REGULAMENT din 31 ianuarie 2018de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 166 bis din 22 februarie 2018    Notă
    Aprobat prin Ordinul nr. 31 din 31 ianuarie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 22 februarie 2018
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Prezentul regulament are drept scop stabilirea regulilor pentru procurarea și utilizarea energiei electrice necesare pentru echilibrarea SEN în timp real în ordinea de prioritate economică, prin mecanisme concurențiale, transparente, publice și nediscriminatorii, precum și pentru decontarea și plata tranzacțiilor corespunzătoare.  +  Articolul 2 Prezentul regulament se aplică producătorilor de energie electrică titulari de licență, operatorului de transport și de sistem, operatorului pieței de energie electrică și consumatorilor dispecerizabili.  +  Articolul 3 Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) CD - consumator dispecerizabil;c) Codul RET - Codul Tehnic al Rețelei Electrice de Transport;d) ENTSO-E - Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem pentru electricitate;e) ID - interval de dispecerizaref) ODPE - operatorul de decontare al pieței de echilibrare;g) OTS - operatorul de transport și de sistem;h) PE - piața de echilibrare;i) PI - piața intrazilnică;j) PIP - prețul de închidere al pieței pentru ziua următoare în zona națională de ofertare;k) PPE - participant la piața de echilibrare;l) PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;m) PZU - piața pentru ziua următoare;n) RPUPCD - Regulamentul de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;o) Regulament PRE - Regulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;p) Regulile de măsurare - Regulile privind măsurarea energiei electrice și utilizarea informațiilor aferente în scopuri comerciale, aprobate prin ordin al președintelui ANRE;q) SB - schimb bloc;r) SEN - sistemul electroenergetic național;s) STS - servicii tehnologice de sistem;t) UD - unitate dispecerizabilă de producere energie electrică;u) UD - EE - unitate dispecerizabilă care produce energie electrică din energie eoliană;v) UD - EF - unitate dispecerizabilă care produce energie electrică din energie solară;w) UE - Uniunea Europeană  +  Articolul 4(1) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) Bancă de decontare - Bancă la care un PPE/OTS și-a deschis contul din/în care se achită obligațiile de plată/drepturile de încasare înscrise în notele de informare pentru decontare emise de ODPEb) Banda disponibilă - Domeniul de putere corespunzătoare reglajului secundar în care o UD poate răspunde la dispozițiile OTS atât pentru creștere, cât și pentru reducere de putere, pe durata unui IDc) Cod de identificare pe PE - Cod alfanumeric alocat fiecărui PPE de către OTSd) Fișă de decontare pentru echilibrare - Situație întocmită și actualizată de OTS pentru fiecare PPE, pentru urmărirea drepturilor de încasare/obligațiilor de plată și a încasărilor/plăților corespunzătoare acestora, aferente tranzacțiilor definitive încheiate pe PEe) Fișă de decontare a penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare - Situație întocmită și actualizată de OTS pentru fiecare PPE, pentru urmărirea obligațiilor de plată ale acestuia și a încasărilor corespunzătoare, aferente penalităților aplicate pentru livrarea incompletă a energiei electrice angajate pe PEf) Fișă de decontare pentru dezechilibrele de la notificare - Situație întocmită și actualizată de OTS pentru fiecare PPE responsabil pentru UD/CD, pentru urmărirea obligațiilor de plată ale acestuia și a încasărilor corespunzătoare, aferente penalizărilor aplicate pentru dezechilibrele de la notificare ale UD/CDg) Cont de echilibrare - cont bancar deschis de un PPE/OTS la o bancă de decontare în scopul utilizării sale exclusive pentru plățile și încasările corespunzătoare tranzacțiilor încheiate pe PE, penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare și penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificareh) Consum net - Energia pe care un consumator de energie electrică o preia din rețelele electrice de transport/distribuție ale SENi) Convenție