ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 8 decembrie 2017  Având în vedere faptul că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,ținând cont de faptul că autoritățile/instituțiile publice centrale au identificat o serie de neclarități în aplicarea prevederilor acestui act normativ,luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgență a unui act normativ care să elimine unele disfuncționalități apărute în aplicarea prevederilor acestei legi,având în vedere problematica apărută în implementarea și derularea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, respectiv condiția de eligibilitate a cheltuielilor de personal,ținând seama că se impune clarificarea situației personalului care gestionează fonduri comunitare în situația revenirii la salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare avute anterior desfășurării activității în acest domeniu, având în vedere necesitatea clarificării unor prevederi ale legii-cadru referitor la acordarea majorării de 25% atât a indemnizațiilor lunare ale președinților, cât și ale vicepreședinților consiliilor județene, respectiv ale primarilor și viceprimarilor unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,având în vedere dificultatea de încadrare a personalului didactic fără studii de specialitate pe funcții similare, motivat de faptul că acestei categorii de personal i se întrerupe contractul individual de muncă la sfârșitul fiecărui an școlar,ținând cont că este necesară introducerea unei prevederi legale privind modalitatea de aplicare a sistemului de plată cu ora sau prin cumul pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar, așa cum prevede Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere că pentru medici și asistenții medicali majorarea salariilor de bază potrivit anexei la legea-cadru se va face începând cu luna martie 2018, iar condiția de încadrare a sporurilor în limita de 30% trebuie respectată și anterior acestei date, situație care conduce la diminuarea salariilor pentru personalul din unitățile sanitare în perioada 1 ianuarie - 1 martie 2018,având în vedere necesitatea clarificării unor prevederi ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice referitor la definirea sintagmei „autoritate/instituție publică“,având în vedere aspectele sus-menționate, precum și multitudinea de solicitări și propuneri din partea reprezentanților instituțiilor și autorităților publice și ai federațiilor sindicale de modificare și completare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017,având în vedere că în anul 2018 drepturile salariale vor fi stabilite având la bază drepturile salariale aferente lunii decembrie 2017 și ținând seama că neefectuarea corecțiilor sus-menționate ar conduce la stabilirea unor drepturi salariale mai mici pentru anumite categorii de personal bugetar,se impune adoptarea de urgență a prezentului act normativ pentru a stabili salariile personalului bugetar în perioada de aplicare etapizată a Legii-cadru nr. 153/2017, respectiv de la 1 ianuarie 2018, în vederea rezolvării aspectelor prezentate mai sus.În considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLegea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Pentru acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.2. La articolul 16, alineatele (1), (2) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect.(2) Indemnizațiile lunare ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene și primarilor și viceprimarilor unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%.……………………….................................……………………(10) Prin excepție de la prevederilor alin. (1), în cadrul instituțiilor și/sau autorităților publice poate fi încadrat personal cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, prin act administrativ al conducătorului instituției.3. La articolul 16, după alineatul (10) se introduc 6 noi alineate, alineatele (10^1)-(10^6), cu următorul cuprins:(10^1) Angajarea personalului prevăzut la alin. (10) se face cu scopul de a desfășura exclusiv activități în cadrul proiectelor finanțate în condițiile alin. (1), conform prevederilor contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat de către instituția beneficiară cu autoritatea finanțatoare și în limita sumelor alocate.(10^2) Personalului prevăzut la alin. (10) i se aplică tarifele orare prevăzute de cererile de finanțare și Ghidul solicitantului - condiții generale și specifice aplicabile, cu aprobarea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect/unitatea de implementare a proiectului.(10^3) Cheltuielile cu salariile personalului care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată, se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanțat proiectul, în limita bugetului aprobat.(10^4) Conducătorul instituției/autorității publice care încadrează personal cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei, asigură respectarea condițiilor legale privind numărul maxim de ore lucrate și cumulul de funcții.(10^5) Condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei potrivit alin. (10) și criteriile pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile se realizează pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Fondurilor Europene, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(10^6) Pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată potrivit alin. (10), ocuparea posturilor se face în baza unei proceduri interne de recrutare și selecție, aprobată prin decizie a ordonatorului principal de credite, care să respecte cel puțin principiile transparenței, tratamentului egal și nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice. (la 31-03-2018, Punctul 3. din ARTICOL UNIC a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 4. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Drepturi salariale pentru gestionarea de proiecte finanțate din fonduri europene(1) Personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul din structurile cu rol de organisme intermediare pentru programele operaționale, pe durata desfășurării activității în acest domeniu, în loc de majorarea de până la 25 de clase de salarizare, respectiv de majorarea salariilor de bază cu până la 75%, beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare cu până la 35%.(2) Personalul din cadrul Direcției pentru Coordonarea Agențiilor de Plăți, prevăzut la art. 11 alin. (1), personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare, precum și personalul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare, pe durata desfășurării activității în acest domeniu, în loc de majorarea de până la 25 de clase de salarizare, respectiv de majorarea salariilor de bază cu până la 75%, beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare cu până la 35%, în limita alocării bugetare.