LEGE nr. 79 din 28 martie 2018privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 8 decembrie 2017, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul unic, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 3. La articolul 16, după alineatul (10) se introduc 6 noi alineate, alineatele (10^1)-(10^6), cu următorul cuprins:(10^1) Angajarea personalului prevăzut la alin. (10) se face cu scopul de a desfășura exclusiv activități în cadrul proiectelor finanțate în condițiile alin. (1), conform prevederilor contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat de către instituția beneficiară cu autoritatea finanțatoare și în limita sumelor alocate.(10^2) Personalului prevăzut la alin. (10) i se aplică tarifele orare prevăzute de cererile de finanțare și Ghidul solicitantului - condiții generale și specifice aplicabile, cu aprobarea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect/unitatea de implementare a proiectului.(10^3) Cheltuielile cu salariile personalului care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată, se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanțat proiectul, în limita bugetului aprobat.(10^4) Conducătorul instituției/autorității publice care încadrează personal cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei, asigură respectarea condițiilor legale privind numărul maxim de ore lucrate și cumulul de funcții.(10^5) Condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei potrivit alin. (10) și criteriile pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile se realizează pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Fondurilor Europene, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(10^6) Pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată potrivit alin. (10), ocuparea posturilor se face în baza unei proceduri interne de recrutare și selecție, aprobată prin decizie a ordonatorului principal de credite, care să respecte cel puțin principiile transparenței, tratamentului egal și nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice.2. La articolul unic, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins: 6^1. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins: Sporul pentru persoanele cu handicap  +  Articolul 22(1) Pentru activitatea desfășurată de nevăzătorii cu handicap grav și accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare.(2) Celelalte categorii de persoane cu handicap grav și accentuat care vor beneficia de acest spor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului emisă până la data de 1 septembrie 2018.3. La articolul unic, punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 10. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) În cazuri excepționale, posturile vacante și temporar vacante aferente funcțiilor didactice, funcțiilor de specialitate medico-sanitară și asistență socială și funcțiilor de specialitate artistică pot fi ocupate și prin cumul de funcții de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcții și a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, în condițiile prevăzute la alin. (2).(2) Posturile vacante și temporar vacante aferente funcțiilor didactice, funcțiilor de specialitate medico-sanitară și asistență socială și funcțiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul și de către persoane din aceeași unitate și numai în condițiile în care programul funcției cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcției de bază.4. La articolul unic, după punctul 10 se introduc două noi puncte, punctele 10^1 și 10^2, cu următorul cuprins: 10^1. La articolul 33, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins: (1^1) Autoritățile și instituțiile publice care au calitatea de angajatori pentru categoriile de personal enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor transmite Ministerului Muncii și Justiției Sociale datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) în format electronic, în perioada 1-30 octombrie a fiecărui an.(1^2) Metodologia de transmitere a datelor potrivit alin. (1^1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.10^2. La articolul 38 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) prin excepție de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile de medici, de asistenți medicali și ambulanțieri/șoferi autosanitară prevăzute în anexa nr. II cap. I se majorează la nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022;5. La articolul unic, după punctul 11 se introduc două noi puncte, punctele 11^1 și 11^2, cu următorul cuprins: 11^1. La articolul 38 alineatul (3), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) prin excepție de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul care ocupă funcții didactice din unitățile de învățământ preuniversitar și universitar de stat, precum și personalul din cadrul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, se majorează cu 20% față de nivelul acordat pentru luna februarie 2018, cu respectarea prevederilor alin. (6);11^2. La articolul 38 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins: d^1) prin excepție de la lit. a), începând cu 1 aprilie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile prevăzute la anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. I lit. b) se stabilesc la nivelul salariilor de bază prevăzute de prezenta lege pentru anul 2022;6. La articolul unic, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu următorul cuprins: 12^1. La articolul 38 alineatul (3), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins: j) prin excepție de la lit. a), cuantumul sporului prevăzut la art. 22 alin. (1) se acordă începând cu drepturile aferente lunii martie, fără a se depăși limita prevăzută la art. 25.7. La articolul unic, după punctul 15 se introduc două noi puncte, punctele 15^1 și 15^2, cu următorul cuprins: 15^1. La anexa nr. I, capitolul I, litera A, punctul 2, numerele curente 1, 2 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  «1.Inspector școlar general*)S837592833,353,71
  2.Inspector școlar general adjunct*)S787186783,153,47
  …..........................................................................................................................................................................................……
  4.Inspector școlar de specialitate, inspector școlar*)S725078712,903,15»
  15^2. La anexa nr. I, capitolul I, litera B, articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Pentru personalul didactic și nedidactic din instituțiile de învățământ superior, consiliile de administrație pot stabili salarii diferențiate, cu o creștere de până la 30% a salariului de bază deținut, în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii.
