INSTRUCȚIUNEA nr. 1 din 13 ianuarie 2012privind organismele de plasament colectiv monetare
EMITENT
  • COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2012    Notă
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 3 din 13 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2012.
     +  Articolul 1Prevederile prezentei instrucțiuni sunt aplicabile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)*) și altor organisme de plasament colectiv (AOPC) autorizate/înregistrate în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital și a reglementărilor emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) în aplicarea acesteia și care utilizează în denumirea lor sintagme de tipul fond monetar sau fond de piață monetară.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei instrucțiuni, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) Scadența medie ponderată (Weighted Average Maturity - WAM) reprezintă perioada medie de timp rămasă până la scadență a tuturor titlurilor de valoare din portofoliul fondului, ponderate pentru a reflecta deținerile relative în fiecare instrument, prezumându-se că scadența unui instrument cu rată flotantă/variabilă este perioada de timp rămasă până la următoarea revizuire a ratei dobânzii în funcție de rata dobânzii pe piața monetară și nu perioada de timp rămasă până la data la care principalul titlu de valoare trebuie rambursat;b) Durata de viață medie ponderată (Weighted Average Life - WAL) reprezintă media ponderată a duratei de viață reziduale (rămase până la scadență) aferentă fiecărui titlu de valoare din portofoliul fondului, însemnând perioada de timp rămasă până la momentul în care principalul este rambursat integral (exceptând dobânda și fără să fie discontat). Diferența față de modul de calcul al WAM (mai ales în cazul titlurilor de valoare cu dobândă flotantă/variabilă și instrumentelor financiare structurate) derivă din faptul că nu se iau în considerare momentele de revizuire a ratei dobânzii, ci data declarată a scadenței titlului de valoare. WAL este utilizată pentru limitarea riscului de lichiditate, precum și în scopul determinării riscului de credit, acesta fiind cu atât mai mare cu cât data de rambursare a principalului este amânată mai mult;c) Fonduri monetare pe termen scurt (FMTS)/Fonduri de piață monetară pe termen scurt (FPMTS) reprezintă organisme de plasament colectiv cărora le sunt caracteristice scadențe medii ponderate și durate de viață medii ponderate foarte scurte;d) Fonduri monetare (FM)/Fonduri de piață monetară (FPM) reprezintă organisme de plasament colectiv cărora le sunt caracteristice scadențe medii ponderate și durate de viață medii ponderate mai lungi.  +  Articolul 3(1) Organismele de plasament colectiv prevăzute la art. 1 trebuie să indice în prospectul de emisiune/documentul privind informațiile-cheie destinate investitorilor (KIID), dacă sunt fonduri monetare pe termen scurt sau fonduri monetare.(2) Un FM trebuie să furnizeze investitorilor informații corespunzătoare cu privire la profilul de risc și recompensă al fondului, astfel încât aceștia să fie în măsură să evalueze orice riscuri specifice legate de strategia de investiții a fondului.(3) Informațiile prevăzute la alin. (2) trebuie să explice implicațiile politicii de investiții în funcție de fiecare categorie de fond monetar. Trebuie luată în considerare, dacă este cazul, orice investiție în noi categorii de active, instrumente financiare sau strategii de investiții cu profiluri de risc și recompensă neobișnuite.  +  Articolul 4Un FMTS îndeplinește toate criteriile următoare:1. investește în instrumente de piață monetară care îndeplinesc criteriile pentru instrumentele de piață monetară prevăzute în Directiva 2009/65/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) sau în depozite constituite la instituțiile de credit. Menținerea lichidității și evaluarea activelor de către AOPC monetare trebuie să se realizeze similar OPCVM monetare.2. se asigură că instrumentele de piață monetară în care se investește sunt de înaltă calitate, astfel cum este aceasta determinată de societatea de administrare. Evaluarea calității instrumentelor de piață monetară de către SAI/OPC autoadministrat trebuie să se bazeze pe următorii factori, fără a se limita la aceștia:a) calitatea creditului instrumentului de piață monetară;b) natura clasei de active reprezentate de instrumentul de