(3) Majorarea prevăzută la alin. (1) și (2) se acordă în baza criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului inițiată de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.(4) Personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice, cu excepția personalului prevăzut la alin. (1), beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 25%, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.(5) Majorarea salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare cu până la 35% prevăzută la alin. (1) și (2) se acordă numai în perioada cât persoana își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2).5. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.6. La articolul 18, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Pentru personalul din sistemul sanitar care a beneficiat în anul 2017 de tichete de masă, indemnizația de hrană se acordă începând cu 1 ianuarie 2018, în cuantumul lunar stabilit la alin. (1).(6) Indemnizația de hrană acordată potrivit alin. (5) nu va fi inclusă în anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri prevăzută la art. 25 alin. (2).6^1. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins: Sporul pentru persoanele cu handicap  +  Articolul 22(1) Pentru activitatea desfășurată de nevăzătorii cu handicap grav și accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare.(2) Celelalte categorii de persoane cu handicap grav și accentuat care vor beneficia de acest spor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului emisă până la data de 1 septembrie 2018. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 7. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru instituțiile din sistemul sanitar și de asistență socială și cele din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă și a indemnizațiilor lunare, după caz.8. La articolul 25, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Prevederile alin. (2) și (3), pentru instituțiile din sistemul sanitar, se aplică începând cu data de 1 martie 20189. La articolul 26, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Premiile de excelență individuale lunare nu pot depăși, lunar, două salarii de bază minim brute pe țară garantate în plată și se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate în buget cu această destinație, în condițiile legii, avându-se în vedere elementele prevăzute la alin. (2), cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizații sindicale.10. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) În cazuri excepționale, posturile vacante și temporar vacante aferente funcțiilor didactice, funcțiilor de specialitate medico-sanitară și asistență socială și funcțiilor de specialitate artistică pot fi ocupate și prin cumul de funcții de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcții și a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, în condițiile prevăzute la alin. (2).(2) Posturile vacante și temporar vacante aferente funcțiilor didactice, funcțiilor de specialitate medico-sanitară și asistență socială și funcțiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul și de către persoane din aceeași unitate și numai în condițiile în care programul funcției cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcției de bază. (la 31-03-2018, Punctul 10. din ARTICOL UNIC a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 10^1. La articolul 33, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins: (1^1) Autoritățile și instituțiile publice care au calitatea de angajatori pentru categoriile de personal enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor transmite Ministerului Muncii și Justiției Sociale datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) în format electronic, în perioada 1-30 octombrie a fiecărui an.(1^2) Metodologia de transmitere a datelor potrivit alin. (1^1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 10^2. La articolul 38 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) prin excepție de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile de medici, de asistenți medicali și ambulanțieri/șoferi autosanitară prevăzute în anexa nr. II cap. I se majorează la nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022; (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 11. La articolul 38 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) prin excepție de la lit. a), începând cu data de 1 martie 2018, pentru personalul prevăzut în anexa nr. II, cuantumul sporurilor pentru condiții de muncă se determină conform Regulamentului-cadru de acordare a sporurilor, elaborat de Ministerul Sănătății și aprobat prin hotărâre a Guvernului până la data de 1 martie 2018, fără a depăși limita prevăzută la art. 25.11^1. La articolul 38 alineatul (3), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) prin excepție de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul care ocupă funcții didactice din unitățile de învățământ preuniversitar și universitar de stat, precum și personalul din cadrul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, se majorează cu 20% față de nivelul acordat pentru luna februarie 2018, cu respectarea prevederilor alin. (6); (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 11^2. La articolul 38 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins: d^1) prin excepție de la lit. a), începând cu 1 aprilie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile prevăzute la anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. I lit. b) se stabilesc la nivelul salariilor de bază prevăzute de prezenta lege pentru anul 2022; (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 12. La articolul 38 alineatul (3), după litera g) se introduc două litere noi, literele h) și i), cu următorul cuprins:h) începând cu luna martie 2018 până la 31 decembrie 2018, drepturile salariale aferente activității prestate în linia de gardă, sporul pentru activitatea prestată în ture, sporul acordat pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează, sporul pentru munca prestată în timpul nopții vor fi determinate conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018;i) prin excepție de la lit. a), pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017, potrivit prevederilor art. 60, pct. 1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 28,5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții.12^1. La articolul 38 alineatul (3), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins: j) prin excepție de la lit. a), cuantumul sporului prevăzut la art. 22 alin. (1) se acordă începând cu drepturile aferente lunii martie, fără a se depăși limita prevăzută la art. 25. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 13. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39Aplicarea tranzitorie(1) Până la aplicarea integrală a prevederilor prezentei legi, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare din cadrul instituției/autorității publice în care acesta este numit/încadrat sau din instituțiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcție similară în plată.(2) În situația în care prin aplicarea alin. (1) nu există funcție similară în plată, nivelul salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, se stabilește prin înmulțirea coeficientului prevăzut în anexe cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, la care se aplică, după caz, prevederile art. 10 privind gradația corespunzătoare vechimii în muncă.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin instituție sau autoritate publică se înțelege acea instituție sau autoritate publică cu personalitate juridică care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri și cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducătorul acesteia are calitatea de ordonator de credite.(4) În aplicarea prevederilor alin. (1), în cazul instituțiilor sau autorităților publice aflate în subordinea aceluiași ordonator de credite, având același scop, îndeplinind aceleași funcții și atribuții, aflate la același nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul salariului de bază/indemnizației de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituții sau autorități publice subordonate.(5) Sporul pentru titlul științific de doctor, acordat ca sumă compensatorie sau ca spor la salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, după caz, de la data aplicării prevederilor prezentei legi nu se mai acordă, personalul care deține titlul științific de doctor, indiferent de data obținerii acestuia, beneficiind de prevederile art. 14.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), pentru personalul didactic din sistemul național de învățământ salarizarea se stabilește în raport cu nivelul utilizat la data de 30 iunie 2017 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 38 alin. (3) și (4).14. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40Indemnizațiile consilierilor locali și consilierilor județeniPrin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară a primarului, președintelui consiliului județean sau primarului general al municipiului București, după caz, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2).15. La articolul 44 alineatul (1), punctul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:30. Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;15^1. La anexa nr. I, capitolul I, litera A, punctul 2, numerele curente 1, 2 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  «1.Inspector școlar general*)S837592833,353,71
  2.Inspector școlar general adjunct*)S787186783,153,47
  …..........................................................................................................................................................................................……
  4.Inspector școlar de specialitate, inspector școlar*)S725078712,903,15»
  (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  15^2. La anexa nr. I, capitolul I, litera B, articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Pentru personalul didactic și nedidactic din instituțiile de învățământ superior, consiliile de administrație pot stabili salarii diferențiate, cu o creștere de până la 30% a salariului de bază deținut, în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 16. La anexa nr. I, capitolul I, litera B, articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar, poate fi salarizat și prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale.16^1. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.1, numărul curent 7 din tabel se abrogă. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 16^2. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.1, textul de la notă se modifică și va avea următorul cuprins: NOTĂ:1. Salariul de bază al managerului de spital cu peste 400 de paturi și al managerului general va fi cel puțin egal cu salariul de bază al directorului medical majorat cu 10%.2. Salariul de bază al managerului de spital cu până la 400 de paturi va fi cel puțin egal cu salariul de bază al directorului medical majorat cu 5%.3. Nivelul de salarizare al funcției de manager de spital cu până la 400 de paturi, gradul II, se utilizează și pentru funcția de director general al Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.4. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 16^3. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.4, după numărul curent 2 din tabel se introduce numărul curent 2^1, cu următorul cuprins:
  «2^1.Director de îngrijiri7,5»
  (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  16^4. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.4, numărul curent 4 din tabel se modifică și va avea următorul cuprins:
  «4.Medic șef secție, șef laborator, coordonator și altele similare
  (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  16^5. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.4, după numărul curent 4 din tabel se introduce numărul curent 4^1, cu următorul cuprins:
  «4^1.Farmacist (biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, șef laborator și altele similare7,5»
  (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  16^6. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.4, numărul curent 6 din tabel se modifică și va avea următorul cuprins:
  «6.Farmacist șef serviciu, farmacist șef punct de lucru (oficină)7,5
  (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  17. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera a), subpunctul a.1, nr. crt. 35-37, 39, 42, 45, 48 și 51 din tabel se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorUnități clinice
  Salariul de bază - lei Gradația 0 Anul 2022Coeficient
  „35Asistent medical, principal*2)PL39101,57
  36Asistent medical*2)PL38601,54
  37Asistent medical, debutant*2)PL37501,50
  …...................................................................................................................................................................................................