  8. La articolul unic, după punctul 16 se introduc șase noi puncte, punctele 16^1-16^6, cu următorul cuprins: 16^1. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.1, numărul curent 7 din tabel se abrogă. 16^2. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.1, textul de la notă se modifică și va avea următorul cuprins: NOTĂ:1. Salariul de bază al managerului de spital cu peste 400 de paturi și al managerului general va fi cel puțin egal cu salariul de bază al directorului medical majorat cu 10%.2. Salariul de bază al managerului de spital cu până la 400 de paturi va fi cel puțin egal cu salariul de bază al directorului medical majorat cu 5%.3. Nivelul de salarizare al funcției de manager de spital cu până la 400 de paturi, gradul II, se utilizează și pentru funcția de director general al Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.4. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.16^3. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.4, după numărul curent 2 din tabel se introduce numărul curent 2^1, cu următorul cuprins:
  «2^1.Director de îngrijiri7,5»
  16^4. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.4, numărul curent 4 din tabel se modifică și va avea următorul cuprins:
  «4.Medic șef secție, șef laborator, coordonator și altele similare
  16^5. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.4, după numărul curent 4 din tabel se introduce numărul curent 4^1, cu următorul cuprins:
  «4^1.Farmacist (biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, șef laborator și altele similare7,5»
  16^6. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.4, numărul curent 6 din tabel se modifică și va avea următorul cuprins:
  «6.Farmacist șef serviciu, farmacist șef punct de lucru (oficină)7,5
  9. La articolul unic, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu următorul cuprins:18^1. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera c), subpunctul c.1, numărul curent 4 din tabel se abrogă.10. La articolul unic, punctul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:19. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera c), titlul subpunctului c.3 și partea introductivă a tabelului se modifică și vor avea următorul cuprins:c.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorServicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Salariul de bază - leiGradația 0Anul 2022Coeficient
  11. La articolul unic, după punctul 19 se introduc șapte noi puncte, punctele 19^1-19^7, cu următorul cuprins:19^1. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera c), subpunctul c.4, numărul curent 4 din tabel se abrogă.19^2. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera c), subpunctul c.4, nota de subsol *2) se modifică și va avea următorul cuprins:*2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, instructor de ergoterapie, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.19^3. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, punctul 2 de la notă se modifică și va avea următorul cuprins:2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unitățile clinice, din institutele și centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a.1 nr. crt. 1-13, 16 și 17, 19-21 și lit. b.1 nr. crt. 1, 2, 5, 11.19^4. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, după punctul 5 de la notă se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. Persoanele care ocupă funcția de psiholog în unitățile sanitare, unitățile de asistență medico-socială și unitățile de asistență socială și care dețin specializarea psihologie clinică beneficiază de majorarea salariului de bază cu 10%.19^5. La anexa nr. II, capitolul I, titlul punctului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Instituții și unități de asistență socială/servicii sociale cu sau fără cazare19^6. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 3, titlul literei a) de la subpunctul 3.1 și numerele curente 2 și 3 din tabel se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorSalariile de bază - lei -Coeficient
  Anul 2022
  Grad IGrad IIGrad IGrad II
  «a) Instituții și unități de asistență socială/centre cu personalitate juridică
  .............................................................................................................................................................................................
