REGULAMENT din 31 ianuarie 2018de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 166 bis din 22 februarie 2018    Notă
    Aprobat prin Ordinul nr. 31 din 31 ianuarie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 22 februarie 2018
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Prezentul regulament are drept scop stabilirea regulilor pentru:a) înregistrarea titularilor de licență ca părți responsabile cu echilibrarea, retragerea/revocarea înregistrării ca parte responsabilă cu echilibrarea, precum și delegarea responsabilității echilibrării către alte părți responsabile cu echilibrarea;b) determinarea dezechilibrului generat de o parte responsabilă cu echilibrarea în SEN în fiecare interval de dispecerizare;c) decontarea dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea într-un mod care să reflecte costurile cu echilibrarea sistemului, iar părțile responsabile cu echilibrarea să fie încurajate să se echilibreze înainte de momentul livrării și să nu agraveze dezechilibrul sistemului.  +  Articolul 2 Prezentul regulament se aplică producătorilor de energie electrică, furnizorilor, traderilor, inclusiv operatorilor economici persoane juridice străine înregistrate într-un stat membru al UE cărora ANRE le-a confirmat dreptul de a desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea traderului de energie electrică, operatorilor de distribuție, operatorului de transport și de sistem și operatorului pieței de energie electrică, care au drept de comercializare a energiei electrice conform legii.  +  Articolul 3 În înțelesul prezentului regulament, abrevierile de mai jos au următoarele semnificații:a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) CD - consum dispecerizabil;c) CPT - consum propriu tehnologic;d) Codul RET - Codul tehnic al Rețelei Electrice de Transport;e) EIC -ETSO Identification Code;f) EXP(notif) - exporturi notificate;g) EXP(realiz) - exporturi realizate;h) FUI - furnizor de ultimă instanță,i) ID - interval de dispecerizare;j) IMP(notif) - importuri notificate;k) IMP(realiz) - importuri realizate;l) NF - notificare fizică;m) OPE - operatorul pieței de echilibrare;n) OPEE - operatorul pieței de energie electrică;o) ODPE - operatorul de decontare al pieței de echilibrare;p) OM - operator de măsurare;q) OR - operator de rețea;r) OTS - operatorul de transport și de sistem;s) PE - piața de echilibrare;t) PI - piața intrazilnică;u) PIP - prețul de închidere al PZU;v) PPE - participant la piața de echilibrare;w) PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;x) PRE - PZU - partea responsabilă cu echilibrarea constituită de OPEE în calitate de contraparte pentru tranzacțiile încheiate pe PZU;y) PRE-SN - partea responsabilă cu echilibrarea constituită pentru urmărirea dezechilibrelor induse de schimburile neplanificate cu alte sisteme;z) PZU - piața pentru ziua următoare;aa) RPUPCD - Regulamentul de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;bb) SB - schimb bloc;cc) SEN - sistemul electroenergetic național;dd) SN - schimburi neplanificate;ee) STS - servicii tehnologice de sistem;ff) UE - Uniunea Europeană;gg) UD - unitate dispecerizabilă de producere energie electrică.  +  Articolul 4(1) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) Bancă de decontare - Bancă la care o PRE/OTS și-a deschis contul bancar din/în care se achită/încasează obligațiile de plată/drepturile de încasare înscrise în notele de informare pentru decontare emise de ODPE, prevăzute în facturib) Consum net - Energia pe care un consumator de energie electrică o preia din rețelele electrice de transport/distribuție ale SENc) Consum propriu tehnologic al rețelelor - diferența dintre energia electrică măsurată la intrarea în rețeaua electrică și energia electrică măsurată la ieșirea din rețeaua electrică respectivă, reprezentând pierderile de energie electrică în elementele componente ale rețeleid) Convenția de asumare a responsabilității echilibrării - Convenție standardizată elaborată de OTS în urma unui proces de consultare publică și avizată de ANRE, în conformitate cu regulile cuprinse în prezentul regulament, care prevede drepturile și responsabilitățile reciproce dintre OTS și o PRE; aceasta se semnează de OTS și de titularul de licență care solicită să fie înregistrat ca PREe) Dezechilibru PRE - Diferența dintre valorile măsurate și cele notificate pentru producția, consumul și schimburile aferente unei PREf) Echipament de contorizare pe interval - Echipament de măsurare capabil să măsoare precum și să stocheze și să transmită valorile măsurate ale cantităților de energie activă și reactivă transportate, livrate într-un punct de măsurare, în fiecare IDg) Furnizor - persoană fizică și/sau juridică ce desfășoară activitatea de vânzare de energie electrică către clienți, precum și alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în proprietatea sah) Livrare contractuală - Cantitatea de energie electrică ce se consideră ca fiind livrată de la sau către o PRE în baza obligațiilor contractuale încheiate conform prevederilor legale, inclusiv importurile și exporturile, tranzacțiile încheiate pe PZU și pe PI notificate și tranzacțiile definitive încheiate pe PE, într-un IDi) Livrare măsurată - Livrările de energie electrică ce sunt măsurate într-un punct de măsurare dintre SEN și un producător sau un consumator, după caz, sau într-un punct de schimb între rețeaua electrică a unui operator de rețea și rețeaua electrică a altui operator de rețea, precum și CPT al unei rețele electrice, într-un IDj) Luna de livrare - Luna în care are loc livrarea efectivă/consumul energiei electricek) Operator de decontare al PE - Entitate organizatorică din cadrul OPEE care stabilește obligațiile de plată și drepturile de încasare ale participanților la PE și ale OTS, precum și dezechilibrele cantitative și valorice ale PREl) Operator de rețea - orice persoană fizică sau juridică ce deține, sub orice titlu, o rețea electrică de distribuție/transport și care răspunde de exploatarea, de întreținerea și, dacă este necesar, de dezvoltarea rețelei de distribuție/transport într-o anumită zonă și, după caz, a interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a rețelei de distribuție/transport de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuție/transport de energie electricăm) Parte externă interconectată - sistem electroenergetic cu care SEN este interconectat și cu care funcționează sincronn) Poziția netă contractuală - Diferența dintre obligațiile de livrare contractuale ale unei PRE și obligațiile de achiziție contractuale ale respectivei PRE într-un interval de dispecerizareo) Poziția netă măsurată - Diferența dintre producția netă agregată pentru toți producătorii de energie electrică pentru care respectiva PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării și consumul net agregat pentru toți consumatorii de energie electrică pentru care respectiva PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării, inclusiv CPT al rețelei electrice a unui operator de rețea, dacă acesta și-a transferat responsabilitatea echilibrării CPT către acea PRE, într-un IDp) Producția netă - Energia electrică ce este livrată de o unitate de producție în rețelele electrice de transport/distribuție ale SEN, egală cu diferența dintre energia produsă, măsurată la bornele generatoarelor, și CPT asigurat din producția proprieq) Punct de schimb - Punctul fizic în care rețeaua electrică a unui OR este racordată la rețeaua electrică a altui OR sau în care s-a convenit formal delimitarea sa, printr- un punct de măsurarer) Punct de măsurare - Locul de racordare la care este conectată aparatura și ansamblul instalațiilor care servesc la măsurarea puterii și energiei electrices) Registru pentru PRE- Registru public întocmit și actualizat de OTS care conține informații specifice despre PRE înregistratet) Registru de serviciu pe sistem - Registru întocmit și actualizat de fiecare operator de rețea care conține informații specifice despre utilizatorii de rețea electrică înregistrațiu) Regulamentul de furnizare - Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;v) Regulamentul PE - Regulamentul de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare, prevăzut în anexa nr. 1;w) Regulamentul PZU - Regulamentul de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;x) Regulile de măsurare - Regulile privind măsurarea energiei electrice și utilizarea informațiilor aferente în scopuri comerciale, aprobate prin ordin al președintelui ANRE;y) Regulamentul de preluare - Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;z) Responsabilitatea echilibrării - Responsabilitatea fiecărui titular de licență, față de OTS, pentru menținerea echilibrului între valorile realizate și contractate alev) producției, consumului și schimburilor de energie electrică proprii, după caz, și pentru suportarea financiară a eventualelor dezechilibreaa) Schimb neplanificat - Rezultatul deducerii valorii energiei electrice care a fost efectiv schimbată cu alte părți externe interconectate în intervalul de dispecerizare respectiv, fără a lua în considerare efectul variației de frecvență, din valoarea diferenței dintre exporturile și importurile care au fost notificate, în care se includ returnările programate ale unor schimburi neplanificate primite/acordate anterior sau ajutoarele de avarie cunoscute în avans;bb) Titular de licență - persoană fizică sau juridică, deținătoare a unei licențe acordate de ANRE; în cuprinsul prezentului regulament, prin titular de licență se înțelege și operatorul economic persoană juridică străină înregistrată într-un stat membru al UE căruia ANRE i-a confirmat dreptul de a desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea traderului de energie electricăcc) Tranzacție - Convenție încheiată între două părți pentru transferul comercial de energie electrică, conform dispozițiilor prezentului regulamentdd) Tranzacție angajată - Tranzacție stabilită între OTS și un PPE prin acceptarea de către OTS a unei oferte făcute de PPE respectiv pe PE pentru o UD/un CD pe care o/îl operează, la prețul specificat în perechea preț-cantitate acceptată și pentru cantitatea acceptată conform prevederilor Regulamentului PEee) Tranzacție anulată - Tranzacție angajată de OTS pe PE conform ordinii de merit, care este apoi anulată de acesta și marcată ca atare în sistemul PE, dacă executarea acesteia ar determina apariția unei restricții de rețea care ar pune în pericol siguranța și stabilitatea funcționării SEN, în conformitate cu prevederile Regulamentului PEff) Tranzacție definitivă -Tranzacție stabilită între OTS și un PPE după determinarea cantității efectiv livrate într-un ID de către UD/CD a cărui ofertă fusese acceptată de OTS, prin modificarea cantității din tranzacția angajată corespunzătoare și aducerea sa la nivelul celei efectiv livrate și prin stabilirea prețului conform regulilor din Regulamentul PEgg) Tranzacție financiară - Convenție încheiată între două părți referitoare la achiziționarea sau vânzarea unui instrument financiarhh) Tranzacție utilizată pentru rezolvarea unei restricții de rețea - Tranzacție angajată de OTS pe PE prin care acesta evită apariția unei restricții de rețea previzibile în urma analizei notificărilor fizice transmise de PPE corelate cu disponibilitatea elementelor de rețea, indiferent care ar fi sensul dezechilibrului SEN din ID respectivii) Tranzacție virtuală - Tranzacție/tranzacții care ar fi fost încheiată/încheiate pe PE în baza ofertei/ofertelor care ar fi urmat în ordinea de merit rezultată pentru ID respectiv în urma ultimei dispoziții de dispecer dată în acel ID, dacă nu ar fi fost acceptată în prealabil o ofertă marcată ca utilizată pentru rezolvarea restricțiilor de rețea, în conformitate cu prevederile Regulamentului PE și care este/sunt de același sens și cu aceeași cantitate totală cu cea efectiv livrată aferentă tranzacției marcate ca utilizatăjj) Tranzit notificat - Operațiunile de import și export realizate concomitent de un titular de licență într-un ID, care nu implică tranzacții realizate în piața naționalăkk) Utilizator de sistem - Utilizator de rețea electrică, conform definiției prevăzută la art. 3, pct 81 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioarell) Zi de livrare - Ziua în care are loc livrarea efectivă/consumul energiei de echilibrare(2) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile folosite au semnificațiile definite în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, în Codul Tehnic al Rețelei de Transport, în Regulamentul de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili, în Regulamentul de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor și în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobate prin ordin al președintelui ANRE.  +  Capitolul II Responsabilitatea Echilibrării  +  Secţiunea 1-a Principii generale  +  Articolul 5 Conceptul de responsabilitate a echilibrării și stabilirea PRE asigură:a) închiderea pozițiilor aferente tranzacțiilor cu energie electrică pe piața de energie electrică într-un mod ordonat și just;b) stabilirea înainte de intervalul de dispecerizare a balanței de energie electrică în SEN;c) separarea tranzacțiilor financiare de cele fizice;d) o decontare corectă a tranzacțiilor cu energie electrică pe piață.  +  Articolul 6 Titularii de licență care devin activi pe piața națională de energie electrică își asumă responsabilitatea financiară pentru impactul acțiunilor lor pe piață asupra operării sigure, stabile și economice a SEN.  +  Articolul 7 Aplicarea conceptului responsabilității echilibrării în prezentul regulament are ca obiectiv stimularea participanților de a se echilibra înainte de ID, prin modul de stabilire a responsabilității financiare pentru dezechilibrele dintre producția netă și consumul realizate și schimburile de energie electrică notificate conform contractelor, permițând totodată diminuarea aplicării măsurilor penalizatoare asupra titularilor de licență, prin acordarea permisiunii pentru aceștia de a-și agrega dezechilibrele, în limitele prevăzute de prezentul regulament.  +  Articolul 8 Prezentul capitol stabilește regulile și condițiile referitoare la:a) înregistrarea PRE, delegarea responsabilității către altă PRE, retragerea/revocarea PRE;b) alocarea responsabilității echilibrării către titularii de licență înregistrați ca PRE;c) drepturile și obligațiile PRE;d) alocarea locurilor de producere/locurilor de consum, inclusiv CPT al unei rețele, către PRE;e) înființarea și completarea registrului pentru PRE de către OTS.  +  Secţiunea a 2-a Obligația asumării responsabilității echilibrării, drepturi și limitări  +  Articolul 9 Conform prezentului regulament, responsabilitatea echilibrării revine titularilor de licență, pentru:a) asigurarea echilibrului între producția măsurată în punctele de măsurare aferente locurilor de producere, achizițiile contractate notificate și importurile contractate de energie electrică notificate, pe de o parte, și consumul măsurat în punctele de măsurare aferente locurilor de consum/CPT determinat aflate în responsabilitatea sa, vânzările contractate notificate și exporturile contractate de energie electrică notificate, pe de altă parte;b) asumarea responsabilității financiare față de OTS pentru toate dezechilibrele fizice care apar datorită lipsei egalității între producția netă măsurată în punctele de măsurare aferente locurilor de producere, achiziția contractată notificată, importul contractat notificat, pe de o parte și consumul măsurat în punctele de măsurare aferente locurilor de consum, inclusiv CPT, aflate în responsabilitatea sa, vânzările contractate notificate și exportul contractat notificat de energie electrică, pe de altă parte.  +  Articolul 10(1) Fiecare titular de licență își asumă responsabilitatea echilibrării față de OTS, pentru întreaga sa producție, achiziție, import, consum, vânzare și export de energie electrică.(2) Titularii de licență își asumă contractual responsabilitatea financiară a echilibrării față de OTS prin înregistrarea ca PRE.  +  Articolul 11 Titularii de licență care achiziționează energia electrică de la producătorii de energie electrică pe care legea îi exceptează de la obligația licențierii sunt obligați să-și asume responsabilitatea echilibrării pentru locurile de producere ale acestora.  +  Articolul 12(1) În vederea facilitării funcționării pieței angro de energie electrică, titularilor de licență înregistrați ca PRE li se permite să-și transfere integral responsabilitatea echilibrării unei PRE care a fost înregistrată la OTS de către un titular de licență, doar în situația în care după transfer, aceasta se încadrează în dimensiunea maximă a PRE stabilită conform prevederilor prezentului regulament.(2) Pe perioada transferului responsabilității echilibrării de la un titular de licență înregistrat ca PRE către alt titular de licență înregistrat ca PRE, prevederile din prezentul regulament se aplică PRE rezultat, conform dimensiunii și structurii acestuia rezultate în urma acestui transfer.  +  Articolul 13(1) Dacă un titular de licență nu a reușit să se înregistreze ca PRE sau a fost revocat ca PRE, se va considera că acesta are toate responsabilitățile unei PRE înregistrate, fiind răspunzător pentru toate cheltuielile aferente, fără a avea dreptul de a participa la piața de energie electrică.(2) Titularilor de licență care la data intrării în vigoare a prezentului regulament și-au transferat responsabilitatea echilibrării către o PRE înregistrată, dar nu sunt înregistrați ei înșiși ca PRE, nu li se aplică alin. (1) pe o durată de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.  +  Articolul 14(1) Un titular de licență nu își poate asuma responsabilitatea echilibrării prin intermediul mai multor PRE sau transfera responsabilitatea echilibrării mai multor PRE, chiar dacă deține mai multe tipuri de licențe.(2) Fac excepție de la aplicarea prevederilor (1) situațiile prevăzute în prezentul regulament pentru OTS, operatorul de distribuție concesionar și OPEE, situația agregării într-o singură UD a mai multor grupuri generatoare exploatate de mai mulți titulari de licență, în condițiile prevăzute în Regulamentul PE și situația perioadei de probe a unei capacități de producere, în condițiile prevăzute în Regulile privind preluarea energiei electrice livrate în rețelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităților de producere, aprobate cu Ordinul ANRE nr. 59/2015.  +  Articolul 15(1) Fiecare loc de producere și fiecare loc de consum, inclusiv CPT al unui OR, se află în responsabilitatea unei PRE.(2) În cazul unui loc de consum și de producere, acesta este considerat loc de producere în ID în care valoarea măsurată în punctul de delimitare indică o injecție de energie electrică în rețele și loc de consum în ID în care valoarea măsurată indică o extragere de energie electrică din rețele.(3) Fiecare punct de schimb între rețelele a doi OR este luat în considerare la determinarea CPT al fiecăruia din cei doi OR, în cadrul fiecărei PRE care deține responsabilitatea echilibrării pentru fiecare dintre aceștia.  +  Articolul 16 În cazul consumatorului deservit simultan de mai mulți furnizori la un loc de consum, doar unul dintre aceștia își asumă responsabilitatea echilibrării respectivului loc de consum.  +  Articolul 17(1) Transferul responsabilității echilibrării unui titular de licență înregistrat ca PRE către altă PRE este permis cu condiția ca prognoza anuală de producție pentru locurile de producere înregistrate în PRE rezultată să nu depășească 30% din producția netă totală injectată în SEN în anul precedent.(2) Transferul responsabilității echilibrării unui titular de licență înregistrat ca PRE către altă PRE este permis cu condiția ca prognoza anuală de consum pentru locurile de consum ale tuturor consumatorilor pentru care PRE rezultată și-a asumat responsabilitatea echilibrării să nu depășească 30% din consumul net total din SEN în anul precedent.(3) În cazul în care în perioada care urmează transferului responsabilității echilibrării, se constată că PRE rezultată nu mai respectă una sau ambele condiții prevăzute la alin. (1) sau alin. (2), nerespectare constatată în baza analizei valorilor actualizate lunar ale dimensiunii PRE conform informațiilor prevăzute la Art. 154 -, OTS are dreptul să limiteze respectiva PRE în a- și asuma responsabilitatea echilibrării pentru alți titulari de licență și să ceară acestuia revenirea la încadrarea în limitele specificate într-o perioadă de maxim 6 luni. Această solicitare se face transparent, pe baza unei analize descrise într-o procedură publică elaborată de OTS în urma unui proces de consultare publică și avizată de ANRE.(4) În cazul transferării responsabilității echilibrării conform alin. (1) și/sau alin. (2), PRE care preia responsabilitatea echilibrării altui/altor titulari de licență înregistrați ca PRE are obligația să utilizeze metoda unică de repartizare între PRE membre a costurilor/veniturilor care îi revin conform prezentului regulament și să transmită la OTS situația dezechilibrelor înregistrate de fiecare titular de licență pentru care și-a asumat responsabilitatea echilibrării, separat pentru fiecare ID din luna de livrare.  +  Articolul 18 Exportul și importul sunt alocate PRE în conformitate cu notificările fizice ale respectivelor PRE, transmise și aprobate conform prevederilor RPUPCD.  +  Articolul 19 OPEE își asumă responsabilitatea echilibrării pentru toate tranzacțiile comerciale în care se angajează în calitate de contraparte, separat pentru tranzacțiile pe PZU și pentru cele pe PI.  +  Articolul 20 OPEE nu are dreptul să-și asume responsabilitatea echilibrării pentru:a) nici un loc de producere/loc de consum, inclusiv CPT al unei rețele saub) nici o altă PRE.  +  Articolul 21 OTS înființează PRE separate pentru:a) compensarea schimburilor neplanificate cu alte sisteme;b) administrarea diferențelor dintre cantitatea de energie electrică achiziționată pentru acoperirea CPT al rețelei electrice de transport și CPT realizat în fiecare ID;c) operațiunile comerciale realizate ca agent de transfer pentru PZU în funcționare cuplată.  +  Articolul 22 Fiecare distribuitor concesionar titular de licență înființează o PRE distinctă pentru administrarea diferențelor dintre cantitatea de energie electrică achiziționată pentru acoperirea CPT al rețelei sale electrice și CPT al rețelei respective realizat în fiecare ID.  +  Articolul 23 Fiecare PRE transmite notificări fizice conform prevederilor RPUPCD.  +  Articolul 24 OTS urmărește și identifică, pe baza informațiilor primite conform prevederilor RPUPCD de la fiecare titular de licență, pe cei care au determinat ca o PRE activă să transmită NF în dezechilibru sau NF care indică în mod fals existența echilibrului și le aplică acestora criteriile cuprinse în procedura prevăzută în RPUPCD în vederea declanșării procesului de atenționare a ANRE privind nerespectarea RPUPCD.  +  Articolul 25 Fiecare PRE își asumă responsabilitatea financiară față de OTS pentru suma dezechilibrelor între producție, achiziție, import, consum, vânzări și export pentru titularii de licență și pentru producătorii exceptați de lege de la obligația licențierii, pentru care are responsabilitatea echilibrării. Dezechilibrele sunt determinate și decontate conform prevederilor din prezentul regulament.  +  Articolul 26 Fiecare PRE menține pe cheltuiala sa toate sistemele de comunicație necesare pentru transmiterea NF, precum și pentru recepționarea notificărilor de la OTS conform prevederilor RPUPCD.  +  Articolul 27 Fiecare PRE împuternicește cel puțin o persoană de contact care să acționeze în numele său și care să țină legătura cu OTS pe tot parcursul fiecărei zile calendaristice.  +  Articolul 28 Fiecare PRE furnizează OTS garanții financiare pentru acoperirea riscurilor de neplată către acesta a obligațiilor rezultate din dezechilibrele înregistrate, conform unei proceduri elaborate de OTS după un proces de consultare publică și avizate de ANRE.  +  Articolul 29 Suplimentar condițiilor prevăzute în prezentul regulament, fiecare PRE are drepturile și trebuie să îndeplinească obligațiile corelative prevăzute în convenția de asumare a responsabilității echilibrării, încheiată cu OTS.  +  Articolul 30 Drepturile și obligațiile unei PRE prevăzute în convenția de asumare a responsabilității echilibrării sunt transferabile numai în condițiile prevăzute în prezentul regulament și cu acceptul OTS.  +  Secţiunea a 3-a Înregistrarea titularului de licență ca PRE  +  Articolul 31 Titularul de licență trebuie să solicite în scris către OTS înregistrarea ca PRE. Cererea de înregistrare a PRE se completează conform unei proceduri elaborate de OTS în urma unui proces de consultare publică, avizată de ANRE și publicată de OTS pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 32 Fiecare cerere de înregistrare a PRE conține cel puțin următoarele informații:a) numele complet, sediul și datele de contact ale solicitantului, codul EIC;b) numărul licenței/deciziei de confirmare a dreptului de furnizare/trading a solicitantului;c) numele și datele de contact ale persoanelor împuternicite să acționeze în numele solicitantului;d) capacitatea instalată a fiecărei unități de producție pe care solicitantul o exploatează și a fiecăreia din cele pentru care își asumă responsabilitatea echilibrării;e) lista locurilor de consum pentru care solicitantul își asumă responsabilitatea echilibrării și capacitatea agregată a acestora.  +  Articolul 33 În termen de 2 (două) zile lucrătoare de la primirea unei solicitări de înregistrare a unei PRE, OTS:a) verifică corectitudinea informațiilor furnizate de solicitant;b) transmite solicitantului convenția de asumare a responsabilității echilibrării;c) stabilește garanția financiară inițială care trebuie asigurată de solicitant și îl informează pe acesta asupra cuantumului garanției financiare inițiale.  +  Articolul 34 În situația în care nu sunt transmise toate informațiile prevăzute la Art. 32 -, OTS solicită completări, iar termenul prevăzut la Art. 35 - se suspendă până la îndeplinirea solicitării OTS.  +  Articolul 35 OTS aprobă o cerere de înregistrare a unei PRE în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare, dacă se îndeplinesc următoarele condiții:a) informațiile transmise de solicitant nu conțin, după cunoștința OTS, nici o informație falsă;b) solicitantul deține o licență/decizie de confirmare a dreptului de furnizare/trading valabilă;c) solicitantul a completat și a semnat convenția de asumare a responsabilității echilibrării;d) solicitantul a constituit garanția financiară inițială.  +  Articolul 36 În situația în care OTS a decis că nu poate aproba o solicitare, informează deîndată solicitantul, motivându-și decizia. Dacă solicitarea a fost respinsă motivat de lipsa informațiilor sau pentru neconstituirea garanției financiare, termenul prevăzut în Art. 35 - va fi prelungit cu cel mult 2 (două) zile lucrătoare de la primirea de către OTS a informațiilor lipsă sau până la constituirea garanției financiare solicitate, dar nu mai mult de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea solicitării.  +  Articolul 37 Îndată ce a aprobat solicitarea, OTS:a) semnează convenția de asumare a responsabilității echilibrării și transmite o copie către noua PRE;b) înscrie noua PRE în registrul pentru PRE;c) informează ODPE și pe toți distribuitorii în calitate de OM asupra înregistrării noii PRE, precum și asupra datei de la care noii PRE i se permite să funcționeze.  +  Articolul 38(1) Noua PRE își poate exercita drepturile și obligațiile ulterior aprobării de către OTS a cererii de înființare a pre și înregistrării sale în registrul pentru PRE.(2) OTS actualizează permanent informațiile înscrise în registrul pentru PRE și le publică pe pagina proprie de internet.  +  Secţiunea a 4-a Retragerea și revocarea înregistrării ca PRE  +  Articolul 39 În situația încetării activității pe piața de energie electrică a unui titular de licență, acesta informează OTS în scris referitor la retragerea sa ca PRE. OTS stabilește și publică condițiile și formatul-cadru pentru o astfel de solicitare de retragere, în procedura prevăzută la Art. 31 -.  +  Articolul 40 Titularii de licență înregistrați ca PRE care nu mai pot respecta obligațiile ce decurg din prezentul regulament trebuie să informeze fără întârziere OTS.  +  Articolul 41 OTS poate decide din proprie inițiativă să revoce înregistrarea ca PRE a unui titular de licență, pentru oricare dintre următoarele cauze:a) OTS constată că:(i) garanțiile financiare furnizate de titularul de licență sunt mai mici decât suma necesară pentru acest PRE și(ii) titularul de licență nu a reușit să crească nivelul garanțiilor la valoarea solicitată, în termen de 9 (nouă) zile lucrătoare de la data la care OTS i-a cerut și/sau(iii) titularul de licență nu a redus dimensiunea PRE conform Art. 152 - în termenul prevăzut la punctul (ii), astfel încât garanțiile financiare constituite să fie suficiente sau pentru a se încadra în prevederile Art. 17 - și/sau(iv) titularul de licență nu și-a transferat în termen de 9 (nouă) zile lucrătoare responsabilitatea echilibrării către altă PRE, care să-și fi majorat în acest interval garanțiile financiare până la suma care acoperă nivelul solicitat de OTS saub) OTS i se aduce la cunoștință falimentul sau lichidarea titularului de licență, sauc) ANRE a informat OTS cu privire la expirarea/retragerea/suspendarea licenței/dreptului de tranzacționare a/al respectivului titular de licență.  +  Articolul 42 OTS poate, de asemenea, revoca înregistrarea unei PRE dacă titularul de licență respectiv nu și-a îndeplinit în mod repetat sau pentru o perioadă prelungită de timp celelalte obligații care decurg din prezentul regulament și/sau din RPUPCD, în cazul unor abateri semnificative și/sau frecvente. În acest caz, OTS are dreptul să revoce PRE numai după notificarea titularului de licență și a celorlalte părți prevăzute la Art. 43 - alin. (2) și numai dacă acesta nu și-a îndeplinit obligațiile respective în termen de 12 (douăsprezece) zile lucrătoare de la notificarea prevăzută la Art. 43 - alin. (1).  +  Articolul 43(1) Cu 12 (douăsprezece) zile lucrătoare înainte de a decide dacă revocă înregistrarea ca PRE a unui titular de licență conform Art. 41 - lit. a) sau Art. 42 -, precum și în cazurile de retragere la cererea expresă a acestuia, OTS trebuie să-l notifice pe titularul de licență cu privire la declanșarea și termenele procedurii de revocare.(2) În situația în care motivele revocării subzistă, după 2 (două) zile lucrătoare de la notificarea prevăzută la alin. (1), OTS:a) notifică pe ODPE, pe toți distribuitorii în rețelele cărora PRE avea puncte de măsurare, precum și pe titularii de licență înregistrați ca PRE și pe producătorii exceptați prin lege de la obligația licențierii, care aveau responsabilitatea echilibrării transferată acestei PRE, cu privire la posibilitatea și termenul de revocare;b) publică pe pagina proprie de internet o atenționare referitoare la posibilitatea revocării PRE, adresată participanților la piața de energie electrică și PRE-urilor cu care această PRE avea contracte/notifica schimburi bloc.  +  Articolul 44(1) În situația în care motivele revocării au fost eliminate până la împlinirea termenelor de conformare prevăzute la Art. 41 - lit. a) sau la Art. 42 -, OTS publică imediat pe pagina proprie de internet menținerea ca PRE a titularului de licență.(2) Dacă la împlinirea termenelor prevăzute la Art. 41 - lit. a) sau la Art. 42 -, motivele revocării PRE subzistă, în ziua următoare OTS revocă PRE și:a) nu mai târziu de ora 9:00, anunță pe pagina proprie de internet revocarea titularului de licență ca PRE și transmite o notificare în acest sens tuturor operatorilor de distribuție concesionari;b) radiază respectiva PRE din registrul pentru PRE și publică versiunea actualizată a registrului PRE;c) transmite la ANRE informațiile prevăzute în Regulamentul de preluare;d) solicită ANRE retragerea/suspendarea licenței participantului respectiv, dacă revocarea nu s-a realizat din acest motiv, prezentând toată motivația pentru revocare.  +  Articolul 45(1) În situația în care înregistrarea ca PRE a unui titular de licență este revocată în temeiul prevederilor de la Art. 41 - lit. a) sau Art. 42 -, revocarea produce efecte pentru ziua următoare publicării versiunii actualizate a registrului PRE.(2) Dacă motivul revocării este cel prevăzut la Art. 41 - lit. b) sau c), revocarea produce efecte de la data de la care titularului de licență i se retrage/suspendă/îi expiră licența sau la care intră în faliment, dacă aceasta este ulterioară datei la care OTS a luat cunoștință de această situație, sau în caz contrar, la data luării la cunoștință; la aceeași dată, OTS publică versiunea actualizată a registrului PRE.(3) În cazul retragerii PRE la cerere, înregistrarea ca PRE își va pierde valabilitatea după 9 (nouă) zile lucrătoare de la solicitarea titularului de licență; în ziua următoare celei în care a primit solicitarea, OTS anunță pe pagina proprie de internet data începând cu care retragerea titularului de licență ca PRE produce efecte.  +  Articolul 46(1) În situația revocării ca PRE a unui titular de licență, responsabilitatea echilibrării pentru producătorul exceptat prin lege de la obligația licențierii, pentru care respectiva PRE avea responsabilitatea echilibrării, va fi preluată de către PRE din care face parte titularul de licență care achiziționează energia electrică de la acesta, conform prevederilor Art. 11 -.(2) Titularilor de licență care își transferaseră responsabilitatea echilibrării către PRE revocată, li se aplică prevederile Art. 56 - și Art. 57 -, termenele aferente începând să curgă de la data notificării prevăzute la Art. 43 - alin. (2).  +  Secţiunea a 5-a Transferul responsabilității echilibrării  +  Articolul 47(1) Atunci când un titular de licență înregistrat ca PRE intenționează să-și transfere responsabilitatea echilibrării către altă PRE, numită în această secțiune "PRE primitoare", titularul de licență trebuie să ceară, împreună cu PRE primitoare, aprobarea transferului de către OTS și să comunice data de la care se intenționează transferul.(2) În această secțiune, PRE care dorește să-și transfere responsabilitatea echilibrării va fi denumită "PRE solicitantă", iar în cazul în care la momentul solicitării, pentru PRE solicitantă o altă PRE își asuma responsabilitatea echilibrării, aceasta din urmă va fi denumită "PRE abandonată".(3) PRE solicitantă trebuie să informeze cu privire la această cerere pe toți titularii de licență cu care are schimburi contractuale de energie electrică, precum și pe OR la rețelele cărora sunt conectate locurile de producere/locurile de consum aflate în responsabilitatea sa, precizând identitatea PRE primitoare și data de la care dorește efectuarea transferului, precum și orice alte informații necesare.  +  Articolul 48 În termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data primirii de către OTS a solicitărilor de transfer al responsabilității echilibrării atât de la PRE solicitantă, cât și de la PRE primitoare, OTS:a) informează PRE abandonată, dacă există, că PRE solicitantă dorește să-și transfere responsabilitatea echilibrării către PRE primitoare;b) stabilește noile garanții financiare care trebuie asigurate de PRE primitoare și informează PRE primitoare asupra cuantumului noii garanții financiare;c) stabilește nivelul garanțiilor financiare care trebuie asigurate de PRE abandonată, dacă există, și o informează pe aceasta cu privire la modificările apărute.  +  Articolul 49(1) OTS aprobă transferul responsabilității echilibrării în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare, dacă se îndeplinesc următoarele condiții:a) la data la care se aplică transferul responsabilității echilibrării, PRE primitoare este înregistrată în registrul pentru PRE prevăzut la Art. 67 - ca PRE cu convenția de asumare a responsabilității echilibrării nesuspendată;b) PRE primitoare prezintă garanțiile financiare necesare pentru a i se transfera responsabilitatea echilibrării pentru PRE solicitantă, comunicate de OTS;c) PRE abandonată, dacă există, confirmă primirea tuturor informațiilor referitoare la transfer;d) fiecare OR la rețelele cărora PRE solicitantă are racordate locuri de consum/locuri de producere pentru care își asumă responsabilitatea echilibrării verifică și comunică OTS respectarea condiției prevăzute la Art. 76 -;e) PRE solicitantă, PRE primitoare și dacă există, PRE abandonată, au furnizat către OR în zonele cărora PRE solicitantă are locuri de consum/locuri de producere, toate informațiile solicitate de aceștia, necesare alocării pe PRE și agregării valorilor măsurate referitoare la punctele de măsurare aferente fiecăreia.(2) Modificarea componenței unei/unor PRE la solicitarea titularilor de licență implicați este consemnată la data aprobării solicitării în registrul pentru PRE publicat de OTS.(3) Modificarea modului de agregare a valorilor măsurate de consum/producție în cadrul unei/unor PRE se realizează după aprobarea de către OTS conform alin. (1), a solicitării de modificare a componenței respectivelor PRE și se aplică de către OR începând cu ziua următoare celei în care a fost publicată versiunea actualizată a registrului pentru PRE în care figurează aceste modificări.(4) Toți OR colaborează și elaborează, în urma unui proces de consultare publică, o procedură unică privind modul de stabilire, verificare, confirmare de către părțile implicate și de implementare a modului de agregare a valorilor măsurate aferente unei PRE, pe care fiecare OR o publică apoi pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 50 Dacă OTS nu aprobă transferul responsabilității echilibrării, acesta informează fără întârziere atât pe PRE solicitantă și pe PRE primitoare, cât și pe PRE abandonată și își motivează decizia. În situația în care refuzul este motivat de lipsa informațiilor sau de neconstituirea garanțiilor la nivelul necesar de către PRE primitoare, termenul de aprobare prevăzut în Art. 49 - alin. (1) va fi extins cu până la 2 (două) zile lucrătoare de la primirea de către OTS a informațiilor lipsă sau până la constituirea garanției financiare solicitate; termenul de aprobare prevăzut la Art. 49 - nu poate fi extins la mai mult de 9 (nouă) zile lucrătoare.  +  Articolul 51 Imediat ce OTS a aprobat transferul responsabilității echilibrării, acesta:a) informează PRE solicitantă și PRE primitoare, OPEE, precum și, dacă există, pe PRE abandonată;b) informează pe toți OR implicați, pentru ca aceștia să-și actualizeze propriile registre de serviciu pe sistem cu informațiile rezultate din transferul responsabilității echilibrării, publicate pe pagina proprie de internet șic) înscrie transferul responsabilității echilibrării în registrul pentru PRE și publică versiunea actualizată a acestuia pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 52 Transferul responsabilității echilibrării produce efecte începând cu ziua calendaristică următoare celei în care OTS a publicat versiunea actualizată a registrului PRE prevăzută la Art. 51 - lit. c).  +  Articolul 53 Condițiile și termenele prevăzute la Art. 47 - Art. 52 - se aplică și în situația în care PRE solicitantă dorește să-și asume responsabilitatea echilibrării în nume propriu, caz în care PRE primitoare este aceeași cu PRE solicitantă, respectiv în situația în care PRE solicitantă este PRE în nume propriu și dorește să-și transfere responsabilitatea echilibrării către altă PRE, caz în care PRE abandonată este aceeași cu PRE solicitantă.  +  Articolul 54 În situația în care OTS nu a aprobat în perioada de 9 (nouă) zile lucrătoare transferul responsabilității echilibrării pentru PRE solicitantă către PRE primitoare sau nu a aprobat asumarea responsabilității echilibrării de către PRE solicitantă în nume propriu, OTS revocă PRE solicitantă în ziua ulterioară expirării acestei perioade și solicită la ANRE activarea FUI, dacă este cazul, și ridicarea licenței PRE solicitante, cu toate motivările corespunzătoare.  +  Articolul 55 Până la data aprobării transferului, dar nu mai mult de 10 (zece) zile lucrătoare, responsabilitatea echilibrării pentru PRE solicitantă rămâne în sarcina PRE abandonată.  +  Secţiunea a 6-a Excluderea din PRE  +  Articolul 56(1) O PRE poate renunța unilateral la asumarea responsabilității echilibrării pentru un titular de licență înregistrat ca PRE pentru care își asumase anterior această responsabilitate, în următoarele condiții:a) PRE îl anunță pe titularul de licență cu privire la decizia sa, cu cel puțin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data de la care intenționează să nu-și mai asume responsabilitatea echilibrării pentru acesta;b) PRE anunță OTS la aceeași dată despre intenția sa, comunicând toate informațiile referitoare la consumul de la locurile de consum ale titularului de licență, achizițiile și vânzările contractuale ale acestuia în ultima lună, nivelul datoriilor titularului de licență față de PRE, dacă este cazul, precum și data de la care nu își mai asumă responsabilitatea echilibrării pentru acesta.c) PRE anunță OR la care titularul de licență are puncte de măsurare corespunzătoare locurilor de consum/locurilor de producere aflate în responsabilitatea sa, pe ANRE, dacă titularul de licență are clienți finali, precum și pe PRE cu care acesta avea schimburi comerciale notificate drept schimburi bloc.(2) În perioada dintre data notificării și data anunțată a excluderii din PRE a titularului de licență, care nu poate fi mai mică de 10 (zece) zile lucrătoare, PRE continuă să fie responsabilă financiar pentru toate dezechilibrele acestuia.  +  Articolul 57 În situația în care, în maxim 9 (nouă) zile lucrătoare de la data notificării referitoare la excludere, titularul de licență care face obiectul excluderii nu își transferă responsabilitatea echilibrării în calitate de PRE solicitantă către altă PRE, cu respectarea condițiilor prevăzute la Art. 47 - - Art. 53 -, OTS îl revocă pe titularul de licență ca PRE, realizând în ziua ulterioară expirării acestei perioade, acțiunile prevăzute la Art. 44 - alin. (2) lit. a) - d).  +  Secţiunea a 7-a Modificarea configurației PRE  +  Articolul 58 Un titular de licență înregistrat ca PRE își poate modifica configurația în ceea ce privește locurile de producere/locurile de consum proprii sau ale consumatorilor pentru care își asumă responsabilitatea echilibrării, față de cea anterioară, în următoarele condiții:a) furnizează informațiile corespunzătoare OTS, precum și OR la care sunt racordate noile locuri de producere și/sau de consum pentru care își asumă responsabilitatea echilibrării și/sau cele pentru care nu își mai asumă responsabilitatea echilibrării, cu minimum 2 (două) zile lucrătoare înainte de ziua începând cu care dorește să i se ia în considerare noua configurație;b) informațiile sunt confirmate de către PRE în configurația căreia se reflectă modificările respective, fiind verificată condiția prevăzută la Art. 76 - alin. (1), sau în caz contrar, modificarea este motivată corespunzător la OR de către PRE care a solicitat-o, pe baza reglementărilor aplicabile.  +  Articolul 59 OR implicați aplică modul de agregare a valorilor măsurate corespunzător modificării efectuate, conform procedurii prevăzute la Art. 49 - alin. (4), începând cu data solicitată.  +  Articolul 60 OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedurile aplicabile pentru transferul responsabilității echilibrării, excluderea din PRE, modificarea configurației PRE și revocarea unei PRE. Acestea pot include acțiuni prealabile sau concomitente celor prevăzute în prezentul regulament, care să permită participanților conformarea în termenele precizate și diminuarea riscurilor asupra funcționării pieței.  +  Articolul 61 Ulterior avizării de către ANRE, OTS publică procedurile elaborate conform prevederilor Art. 60 - pe pagina proprie de internet.  +  Secţiunea a 8-a Convenția de asumare a responsabilității echilibrării  +  Articolul 62 Convenția de asumare a responsabilității echilibrării este acordul încheiat între OTS și un titular de licență, care stabilește drepturile și obligațiile reciproce ale OTS și respectiv ale titularului de licență în calitatea acestuia de PRE.  +  Articolul 63 OTS încheie câte o convenție de asumare a responsabilității echilibrării cu fiecare dintre titularii de licență care au solicitat înregistrarea unei PRE pentru a putea activa pe piața de energie electrică și care îndeplinesc cerințele prevăzute în prezentul regulament.  +  Articolul 64 Existența unei convenții de asumare a responsabilității echilibrării valabil încheiată este o condiție pentru înregistrarea titularului de licență în calitate de PRE.  +  Articolul 65 Odată cu transferul integral al responsabilității echilibrării către altă PRE, se suspendă convenția de asumare a responsabilității echilibrării semnată de către titularul de licență înregistrat ca PRE, urmând ca suspendarea convenției să înceteze automat la data aprobată de către OTS pentru reluarea asumării responsabilității echilibrării în nume propriu, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 66 Convențiile de asumare a responsabilității echilibrării se încheie conform convenției- cadru, care este elaborată în urma unui proces de consultare publică de către OTS, avizată de ANRE și publicată de către OTS pe pagina proprie de internet.  +  Secţiunea a 9-a Registrul pentru PRE  +  Articolul 67 OTS înființează și completează registrul pentru înregistrarea PRE-urilor.  +  Articolul 68 PRE care au fost înregistrate de OTS sunt înscrise în registrul pentru PRE. Registrul pentru PRE conține, pentru fiecare PRE, cel puțin următoarele informații:a) numele complet, codul EIC, adresa sediului și datele de contact ale titularului de licență care a înființat PRE;b) data și numărul de înregistrare a convenției de asumare a responsabilității echilibrării;c) codul de identificare al PRE;d) numele și datele de contact ale tuturor persoanelor împuternicite să acționeze în numele titularului de licență respectiv;e) datele de identificare ale PRE către care și-a transferat responsabilitatea echilibrării, dacă este cazul, și data transferului;f) datele de identificare ale PRE-urilor pentru care și-a asumat responsabilitatea echilibrării, dacă este cazul, și data fiecăruia din aceste transferuri;g) OR în zona cărora PRE are locuri de consum/locuri de producere pentru care își asumă responsabilitatea echilibrării și lista acestora.  +  Articolul 69 Fiecare PRE are dreptul să consulte registrul pentru PRE și să ceară corectarea oricărei inexactități care o privește.  +  Articolul 70 OTS pune la dispoziția ODPE și a tuturor OR informațiile conținute în registrul pentru PRE.  +  Articolul 71(1) OTS informează imediat prin poșta electronică pe ODPE și OR asupra oricăror modificări efectuate în registrul pentru PRE.(2) OTS păstrează istoricul modificărilor realizate în Registrul PRE timp de cel puțin 12 luni.  +  Articolul 72 OTS informează imediat toate PRE despre înscrierea în registru a unei PRE noi, sau despre transferul, excluderea sau radierea uneia existente, prin publicarea pe pagina proprie de internet a unui anunț și a listei cu toate PRE, inclusiv componența actualizată la zi a fiecărei PRE.  +  Secţiunea a 10-a Registrele de serviciu pe sistem  +  Articolul 73 Fiecare OR înființează și completează un registru de serviciu pe sistem, integrat cu baza de date creată conform Regulamentului de furnizare și Regulilor de măsurare.  +  Articolul 74 În plus față de informațiile prevăzute de Regulamentul de furnizare și Regulile de măsurare, registrul de serviciu pe sistem al fiecărui OR conține cel puțin următoarele informații pentru fiecare loc de producere al unui producător de energie electrică racordat la rețelele sale:a) desemnarea unică a locului de producere/locului de consum și de producere;b) capacitatea instalată a locului de producere;c) codul de identificare a PRE care deține responsabilitatea echilibrării pentru acel loc de producere; doar în cazul unui loc de consum și de producere, acestuia îi poate fi atașată o PRE pentru ID în care acesta are caracter de loc de producere și altă PRE pentru ID în care acesta are caracter de loc de consum.  +  Articolul 75 Fiecare utilizator de rețea are dreptul să consulte informațiile care îl privesc din registrul de serviciu pe sistem și obligația să solicite corectarea oricărei inexactități care îl privește.  +  Articolul 76(1) OTS solicită informațiile necesare cuprinse în registrele de serviciu pe sistem ale OR și verifică împreună cu aceștia îndeplinirea condiției ca fiecare punct de măsurare să fie corespunzător unui loc de producere, unui loc de consum, unui loc de consum și de producere sau unui punct de schimb, iar pentru fiecare loc de consum, inclusiv pentru CPT al unei rețele, respectiv loc de producere, să existe o PRE și doar una, care și-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru acesta.(2) În cazul revocării unei PRE cu declanșarea procesului de preluare la FUI a unor consumatori, condiția de la alin. (1) se prezumă îndeplinită pentru locurile de consum în cauză, pe perioada dintre data începând cu care furnizorul actual nu mai îndeplinește condiția de asumare a responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor, rezultată din informarea transmisă ANRE de către OTS conform prevederilor Regulamentului de preluare și data notificării de preluare a locurilor respective de consum la FUI transmisă de ANRE la OR, responsabilitatea echilibrării fiind atribuită la PRE înregistrată de FUI desemnat sau, dacă este cazul, la PRE către care aceasta și-a transferat responsabilitatea echilibrării.  +  Capitolul III Regulile Notificărilor Fizice  +  Articolul 77 Obiectivul regulilor pentru notificări fizice este crearea cadrului pentru furnizarea informațiilor despre capacitățile de producție disponibile pentru SEN, pregătirea programului de producție și consum și determinarea disponibilității STS, necesare pentru a permite OTS să asigure:a) integritatea SEN;b) siguranța și calitatea alimentării cu energie electrică;c) suficientă capacitate disponibilă pentru a asigura în orice moment cererea din SEN și o rezervă corespunzătoare;d) gestionarea restricțiilor de rețea;e) determinarea dezechilibrelor după ziua de livrare.  +  Articolul 78 Realizarea fizică a obligațiilor contractuale necesită transmiterea la ODPE, prin intermediul OTS, a notificărilor privind toate schimburile contractuale între PRE, acestea fiind considerate realizate conform valorilor notificate, în condițiile prevăzute în RPUPCD.  +  Articolul 79 Schimburile contractuale de energie electrică realizate de către o PRE cu altă PRE sunt cuprinse în notificările fizice sub denumirea de schimburi bloc.  +  Articolul 80 Tranzacțiile definitive încheiate pe PE de un PPE sunt obligații contractuale care sunt tratate, în scopul determinării dezechilibrelor PRE, similar valorilor notificate ca SB ale celorlalte obligații contractuale ale PRE din care face parte PPE.  +  Articolul 81 Fiecare PRE are obligația să transmită la OTS notificările fizice ale PRE pentru fiecare zi de livrare. OPEE transmite de asemenea la OTS câte o notificare fizică de același tip în calitate de PRE pentru tranzacțiile încheiate drept contraparte pe PZU și în calitate de PRE pentru tranzacțiile încheiate drept contraparte pe PI.  +  Articolul 82 Notificarea fizică a PRE conține pentru fiecare ID toate informațiile prevăzute în RPUPCD, precum și schimbul de energie electrică între PRE - PZU și PRE Agent de transfer; exporturile și importurile vor avea semnificația de schimburi contractuale între PRE care includ titularii de licență care le-au încheiat, inclusiv PRE Agent de transfer, pe de o parte, și PRE- SN, pe de altă parte.  +  Articolul 83 Fiecare zi de livrare va avea 24 (douăzeci și patru) de ID consecutive cu o durată de o (1) oră fiecare, primul ID începând la ora 00:00 în ziua de livrare.  +  Articolul 84 În ziua trecerii de la ora de vară la ora de iarnă, ziua de livrare va avea 25 (douăzeci și cinci) de ID consecutive, iar în ziua trecerii de la ora de iarnă la ora de vară, ziua de livrare va avea 23 (douăzeci și trei) de ID consecutive.  +  Articolul 85 Notificările fizice pentru schimburile de energie electrică între PRE - PZU și PRE Agent de transfer pot fi transmise numai de OPEE și trebuie să fie limitate la capacitatea disponibilă de interconexiune internațională care a fost alocată prin mecanismul de cuplare a PZU, pentru interconexiunea cu respectiva zonă de ofertare, în conformitate cu prevederile Regulamentului PZU.  +  Articolul 86 Procedurile pentru programarea schimburilor de energie electrică între SEN și alți operatori de transport și de sistem vor fi convenite între OTS și fiecare dintre acești operatori de transport și de sistem, conform prevederilor Codului RET, prin acorduri bilaterale, reguli comune sau armonizate la nivel UE de schimb de informații și de alocare a capacităților disponibile de interconexiune.  +  Articolul 87 Structura și modul de transmitere a declarațiilor de disponibilitate și a notificărilor fizice fac obiectul prevederilor RPUPCD.  +  Articolul 88 OTS transmite la ODPE notificările fizice aprobate pentru ziua de livrare, conform Art. 78 -, Art. 79 - și Art. 82 -, în ziua imediat următoare zilei de livrare.  +  Capitolul IV Reguli de calcul al dezechilibrelor PRE  +  Secţiunea a 11-a Prevederi generale  +  Articolul 89 Obiectivul regulilor de calcul al dezechilibrelor este acela de a stabili modul de determinare a diferențelor dintre valorile măsurate ale producției plus cele notificate conform contractelor ale achizițiilor, inclusiv ale importurilor și valorile măsurate ale consumului plus cele notificate conform contractelor ale vânzărilor, inclusiv ale exporturilor, luând în considerare și schimburile fizice între rețele, în cazul PRE care și-au asumat responsabilitatea echilibrării pentru CPT al unei rețele.  +  Articolul 90 Valorile notificate trebuie să corespundă angajamentelor contractuale pe care participanții la piață și le-au asumat înainte de ID sau ca urmare a încheierii tranzacțiilor definitive pe PE, iar valori măsurate sunt considerate producția, consumul și schimburile ce au avut loc fizic în timpul ID.  +  Articolul 91 Dezechilibrele se determină agregat la nivelul PRE, pentru a permite compensarea reciprocă între PRE membre, limitată la erorile de prognoză/evenimentele neașteptate, a abaterilor rezonabile dintre valorile măsurate și cele notificate, fără a afecta obligația ca titularii de licență/producătorii de energie electrică exceptați prin lege de la obligația licențierii să prognozeze cât mai bine consumul și producția și să asigure acoperirea consumului/livrarea producției prin contractare.  +  Articolul 92 Determinarea dezechilibrelor necesită și luarea în considerare a schimburilor neplanificate cu părțile externe interconectate.  +  Articolul 93 Dezechilibrul unei PRE se determină pe baza poziției nete măsurate și a poziției nete contractuale notificate ale respectivei PRE.  +  Articolul 94(1) Determinarea poziției nete contractuale notificate a fiecărei PRE se face pe baza tuturor schimburilor contractuale de energie electrică notificate ca SB stabilite cu alte PRE, inclusiv tranzacțiile derulate prin PZU și prin PI, a celor de import și/sau export care au în acest context semnificația unor schimburi contractuale cu PRE - SN, precum și în urma tranzacțiilor definitive ale PPE pe PE.(2) Determinarea poziției nete măsurate a fiecărei PRE se face pe baza tuturor livrărilor măsurate de energie electrică, din sau către SEN, sau între diferite părți ale SEN în conformitate cu valorile măsurate aprobate în punctele de măsurare corespunzătoare.  +  Articolul 95 Calculele prevăzute în cadrul regulilor de calcul al dezechilibrelor sunt efectuate de ODPE.  +  Secţiunea a 12-a Poziția netă contractuală a unei PRE  +  Articolul 96 Următoarele schimburi de energie electrică sunt definite ca schimburi contractuale:a) SB cu alte PRE, cuprinse în notificările fizice aprobate;b) Importurile aferente contractelor, conform graficelor de schimb notificate la OTS și cuprinse în notificările fizice ale PRE, importurile rezultate din mecanismul de cuplare a PZU notificate de PRE Agent de transfer și importurile aferente returnării, de către OTS vecini, a ajutoarelor de avarie/schimburilor neplanificate acordate în perioade anterioare, notificate de PRE-SN doar la nivelul vânzărilor pe PZU sau pe PI a energiei corespunzătoare;c) Exporturi aferente contractelor, conform graficelor de schimb notificate la OTS și cuprinse în notificările fizice ale PRE, exporturile rezultate din mecanismul de cuplare a PZU notificate de PRE Agent de transfer și exporturile aferente returnării, de către OTS, a ajutoarelor de avarie/schimburilor neplanificate primite de la OTS vecini în perioade anterioare sau ajutoarelor de avarie acordate, cunoscute în avans, notificate de PRE -SN doar la nivelul achiziției de pe PZU sau de pe PI a energiei corespunzătoare;d) Cantitățile de energie electrică efectiv livrată la creștere de putere de către un PPE, corespunzătoare tranzacțiilor definitive pe PE, determinate conform prevederilor Regulamentului PE;e) Cantitățile de energie electrică efectiv livrată la reducere de putere de către un PPE, corespunzătoare tranzacțiilor definitive pe PE, determinate conform prevederilor Regulamentului PE.  +  Articolul 97 Pentru fiecare PRE, ODPE determină, separat pentru fiecare ID:a) poziția netă contractuală notificată PN(contr) a unei PRE, alta decât PRE - SN, cu formula:PN(contr) = [ΣSB(livr) - ΣSB(prim)] + (ΣEX - ΣIM) + (ΣE(ech)^cres - ΣE(ech)^red)b) poziția netă contractuală notificată PN(contr) a PRE - SN, cu formula: PN(contr) = (ΣEX - ΣIM) + [E^a(PZU/PI) - E^v(PZU/PI)] unde: PN(contr) reprezintă poziția netă contractuală notificată a PRE; SB(livr) reprezintă schimburile bloc pe care PRE le-a notificat ca vânzări către o altă PRE, inclusiv SB notificate de furnizorul/furnizorii care nu-și asumă responsabilitatea echilibrării pentru un loc de consum al unui consumator alimentat de mai mulți furnizori aflați în PRE diferite, la valoarea consumului asigurat contractual de acesta/aceștia; SB(prim) reprezintă schimburile bloc pe care PRE le-a notificat ca achiziții de la o altă PRE, inclusiv SB notificate de furnizorul principal care-și asumă responsabilitatea echilibrării pentru un loc de consum al unui consumator alimentat de mai mulți furnizori aflați în PRE diferite, la valoarea consumului asigurat contractual de furnizorul/furnizorii din alte PRE; E(ech)^cres / E(ech)^red reprezintă cantitățile de energie de echilibrare efectiv livrate la creștere/la reducere de putere în PE de către PPE pentru care PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării, conform tranzacțiilor definitive pe PE ale acestora; E^a(PZU/PI) / E^v(PZU/PI) reprezintă energia electrică achiziționată/vândută de OTS pe PZU și/sau PI pentru asigurarea/livrarea energiei electrice aferente returnării ajutoarelor de avarie/schimburilor neplanificate acordate/primite în perioade anterioare sau livrării/primirii ajutoarelor de avarie; EX reprezintă exporturile cuprinse în notificările fizice ale PRE, altele decât cele aferente programelor de compensare/returnare/acordare a ajutoarelor de avarie/schimburilor neplanificate; PRE-SN cuprinde în notificarea fizică toate exporturile notificate ale tuturor celorlalte PRE-uri din zona națională de ofertare, precum și pe cele rezultate din tranzitele notificate; IM reprezintă importurile cuprinse în notificările fizice ale PRE, altele decât cele aferente programelor de compensare/returnare/primire a ajutoarelor de avarie/schimburilor neplanificate; PRE-SN cuprinde în notificarea fizică toate importurile notificate ale tuturor celorlalte PRE-uri din zona națională de ofertare, precum și pe cele rezultate din tranzitele notificate.  +  Articolul 98 Pentru calculul poziției nete contractuale notificate, energia totală vândută sau achiziționată într-un ID este considerată ca fiind livrată la putere constantă pe parcursul întregului ID.  +  Articolul 99 Cantitățile contractate aferente fiecărei ore sunt exprimate în MWh, cu 3 zecimale.  +  Secţiunea a 13-a Poziția netă măsurată a unei PRE  +  Articolul 100 Livrările măsurate sunt definite ca fiind livrările de energie electrică ce au fost măsurate într-un punct de măsurare între SEN și un producător sau consumator, după cum este cazul, într-un punct de schimb între o rețea electrică a unui operator de rețea și rețeaua electrică a unui alt operator de rețea sau între SEN și rețeaua unui operator de rețea/un consumator/un producător din alt stat.  +  Articolul 101 Următoarele schimburi de energie electrică sunt definite ca livrări măsurate:a) Producția netă, reprezentând energia electrică ce este livrată în rețelele electrice de transport/distribuție ale SEN la un loc de producere;b) Consumul net, reprezentând energia electrică pe care un consumator o preia din rețelele electrice de transport/distribuție ale SEN la un loc de consum;c) Schimburile dintre rețelele electrice aparținând de doi operatori de rețea diferiți;d) Exporturile realizate din SEN către alte țări;e) Importurile realizate din alte țări către SEN;f) CPT al rețelelor electrice de transport/distribuție.  +  Articolul 102 Poziția netă măsurată a unei PRE, alta decât PRE-SN sau PRE a unui operator de rețea sau PRE care și-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru un operator de rețea, este determinată după cum urmează:a) Producția netă agregată la locurile de producere ale producătorilor pentru care respectiva PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării, minusb) Consumul net agregat la locurile de consum ale consumatorilor pentru care respectiva PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării; în situația în care consumul la un loc de consum este asigurat de mai mulți furnizori, incluși în PRE diferite, pentru PRE care nu și-a asumat responsabilitatea echilibrării se consideră valoarea zero pentru consumul măsurat.  +  Articolul 103 La determinarea poziției nete măsurate a PRE-SN, din toate exporturile măsurate pe toate liniile de interconexiune ale SEN cu alte sisteme se scad toate importurile măsurate pe toate liniile de interconexiune ale SEN cu alte sisteme.  +  Articolul 104 Poziția netă măsurată se determină separat pentru fiecare PRE și pentru fiecare ID pe baza valorilor măsurate aprobate.  +  Articolul 105 Pentru calculul pozițiilor nete măsurate, energia totală livrată sau primită într- un ID este considerată ca fiind livrată la o putere constantă pe parcursul întregului ID.  +  Articolul 106 Livrările măsurate aferente fiecărei ore sunt exprimate în MWh, cu 3 zecimale.  +  Articolul 107 Poziția netă măsurată a unei PRE înregistrată de un operator de rețea pentru administrarea diferențelor dintre cantitatea de energie electrică achiziționată pentru acoperirea CPT al rețelei electrice și CPT realizat se va considera drept consum net, și anume la nivelul CPT al rețelei electrice din zona de licență a operatorului de rețea, determinat ca fiind diferența dintre cantitatea totală de energie electrică intrată în rețeaua din zona de licență în punctele de măsurare și cantitatea totală de energie electrică livrată din rețeaua din zona de licență în punctele de măsurare, pe baza valorilor măsurate aprobate corespunzătoare următoarelor cantități de energie electrică:i. energia electrică primită fizic de la alți operatori de rețea, aceasta incluzând, dacă este cazul, și importurile, plusii. producția netă a tuturor unităților de producție care sunt conectate la rețeaua electrică a operatorului de rețea respectiv, minusiii. energia electrică livrată fizic către alți operatori de rețea, aceasta incluzând, dacă este cazul, și exporturile, minusiv. consumul net al tuturor consumatorilor care sunt conectați la rețeaua electrică a operatorului de rețea respectiv.  +  Articolul 108 În situația în care nu toate punctele de măsurare dintr-o zonă de licență sunt dotate cu echipamente de contorizare cu rezoluție la nivel de ID, pentru determinarea CPT în rețelele electrice în zona de licență corespunzătoare și repartizarea acestuia în fiecare ID, operatorul de rețea în cauză, în calitate de OM, utilizează:a) procedura pentru determinarea CPT în rețelele electrice de distribuție, elaborată și aprobată de ANRE,b) profilurile specifice de consum ale fiecărei categorii de consumatori, determinate pe baza unei proceduri elaborate de operatorul de rețea și aprobate de ANRE șic) procedura pentru determinarea și utilizarea profilului rezidual de consum, elaborată și aprobată de ANRE.  +  Articolul 109 CPT al rețelei electrice determinat conform prevederilor Art. 107 - este considerat valoare măsurată aprobată.  +  Articolul 110 Poziția netă măsurată a unei PRE care a preluat responsabilitatea echilibrării pentru administrarea CPT al unui operator de rețea se determină conform Art. 102 -, în care consumul include și consumul net aferent CPT al rețelei, determinat conform Art. 107 -.  +  Secţiunea a 14-a Dezechilibrul unei PRE  +  Articolul 111 Dezechilibrul unei părți responsabile cu echilibrarea este dezechilibrul respectivei PRE în fiecare ID și include dezechilibrele individuale ale titularilor de licență înregistrați ca PRE și ale producătorilor exceptați prin lege de la obligația licențierii, pentru care respectiva PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării.  +  Articolul 112 Dezechilibrul PRE se determină separat pentru fiecare PRE și pentru fiecare ID, astfel:a) dezechilibrul PRE, alta decât PRE - SN, ca diferență între poziția netă măsurată a PRE și poziția netă contractuală a PRE șib) dezechilibrul PRE - SN, ca diferență între poziția netă contractuală și poziția netă măsurată a PRE - SN.  +  Secţiunea a 15-a Dezechilibrul sistemului  +  Articolul 113 Dezechilibrul sistemului reprezintă dezechilibrul total din SEN pentru fiecare ID.  +  Articolul 114 Dezechilibrul sistemului pe fiecare ID se determină astfel:a) cantitatea agregată corespunzătoare reducerii de putere care a fost efectiv livrată în acest IDb) minus cantitatea agregată corespunzătoare creșterii de putere care a fost efectiv livrată în acest ID;b) minus valoarea schimburilor neplanificate cu toate părțile externe interconectate.  +  Articolul 115(1) Valoarea schimburilor neplanificate cu părțile externe interconectate se determină cu următoarea formulă: SN = [EXP(notif) - IMP(notif)] - [EXP(realiz) - IMP(realiz)],(2) Exporturile notificate cuprind toate exporturile corespunzătoare graficelor de schimb ale PRE, incluzând returnările programate ale ajutoarelor primite de OTS de la părțile externe interconectate în perioade anterioare și/sau exporturile efectuate de acesta conform legislației europene și naționale în vigoare.(3) Importurile notificate cuprind toate importurile corespunzătoare graficelor de schimb ale PRE, incluzând returnările programate ca grafice de schimb ale ajutoarelor care au fost acordate de OTS către părțile externe interconectate în perioade anterioare și/sau importurile efectuate de acesta conform legislației europene și naționale în vigoare.(4) Exporturile realizate și importurile realizate se determină pe baza valorilor măsurate aprobate.  +  Articolul 116 Pentru calculul dezechilibrului sistemului, energia totală livrată pentru creștere de putere sau primită pentru reducere de putere într-un ID este considerată a fi livrată la o putere constantă pe parcursul întregului ID.  +  Secţiunea a 16-a Determinarea costurilor pentru echilibrarea sistemului  +  Articolul 117 ODPE determină costurile pentru echilibrarea sistemului și pentru managementul restricțiilor de rețea în fiecare lună calendaristică, după transmiterea de către OTS a notei lunare de regularizare pe PE conform prevederilor Regulamentului PE.  +  Articolul 118 Costurile pentru echilibrarea sistemului se determină prin scăderea, din costurile corespunzătoare tranzacțiilor definitive care au fost încheiate pe PE, a costurilor corespunzătoare managementului restricțiilor de rețea.  +  Articolul 119 Costurile pentru managementul restricțiilor de rețea sunt egale cu:a) costurile corespunzătoare tranzacțiilor definitive care au fost încheiate pe PE drept consecință a anulării unei tranzacții anterioare în ordinea de merit, marcată ca fiind anulată pentru rezolvarea unei restricții de rețea sau, după caz, care au fost încheiate pe PE și au fost marcate ca fiind utilizate pentru managementul restricțiilor de rețea; minusb) costurile evitate pe PE ca urmare a unei restricții de rețea.  +  Articolul 120(1) Pentru situațiile în care într-un ID există tranzacții angajate marcate ca anulate din cauza unor restricții de rețea, termenii relației prevăzute la Art. 119 - se determină astfel:a) costurile evitate prevăzute la Art. 119 - lit. b) reprezintă contravaloarea tranzacțiilor angajate anulate pentru rezolvarea unei restricții de rețea;b) tranzacțiile definitive încheiate pe PE drept consecință a anulării unei tranzacții din cauza unei restricții de rețea prevăzute la Art. 119 - lit. a) reprezintă tranzacțiile definitive din respectivul ID începând cu prețul cel mai mare în ordine descrescătoare, dacă tranzacția anulată a fost la creștere, respectiv cu prețul cel mai mic în ordine crescătoare, dacă tranzacția anulată a fost la reducere, până la concurența cantității tranzacției marcate ca anulată;(2) Pentru situațiile în care într-un ID există tranzacții definitive marcate ca utilizate pentru managementul restricțiilor de rețea, costurile evitate prevăzute la Art. 119 - lit. b) reprezintă contravaloarea ofertelor care ar urma în ordinea de merit la creștere rezultată pentru respectivul ID în urma tuturor dispozițiilor concretizate în tranzacții definitive, în ordine crescătoare până la concurența cantităților tranzacțiilor definitive marcate ca utilizate pentru managementul restricțiilor de rețea, dacă acestea sunt la creștere, respectiv contravaloarea ofertelor care ar urma în ordinea de merit la reducere rezultată pentru respectivul ID în urma tuturor dispozițiilor concretizate în tranzacții definitive, în ordine descrescătoare până la concurența cantităților tranzacțiilor definitive marcate ca utilizate pentru managementul restricțiilor de rețea, dacă acestea sunt la reducere.  +  Articolul 121 ODPE determină surplusul de costuri rezultat din managementul restricțiilor de rețea, separat pentru fiecare ID din luna de livrare, cu formulele:a) SC(Con,i) = Σ(qi,jDef^Cres ,Max * pi,jDef^Cres ,Max) - Σ(qi,kAngaj^Cres ,Anul * pi,kAngaj^Cres ,Anul), care se aplică în situațiile în care oferte selectate la creștere au fost anulate deoarece ar fi creat o restricție de rețea, unde:– SC(Con, i) reprezintă surplusul de costuri rezultat din managementul restricțiilor de rețea în ID(i);– qi,j Def^Cres ,Max, respectiv pi,jDef^Cres ,Max reprezintă cantitatea, respectiv prețul, corespunzătoare tranzacțiilor definitive j pentru furnizarea creșterii de putere în ID(i), luate în considerare în ordinea descrescătoare a prețurilor, începând cu cel mai mare, până la concurența sumei cantităților tranzacțiilor angajate k marcate ca anulate din cauza unei restricții de rețea, identificându-se sub denumirea de tranzacții înlocuitoare ale tranzacțiilor anulate angajate la creștere în ID(i);– q i,k Angaj^Cres ,Anul, respectiv p i,k Angaj^Cres ,Anul reprezintă cantitatea, respectiv prețul, corespunzătoare tranzacțiilor angajate k pentru furnizarea creșterii de putere în ID(i), marcate ca anulate datorită unei restricții de rețea în conformitate cu prevederile Regulamentului PE; și/saub) SC(Con,i) = Σ(qi,lDef^Cres ,Con * pi,lDef^Cres ,Con) - Σ(qi,mVirt^Cres ,Urm * pi,mVirt^Cres ,Urm), care se aplică în situațiile în care oferte selectate la creștere au fost marcate ca utilizate pentru managementul restricțiilor de rețea; unde:– q i,l Def^Cres ,Con, respectiv p i,l Def^Cres ,Con reprezintă cantitatea, respectiv prețul, corespunzătoare tranzacțiilor definitive l pentru furnizarea creșterii de putere în ID(i) marcate ca utilizate pentru managementul unei restricții de rețea în conformitate cu prevederile Regulamentului PE;– q i,m Virt^Cres ,Urm, respectiv p i,m Virt^Cres ,Urm reprezintă cantitatea, respectiv prețul, corespunzătoare tranzacțiilor virtuale m pentru furnizarea creșterii de putere în ID(i), care ar fi fost încheiate în baza ofertelor care ar urma la creștere în ordinea de merit rezultată pentru ID respectiv în urma ultimei dispoziții de dispecer, în conformitate cu prevederile Regulamentului PE; tranzacțiile virtuale m sunt luate în considerare în ordinea crescătoare a prețurilor, începând cu cel mai mic, până la concurența sumei cantităților tranzacțiilor definitive l la creștere marcate ca utilizate pentru managementul unei restricții de rețea. În cazul în care valoarea SC(Con,i) rezultată din aplicarea formulei prevăzute la lit. a) sau a celei de la lit. b) este nulă sau negativă, surplusul de costuri rezultat din aceste acțiuni se consideră zero, tranzacțiile marcate inițial ca utilizate pentru managementul congestiilor fiind de fapt utilizate pentru echilibrarea sistemului. Toate cantitățile sunt considerate ca valori pozitive orare, exprimate în MWh, cu 3 zecimale.  +  Articolul 122 ODPE determină deficitul de venituri rezultate din managementul restricțiilor de rețea, separat pentru fiecare ID(i) din luna de livrare, după cum urmează:a) DV(Con,i) = Σ (qi,jDef^Red, Min * pi,jDef^Red, Min) - Σ(qi,k^Angaj^Red, Anul * pi,kAngaj^Red, Anul), care se aplică în cazul în care oferte selectate la reducere au fost anulate deoarece ar fi creat o restricție de rețea, unde:– DV(Con,i) reprezintă deficitul de venituri rezultate din managementul restricțiilor de rețea;– q i,j Def^Red, Min, respectiv p i,j Def^Red, Min reprezintă cantitatea, respectiv prețul, corespunzătoare tranzacțiilor definitive j pentru furnizarea reducerii de putere în ID(i), luate în considerare în ordinea crescătoare a prețurilor, începând cu cel mai mic, până la concurența sumei cantităților tranzacțiilor angajate k, marcate ca anulate din cauza unei restricții de rețea, identificându-se sub denumirea de tranzacții înlocuitoare ale tranzacțiilor anulate angajate la reducere în ID(i).– q i,k Angaj^Red, Anul, respectiv pi,k Angaj^Red, Anul reprezintă cantitatea, respectiv prețul, corespunzătoare tranzacțiilor angajate k pentru furnizarea reducerii de putere în ID(i), marcate ca anulate datorită unei restricții de rețea în conformitate cu prevederile Regulamentului PE; și/saub) DV(Con,i) = Σ (q i,l Def^Red, Con * p i,l Def^Red, Con) - Σ (q i,m Virt^Red, Urm * p i,m Virt^Red, Urm), care se aplică în situațiile în care oferte selectate la reducere au fost marcate ca utilizate pentru managementul restricțiilor de rețea; unde:– q i,l Def^Red, Con, respectiv p i,l Def^Red ,Con reprezintă cantitatea, respectiv prețul, corespunzătoare tranzacțiilor definitive l pentru furnizarea reducerii de putere în ID(i), marcate ca utilizate pentru managementul unei restricții de rețea în conformitate cu prevederile Regulamentului PE;– q i,m Virt^Red ,Urm, respectiv p i,m Virt^Red, Urm reprezintă cantitatea, respectiv prețul, corespunzătoare tranzacțiilor virtuale m pentru furnizarea reducerii de putere în ID(i), care ar fi fost încheiate în baza ofertelor care ar urma la reducere în ordinea de merit rezultată pentru ID respectiv în urma ultimei dispoziții de dispecer, în conformitate cu prevederile Regulamentului PE; tranzacțiile virtuale m sunt luate în considerare în ordinea descrescătoare a prețurilor, începând cu cel mai mare, până la concurența sumei cantităților tranzacțiilor definitive l la reducere marcate ca utilizate pentru managementul unei restricții de rețea. În cazul în care valoarea DV(Con,i) rezultată din aplicarea formulei prevăzute la lit. a) sau a celei de la lit. b) este nulă sau pozitivă, deficitul de venituri rezultat din aceste acțiuni se consideră zero, tranzacțiile marcate inițial ca utilizate pentru managementul congestiilor fiind de fapt utilizate pentru echilibrarea sistemului. Toate cantitățile vor fi considerate ca valori pozitive orare, exprimate în MWh, cu 3 zecimale.  +  Articolul 123 Nu mai târziu de data limită la care OTS transmite valorile măsurate aferente pozițiilor nete măsurate ale PRE la ODPE conform Regulilor de măsurare, OTS transmite la ODPE separat pentru fiecare ID, detaliile tuturor tranzacțiilor virtuale prevăzute la Art. 121 - și Art. 122 -, determinate conform unei proceduri elaborate de OTS în urma unui proces de consultare publică, avizată de ANRE și publicată pe pagina proprie de internet, pe cele ale tranzacțiilor anulate pentru rezolvarea unor restricții de rețea, precum și pe cele ale tranzacțiilor definitive înlocuitoare ale acestora, separat pentru fiecare ID.  +  Articolul 124 După determinarea surplusului de costuri și a deficitului de venituri rezultate din managementul restricțiilor de rețea, ODPE determină costurile pentru managementul restricțiilor de rețea, separat pentru fiecare ID(i) din luna de livrare, după cum urmează: C(Con,i) = SC(Con,i) - DV(Con,i) unde:– C(Con,i) reprezintă costurile pentru managementul restricțiilor de rețea în ID(i);– SC(Con,i) reprezintă surplusul de costuri, iar DV(Con,i) reprezintă deficitul de venituri rezultate din managementul restricțiilor de rețea în ID(i), așa cum au fost determinate conform Art. 121 - și Art. 122 -.  +  Articolul 125(1) ODPE determină costurile pentru echilibrarea sistemului, separat pentru fiecare ID(i) din luna de livrare, după cum urmează: C(EchSist,i) = Σ(qi,j^Cres * pi,j^Cres) - SC(Con,i) unde:– C(EchSist,i) reprezintă costurile pentru echilibrarea sistemului în ID(i);– qi,j^Cres reprezintă cantitatea de energie efectiv livrată corespunzătoare tranzacției definitive j pentru furnizarea creșterii de putere în ID(i); qi,j^Cres va fi considerată ca valoare pozitivă orară exprimată în MWh, cu 3 zecimale;– pi,j^Cres reprezintă prețul tranzacției definitive j pentru furnizarea creșterii de putere în ID(i).(2) În cazul în care furnizarea creșterii de putere s-a făcut de către un PPE revocat de către OTS, costurile aferente drepturilor de încasare ale acestuia pe PE în ID respectiv nu se iau în considerare la determinarea costurilor pentru echilibrarea sistemului.  +  Articolul 126 Costurile aferente tranzacțiilor pentru pornire onorate nu se iau în considerare la stabilirea costurilor pentru echilibrarea sistemului în ID(i) și nici la stabilirea costurilor pentru managementul restricțiilor de rețea. Aceste costuri sunt luate în considerare la stabilirea veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului.  +  Articolul 127 ODPE determină veniturile rezultate din echilibrarea sistemului, separat pentru fiecare ID(i) din luna de livrare, după cum urmează: V(EchSist,i) = Σ (qi,x^Red * pi,x^Red) - DV(Con, i) unde:– V(EchSist,i) reprezintă veniturile rezultate din echilibrarea sistemului în ID(i);– qi,x^Red reprezintă cantitatea de energie efectiv livrată corespunzătoare tranzacției definitive x pentru furnizarea reducerii de putere în ID(i);– pi,x^Red reprezintă prețul tranzacției definitive x pentru furnizarea reducerii de putere în ID(i).  +  Articolul 128 După determinarea costurilor și a veniturilor rezultate din echilibrarea sistemului, ODPE determină costurile efective pentru echilibrarea sistemului, separat pentru fiecare ID(i) din luna de livrare, după cum urmează: CE(EchSist,i) = Σ [qi,j^Cres * pi,j^Cres] - Σ [qi,x^Red * pi,x^Red] - C(Con,i) unde:– CE(EchSist,i) reprezintă costurile efective pentru echilibrarea sistemului în ID(i);– qi,j^Cres, pi,j^Cres reprezintă cantitatea de energie efectiv livrată, respectiv prețul corespunzătoare tranzacției definitive j pentru furnizarea creșterii de putere în ID(i);– qi,x^Red, pi,x^Red reprezintă cantitatea de energie efectiv livrată, respectiv prețul corespunzătoare tranzacției definitive x pentru furnizarea reducerii de putere în ID(i);– C(Con,i) reprezintă costurile pentru managementul restricțiilor de rețea pentru ID(i) determinate conform Art. 124 -.  +  Articolul 129 După determinarea costurilor/veniturilor rezultate din echilibrarea sistemului și a costurilor pentru managementul restricțiilor de rețea, ODPE emite o notă lunară de regularizare, cuprinzând următoarele informații:a) costurile pentru echilibrarea sistemului, determinate conform prevederilor Art. 125 -, separat pentru fiecare ID din luna de livrare;b) veniturile rezultate din echilibrarea sistemului, determinate conform prevederilor Art. 127 -, separat pentru fiecare ID din luna de livrare;c) surplusul de costuri rezultat din managementul restricțiilor de rețea, determinate conform prevederilor Art. 121 -, separat pentru fiecare ID din luna de livrare;d) deficitul de venituri rezultat din managementul restricțiilor de rețea, determinat conform prevederilor Art. 122 -, separat pentru fiecare ID din luna de livrare;e) costurile pentru managementul restricțiilor de rețea în luna de livrare, determinate prin însumarea costurilor pentru managementul restricțiilor de rețea determinate conform prevederilor Art. 124 - în toate ID din luna de livrare;f) costurile efective pentru echilibrarea sistemului în luna de livrare, rezultate prin însumarea costurilor efective pentru echilibrarea sistemului determinate pentru fiecare ID conform prevederilor Art. 128 -.  +  Articolul 130(1) ODPE publică pe pagina proprie de internet în platforma informatică dedicată, nota lunară de regularizare determinată conform prevederilor Art. 129 - pe baza valorilor măsurate, nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea valorilor măsurate/agregate ale producției și consumului de energie electrică aferente fiecărei PRE stabilite conform Regulilor de măsurare și transmite electronic către OTS o atenționare privind publicarea.(2) Platforma informatică dedicată consemnează și reține data la care orice notă elaborată de ODPE conform prevederilor prezentului regulament a fost pusă la dispoziția părților implicate.  +  Secţiunea a 17-a Calculul Prețului pentru Dezechilibre  +  Articolul 131 Prețurile pentru dezechilibre sunt:a) Prețul pentru deficit de energie, care reprezintă prețul unitar pe care o PRE trebuie să îl plătească OTS pentru dezechilibrul negativ al respectivei PRE dintr-un ID șib) Prețul pentru excedent de energie, care reprezintă prețul unitar pe care o PRE îl primește de la OTS pentru dezechilibrul pozitiv al respectivei PRE dintr-un ID.  +  Articolul 132 În fiecare lună calendaristică, ODPE determină prețurile pentru deficit de energie și prețurile pentru excedent de energie, separat pentru fiecare ID din luna de livrare.  +  Articolul 133 Dacă OTS a dispus livrarea creșterii de putere într-un ID, prețul pentru deficit de energie în acest ID(i) este determinat astfel: PD(efi) = C(EchSist,i) / (Σqi,j^Cres) unde:– PD(efi) reprezintă prețul pentru deficit de energie în ID(i);– C(EchSist,i) reprezintă costurile pentru echilibrarea sistemului în ID(i), determinate conform prevederilor Art. 125 -;– qi,j^Cres reprezintă cantitatea efectiv livrată, corespunzătoare tranzacției definitive j pentru furnizarea creșterii de putere în ID(i); q i,j^Cres este considerată ca valoare pozitivă orară, exprimată în MWh, cu 3 zecimale.  +  Articolul 134 Dacă OTS nu a dispus livrarea creșterii de putere într-un ID sau dacă PD(efi) din formula prevăzută la Art. 133 - are valoarea zero sau aceasta este nedeterminată, prețul pentru deficit de energie în acest ID este stabilit ca fiind egal cu PIP în intervalul de tranzacționare corespunzător ID respectiv; în cazul în care PIP are valoare negativă sau este zero, prețul pentru deficit de energie în acest ID este stabilit ca fiind egal cu limita minimă de preț a ofertei preț-cantitate pe PE.  +  Articolul 135 Dacă OTS a dispus livrarea reducerii de putere într-un ID, prețul pentru excedent de energie în acest ID(i) este determinat astfel: PE(xci) = V(EchSist,i) / (Σqi,j^Red) unde:– PE(xci) reprezintă prețul pentru excedent de energie în ID(i);– V(EchSist,i) reprezintă venitul rezultat din echilibrarea sistemului în ID(i), determinat conform prevederilor Art. 127 -;– qi,j^Red reprezintă cantitatea efectiv livrată, corespunzătoare tranzacției definitive j pentru furnizarea reducerii de putere în ID(i); q i,j^Red este considerată ca valoare pozitivă orară, exprimată în MWh, cu 3 zecimale.  +  Articolul 136 Dacă OTS nu a dispus livrarea reducerii de putere într-un ID sau dacă PE(xci) din formula prevăzută la Art. 135 - are valoarea zero sau aceasta este nedeterminată, prețul pentru excedent de energie în acest ID este stabilit ca fiind egal cu PIP în intervalul de tranzacționare corespunzător ID respectiv; în cazul în care PIP are valoare negativă sau este zero, prețul pentru excedent de energie în acest ID este stabilit ca fiind egal cu limita minimă de preț a ofertei preț- cantitate pe PE.  +  Secţiunea a 18-a Reguli pentru decontarea dezechilibrelor PRE și pentru decontarea costurilor/veniturilor suplimentare rezultate din echilibrarea sistemului  +  Articolul 137 Regulile pentru decontarea dezechilibrelor PRE și ale costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului asigură un cadru pentru decontarea dezechilibrelor PRE și stabilirea obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare rezultate conform prevederilor prezentului regulament, între o PRE și OTS.  +  Articolul 138 Pentru a facilita un proces de decontare ordonat, transparent și nediscriminatoriu, prezentele reguli pentru decontare creează în plus cadrul pentru:a) stabilirea unui program de determinare, de punere la dispoziția părților și de confirmare/contestare a informațiilor necesare în vederea facturării și decontării dezechilibrelor PRE și a costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrare;b) efectuarea calculelor pentru stabilirea drepturilor de încasare și a obligațiilor de plată aferente dezechilibrelor PRE;c) efectuarea calculelor pentru redistribuirea costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului;d) punerea la dispoziția părților a informațiilor privind obligațiile acestora de plată, respectiv drepturile acestora de încasare;e) facturarea și efectuarea plăților;f) stabilirea și utilizarea garanțiilor;g) măsuri în cazuri de neîndeplinire a obligațiilor.  +  Articolul 139 ODPE și OTS elaborează procedurile pentru realizarea funcțiilor specifice decontării aflate în responsabilitatea fiecăruia conform prezentelor reguli pentru decontare în urma unui proces de consultare publică, le supun avizării ANRE și le publică pe paginile de internet proprii.  +  Articolul 140 ODPE stabilește, în urma unui proces de consultare publică, formatul standard pentru toate notele de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor, pentru notele lunare de regularizare și pentru notele de informare pentru decontarea redistribuirii veniturilor/costurilor suplimentare, le supune avizării ANRE și le publică pe pagina de internet proprie.  +  Articolul 141 ODPE este responsabil pentru calculul de decontare și emiterea notelor de informare pentru decontarea lunară pentru PRE.  +  Articolul 142 OTS și PRE achită în termenele prevăzute în prezentul regulament obligațiile de plată reciproce prevăzute în notele de informare pentru decontarea lunară, în baza facturilor corespunzătoare acestora.  +  Articolul 143 OTS urmărește separat fiecare categorie de obligații de plată/drepturi de încasare în relația OTS cu PRE, prin înființarea următoarelor tipuri de fișe pentru decontare:a) Fișă pentru decontarea dezechilibrelor PRE, întocmită pentru fiecare PRE;b) Fișă pentru decontarea veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, întocmită pentru fiecare PRE.  +  Articolul 144 Fiecare PRE este titularul fișei de decontare corespunzătoare, întocmită de OTS conform prevederilor Art. 143 -.  +  Articolul 145 OTS stabilește fișele de decontare prevăzute la Art. 143 - pentru titularul de fișă corespunzător, după înregistrarea acestuia ca PRE, dar nu mai târziu de data la care înregistrarea devine efectivă.  +  Articolul 146 Obligațiile de plată și drepturile de încasare înregistrate de OTS într-o fișă de decontare pentru PRE se bazează pe relația contractuală dintre OTS, pe de o parte, și titularul de fișă, pe de altă parte, formalizată prin semnarea Convenției de asumare a responsabilității echilibrării, ale cărei prevederi reflectă prevederile legii și ale prezentului regulament.  +  Articolul 147 Fiecare titular de licență care este înregistrat în calitate de PRE deschide un cont la o bancă comercială, denumită în continuare bancă de decontare.  +  Articolul 148(1) În scopul îndeplinirii obligațiilor sale conform prezentelor reguli pentru decontare, OTS deschide un cont de echilibrare la o bancă comercială de pe teritoriul României, utilizat pentru plățile aferente dezechilibrelor și pentru plățile corespunzătoare redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului;(2) Contul de echilibrare prevăzut la alin. (1) este același cu cel deschis de OTS conform Regulamentului PE drept cont bancar pentru echilibrare pentru încasările și plățile aferente tranzacțiilor încheiate pe PE, a celor aferente penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare și a celor aferente dezechilibrelor de la notificare;(3) OTS alimentează lunar contul de echilibrare prevăzut la alin. (1) cu suma corespunzătoare costurilor pentru managementul restricțiilor de rețea, conform Notei lunare de regularizare prevăzute la Art. 129 -, lit. e).  +  Articolul 149 Titularii de cont trebuie să asigure solvabilitatea conturilor bancare proprii la datele scadente ale facturilor, prevăzute în prezentele reguli pentru decontare.  +  Articolul 150 Conturile bancare sunt deschise în moneda națională din România.  +  Secţiunea a 19-a Garanții de plată a obligațiilor PRE  +  Articolul 151 OTS are dreptul să solicite titularilor de licență depunerea unei garanții înainte ca respectivul titular de licență să fie înregistrat ca PRE; în cazul în care o PRE este înregistrată de către un titular de licență care este înregistrat ca PPE în conformitate cu Regulamentul PE, iar această PRE nu a preluat responsabilitatea echilibrării altor titulari de licență, OTS poate accepta o garanție comună pentru obligațiile de plată ale titularului de licență atât în calitate de PRE, cât și de PPE.  +  Articolul 152(1) Garanția furnizată de un titular de licență înregistrat ca PRE poate limita dimensiunea maximă a acelei PRE, determinată conform prevederilor Art. 154 - și/sau volumul corespunzător al schimburilor bloc, exporturilor și importurilor.(2) Modul de aplicare a prevederilor alin. (1) trebuie prevăzut în detaliu de către OTS în procedura precizată la Art. 153 - și are drept principiu limitarea la nivelul garanției depuse, a sumei dintre vânzările nete, consumul și exportul respectivei PRE pe perioada de risc, evaluate în baza informațiilor privind cantitățile de energie electrică tranzacționate conform contractelor de vânzare-cumpărare încheiate și cu considerarea prețului mediu de deficit pe ultimele 3 luni.(3) Limitarea prevăzută la alin. (2) este solicitată în cazul constatării unor potențiale dezechilibre negative semnificative și/sau înregistrării de întârzieri la plată urmate de utilizarea garanțiilor, fără ca acestea să fie reconstituite ulterior la nivelul necesar.  +  Articolul 153(1) OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedura pentru determinarea necesarului și a tipurilor de garanții solicitate, pentru realizarea și verificarea constituirii garanțiilor și suplimentării acestora, dacă este cazul, precum și de utilizare a disponibilului rămas din garanția depusă de către PRE.(2) Nivelul garanției solicitate ține seama de probabilitatea ca diferența între obligațiile de plată și drepturile de încasare ale PRE la nivel lunar către OTS să fie pozitivă și este adaptat în concordanță cu eventualele întârzieri la plată înregistrate în perioade anterioare.(3) OTS supune această procedură avizării ANRE și o publică pe pagina proprie de internet.  +  Secţiunea a 20-a Dimensiunea PRE  +  Articolul 154 Fiecare operator de rețea trebuie să transmită lunar la OTS informații privind dimensiunea fiecărei PRE din zona de licență proprie.  +  Articolul 155 Nu mai târziu de a 5-a zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice, fiecare operator de rețea transmite OTS și fiecărei PRE, următoarele informații din zona de licență proprie:a) valoarea agregată a producției anuale estimate pentru unitățile de producție, pentru care respectiva PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării;b) valoarea agregată a consumului anual estimat pentru consumatorii de energie electrică, pentru care respectiva PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării.  +  Articolul 156 Producțiile și consumurile anuale estimate pentru următoarele 12 luni, transmise conform prevederilor Art. 155 -, pot avea la bază următoarele informații, fără a se limita la acestea:a) cantitățile anuale estimate pentru CPT, utilizate de respectivul operator de rețea pentru determinarea tarifelor de rețea;b) producția sau consumul anual, după cum este cazul, înregistrate în ultimele 12 luni pentru respectivul loc de producere/loc de consum; sauc) în cazul unui loc de producere/loc de consum pentru care nu sunt disponibile date, o estimare cât mai realistă a cantităților anuale, așa cum au fost convenite de furnizorul locului de consum și/sau de operatorul de rețea cu respectivul utilizator de rețea electrică și/sau PRE.  +  Articolul 157 În situația în care datele transmise de un operator de rețea conform prevederilor Art. 155 - sunt incorecte, respectiva PRE le poate contesta la operatorul de rețea într-un interval de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care au fost transmise. Dacă o PRE nu a transmis nici o contestație în acest interval, atunci datele transmise conform prevederilor Art. 155 - se consideră ca fiind confirmate de respectiva PRE.  +  Articolul 158 Un operator de rețea verifică orice contestație primită în legatură cu datele transmise conform prevederilor Art. 155 - în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare după primirea contestației și trebuie să comunice rezultatul respectivei PRE. Dacă datele au fost incorecte, operatorul de rețea transmite datele corectate către OTS și respectiva PRE.  +  Articolul 159 OTS și orice operator de rețea pot conveni să limiteze schimbul lunar de informații dintre ei, necesar conform prezentei secțiuni, numai la datele care s-au modificat față de luna anterioară.  +  Articolul 160 În fiecare lună calendaristică, după transmiterea de către operatorii de rețea a informațiilor prevăzute la Art. 155 -, OTS determină dimensiunea totală a fiecărei PRE prin agregarea informațiilor și le comunică PRE.  +  Secţiunea a 21-a Decontarea dezechilibrelor PRE  +  Articolul 161 ODPE efectuează calculele pentru decontarea dezechilibrelor PRE în fiecare lună calendaristică, după primirea valorilor măsurate/agregate ale producției și consumului de energie electrică în conformitate cu prevederile Regulilor de măsurare.  +  Articolul 162 Odată cu efectuarea calculelor prevăzute la Art. 161 -, ODPE verifică corectitudinea decontării prin verificarea închiderii bilanțului energiei electrice corespunzătoare tranzacțiilor definitive pe PE cu dezechilibrele PRE; în situația în care ODPE constată o neînchidere a bilanțului mai mare decât o valoare limită, publică pe site-ul propriu existența acesteia și solicită tuturor părților implicate verificarea datelor astfel încât eroarea să fie eliminată în cadrul procesului de decontare ce utilizează valorile măsurate aprobate, conform prevederilor Art. 178 -. Valoarea limită va fi stabilită printr-o procedură elaborată de ODPE și supusă consultării publice.  +  Articolul 163 Separat pentru fiecare zi calendaristică din luna de livrare și pentru fiecare PRE, ODPE determină valoarea sumelor de plată și separat a celor de încasat corespunzătoare dezechilibrelor înregistrate de fiecare PRE, după cum urmează: n 24-n DZIDP(d) = Σ DezPoz(i) *PExc(i), respectiv OZPDN(d) = Σ DezNeg(j) *PDef(j) i j unde:– DZIDP(d) reprezintă valoarea drepturilor zilnice de încasare pentru dezechilibrele pozitive în ziua d, constatate în n intervale orare;– DezPoz(i) reprezintă cantitatea corespunzătoare dezechilibrului pozitiv al respectivei PRE în ID(i) al zilei d, determinată conform prevederilor Art. 112 -;– PExc(i) reprezintă prețul pentru excedent de energie în ID(i) din ziua d, determinat conform prevederilor Art. 135 -;– OZPDN(d) reprezintă valoarea obligațiilor zilnice de plată pentru dezechilibrele negative în ziua d, constatate în (24-n) intervale orare;– DezNeg(j) reprezintă cantitatea, în valoare absolută, corespunzătoare dezechilibrului negativ al respectivei PRE în ID(j) din ziua d, determinată conform prevederilor Art. 112 -;– PDef(j) reprezintă prețul pentru deficit de energie în ID(j) din ziua de livrare d, determinat conform prevederilor Art. 133 -.  +  Articolul 164 ODPE determină, separat pentru fiecare PRE, valoarea drepturilor lunare de încasare pentru dezechilibre pozitive, prin însumarea valorilor zilnice ale drepturilor de încasare pentru dezechilibre pozitive stabilite conform prevederilor Art. 163 - și separat valoarea obligațiilor lunare de plată pentru dezechilibre negative, prin însumarea valorilor zilnice ale obligațiilor de plată pentru dezechilibre negative stabilite conform prevederilor Art. 163 -.  +  Articolul 165 ODPE întocmește separat pentru fiecare PRE o notă de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor. Această notă de informare conține cel puțin următoarele informații:a) dezechilibrul pozitiv sau negativ al respectivei PRE, separat pentru fiecare ID din luna de livrare;b) prețul pentru excedent de energie și prețul pentru deficit de energie, separat pentru fiecare ID din luna de livrare;c) cantitatea agregată a dezechilibrelor pozitive ale respectivei PRE în luna de livrare;d) cantitatea agregată a dezechilibrelor negative ale respectivei PRE în luna de livrare;e) dezechilibrul lunar net al PRE în luna de livrare, calculat ca diferență între cantitatea agregată a tuturor dezechilibrelor pozitive ale respectivei PRE și cantitatea agregată a tuturor dezechilibrelor negative, în valoare absolută, ale respectivei PRE;f) obligațiile de plată sau drepturile de încasare ale respectivei PRE, separat pentru fiecare ID din luna de livrare;g) valoarea drepturilor lunare de încasare și valoarea obligațiilor lunare de plată determinate conform prevederilor Art. 164 -.  +  Articolul 166 ODPE pune la dispoziția PRE corespunzătoare și a OTS notele de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor stabilite conform prevederilor Art. 165 - pe baza valorilor măsurate, prin postarea lor pe platforma informatică dedicată, în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea valorilor măsurate/agregate ale producției și consumului de energie electrică aferente fiecărei PRE, stabilite conform Regulilor de măsurare.  +  Articolul 167 O notă de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor emisă în luna calendaristică n conține informațiile înscrise în fișa pentru decontare aparținând respectivei PRE, pentru luna calendaristică n - 1.  +  Articolul 168 Facturile sunt emise de OTS, respectiv PRE, în prima zi lucrătoare care urmează postării pe platforma informatică a notelor de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor, în baza acestora, și trebuie achitate într-un interval de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data emiterii. Plățile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul bancar de echilibrare deschis de OTS.  +  Secţiunea a 22-a Costuri sau venituri suplimentare provenite din echilibrarea sistemului  +  Articolul 169(1) Costul sau venitul suplimentar lunar provenit din echilibrarea sistemului este egal cu:a) costurile efective pentru echilibrarea sistemului, calculate ca sumă a costurilor OTS pentru echilibrarea sistemului determinate conform Art. 128 -, pe toate ID ale lunii respective, plusb) costurile aferente tranzacțiilor onorate de pornire a UD, rezultate din însumarea valorilor din confirmările de tranzacție realizate conform Regulamentului PE, plusc) suma obligațiilor de plată lunare ale OTS către PRE pentru dezechilibrele PRE, rezultate în cazul în care valoarea decontării lunare determinate conform Art. 164 - are semnificația unei sume de primit de către respectiva PRE, minusd) suma drepturilor de încasare lunare ale OTS de la PRE pentru dezechilibrele PRE, rezultate în cazul în care valoarea decontării lunare determinate conform Art. 164 - are semnificația unei sume de plătit de către respectiva PRE minuse) valoarea lunară a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare ale UD care trebuie plătite de către PPE, rezultate din însumarea valorilor înscrise în notele de informare pentru decontare aferente lunii de livrare, realizate conform Regulamentului PE minusf) valoarea lunară a penalităților care trebuie plătite de către PPE pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, rezultate din însumarea valorilor înscrise în notele de informare pentru decontare aferente lunii de livrare, realizate conform Regulamentului PE.(2) În cazul în care valoarea rezultată la alin. (1) este pozitivă, aceasta reprezintă costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului, iar în cazul în care este negativă, aceasta reprezintă venitul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului.  +  Articolul 170 După determinarea costului sau venitului suplimentar provenit din echilibrarea sistemului, ODPE întocmește o notă lunară de regularizare, cuprinzând următoarele informații:a) costurile efective pentru echilibrarea sistemului în luna de livrare, cuprinse în nota lunară de regularizare corespunzătoare, prevăzută la Art. 129 -;b) suma costurilor aferente tranzacțiilor onorate de pornire a tuturor UD în luna de livrare;c) suma valorilor decontării lunare corespunzătoare tuturor PRE pentru luna de livrare, rezultate prin însumarea algebrică a drepturilor lunare de încasare pentru dezechilibre pozitive și a obligațiilor lunare de plată pentru dezechilibre negative determinate conform prevederilor Art. 164 -;d) suma valorilor penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare și separat, a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare, determinate conform prevederilor din Regulamentul PE; șie) costurile sau veniturile suplimentare provenite din echilibrarea sistemului în luna de livrare, determinate conform prevederilor Art. 169 -.  +  Articolul 171 DPE publică nota lunară de regularizare prevăzută la Art. 170 - pe baza valorilor măsurate, în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea valorilor măsurate/agregate ale producției și consumului de energie electrică aferente fiecărei PRE, stabilite conform Regulilor de măsurare.  +  Secţiunea a 23-a Repartizarea către PRE a costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului  +  Articolul 172 ODPE calculează sumele corespunzătoare repartizării integrale către PRE a costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, în luna care urmează după luna de livrare.  +  Articolul 173(1) Venitul suplimentar, respectiv costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului care revine lunar fiecărei PRE, cu excepția PRE-SN și PRE Agent de transfer, se determină pe baza aportului acesteia în fiecare ID la reducerea dezechilibrului sistemului, respectiv la agravarea dezechilibrului sistemului. Valoarea repartizată fiecărei PRE se determină astfel: n S(i) = [C(tot,i) / Σ C(tot,i)] x S(res) i=1 unde:– S(i) reprezintă valoarea repartizată către PRE i, cu excepția PRE-SN și PRE Agent de transfer, din venitul/ costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului.– S(res) reprezintă venitul suplimentar sau costul suplimentar rezultat în luna respectivă din echilibrarea sistemului; iar– C(tot,i) reprezintă contribuția la dezechilibrul sistemului a PRE i, cu excepția PRE-SN și PRE Agent de transfer, în luna de livrare, determinată, după caz, astfel:c) pentru luna de livrare pentru care se înregistrează venit suplimentar din echilibrarea sistemului:d) Ol Ol C(tot,i) = Σ DezNeg(i)^t + Σ DezPoz(i)^t , t=1 t=1 unde:– DezNeg(i)^t este dezechilibrul negativ (în modul) al PRE i în ID(t) în care DEZ(sistem)>0, determinat conform Art. 114 - și 0 (zero) în ID(t) în care DEZ(sistem)< 0,– DezPoz(i)^t este dezechilibrul pozitiv al PRE(i) în ID(t) în care DEZ(sistem)< 0, determinat conform Art. 114 - și 0 (zero) în ID(t) în care DEZ(sistem)>0;– Ol reprezintă numărul de ore al lunii de livrare.e) pentru luna de livrare pentru care se înregistrează cost suplimentar din echilibrarea sistemului: f) Ol Ol C(tot,i) = Σ DezNeg(i)^t + Σ DezPoz(i)^t t=1 t=1 unde:– DezNeg(i)^t este dezechilibrul negativ (în modul) al PRE(i) în ID(t) în care DEZ(sistem)< 0 determinat conform Art. 114 - și 0 (zero) în ID(t) în care DEZ(sistem)>0,– DezPoz(i)^t este dezechilibrul pozitiv al PRE(i) în ID(t) în care DEZ(sistem)>0 determinat conform Art. 114 - și 0 (zero) în ID(t) în care DEZ(sistem) < 0;– Ol reprezintă numărul de ore al lunii de livrare.– n reprezintă numărul total de PRE, exclusiv PRE-SN și PRE Agent de transfer.(2) ODPE publică pe pagina proprie de internet semnul și valoarea dezechilibrului sistemului pentru fiecare ID din luna de livrare, determinat conform prevederilor Art. 114 -.  +  Articolul 174 OTS creditează, în cazul unei valori pozitive, sau debitează, în cazul unei valori negative, valoarea suplimentară repartizată unei PRE, determinată conform prevederilor Art. 173 -, în fișa pentru decontarea veniturilor/costurilor suplimentare aparținând respectivei PRE.  +  Articolul 175 ODPE pune la dispoziția PRE corespunzătoare și a OTS nota de informare pentru decontarea redistribuirii costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului pentru luna n, care cuprinde valoarea suplimentară distribuită respectivei PRE, determinată conform prevederilor Art. 173 -, prin postarea ei pe platforma informatică dedicată, în aceeași zi în care a postat nota lunară de regularizare conform Art. 171 -.  +  Articolul 176 O notă de informare pentru decontarea redistribuirii veniturilor/costurilor suplimentare emisă în luna calendaristică n va cuprinde:a) valoarea totală a drepturilor de încasare sau a obligațiilor de plată, după caz, rezultate din redistribuirea costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, pentru luna calendaristică n - 1, precum șib) suma dezechilibrelor negative ale respectivei PRE constatate în toate ID în care dezechilibrul sistemului a fost pozitiv, în situația în care în luna respectivă s-a înregistrat venit suplimentar,c) suma dezechilibrelor pozitive ale respectivei PRE constatate în toate ID în care dezechilibrul sistemului a fost negativ, în situația în care în luna respectivă s-a înregistrat venit suplimentar,d) suma dezechilibrelor negative ale respectivei PRE constatate în toate ID în care dezechilibrul sistemului a fost negativ, în situația în care în luna respectivă s-a înregistrat cost suplimentar șie) suma dezechilibrelor pozitive ale respectivei PRE constatate în toate ID în care dezechilibrul sistemului a fost pozitiv, în situația în care în luna respectivă s-a înregistrat cost suplimentar.  +  Articolul 177 Facturile sunt emise în prima zi lucrătoare care urmează postării notei de informare pentru decontarea redistribuirii veniturilor/costurilor suplimentare, pe baza acesteia și trebuie achitate în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data emiterii. Plățile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul bancar de echilibrare deschis de OTS.  +  Articolul 178(1) În cazul în care valorile măsurate aprobate, stabilite conform prevederilor cuprinse în Regulile de măsurare, diferă de valorile măsurate, determinate conform prevederilor acelorași reguli, procesul de determinare și punere la dispoziție a notelor lunare de informare, regularizare și decontare și de verificare/contestare a obligațiilor de plată/drepturilor de încasare aferente dezechilibrelor PRE și redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare pe PE se reia pe baza valorilor măsurate aprobate, cu respectarea acelorași termene care curg de la data definitivării valorilor măsurate aprobate.(2) Diferențele dintre obligațiile de plată/drepturile de încasare care rezultă din aplicarea prevederilor prezentelor reguli de decontare la valorile măsurate aprobate, față de aplicarea acestora la valorile măsurate, se evidențiază în facturi de regularizare sub formă de sume de plată/de încasat.  +  Secţiunea a 24-a Efectuarea plăților, utilizarea garanțiilor și penalități de întârziere  +  Articolul 179 OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedurile pentru efectuarea plăților conform prezentelor reguli pentru decontare. Ulterior avizării de către ANRE, OTS publică aceste proceduri pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 180 Procedurile elaborate conform prevederilor Art. 179 - vor include modalități de confirmare a plăților și mențiuni privind utilizarea garanțiilor în cazul plăților întârziate.  +  Articolul 181 Fiecare parte care primește o factură trebuie să o plătească până la data scadentă, indiferent dacă există sau nu o dispută în legătură cu sumele corespunzătoare.  +  Articolul 182 Orice titular de licență înregistrat ca PRE, precum și OTS, plătește o penalizare celeilalte părți în oricare din următoarele cazuri:a) dacă titularul de licență nu a achitat sumele datorate până la data limită de plată;b) dacă titularul de licență trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluționării unei dispute din care au rezultat plăți întârziate;c) dacă titularul de licență trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluționării unei dispute pentru care sumele care fac obiectul disputei au fost achitate la timp de cealaltă parte, dar au fost contestate în mod justificat de aceasta.  +  Articolul 183 În cazurile prevăzute la Art. 182 - lit. a) și lit. b), penalizarea reprezintă o sumă suplimentară față de suma datorată care trebuie plătită și cuprinde dobânda acumulată pentru orice sume datorate și neplătite, începând cu ziua următoare datei limită la care plățile ar fi trebuit efectuate, și sfârșind cu ziua precedentă celei în care sumele restante au fost efectiv achitate.  +  Articolul 184 În cazul prevăzut la Art. 182 - lit. c), penalizarea reprezintă o sumă suplimentară față de suma care trebuie returnată deoarece a fost plătită de cealaltă parte, dar justificat contestată de aceasta, și cuprinde dobânda corespunzătoare acestei sume, începând cu ziua imediat următoare datei la care plățile au fost efectuate de cealaltă parte și sfârșind cu ziua precedentă celei în care suma contestată, inclusiv dobânda aferentă, este efectiv returnată.  +  Articolul 185 Rata dobânzii care se aplică în toate cazurile prevăzute de Art. 182 -, pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi după termenul limită de plată, este egală cu nivelul penalității de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, cu condiția ca valoarea totală a penalităților să nu depășească valoarea sumei datorate.  +  Secţiunea a 25-a Contestații la notele de regularizare și/sau la notele de informare pentru decontarea lunară  +  Articolul 186 Fiecare titular de fișă înregistrat ca PRE este îndreptățit să solicite oricând la OTS informații în legătură cu situația oricăreia dintre fișele pentru decontare proprii înființate de OTS. După primirea unei astfel de solicitări, OTS transmite titularului de fișă informațiile solicitate în maxim 3 (trei) zile lucrătoare, informații care pot include soldul rezultat din fișa/fișele respective pentru ultimele 3 (trei) luni precum și orice sume debitate sau creditate într-o fișă, împreună cu datele și motivele acestor operațiuni.  +  Articolul 187 OTS poate de asemenea să își îndeplinească obligațiile prevăzute la Art. 186 - prin adoptarea măsurilor de ordin tehnic necesare pentru ca fiecare titular de fișă să poată avea acces direct la toate informațiile relevante în legătură cu oricare dintre fișele proprii.  +  Articolul 188 Dacă o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare pusă la dispoziție de ODPE conform prezentelor reguli pentru decontare, este incorectă, oricare dintre părțile implicate o poate contesta la ODPE și poate pune în discuție orice element sau calcul cuprins în respectiva notă.  +  Articolul 189 Orice contestație va fi transmisă de partea interesată printr-o notificare scrisă. Notificarea trebuie să precizeze în mod clar perioada de timp vizată, cum ar fi ziua de livrare, ID, data emiterii respectivei note, elementul contestat, motivul contestării, valoarea contestată și va fi însoțită de orice probă disponibilă care poate să vină în sprijinul contestației.  +  Articolul 190(1) Orice parte implicată poate contesta o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă conform prezentelor reguli pentru decontare într-un termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care nota contestată a fost postată de ODPE pe platforma informatică dedicată.(2) Dacă o parte interesată a făcut o contestație la nota elaborată în baza valorilor măsurate, care nu s-a modificat în ceea ce o privește după stabilirea valorilor măsurate aprobate, aceasta nu poate depune o nouă contestație având același obiect.  +  Articolul 191 Dacă o parte implicată nu a transmis nici o contestație în legătură cu o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă conform prezentelor reguli pentru decontare în termenul prevăzut la Art. 190 -, se consideră că nota respectivă a fost acceptată.  +  Articolul 192 ODPE analizează orice contestație primită, nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acesteia.  +  Articolul 193 Atunci când verifică o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare contestată, ODPE poate solicita părților implicate informații suplimentare. Dacă informațiile suplimentare solicitate nu sunt furnizate de partea implicată, ODPE este îndreptățit să respingă contestația respectivă.  +  Articolul 194 ODPE informează părțile implicate în legătură cu rezultatul verificărilor efectuate. Dacă o notă contestată a fost incorectă, ODPE reface calculele și pune la dispoziția tuturor părților implicate o notă corectată.  +  Articolul 195 Dacă ODPE constată existența unei informații eronate într-o notă de informare pentru decontare sau într-o notă de regularizare pusă la dispoziție conform prezentelor reguli pentru decontare, acesta reface calculele și pune la dispoziția tuturor părților implicate în cel mai scurt timp posibil o notă corectată, dar nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care nota respectivă a fost postată de ODPE pe platforma informatică dedicată.  +  Articolul 196 În cazul constatării de către un participant, ulterior termenelor prevăzute la Art. 190 - sau Art. 195 -, a unor erori în procesul de decontare, determinate de greșeli de agregare a datelor, întreruperi în funcționarea sistemelor informatice ale operatorilor implicați, erori de măsurare a schimburilor între rețele sau a notificării unor SB neconforme cu tranzacțiile încheiate anterior orei de închidere a porților pe PE, acesta poate solicita corectarea decontării în termen de 6 luni de la postarea pe platforma informatică dedicată a notei de informare pentru decontare. În acest scop, participantul trebuie să solicite în scris OTS corectarea, prezentând argumentele și dovezile necesare.  +  Articolul 197(1) În termen de 3 (trei) zile lucrătoare, OTS informează ODPE și părțile implicate în mod direct în procesarea informației eronate, OR, OM, PRE, OTS, după caz, solicitând acestora transmiterea unui punct de vedere în termen de 10 (zece) zile lucrătoare, și publică solicitarea pe pagina proprie de internet, împreună cu argumentația aferentă.(2) În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea punctelor de vedere ale părților implicate, OTS împreună cu ODPE analizează documentele primite și decid asupra acceptării sau respingerii solicitării de corectare, publicând pe pagina de internet a OTS decizia, argumentele și documentele primite.(3) În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la publicarea deciziei pe pagina de internet, orice participant sau operator din piață poate transmite OTS o contestație argumentată, care va fi publicată pe pagina de internet a OTS în maxim 1 (o) zi de la primire.(4) În termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii, OTS și ODPE analizează contestațiile primite și publică pe pagina de internet a OTS decizia finală, împreună cu motivarea acesteia.(5) În cazul apariției unei situații atipice, OTS poate solicita punctul de vedere al ANRE, care va fi publicat pe pagina de internet a OTS.(6) Corectarea decontărilor se realizează în lunile ianuarie, mai și septembrie ale oricărui an calendaristic, luând în considerare toate deciziile favorabile luate anterior lunilor respective.  +  Articolul 198 OTS și ODPE au obligația să actualizeze și să publice pe paginile proprii de internet o evaluare privind valoarea costurilor proprii determinate de corectarea decontării.  +  Articolul 199 În cazul nerespectării termenelor de emitere, contestare, verificare, corectare și postare și/sau publicare a notelor de regularizare sau a notelor de informare pentru decontare prevăzute în prezentele reguli de decontare, operatorii sunt obligați să sesizeze în scris ANRE în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data constatării acestor abateri. -----