de participare la PE - Convenție standardizată elaborată de OTS în urma unui proces de consultare publică, în care sunt prevăzute drepturile și responsabilitățile reciproce dintre OTS și un PPE conform prevederilor prezentului regulamentj) Creștere de putere - Livrarea energiei de echilibrare pentru acoperirea unui deficit de producție/excedent de consum în SEN prin creșterea producției unei UD sau reducerea consumului unui CDk) Dezechilibru de la notificare - O valoare care cuantifică diferența dintre producția realizată și cea planificată de o anumită UD/un anumit CDl) Energie disponibilă pentru echilibrare - Cantitatea de energie de echilibrare ce poate fi pusă la dispoziția OTS de o UD sau de un CD într-un IDm) Luna de livrare - Luna în care are loc livrarea efectivă/consumul energiei de echilibraren) Marca de timp - Informație în formă electronică atașată în mod unic unei oferte, care certifică faptul că aceasta a fost primită de către OTS la un moment de timp bine determinato) Notă de informare pentru decontarea lunară - Notă de informare întocmită de ODPE, în care sunt prezentate toate obligațiile de plată, respectiv drepturile de încasare ce trebuie plătite, respectiv încasate prin intermediul conturilor bancare deschise de fiecare PPE și de OTSp) Notă lunară de regularizare pe PE - Notă de regularizare lunară întocmită de OTS, pentru fiecare PPE, care sintetizează tranzacțiile angajate și tranzacțiile definitive de energie de echilibrare ale PPE pe PE în fiecare lună calendaristică și respectiv dezechilibrele de la notificare corespunzătoare fiecărei UD/CD/grup de UD/CD ale unui PPEq) Ofertă - Angajament ferm transmis de un PPE de creștere de putere și/sau de reducere de putere pe PE și/sau de pornire a unei UD/unui CD, în condițiile acceptării de către OTS cel puțin/cel mult a prețului solicitatr) Ofertă fixă - Ofertă transmisă de un PPE pentru o UD termo sau CD care a fost calificat pentru reglaj terțiar lent în concordanță cu Codul RET, în care sunt prevăzute sumele fixe corespunzătoare fiecărei unități de putere disponibilă în schimbul cărora acesta este dispus să pornească acea UD termo sau să oprească total consumul unui CDs) Ofertă zilnică - Ofertă pentru creștere de putere și/sau pentru reducere de putere a unei UD/CD pentru fiecare ID, specificând prețul minim solicitat de către PPE pentru creșterea puterii într-un domeniu specificat, respectiv prețul maxim oferit pentru reducerea puterii într-un domeniu specificatt) Operator de decontare - Entitate organizatorică din cadrul operatorului pieței de energie electrică care stabilește obligațiile de plată și drepturile de încasare ale participanților la piața de echilibrare și ale operatorului de transport și de sistem, precum și dezechilibrele cantitative și valorice ale PREu) Ordine de merit - Ordonarea după preț a perechilor preț-cantitate din ofertele zilnice validate, stabilită și utilizată de OTS pentru determinarea perechilor preț-cantitate care vor fi acceptate pentru furnizarea energiei de echilibrarev) Pereche preț-cantitate - O combinație între un preț și o cantitate, indicând prețul minim la care un PPE intenționează să vândă, în cazul ofertelor pentru creștere de putere sau prețul maxim la care este dispus să cumpere, în cazul ofertelor pentru reducere de putere, o cantitate de energie electrică ce nu va depăși cantitatea specificatăw) Pornire suplimentară - O pornire a unei UD realizată ulterior unei dispoziții de dispecer pe PE de reducere până la oprire a acestei UD, în scopul ca aceasta să-și asigure conformitatea cu notificarea fizică aprobată în fiecare ID. Costurile aferente pornirii suplimentare sunt recunoscute de OTS prin acceptarea, pe lângă oferta de preț de reducere de putere, și a ofertei fixe de preț de pornirex) Producție netă - Energia electrică care este livrată de o unitate de producție în rețelele electrice de transport sau distribuție ale SENy) Punct de racordare - Punctul fizic în care un utilizator este racordat la SEN sau în care s-a convenit formal delimitarea sa, printr-un punct de măsurarez) Reducere de putere - Livrarea energiei de echilibrare pentru