  2.Contabil-șefS541767502,172,70
  ..............................................................................................................................................................................................
  3.Șef centruS531567502,132,70»
  19^7. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 3, titlurile subpunctelor 3.2 și 3.3 se modifică și vor avea următorul cuprins:3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din instituțiile și unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică..............................................................................................3.3. Salarii de bază pentru personalul de îngrijire și asistență din instituțiile și unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică
  12. La articolul unic, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 21^1, cu următorul cuprins:21^1. La anexa nr. III, capitolul III, punctul II, litera a), numărul curent 1 din tabel se modifică și va avea următorul cuprins:
  «1.Manager (director general/director) S656383012,633,33
  13. La articolul unic, punctul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:22. La anexa nr. V, capitolul II, numerele curente 5-9 și 11-14 din tabel se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorVechimea în funcțieSalariul de bază - lei -Coeficient
  Anul 2022
  ….................................................................................................................................................……….............................
  «5.Prim-grefier, grefier șef secție, grefier-șef, grefier arhivar șef, grefier șef cabinetM75463,02
  6.Grefier șef serviciuM70192,81
  7.Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, specialist IT, specialist criminalist gradul ISPeste 20 ani54172,17
  S15-20 ani53152,13
  S10-15 ani52122,08
  S5-10 ani51102,04
  SBaza 6 luni - 5 ani50082,00
  8.Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, specialist IT, specialist criminalist gradul IISPeste 20 ani53152,13
  S15-20 ani52122,08
  S10-15 ani51102,04
  S5-10 ani50082,00
  SBaza 6 luni - 5 ani49051,96
  9.Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, specialist IT, specialist criminalist debutantSBaza 0-6 luni39501,58
  ….................................................................................................................................................……….............................
  11.Grefier, grefier statistician, grefier documentarist , grefier arhivar, grefier registrator, treapta IIMPeste 20 ani51102,04
  M15-20 ani50082,00
  M10-15 ani49051,96
  M5-10 ani48191,93
  MBaza 6 luni - 5 ani45611,82
  12.Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, debutantMBaza 0-6 luni37501,50
  13.Tehnician criminalist din cadrul parchetelorMPeste 20 ani52122,08
  M15-20 ani51102,04
  M10-15 ani50082,00
  M5-10 ani49051,96
  MBaza 1-5 ani48191,93
  14.Tehnician criminalist debutantMBaza 0-1 ani37501,50
  14. La articolul unic, după punctul 23 se introduc douăzeci și două de noi puncte, punctele 23^1-23^22, cu următorul cuprins:23^1. La anexa nr. V, capitolul V, numerele curente 4-7 din tabel se modifică și vor avea următorul cuprins:
  .........................................................................................................................................................................................
