PROCEDURA STANDARD din 18 ianuarie 2013de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă
EMITENT
  • COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 27 februarie 2013    Notă
    *) Aprobată prin DECIZIA nr. 1 din 18 ianuarie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 112 din 27 februarie 2013.
     +  Articolul 1Furnizorul de educație medicală continuă, denumit în continuare furnizor de EMC, este o instituție ori o organizație cu specific educațional medical ce asigură managementul formelor de educație medicală continuă.  +  Articolul 2Tipurile de furnizori de EMC acreditați de Colegiul Medicilor din România sunt:a) furnizorii de învățământ postuniversitar, reprezentați de instituții de învățământ superior medical, respectiv de universități sau facultăți de medicină legal acreditate;b) furnizorii de educație permanentă sau formare continuă, reprezentați de instituțiile de învățământ superior medical menționate la lit. a), de instituții cu rol de învățământ, de colegiile teritoriale, ce pot asigura managementul unui program de formare continuă medicală, precum și de alte organizații recunoscute de Colegiul Medicilor din România, în colaborare cu instituțiile de mai sus;c) furnizorii de EMC la distanță, reprezentați de instituțiile de învățământ superior medical menționate la lit. a) și de alte centre cu rol de formare la distanță, numai în colaborare cu o universitate sau facultate de medicină acreditată;d) furnizorii de manifestări științifice, reprezentați de colegiile medicilor, societățile și asociațiile medicale profesionale, instituțiile de învățământ superior medical menționate la lit. a), Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale, Academia de Științe Medicale, institutele de cercetări medicale, direcțiile/autoritățile de sănătate publică, precum și alți furnizori de EMC acreditați de Colegiul Medicilor din România;e) editurile de carte medicală recunoscute de Colegiul Medicilor din România.  +  Articolul 3În vederea acreditării de către Colegiul Medicilor din România ca furnizori de EMC, instituțiile sau organizațiile ce au prevăzut în statutul lor un astfel de rol trebuie să depună un dosar de acreditare care să cuprindă o cerere-tip, prevăzută în anexa nr. 4 la decizie, hotărârea judecătorească de înființare, actul constitutiv, statutul ori regulamentul de funcționare, dacă există, sau actul normativ prin care au fost înființate.  +  Articolul 4Toți furnizorii de EMC se reacreditează anual.  +  Articolul 5(1) Taxa pentru acreditare ca furnizor de EMC reprezintă echivalentul în lei, la cursul zilei plății, a 300 de euro, pentru acreditarea inițială, și a 100 de euro pentru reacreditarea anuală.(2) Pentru furnizorii de EMC care au filiale teritoriale și recunosc funcționarea teritorială autonomă a acestora se percepe o taxă suplimentară egală cu jumătate din valorile menționate la alin. (1), pentru fiecare filială acreditată.  +  Articolul 6Condițiile de acreditare ca furnizor de EMC sunt următoarele:a) să aibă statut de persoană juridică, cu excepția filialelor fără personalitate juridică, pentru care girează furnizorul de EMC de care depind;b) să fie o instituție sau organizație medicală cu rol, funcții și atribuții prevăzute în statut, fie de învățământ ori de educație permanentă în domeniul medical, pentru formele de educație medicală formală, fie profesional-științifice medicale, pentru formele de educație medicală informală;c) fac excepție de la prevederile lit. b) instituțiile universitare și de formare continuă nemedicale legal acreditate, editurile și organizațiile sau firmele ce acordă servicii educaționale tradiționale ori la distanță în folosul profesiei medicale;d) să aibă preocupări și să promoveze domenii medicale științific acceptate în lumea medicală modernă;e) să respecte regulile de activitate nonprofit și de neimplicare în promovarea de produse sau a intereselor unor sponsori;f) să demonstreze accesul la dotare tehnică pentru desfășurarea unor activități educaționale;g) să poată dovedi calificarea și competența profesională și educațională a prestatorilor de servicii de EMC, corespunzător formei de EMC pe care o organizează;h) pentru a fi acreditați, furnizorii de formare profesională continuă trebuie să se supună unui proces de autoevaluare anuală conform criteriilor Consiliul European de Acreditare a Educației Medicale Continue, care să conducă la stabilirea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea calității formării profesionale continue la nivelul furnizorului, în conformitate cu recomandările europene în domeniu;i) în vederea realizării obiectivului precizat la lit. h), Colegiul Medicilor din România va iniția vizite de evaluare și consiliere a furnizorilor de EMC.  +  Articolul 7Firmele producătoare de medicamente sau echipamente medicale nu pot fi organizatori în cadrul Programului național de EMC.  +  Articolul 8Furnizorii de EMC acreditați care nu respectă prevederile deciziei vor fi avertizați și informați în detaliu asupra neregulilor constatate, fiindu-le solicitată remedierea acestora, fără de care creditarea nu va fi posibilă. În cazul în care același furnizor, la o nouă solicitare, repetă aceleași nereguli sau săvârșește alte neconformități, i se poate retrage acreditarea ca furnizor de EMC, prin decizie a Consiliului național al Colegiului Medicilor din România.  +  Articolul 9Sunt scutite de plată taxelor prevăzute la art. 25 din anexa nr. 1 și la art. 5, asociațiile studențești, cele ale medicilor rezidenți legal înființate, precum și colegiile medicilor teritoriale.--------