. Manifestările organizate de furnizori locali sau regionali nu pot fi considerate ca fiind naționale și creditate ca atare;c) pentru conferențiere la o manifestare științifică se acordă de două ori numărul de credite corespunzător manifestării;d) pentru participarea cu una până la maximum 3 lucrări, postere sau comunicări orale se adaugă, pentru primul autor, jumătate din numărul de credite corespunzător manifestării pentru fiecare lucrare și un sfert din numărul de credite pentru fiecare lucrare pentru coautor;e) participarea la manifestări științifice internaționale creditate de o societate sau de un organism profesional european, american ori internațional este creditată de Colegiul Medicilor din România cu un număr de credite egal cu numărul de credite europene ori internaționale conferite de organismul european sau internațional;f) participarea la o conferință sau la un congres în străinătate care nu are creditare internațională înscrisă pe certificatul de participare se creditează cu 6 credite pentru fiecare zi de manifestare, fără a putea depăși 18 credite pe manifestare.g) certificarea calității de membru al unei societăți medicale de specialitate, dar nu al mai mult de două, și confirmarea participării la manifestările științifice organizate de acestea beneficiază de 10 credite anual, în afara creditelor obținute pentru manifestările respective, creditate de Colegiul Medicilor din România. (la 07-04-2015, Articolul 14 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din DECIZIA nr. 3 din 27 februarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 07 aprilie 2015 )  +  Articolul 15(1) Invitațiile de participare la manifestările științifice vor avea antetul organizatorilor și semnătura reprezentanților acestuia. Ele vor conține denumirea formei de EMC și cel puțin un sumar al programului acesteia.(2) Invitația poate conține denumirea sponsorului, însă nu și sigla sau semnătura acestuia.  +  Articolul 16(1) Programul va preciza în mod clar organizatorii și sponsorii și va conține toate detaliile de desfășurare: ora, locul, numele și titlul științific sau profesional ale vorbitorilor, titlul exact al comunicării ori conferinței. Se vor oferi date exacte privind manifestările-satelit, dacă acestea există.(2) Titlul comunicării sau al conferinței, toate materialele educaționale trebuie să fie libere de orice părtinire comercială. Orice referire la produse medicamentoase se face numai cu denumirea comună internațională (DCI).(3) Programul va menționa numărul de credite EMC acordate de Colegiul Medicilor din România.  +  Articolul 17(1) Este interzisă deschiderea sau închiderea formei de EMC de către reprezentanții sponsorului. Acesta poate face doar anunțuri legate de organizarea neștiințifică, cum ar fi organizarea meselor festive, transportului sau a altor festivități.(2) Încălcarea regulilor prevăzute la alin. (1) determină sancționarea organizatorului sau a furnizorului, potrivit prevederilor prezentei decizii.  +  Articolul 18(1) În timpul desfășurării formelor de EMC este interzisă folosirea exclusivă a denumirii comerciale a produselor medicamentoase. Aceasta trebuie să fie dublată întotdeauna de DCI.(2) Sunt permise afișarea de panouri publicitare ale sponsorului, precum și distribuirea de materiale promoționale participanților numai în afara sălii de desfășurare a evenimentului.  +  Articolul 19Creditarea publicațiilor medicale se face numai pentru revistele incluse în Nomenclatorul publicațiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România, publicat de Colegiul Medicilor din România pe site-ul propriu.  +  Articolul 20Se acordă credite numai pentru cărțile, manualele sau tratatele medicale publicate de editurile cuprinse în Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România.  +  Articolul 21Criteriile de includere a publicațiilor medicale/editurilor în Nomenclatorul publicațiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România, respectiv în Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România sunt următoarele:a) periodicitatea apariției; pentru reviste, demonstrarea editării a cel puțin 4 numere pe an;b) obligativitatea înscrierii în publicație a International Standard Serial Number (ISSN) sau International Standard Book Number (ISBN);c) existența acreditării Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS) asigură din oficiu acceptarea de către Colegiul Medicilor din România a publicației;d) conținut științific medical obligatoriu;e) asigurarea în structura lor de articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri, articole generale privind politica sanitară;f) adresabilitatea medicală: generală sau pe specialități, inclusiv medicină de familie;g) deținerea girului științific al unei societăți științifice, universități de medicină etc.;h) includerea în consiliul editorial sau colectivul redacțional de cadre universitare cu rol de predare.  +  Articolul 22Înscrierea în Nomenclatorul publicațiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România și în Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România se face în baza unei cereri-tip prevăzute în anexa nr. 4 la decizie, la care se anexează, după completare, fișa publicației, prevăzută în anexa nr. 5 la decizie.  +  Articolul 23(1) Normele de creditare stabilite pentru publicațiile medicale sunt:a) articole științifice în reviste de specialitate catalogate ISI - 200 de credite pentru un articol;b) articole științifice în reviste de specialitate internaționale sau românești Med-Line - 80 de credite pentru un articol;c) articole științifice în reviste de specialitate clasificate CNCS grupa A - 200 de credite pentru un articol, grupa B+ - 80 de credite pentru un articol, grupa B - 25 de credite pentru un articol;d) articole în reviste medicale electronice - 20 de credite pentru un articol;e) articole științifice în alte reviste medicale sau de jurnalistică medicală acreditate de Colegiul Medicilor din România - 15 credite pentru un articol;f) capitole de cărți în tratate de medicină - 100 de credite pentru un capitol sub 100 de pagini și 150 de credite pentru un capitol de peste 100 de pagini, ca unic autor;g) carte sau monografie medicală - 200 de credite pentru o carte, ca unic autor;h) traduceri de carte medicală - 50 de credite pentru o carte, ca unic traducător;i) existența a 2 sau mai mulți autori pentru un capitol ori o carte publicată duce la împărțirea procentuală a creditelor acordate la numărul de autori menționați pentru capitolul sau cartea respectivă; primul autor sau, după caz, autorul corespondent primește suplimentar 25% din punctajul celorlalți autori;j) editor de carte medicală - 150 de credite; redactor-șef de revistă medicală - 40 de credite pe an;k) un articol publicat în mai multe reviste se punctează o singură dată, la nivelul cel mai ridicat;l) publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la manifestări științifice nu se creditează suplimentar față de lucrarea comunicată;m) comunicarea studiilor de farmacovigilență confirmate și comunicate de Agenția Națională a Medicamentului - 10 credite pentru o comunicare;n) pentru abonamente la reviste medicale: la revistele naționale cuprinse în Nomenclatorul publicațiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România și categoria B CNCS se acordă 5 credite/abonament anual, iar la revistele categoria B+ și A CNCS și din străinătate, indexate Med-Line - 10 credite pentru un abonament anual. Nu se acceptă la creditare decât două abonamente;o) pentru abonamentele la revistele medicale din străinătate editate și traduse parțial sau total în România, creditarea se face ca la revistele naționale. Pentru publicarea de articole în aceste reviste se calculează credite ca pentru revistele din străinătate doar la cele cu traducere integrală, care sunt editate și recenzate de editura-mamă.(2) Clasificarea CNCS a publicațiilor respective se menționează în Nomenclatorul publicațiilor medicale acreditate de Colegiul Medicilor din România.  +  Articolul 24(1) Certificarea formelor de EMC locale ori regionale creditate se face de către colegiile teritoriale, în funcție de locul de desfășurare a formei de EMC, ca organizator sau coorganizator alături de furnizorul ori furnizorii de EMC acreditat/acreditați și implicat/implicați, purtând obligatoriu ștampila colegiului teritorial al medicilor și a furnizorului principal, după caz, precum și semnătura președintelui sau a vicepreședintelui departamentului profesional-științific alături de cea a coordonatorului ori a responsabilului de program.