piață monetară;c) pentru instrumentele financiare structurate, riscul operațional și de contrapartidă inerent tranzacției financiare structurate;d) profilul de lichiditate.3. consideră, în sensul pct. 2 lit. a), că un instrument al pieței monetare are o calitate înaltă a creditului dacă i s-a acordat unul dintre cele mai înalte două ratinguri de credit pe termen scurt disponibile, de către fiecare agenție de rating de credit recunoscută care a acordat un rating instrumentului sau, dacă instrumentul nu are rating, este apreciat a avea o calitate echivalentă în temeiul procesului intern de rating al societății de administrare a investițiilor organismului de plasament colectiv (SAI/OPC) autoadministrate/autoadministrat.4. limitează investițiile în titluri de valoare la cele cu o scadență reziduală până la data răscumpărării declarate mai mică sau egală cu 397 de zile.5. furnizează zilnic valoarea activului net (net asset value, NAV) și un calcul al prețului acțiunilor/unităților sale și oferă zilnic posibilitatea subscrierii și răscumpărării de acțiuni/unități.6. se asigură că portofoliul său are o scadență medie ponderată (WAM) de cel mult 60 de zile.7. se asigură că portofoliul său are o durată de viață medie ponderată (WAL) de cel mult 120 de zile.8. la calcularea WAL pentru titluri de valoare, inclusiv instrumentele financiare structurate, baza de calcul a scadenței este scadența reziduală până la răscumpărarea legală a instrumentelor. Cu toate acestea, atunci când un instrument financiar încorporează o opțiune put, poate fi folosită data de exercitare a opțiunii în loc de scadența reziduală legală numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ și permanent, următoarele condiții:– opțiunea put poate fi exercitată la inițiativa societății de administrare la data de exercitare a acesteia;– prețul de exercitare a opțiunii put rămâne apropiat de valoarea preconizată a instrumentului la următoarea dată de exercitare; și– strategia de investiții a OPC presupune existența unei probabilități ridicate ca opțiunea să fie exercitată la următoarea dată de exercitare.9. la calcularea WAL și WAM ia în considerare impactul instrumentelor financiare derivate, al depozitelor și al tehnicilor de administrare eficientă a portofoliului.10. nu își asumă riscuri directe sau indirecte față de titluri de capital sau mărfuri, inclusiv prin instrumente derivate, care vor fi utilizate numai în conformitate cu strategia de investiții a fondului pe piața monetară. Instrumentele financiare derivate care generează risc de schimb valutar pot fi folosite numai în scopul acoperirii riscului (hedging). Investițiile în titluri de valoare în alte monede decât moneda în care sunt emise titlurile de participare ale OPC-ului respectiv sunt permise cu condiția ca riscul de schimb valutar să fie acoperit în totalitate.11. limitează investițiile în alte organisme de plasament colectiv, doar la cele care corespund definiției FMTS.  +  Articolul 5(1) Responsabilitatea evaluării calității unui instrument de piață monetară revine SAI/OPC autoadministrate/autoadministrat. În evaluarea sa, SAI/OPC autoadministrată/autoadministrat trebuie să ia în considerare o serie de factori, cum ar fi profilul de lichiditate și natura clasei de active din care face parte instrumentul.În cadrul procesului de evaluare, SAI/OPC autoadministrată/autoadministrat nu trebuie să pună accent nejustificat pe ratingul de credit al instrumentului.(2) Atunci când SAI/OPC autoadministrate investesc în instrumente financiare structurate, procesul de evaluare trebuie să includă o analiză a riscurilor specifice aferente acestor instrumente, inclusiv informații cu privire la activele-suport, entitățile implicate în vehiculul investițional și rolul lor, precum și cu privire la cadrul legal al funcționării acestuia. În evaluarea calității unui instrument al pieței monetare SAI/OPC autoadministrate vor lua în considerare raportul Organizației Internaționale a Reglementărilor de Valori Mobiliare (IOSCO) cu privire la "Bune practici în raport cu atribuțiile de due diligence ale administratorilor de investiții atunci când investesc în instrumente financiare structurate", publicat în iulie 2009.(3) În ceea ce privește ratingul de credit atribuit instrumentelor pieței monetare, prin cele mai înalte două ratinguri de credit pe termen scurt disponibile, se înțeleg cele mai înalte două poziții cuprinse în scara de rating.