  4.Expert criminalist, gradul I (10 ani vechime în specialitate)SPeste 20 ani87003,48
  S15-20 ani81763,27
  S10-15 ani74432,98
  S5-10 ani71292,85
  SBaza 1-5 ani69202,77
  5.Expert criminalist, gradul II (7 ani vechime în specialitate)SPeste 20 ani77613,10
  S15-20 ani70652,83
  S10-15 ani67672,71
  S5-10 ani65682,63
  SBaza 1-5 ani62702,51
  6.Expert criminalist, gradul III (4 ani vechime în specialitate)SPeste 20 ani70002,80
  S15-20 ani67052,68
  S10-15 ani65082,60
  S5-10 ani62132,49
  SBaza 1-5 ani56292,25
  7.Expert criminalist, gradul IV (1 an vechime în specialitate)SPeste 20 ani59752,39
  S15-20 ani57042,28
  S10-15 ani55902,24
  S5-10 ani50632,03
  SBaza 1-5 ani47971,92
  23^2. La anexa nr. V, capitolul VIII, articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Funcția similară în plată pentru magistrații-asistenți, precum și pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul Curții Constituționale se determină potrivit art. 2 alin. (8) și art. 4 din Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale, prin raportare la funcțiile corespunzătoare de la Înalta Curte de Casație și Justiție sau Curtea Constituțională, după caz.23^3. La anexa nr. VI, capitolul II, articolul 14, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Compensația prevăzută la alin. (1) se acordă și personalului din structurile din domeniile informații pentru apărare, cercetare sau operații speciale ale Ministerului Apărării Naționale, precum și celui din structurile din domeniul informații pentru realizarea securității naționale din Ministerul Afacerilor Interne.(3) Personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil care desfășoară activități privind prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului propriu beneficiază de majorarea soldei de funcție/salariului de funcție/salariului de bază cu 12,5%.23^4. La anexa nr. VI, capitolul II, alineatul (4) al articolului 14 se abrogă.23^5. La anexa nr. VI, capitolul II, articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) De indemnizația prevăzută la art. 25 beneficiază și membrii grupelor de intervenție, precum și cei care sunt desemnați să își desfășoare activitatea în cadrul grupelor de intervenție la unitățile unde funcțiile prevăzute în statele de organizare nu sunt încadrate.(2) În cazul misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice, precum și de combatere a infracționalității în zona de responsabilitate teritorială, membrii grupelor de intervenție, precum și cei care sunt desemnați să își desfășoare activitatea în cadrul grupelor de intervenție la unitățile unde funcțiile prevăzute în statele de organizare nu sunt încadrate beneficiază de o indemnizație de 10% din solda de funcție.23^6. La anexa nr. VI, capitolul II, articolul 65, partea introductivă a alineatului (1) și alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 65(1) Personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, detașați în afara instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională din care provin sau în regii autonome ori în companii naționale aflate în subordinea/coordonarea acestora beneficiază de următoarele drepturi salariale:..................................................................................................(4) În situația în care drepturile salariale lunare prevăzute la alin. (1) sunt mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca militari, polițiști sau funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare încadrați în instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, din care provin, pe funcții stabilite potrivit alin. (5), cei în cauză pot opta pentru soldele lunare, respectiv salariile lunare, corespunzătoare acestor funcții. În acest caz, diferența până la nivelul soldelor lunare, respectiv salariilor lunare cuvenite în calitate de personal militar, polițist sau funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare se acordă de către instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională de unde personalul a fost detașat.(5) Pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare detașați în afara instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională din care provin se prevăd funcții în statele de organizare „Anexa M“, în condițiile reglementărilor în vigoare. Pentru alte cazuri în care personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare sunt detașați în afara instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională din care provin, asimilarea funcțiilor îndeplinite, precum și a soldelor de funcție/salariilor de funcție se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite, cu avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.23^7. La anexa nr. VI, capitolul II, articolul 66, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 66(1) Personalul detașat între instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, cu excepția celui încadrat pe funcțiile prevăzute în statele de organizare „Anexa M“, este salarizat în conformitate cu reglementările aplicabile categoriei de personal din care face parte, potrivit funcției îndeplinite în instituția unde acesta este detașat.23^8. La anexa nr. VI, capitolul II, articolul 93 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 93Drepturile specifice prevăzute la art. 20, 32, 33, 34 și art. 45 alin. (2)-(5) din prezenta anexă nu se iau în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzute la art. 25 alin. (2) din prezenta lege.23^9. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, nota de la litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:NOTĂ:1. Salariul de bază de la nr. crt. 1 se aplică și funcției de secretar general al Curții Constituționale.2. Salariul de bază de la nr. crt. 3 se aplică și funcției de reprezentant permanent al Camerei Deputaților/Senatului pe lângă Parlamentul European.3. Salariile de bază cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.23^10. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, litera e), după tabel se introduce o notă de subsol cu următorul cuprins:NOTĂ:1. Nivelul de salarizare al funcțiilor de la nr. crt. 1-7 se utilizează și pentru funcțiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului și Administrației Prezidențiale.2. Echivalarea salarială a funcțiilor potrivit pct. 1, din cadrul Secretariatului General al Guvernului și Administrației Prezidențiale, se face prin act administrativ al ordonatorului principal de credite.23^11. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, tabelul de la litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
  «Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -Gradația 0Coeficient
  Anul 2022
  1.Manager public, grad profesional superior S87503,50
  2.grad profesional principalS80003,20
  3.grad profesional asistent S75003,00»
  23^12. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, nota de subsol *) se modifică și va avea următorul cuprins:*) Funcții publice de stat, stabilite și avizate potrivit legii în cadrul aparatului Administrației Prezidențiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Avocatului Poporului, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Consiliului Concurenței, al Curții de Conturi, al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, al Consiliului Național al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naționale de Pensii Publice, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, al Inspecției Muncii, al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și structurilor subordonate, al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului și structurilor subordonate, al Autorității pentru Reformă Feroviară, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților subordonate, al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, organismele intermediare pentru programe operaționale, precum și pentru funcțiile publice corespunzătoare înalților funcționari publici din cadrul instituției prefectului. (la 13-04-2018, sintagma: al Agenției Naționale pentru Reformă Fiscală și a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 13 aprilie 2018 ) 23^13. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, punctul 1 de la notă se modifică și va avea următorul cuprins:1. Pentru personalul de specialitate din cadrul Administrației Prezidențiale și al Secretariatului General al Guvernului, care desfășoară activități de reprezentare a interesului instituțiilor statului în relația cu terții, se acordă o majorare de 15% a salariului de bază.23^14. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, punctul 3 de la notă se modifică și va avea următorul cuprins:3. Funcționarii publici din cadrul aparatului Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației Naționale, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și din instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, funcționarii publici din cadrul aparatului Administrației Prezidențiale, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor și Pădurilor și Ministerului Justiției, precum și funcționarii publici parlamentari din serviciile Parlamentului, cu excepția celor prevăzuți la pct. 1 și 2, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.23^15. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, după punctul 5 de la notă se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:6. Salariile de bază prevăzute la lit. c), majorate conform pct. 3, se aplică și funcțiilor de conducere din cadrul Secretariatului general al Curții Constituționale.23^16. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul II, tabelul de la lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  «Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorFuncții publice teritoriale**)
  Salariul de bază - leiCoeficient
  Anul 2022
  Grad IGrad IIGrad IGrad II
  1.Director general, comisar general prim-adjunctS837592833,353,71
  2.Director general adjunct, inspector de stat șef adjunct, inspector general de stat adjunct, comisar general adjunctS787186783,153,47
  3.Director, șef compartiment, inspector-șef, comisar șef divizie, comisar șef secție, director executivS787186783,153,47
  4.Director adjunct, contabil-șef, inginer-șef, inspector-șef adjunct, șef sector, comisar-șef adjunct, comisar-șef secție divizie, director executiv adjunct, comisar șef secție adjunctS756883753,033,35
  5.Șef serviciu, comisar șef divizie secțieS716478712,873,15
  6.Șef birou, șef oficiuS686175682,743,03»