(2) Pentru programele de EMC naționale, ca și pentru cursuri, certificarea se face direct de către furnizorul de EMC implicat.(3) În cazul formelor de EMC naționale multicentrice, interregionale, interjudețene sau itinerante colegiul teritorial al medicilor devine obligatoriu partener în organizarea evenimentului educațional.(4) În cazul formelor de EMC care nu au caracter național, este obligatoriu avizul sau parteneriatul colegiului medicilor teritorial.(5) Certificarea programelor de EMC locale și regionale, în condițiile alin. (1), reprezintă procesul de editare și eliberare a certificatelor de participare de către colegiul medicilor teritorial, în calitatea sa de organizator, direct sau în parteneriat, al manifestării și de furnizor acreditat de EMC. Eliberarea certificatelor de participare se face în temeiul listei de participanți, emisă și asumată de organizator.(6) Certificarea se face obligatoriu în conformitate cu documentele prezentate în anexele prezentei decizii și nu este acceptabilă on-line, în absența unor reglementări legale în acest sens. Același regim se aplică și certificatelor on-line emise în străinătate, dacă nu au o recunoaștere formală a unor autorități profesionale naționale din țara respectivă.(7) Colegiul Medicilor din România nu este furnizor de EMC, în condițiile în care este responsabil de acreditarea furnizorilor de EMC și creditarea programelor de EMC.  +  Articolul 25(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, creditarea evenimentelor educaționale se va face contra unei taxe în funcție de durata programului respectiv: 25 de euro pentru o zi, 50 de euro pentru două zile, 100 de euro pentru 3 sau mai multe zile, plătibilă de către furnizorul acreditat, care propune programul, cu excepțiile prevăzute la art. 9 din anexa nr. 2 la decizie, în contul Colegiului Medicilor din România, în lei, la cursul zilei în care se face plata.(1^1) Universitățile și/sau facultățile de medicină și farmacie acreditate vor achita, pentru creditarea planului anual de cursuri postuniversitare, o taxă de 100 de euro pentru fiecare pachet de maximum 100 de cursuri, începând cu anul universitar 2013-2014. Orice alte cursuri suplimentare, în afara planului anual trimis inițial, se creditează conform prevederilor alin. (1). (la 19-08-2013, Articolul 25 a fost completat de Articolul I din DECIZIA nr. 5 din 26 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 19 august 2013 ) (1^2) În cazul depunerii documentelor de solicitare a creditării unui eveniment educațional într-un termen mai mic de 30 de zile, dar nu mai puțin de 10 zile înaintea datei de debut a manifestării, respectiv mai mic de 60 zile, dar nu mai puțin de 30 zile, în cazul EMCD, se instituie o taxă de urgență al cărei cuantum va fi de 5 ori mai mare decât taxa prevăzută la alin. (1). Această prevedere se aplică inclusiv colegiilor teritoriale, în calitatea lor de furnizori de EMC. Solicitările de creditare depuse cu mai puțin de 10 zile înainte de debutul manifestării nu vor mai beneficia de creditare. (la 07-04-2015, Articolul 25 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din DECIZIA nr. 3 din 27 februarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 07 aprilie 2015 ) (2) Certificarea evenimentelor educaționale se va face contra unei taxe stabilite de colegiile teritoriale, de maximum 100 de euro pentru fiecare manifestare creditată de către Colegiul Medicilor din România. În cazul în care tipărirea certificatelor se face de către colegiile teritoriale ale medicilor se va percepe o taxă suplimentară de maximum 1,5 euro pentru fiecare certificat eliberat unui participant.(3) Aceste taxe vor fi plătite în contul colegiilor medicilor pe teritoriul cărora se desfășoară evenimentul educațional și se achită în lei, la cursul oficial al Băncii Naționale a României din ziua plății.(4) Sunt interzise stabilirea și perceperea altor taxe pentru manifestările EMC de către colegiile teritoriale, sub orice formă, în afara celor prevăzute în prezenta decizie.  +  Articolul 26(1) Certificarea se face pe certificate-tip, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 7 și 8 la decizie, a căror respectare este obligatorie.(2) Pentru cursurile creditate se eliberează un certificat de absolvire conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la decizie. Acesta va menționa promovarea probei de evaluare finale stabilite de organizator. Instituțiile de învățământ superior vor elibera propriul model de certificat de absolvire, aprobat de Ministerul Educației Naționale.(3) Pentru manifestări științifice se eliberează un certificat de participare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la decizie, cu inscripționarea inclusiv a siglei colegiului teritorial alături de numărul de credite EMC acordate.  +  Articolul 27(1) Până în momentul implementării sistemului informatizat de realizare a bazei naționale de date a Colegiului Medicilor din România, numărul de înregistrare al certificatului va fi cel din lista de cursanți sau participanți ce va fi transmisă la Colegiul Medicilor din România la terminarea programului. Excepție fac instituțiile de învățământ superior medical sau cu rol de învățământ în acest domeniu, acreditate conform legii, care au un regim propriu de certificare și înregistrare și care trimit listele la Colegiul Medicilor din România, însoțite și de numărul certificatului eliberat.(2) După implementarea sistemului informatic la nivelul colegiilor teritoriale, Colegiului Medicilor din România va constitui un registru electronic de evidență a datelor de participare la formele de EMC, iar numerele de înregistrare vor fi unice, oferite în momentul creditării manifestării respective, de către Colegiul Medicilor din România.  +  Articolul 28Comisiile și departamentele profesional-științifice și de învățământ ale Colegiului Medicilor din România la nivel național și/sau teritorial vor inspecta evenimentele de EMC creditate de Colegiul Medicilor din România în vederea evaluării îndeplinirii normelor și criteriilor prevăzute în decizie. Aceste evaluări vor putea fi utilizate în vederea consilierii și/sau retragerii creditării evenimentului. În cazuri grave sau repetate se va retrage acreditarea furnizorului de EMC respectiv.  +  Articolul 29(1) Calcularea punctajului pentru evaluarea profesională a medicilor se face prin totalizarea creditelor EMC obținute pentru formele de EMC prezentate, la care se adaugă, dacă au fost obținute în intervalul de 5 ani calculat, o singură dată, credite pentru titluri profesionale, după cum urmează:a) obținerea titlului de medic rezident confirmat de Ministerul Sănătății, prin promovarea concursului de rezidențiat - 50 de credite EMC;b) obținerea titlului de medic specialist, inclusiv dobândirea unei alte specialități, în afara celei de bază - 200 de credite EMC;c) obținerea unui atestat de studii complementare - 75 de credite EMC;d) obținerea titlului de medic primar, inclusiv a doua specialitate - 250 de credite EMC;e) obținerea titlului de doctor în medicină - 300 de credite EMC;f) obținerea titlului de master - 100 de credite EMC pentru masterele în domeniul medical;g) obținerea titlului de formator acreditat de Ministerul Sănătății - 75 de credite EMC;h) obținerea titlului de formator de formatori, acreditat de Ministerul Sănătății - 100 de credite EMC;i) statutul de cadru didactic universitar, șef de lucrări, conferențiar sau profesor, inclusiv profesor asociat ori corespondent (îndrumător de doctorat sau asociat), cu activitate confirmată de instituția universitară - 40 de credite EMC pe an.(2) Programele de pregătire în rezidențiat și cele pentru obținerea de atestate de studii complementare nu se creditează, acestea constituind formare specializată, nu educație medicală continuă. De creditare beneficiază numai deținătorul unui astfel de certificat emis, după caz, de Ministerul Sănătății.(3) În cazul deținerii unui titlu de master și a unui atestat de studii complementare, echivalente ca pregătire și denumire prin aprobare MS (Managementul serviciilor de sănătate), se ia în considerare, la calculul punctajului profesional, numai un singur punctaj, respectiv cel mai mare.-------