(4) Calitatea creditului instrumentelor pieței monetare se monitorizează în mod continuu și nu doar la momentul cumpărării. În cazul în care ratingul unui instrument al pieței monetare scade la un moment dat sub nivelul avut în vedere la momentul achiziționării, SAI/OPC autoadministrată/autoadministrat trebuie să ia măsuri de corectare în vederea protejării interesului deținătorilor de unități de fond.(5) În cazul unui titlu de valoare căruia nu i-a fost acordat un rating de credit, evaluarea calității sale de credit se realizează în conformitate cu prevederile actului normativ de implementare în legislația națională a directivelor OPCVM (2009/65/EC , 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului și conținutul acordului dintre depozitar și societatea de administrare, 2010/44/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la fuziunile fondurilor, structurile de tip "master-feeder" și procedura de notificare).(6) Atunci când un FMTS investește în titluri de valoare, inclusiv în instrumente financiare structurate, scadența reziduală efectivă până la data răscumpărării finale trebuie să fie mai mică sau egală cu 397 de zile. De exemplu, un titlu de valoare securitizat (Asset Backed Security) cu o scadență reziduală până la răscumpărarea finală de 5 ani, dar cu o scadență așteptată (bazată pe presupuneri privind evoluția/performanța titlului respectiv) de 8 luni nu este un activ eligibil pentru FMTS, deoarece scadența reziduală până la răscumpărarea legală depășește limita de 397 de zile.  +  Articolul 6(1) Un FM trebuie să îndeplinească criteriile menționate la art. 4 pct. 1-3, 5 și 8-10.(2) Suplimentar față de criteriile indicate la alin. (1), un FM:a) poate, prin excepție de la cerința de la art. 4 pct. 3, să dețină emisiuni suverane a căror calitate a fost încadrată de către agențiile de rating cel puțin în categoria investiții (cel puțin rating BBB - acordat de S amp;P și Fitch și Ba3 acordat de Moody's). Emisiuni suverane sunt considerate instrumentele pieței monetare emise ori garantate de o autoritate centrală, regională sau locală ori de banca centrală a unui stat membru, de Banca Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții.b) trebuie să își limiteze investițiile în titluri de valoare cu o scadență reziduală până la data răscumpărării legale mai mică sau egală cu 2 ani, cu condiția ca perioada de timp rămasă până la data revizuirii următoare a ratei dobânzii să fie mai mică sau egală cu 397 de zile. Rata dobânzii/Cuponul titlurilor de valoare cu rată flotantă/variabilă trebuie revizuită în funcție de o rată sau un indice al pieței monetare;c) trebuie să se asigure că portofoliul său are o scadență medie ponderată (WAM) de cel mult 6 luni;d) trebuie să se asigure că portofoliul său are o durată de viață medie ponderată (WAL) de cel mult 12 luni;e) trebuie să își limiteze investițiile în alte OPC la acelea care intră în categoria FMTS sau FM.  +  Articolul 7(1) OPC care intenționează să funcționeze ca FM conform prezentei instrucțiuni vor reflecta acest lucru în documentele lor de constituire.(2) OPC autorizate/avizate de CNVM anterior intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni și care intenționează să funcționeze în continuare sub titulatura de FM trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 4-6 în legătură cu orice noi investiții realizate ulterior acestei date. În ceea ce privește investițiile efectuate înainte de data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni, acestea beneficiază de o perioadă de tranziție până la data de 30 iunie 2012 pentru a se conforma prevederilor art. 4 și 5 (în cazul FMTS) sau ale art. 6 (în cazul FM).(3) OPC care intenționează să nu mai utilizeze în denumirea lor termenii monetar sau de piață monetară vor supune autorizării/avizării CNVM, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni, modificarea documentelor respectivelor OPC ca urmare a schimbării denumirii.  +  Articolul 8Prezenta instrucțiune intră în vigoare la data publicării acesteia și a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).*Prevederile prezentei instrucțiuni transpun prevederile Ghidului CESR/10-049 privind utilizarea în Uniunea Europeană a unei definiții comune a fondurilor de investiții monetare, publicat de către Comitetul European al Reglementatorilor de Valori Mobiliare (CESR) în data de 19 mai 2010.----------