  39Asistent medical*2) M37501,50
  …...................................................................................................................................................................................................
  42Tehnician dentar*3)M37501,50
  …...................................................................................................................................................................................................
  45Soră medicală*4)M37001,48
  …...................................................................................................................................................................................................
  48AutopsierM37001,48
  …...................................................................................................................................................................................................
  51Statistician medical, registrator medicalM37001,48“
  18. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera a), subpunctul a.3, nr. crt. 10 din tabel se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Salariu de bază - leiGradația 0 Anul 2022Coeficient
  „10Medic dentistS65092,60“
  18^1. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera c), subpunctul c.1, numărul curent 4 din tabel se abrogă. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 19. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera c), titlul subpunctului c.3 și partea introductivă a tabelului se modifică și vor avea următorul cuprins:c.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorServicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Salariul de bază - leiGradația 0Anul 2022Coeficient
  (la 31-03-2018, Punctul 19. din ARTICOL UNIC a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  19^1. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera c), subpunctul c.4, numărul curent 4 din tabel se abrogă. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 19^2. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera c), subpunctul c.4, nota de subsol *2) se modifică și va avea următorul cuprins:*2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, instructor de ergoterapie, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 19^3. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, punctul 2 de la notă se modifică și va avea următorul cuprins:2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unitățile clinice, din institutele și centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a.1 nr. crt. 1-13, 16 și 17, 19-21 și lit. b.1 nr. crt. 1, 2, 5, 11. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 19^4. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, după punctul 5 de la notă se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. Persoanele care ocupă funcția de psiholog în unitățile sanitare, unitățile de asistență medico-socială și unitățile de asistență socială și care dețin specializarea psihologie clinică beneficiază de majorarea salariului de bază cu 10%. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 19^5. La anexa nr. II, capitolul I, titlul punctului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Instituții și unități de asistență socială/servicii sociale cu sau fără cazare (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 19^6. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 3, titlul literei a) de la subpunctul 3.1 și numerele curente 2 și 3 din tabel se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorSalariile de bază - lei -Coeficient
  Anul 2022
  Grad IGrad IIGrad IGrad II
  «a) Instituții și unități de asistență socială/centre cu personalitate juridică
  .............................................................................................................................................................................................
  2.Contabil-șefS541767502,172,70
  ..............................................................................................................................................................................................
  3.Șef centruS531567502,132,70»
  (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  19^7. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 3, titlurile subpunctelor 3.2 și 3.3 se modifică și vor avea următorul cuprins:3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din instituțiile și unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică..............................................................................................3.3. Salarii de bază pentru personalul de îngrijire și asistență din instituțiile și unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 20. La anexa nr. II, capitolul II, la articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Gărzile efectuate de medici în afara programului normal de lucru de la funcția de bază până la limita a 48 de ore pe săptămână reprezintă gărzi obligatorii și se salarizează potrivit art. 3.21. La anexa nr. II, capitolul II, la articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Contravaloarea gărzilor efectuate în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, cu excepția sporului prevăzut la art. 3 alin. (2) și (3), face parte din suma salariilor de bază.21^1. La anexa nr. III, capitolul III, punctul II, litera a), numărul curent 1 din tabel se modifică și va avea următorul cuprins:
  «1.Manager (director general/director) S656383012,633,33
  (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  22. La anexa nr. V, capitolul II, numerele curente 5-9 și 11-14 din tabel se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorVechimea în funcțieSalariul de bază - lei -Coeficient
  Anul 2022
  ….................................................................................................................................................……….............................