  23^17. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul II, punctul 2 de la notă se modifică și va avea următorul cuprins:2. Funcționarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației Naționale și Ministerului Muncii și Justiției Sociale beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.23^18. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul III, textul de la notă se modifică și va avea următorul cuprins:Salariul de bază individual al administratorului public se stabilește de către primar, președintele consiliului județean sau primarul general al municipiului București, în condițiile legii, în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unității administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizația viceprimarului, a vicepreședintelui consiliului județean sau a viceprimarului municipiului București, după caz, care cuprinde și majorarea prevăzută la art. 16 alin. (2).23^19. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 1, litera a), numărul curent 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorAdministrația publică centrală de specialitate *)
  Salariul de bază - lei -Coeficient
  Anul 2022
  Grad IGrad IIGrad IGrad II
  «3Șef departamentS9476110553,794,42»
  23^20. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 2, subpunctul 2.4, litera b), punctele 1 și 2 de la notă se modifică și vor avea următorul cuprins:1. Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.2. Personalul prevăzut la lit. a) și b) beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.23^21. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 2, subpunctul 2.8, după punctul 1 de la notă se introduc două noi puncte, punctele 1^1 și 1^2, cu următorul cuprins:1^1. Nivelul de salarizare al funcțiilor de la nr. crt. 2-8 se utilizează și pentru funcțiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului și Administrației Prezidențiale.1^2. Echivalarea salarială a funcțiilor potrivit pct. 1, din cadrul Secretariatului General al Guvernului și Administrației Prezidențiale, se face prin act administrativ al ordonatorului principal de credite.23^22. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 1 de la notă se modifică și va avea următorul cuprins:1. Pentru personalul de specialitate din cadrul Administrației Prezidențiale și al Secretariatului General al Guvernului, care desfășoară activități de reprezentare a interesului instituțiilor statului în relația cu terții, se acordă o majorare de 15% a salariului de bază.
  15. La articolul unic, punctul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:24. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 3 de la notă se modifică și va avea următorul cuprins:3. Personalul contractual din cadrul aparatului Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Sănătății, Ministerul Educației Naționale, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și din instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, din cadrul aparatului Administrației Prezidențiale, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor și Pădurilor și Ministerului Justiției, precum și din serviciile Parlamentului, cu excepția celui prevăzut la pct. 1 și 2, precum și cu excepția personalului prevăzut la cap. II lit. A pct. I subpct. 2.4 din prezenta anexă, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.16. La articolul unic, după punctul 24 se introduc șapte noi puncte, punctele 24^1 -24^7, cu următorul cuprins:24^1. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul II, punctul 1, după punctul 3 de la notă se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. Personalul de specialitate din cadrul Curții de Conturi beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.24^2. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul II, punctul 2, litera b), numărul curent 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  «1.Inspector de concurență superiorS79003,16»
  24^3. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul II, punctul 2, după punctul 4 al notei se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:5. Personalul Consiliului Concurenței beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 10%.24^4. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul II, punctul 3, după punctul 4 de la notă se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:5. Personalul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 10%.24^5. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul II, punctul 4, litera b), textul de la notă se modifică și va avea următorul cuprins:NOTĂ:1. Salariile de bază sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege. 2. Personalul Agenției Naționale pentru Integritate beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.24^6. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul III, tabelul de la litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  «Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorServicii deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi*)
  Salariul de bază - leiCoeficient
  Anul 2022
  Grad IGrad IIGrad IGrad II
  1.Director generalS837592833,353,71
  2.Director general adjunctS787186783,153,47
  3.Director, inspector-șef, șef sector, șef compartimentS787186783,153,47
  4.Director adjunct, inspector-șef adjunct, contabil-șef, inginer-șefS756880723,023,23
  5.Șef serviciu, șef secțieS686175682,743,03
  6.Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiuS630066602,522,66»
  24^7. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul III, nota 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Personalul contractual din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Sănătății și Ministerului Educației Naționale beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.
