HOTĂRÂRE nr. 960 din 18 noiembrie 1999privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 19 noiembrie 1999    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 16 iulie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se aprobă Regulamentul general de urbanism prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre."2. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(3) Fondurile necesare pentru elaborarea sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism se asigura din bugetele locale ale autorităţilor administrativ-teritoriale şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, pe bază de programe anuale. Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism se face conform Normelor metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre."3. După anexa nr. 1 se introduce anexa nr. 2 "Norme metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism".  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice şiamenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad Rosca  +  Anexă-------(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 525/1996)--------------------------------------------------NORMA 18/11/1999