  «5.Prim-grefier, grefier șef secție, grefier-șef, grefier arhivar șef, grefier șef cabinetM75463,02
  6.Grefier șef serviciuM70192,81
  7.Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, specialist IT, specialist criminalist gradul ISPeste 20 ani54172,17
  S15-20 ani53152,13
  S10-15 ani52122,08
  S5-10 ani51102,04
  SBaza 6 luni - 5 ani50082,00
  8.Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, specialist IT, specialist criminalist gradul IISPeste 20 ani53152,13
  S15-20 ani52122,08
  S10-15 ani51102,04
  S5-10 ani50082,00
  SBaza 6 luni - 5 ani49051,96
  9.Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, specialist IT, specialist criminalist debutantSBaza 0-6 luni39501,58
  ….................................................................................................................................................……….............................
  11.Grefier, grefier statistician, grefier documentarist , grefier arhivar, grefier registrator, treapta IIMPeste 20 ani51102,04
  M15-20 ani50082,00
  M10-15 ani49051,96
  M5-10 ani48191,93
  MBaza 6 luni - 5 ani45611,82
  12.Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, debutantMBaza 0-6 luni37501,50
  13.Tehnician criminalist din cadrul parchetelorMPeste 20 ani52122,08
  M15-20 ani51102,04
  M10-15 ani50082,00
  M5-10 ani49051,96
  MBaza 1-5 ani48191,93
  14.Tehnician criminalist debutantMBaza 0-1 ani37501,50
  (la 31-03-2018, Punctul 22. din ARTICOL UNIC a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  23. La anexa nr. V, capitolul III, nr. crt. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorVechimea în funcțieSalariul de bază - lei Gradația 0 Coeficient
  Anul 2022
  „1Agent procedural, șoferMPeste 20 de ani38501,54
  M15-20 ani38251,53
  M10-15 ani37901,52
  M5-10 ani37701,51
  MBaza 0-5 ani37501,50“
  23^1. La anexa nr. V, capitolul V, numerele curente 4-7 din tabel se modifică și vor avea următorul cuprins:
   .........................................................................................................................................................................................
  4.Expert criminalist, gradul I (10 ani vechime în specialitate)SPeste 20 ani87003,48
  S15-20 ani81763,27
  S10-15 ani74432,98
  S5-10 ani71292,85
  SBaza 1-5 ani69202,77
  5.Expert criminalist, gradul II (7 ani vechime în specialitate)SPeste 20 ani77613,10
  S15-20 ani70652,83
  S10-15 ani67672,71
  S5-10 ani65682,63
  SBaza 1-5 ani62702,51
  6.Expert criminalist, gradul III (4 ani vechime în specialitate)SPeste 20 ani70002,80
  S15-20 ani67052,68
  S10-15 ani65082,60
  S5-10 ani62132,49
  SBaza 1-5 ani56292,25
  7.Expert criminalist, gradul IV (1 an vechime în specialitate)SPeste 20 ani59752,39
  S15-20 ani57042,28
  S10-15 ani55902,24
  S5-10 ani50632,03
  SBaza 1-5 ani47971,92
  (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  23^2. La anexa nr. V, capitolul VIII, articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Funcția similară în plată pentru magistrații-asistenți, precum și pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul Curții Constituționale se determină potrivit art. 2 alin. (8) și art. 4 din Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale, prin raportare la funcțiile corespunzătoare de la Înalta Curte de Casație și Justiție sau Curtea Constituțională, după caz. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 23^3. La anexa nr. VI, capitolul II, articolul 14, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Compensația prevăzută la alin. (1) se acordă și personalului din structurile din domeniile informații pentru apărare, cercetare sau operații speciale ale Ministerului Apărării Naționale, precum și celui din structurile din domeniul informații pentru realizarea securității naționale din Ministerul Afacerilor Interne.(3) Personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil care desfășoară activități privind prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului propriu beneficiază de majorarea soldei de funcție/salariului de funcție/salariului de bază cu 12,5%. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 23^4. La anexa nr. VI, capitolul II, alineatul (4) al articolului 14 se abrogă. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 23^5. La anexa nr. VI, capitolul II, articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) De indemnizația prevăzută la art. 25 beneficiază și membrii grupelor de intervenție, precum și cei care sunt desemnați să își desfășoare activitatea în cadrul grupelor de intervenție la unitățile unde funcțiile prevăzute în statele de organizare nu sunt încadrate.(2) În cazul misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice, precum și de combatere a infracționalității în zona de responsabilitate teritorială, membrii grupelor de intervenție, precum și cei care sunt desemnați să își desfășoare activitatea în cadrul grupelor de intervenție la unitățile unde funcțiile prevăzute în statele de organizare nu sunt încadrate beneficiază de o indemnizație de 10% din solda de funcție. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 23^6. La anexa nr. VI, capitolul II, articolul 65, partea introductivă a alineatului (1) și alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 65(1) Personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, detașați în afara instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională din care provin sau în regii autonome ori în companii naționale aflate în subordinea/coordonarea acestora beneficiază de următoarele drepturi salariale:..................................................................................................