  17. La articolul unic, punctul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:25. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera B, punctul I, litera a), numerele curente 5 și 6 din tabel se modifică și vor avea următorul cuprins:
  «5.Șef serviciu, șef secție, șef filială, șef corp control comercial I, redactor-șef adjunct, președinte federație, șef centruS521265502,082,62
  6.Șef birou, șef atelier, șef stație, șef sector, șef oficiu, șef laborator, șef fermă, șef bază experimentală, șef corp control comercial II, secretar general federațieS511057302,042,29
  18. La articolul unic, punctul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:28. La anexa nr. IX, litera B, titlul „Curtea de Conturi“ și numărul curent 14 se modifică și vor avea următorul cuprins:Curtea de Conturi*)
  14.Președinte11,50
  19. La articolul unic, punctul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:29. La anexa nr. IX, litera B, după tabel se introduce o notă de subsol,*), cu următorul cuprins:*) Prin excepție de la prevederile art. 7 lit. d), membrii Curții de Conturi beneficiază de o indemnizație de ședință în cuantum aprobat de Plenul Curții de Conturi.
   +  Articolul IIÎncepând cu luna aprilie 2018, în aplicarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, salariul de bază va fi recalculat, după caz, prin raportarea salariului de bază astfel cum a fost stabilit în urma aplicării prevederilor art. 38 alin. (3) la salariile de bază stabilite în anexele la lege.  +  Articolul IIIPrevederile art. 26 alin. (2) din capitolul II al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică începând cu data de 1 aprilie 2018.  +  Articolul IV(1) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, munca suplimentară prestată începând cu 1 aprilie 2018 peste programul normal de lucru de către personalul cu statut special care are atribuții pentru desfășurarea activităților deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii și siguranței publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situații de urgență, în personalizarea, emiterea și evidența generală a documentelor de identitate și a pașapoartelor simple, în emiterea și evidența permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum și de către funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se plătește cu o majorare de 75% din solda de funcție/salariul de funcție, proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții. Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare. Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 65/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 37 din 13 ianuarie 2021:
  În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 8 și art. 10 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 raportat la art. 13 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 și art. IV alin. (1) și (6) din Legea nr. 79/2018 este permisă cumularea majorării de 75% din baza de calcul, acordată pentru activitatea desfășurată de funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, cu drepturile aferente muncii suplimentare prestate de aceiași funcționari peste programul normal de lucru, doar pentru orele efectiv lucrate ce depășesc durata normală a timpului de lucru potrivit art. 112 din Codul muncii.
  (2) Plata majorării prevăzute la alin. (1) se efectuează astfel încât să se încadreze în limita de 3% din suma soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă.(3) În cazul funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, limita de 3% prevăzută la alin. (2) se stabilește la nivelul bugetului centralizat al Administrației Naționale a Penitenciarelor.(4) Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru se poate plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, în scris, fără a se depăși 180 de ore anual. În cazuri cu totul deosebite, munca suplimentară se poate efectua și peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite și cu acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanților salariaților, potrivit legii, precum și cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.(5) Condițiile de stabilire a majorării prevăzute la alin. (1), precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut pentru care se acordă acest drept se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.(6) În anul 2018, dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017, care se aplică în mod corespunzător. Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 65/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 37 din 13 ianuarie 2021:
  În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 8 și art. 10 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 raportat la art. 13 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 și art. IV alin. (1) și (6) din Legea nr. 79/2018 este permisă cumularea majorării de 75% din baza de calcul, acordată pentru activitatea desfășurată de funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, cu drepturile aferente muncii suplimentare prestate de aceiași funcționari peste programul normal de lucru, doar pentru orele efectiv lucrate ce depășesc durata normală a timpului de lucru potrivit art. 112 din Codul muncii.
   +  Articolul VÎncepând cu drepturile salariale aferente lunii martie, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din cadrul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ se majorează cu 100%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VIÎn cuprinsul art. II lit. e) din Legea nr. 274/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 28 decembrie 2017, prin sintagma personalul din cadrul instituțiilor publice de spectacole sau concerte care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2017 se înțelege tot personalul din cadrul acestor instituții, cu excepția celui prevăzut la art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2017.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 28 martie 2018.Nr. 79.----