(4) În situația în care drepturile salariale lunare prevăzute la alin. (1) sunt mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca militari, polițiști sau funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare încadrați în instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, din care provin, pe funcții stabilite potrivit alin. (5), cei în cauză pot opta pentru soldele lunare, respectiv salariile lunare, corespunzătoare acestor funcții. În acest caz, diferența până la nivelul soldelor lunare, respectiv salariilor lunare cuvenite în calitate de personal militar, polițist sau funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare se acordă de către instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională de unde personalul a fost detașat.(5) Pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare detașați în afara instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională din care provin se prevăd funcții în statele de organizare „Anexa M“, în condițiile reglementărilor în vigoare. Pentru alte cazuri în care personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare sunt detașați în afara instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională din care provin, asimilarea funcțiilor îndeplinite, precum și a soldelor de funcție/salariilor de funcție se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite, cu avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 23^7. La anexa nr. VI, capitolul II, articolul 66, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 66(1) Personalul detașat între instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, cu excepția celui încadrat pe funcțiile prevăzute în statele de organizare „Anexa M“, este salarizat în conformitate cu reglementările aplicabile categoriei de personal din care face parte, potrivit funcției îndeplinite în instituția unde acesta este detașat. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 23^8. La anexa nr. VI, capitolul II, articolul 93 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 93Drepturile specifice prevăzute la art. 20, 32, 33, 34 și art. 45 alin. (2)-(5) din prezenta anexă nu se iau în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzute la art. 25 alin. (2) din prezenta lege. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 23^9. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, nota de la litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:NOTĂ:1. Salariul de bază de la nr. crt. 1 se aplică și funcției de secretar general al Curții Constituționale.2. Salariul de bază de la nr. crt. 3 se aplică și funcției de reprezentant permanent al Camerei Deputaților/Senatului pe lângă Parlamentul European.3. Salariile de bază cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 23^10. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, litera e), după tabel se introduce o notă de subsol cu următorul cuprins:NOTĂ:1. Nivelul de salarizare al funcțiilor de la nr. crt. 1-7 se utilizează și pentru funcțiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului și Administrației Prezidențiale.2. Echivalarea salarială a funcțiilor potrivit pct. 1, din cadrul Secretariatului General al Guvernului și Administrației Prezidențiale, se face prin act administrativ al ordonatorului principal de credite. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 23^11. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, tabelul de la litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
  «Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -Gradația 0Coeficient
  Anul 2022
  1.Manager public, grad profesional superior S87503,50
  2.grad profesional principalS80003,20
  3.grad profesional asistent S75003,00»
  (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  23^12. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, nota de subsol *) se modifică și va avea următorul cuprins:*) Funcții publice de stat, stabilite și avizate potrivit legii în cadrul aparatului Administrației Prezidențiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Avocatului Poporului, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Consiliului Concurenței, al Curții de Conturi, al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, al Consiliului Național al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naționale de Pensii Publice, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, al Inspecției Muncii, al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și structurilor subordonate, al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului și structurilor subordonate, al Autorității pentru Reformă Feroviară, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților subordonate, al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, organismele intermediare pentru programe operaționale, precum și pentru funcțiile publice corespunzătoare înalților funcționari publici din cadrul instituției prefectului. (la 13-04-2018, sintagma: al Agenției Naționale pentru Reformă Fiscală și a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 13 aprilie 2018 ) (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 23^13. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, punctul 1 de la notă se modifică și va avea următorul cuprins:1. Pentru personalul de specialitate din cadrul Administrației Prezidențiale și al Secretariatului General al Guvernului, care desfășoară activități de reprezentare a interesului instituțiilor statului în relația cu terții, se acordă o majorare de 15% a salariului de bază. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 23^14. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, punctul 3 de la notă se modifică și va avea următorul cuprins:3. Funcționarii publici din cadrul aparatului Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației Naționale, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și din instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, funcționarii publici din cadrul aparatului Administrației Prezidențiale, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor și Pădurilor și Ministerului Justiției, precum și funcționarii publici parlamentari din serviciile Parlamentului, cu excepția celor prevăzuți la pct. 1 și 2, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 23^15. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, după punctul 5 de la notă se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:6. Salariile de bază prevăzute la lit. c), majorate conform pct. 3, se aplică și funcțiilor de conducere din cadrul Secretariatului general al Curții Constituționale. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 23^16. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul II, tabelul de la lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  «Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorFuncții publice teritoriale**)
  Salariul de bază - leiCoeficient
  Anul 2022
  Grad IGrad IIGrad IGrad II
  1.Director general, comisar general prim-adjunctS837592833,353,71
  2.Director general adjunct, inspector de stat șef adjunct, inspector general de stat adjunct, comisar general adjunctS787186783,153,47
  3.Director, șef compartiment, inspector-șef, comisar șef divizie, comisar șef secție, director executivS787186783,153,47
  4.Director adjunct, contabil-șef, inginer-șef, inspector-șef adjunct, șef sector, comisar-șef adjunct, comisar-șef secție divizie, director executiv adjunct, comisar șef secție adjunctS756883753,033,35
  5.Șef serviciu, comisar șef divizie secțieS716478712,873,15
  6.Șef birou, șef oficiuS686175682,743,03»
  (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  23^17. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul II, punctul 2 de la notă se modifică și va avea următorul cuprins:2. Funcționarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației Naționale și Ministerului Muncii și Justiției Sociale beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 23^18. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul III, textul de la notă se modifică și va avea următorul cuprins:Salariul de bază individual al administratorului public se stabilește de către primar, președintele consiliului județean sau primarul general al municipiului București, în condițiile legii, în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unității administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizația viceprimarului, a vicepreședintelui consiliului județean sau a viceprimarului municipiului București, după caz, care cuprinde și majorarea prevăzută la art. 16 alin. (2). (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 23^19. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 1, litera a), numărul curent 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorAdministrația publică centrală de specialitate *)
  Salariul de bază - lei -Coeficient
  Anul 2022
  Grad IGrad IIGrad IGrad II
  «3Șef departamentS9476110553,794,42»
  (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  23^20. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 2, subpunctul 2.4, litera b), punctele 1 și 2 de la notă se modifică și vor avea următorul cuprins:1. Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.2. Personalul prevăzut la lit. a) și b) beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 23^21. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 2, subpunctul 2.8, după punctul 1 de la notă se introduc două noi puncte, punctele 1^1 și 1^2, cu următorul cuprins:1^1. Nivelul de salarizare al funcțiilor de la nr. crt. 2-8 se utilizează și pentru funcțiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului și Administrației Prezidențiale.1^2. Echivalarea salarială a funcțiilor potrivit pct. 1, din cadrul Secretariatului General al Guvernului și Administrației Prezidențiale, se face prin act administrativ al ordonatorului principal de credite. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 23^22. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 1 de la notă se modifică și va avea următorul cuprins:1. Pentru personalul de specialitate din cadrul Administrației Prezidențiale și al Secretariatului General al Guvernului, care desfășoară activități de reprezentare a interesului instituțiilor statului în relația cu terții, se acordă o majorare de 15% a salariului de bază. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 24. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 3 de la notă se modifică și va avea următorul cuprins:3. Personalul contractual din cadrul aparatului Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Sănătății, Ministerul Educației Naționale, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și din instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, din cadrul aparatului Administrației Prezidențiale, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor și Pădurilor și Ministerului Justiției, precum și din serviciile Parlamentului, cu excepția celui prevăzut la pct. 1 și 2, precum și cu excepția personalului prevăzut la cap. II lit. A pct. I subpct. 2.4 din prezenta anexă, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%. (la 31-03-2018, Punctul 24. din ARTICOL UNIC a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 24^1. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul II, punctul 1, după punctul 3 de la notă se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. Personalul de specialitate din cadrul Curții de Conturi beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 24^2. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul II, punctul 2, litera b), numărul curent 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  «1.Inspector de concurență superiorS79003,16»
  (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  24^3. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul II, punctul 2, după punctul 4 al notei se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:5. Personalul Consiliului Concurenței beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 10%. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 24^4. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul II, punctul 3, după punctul 4 de la notă se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:5. Personalul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 10%. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 24^5. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul II, punctul 4, litera b), textul de la notă se modifică și va avea următorul cuprins:NOTĂ:1. Salariile de bază sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege. 2. Personalul Agenției Naționale pentru Integritate beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 24^6. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul III, tabelul de la litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  «Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorServicii deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi*)
  Salariul de bază - leiCoeficient
  Anul 2022
  Grad IGrad IIGrad IGrad II
  1.Director generalS837592833,353,71
  2.Director general adjunctS787186783,153,47
  3.Director, inspector-șef, șef sector, șef compartimentS787186783,153,47
  4.Director adjunct, inspector-șef adjunct, contabil-șef, inginer-șefS756880723,023,23
  5.Șef serviciu, șef secțieS686175682,743,03
  6.Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiuS630066602,522,66»
  (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  24^7. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul III, nota 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Personalul contractual din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Sănătății și Ministerului Educației Naționale beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%. (la 31-03-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 25. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera B, punctul I, litera a), numerele curente 5 și 6 din tabel se modifică și vor avea următorul cuprins:
  «5.Șef serviciu, șef secție, șef filială, șef corp control comercial I, redactor-șef adjunct, președinte federație, șef centruS521265502,082,62
  6.Șef birou, șef atelier, șef stație, șef sector, șef oficiu, șef laborator, șef fermă, șef bază experimentală, șef corp control comercial II, secretar general federațieS511057302,042,29
  (la 31-03-2018, Punctul 25. din ARTICOL UNIC a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  26. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera C, litera b), nr. crt. 12 din tabel se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Funcții de execuție pe trepte profesionaleNivelul studiilorSalariul de bază - lei Gradația 0 Coeficient
  An 2022
  „12Muncitor calificat, IM;G38501,54
  Muncitor calificat, IIM;G37501,50
  Muncitor calificat, IIIM;G36101,44
  Muncitor calificat, IVM;G35501,42“
  27. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera J, la articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Salariile de bază pentru funcțiile de specialitate, specifice activității de control audit: auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, consilier al președintelui și vicepreședinților Curții de Conturi și Autorității de Audit, respectiv al consilierilor de conturi sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. II, lit. A, pct. II, pct. 1 lit. b)28. La anexa nr. IX, litera B, titlul „Curtea de Conturi“ și numărul curent 14 se modifică și vor avea următorul cuprins:Curtea de Conturi*)
  14.Președinte11,50
  (la 31-03-2018, Punctul 28. din ARTICOL UNIC a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  29. La anexa nr. IX, litera B, după tabel se introduce o notă de subsol,*), cu următorul cuprins:*) Prin excepție de la prevederile art. 7 lit. d), membrii Curții de Conturi beneficiază de o indemnizație de ședință în cuantum aprobat de Plenul Curții de Conturi. (la 31-03-2018, Punctul 29. din ARTICOL UNIC a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Marius Nica
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 6 decembrie 2017.Nr. 91.----