compensarea unui excedent de producție/deficit de consum în SEN prin reducerea producției unei UD sau creșterea consumului unui CDaa) Regim de pompare - Regimul de funcționare a unei centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompare, caracterizat de acumularea de energie primară hidro prin ridicarea apei din bazinul inferior în bazinul superior, cu consum de energie electricăbb) Reglaj necesar - Cantitatea de energie de echilibrare pe care OTS are nevoie să o selecteze într-un anumit moment conform prevederilor prezentului regulamentcc) Reglaj terțiar rapid - Reglajul puterilor active ale unor UD/CD care sunt calificate în condițiile prevăzute de Codul RET, în scopul refacerii rezervei de reglaj secundardd) Reglaj terțiar lent - Reglajul puterilor active ale unor UD/CD care sunt calificate în condițiile prevăzute de Codul RET, în scopul refacerii rezervei de reglaj terțiar rapidee) Regulator central - Echipament destinat reglării automate a frecvenței în SEN prin generarea, ca mărime de execuție, a semnalelor de repartiție pe centralele/grupurile reglante selectate, a variației de putere activă necesarăff) Responsabilitatea echilibrării - Responsabilitatea fiecărui titular de licență față de OTS pentru menținerea echilibrului între valorile realizate și contractate ale producției, consumului și schimburilor de energie electrică proprii, după caz și pentru suportarea financiară a eventualelor dezechilibregg) Restricție de rețea -Sinonim cu termenul de congestiehh) Rezerve - Disponibilitatea pentru reglajul secundar și terțiar, la nivelul garantat în cazul în care OTS a contractat în avans servicii tehnologice de sistem cu UD/CD conform reglementărilor referitoare la achiziția acestora sau la nivelul rezultat în urma notificărilor fizice ale UD/CDii) Scala de preț - Domeniul între cel mai mic și cel mai mare preț, în care trebuie să se situeze prețul unei oferte transmisă pe PEjj) Titular de licență - persoană fizică sau juridică, deținătoare a unei licențe acordate de ANREkk) Tranzacție - Convenție încheiată între două părți pentru transferul comercial de energie electrică, în concordanță cu prezentul regulamentll) Unitate de producție - Un singur ansamblu de mașini destinat să transforme energia de altă formă în energie electricămm) Unitate dispecerizabilă termo - Unitate dispecerizabilă formată din grupuri turbogeneratoare care funcționează pe baza energiei termice provenită din combustibili fosili sau din biomasă, precum și din combustibil nuclearnn) Ziua de livrare - Ziua în care are loc livrarea efectivă/consumul energiei de echilibrare(2) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile folosite au semnificațiile definite în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în Codul Tehnic al Rețelei Electrice de Transport, în Regulamentul de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili, în Regulamentul de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor și în Regulile privind măsurarea energiei electrice și utilizarea informațiilor aferente în scopuri comerciale.  +  Capitolul II Regulile pieței centralizate de echilibrare  +  Secţiunea 1-a Principii generale de funcționare a pieței de echilibrare  +  Articolul 5 Regulile PE creează cadrul legal pentru vânzarea și cumpărarea de către OTS a energiei de echilibrare, necesare pentru:a) asigurarea flexibilității și stabilității SEN șib) rezolvarea restricțiilor de rețea din SEN.  +  Articolul 6 Pentru fiecare participant la PE este obligatorie ofertarea pe PE a tuturor UD care sunt disponibile după realizarea programării conform prevederilor RPUPCD, dar nu mai puțin decât nivelul obligațiilor de asigurare a rezervelor contractate de acesta conform prevederilor reglementărilor referitoare la asigurarea serviciilor tehnologice de sistem.  +  Articolul 7(1) În vederea realizării unei ierarhizări în selectarea de către OTS a ofertelor cu același preț, se stabilesc următoarele categorii:a) UD care beneficiază de dispecerizare cu prioritate conform legii și/sau de acces garantat la rețelele electrice:i. UD - EE;ii. UD - EF;iii. UD de producere a energiei electrice în cogenerare, inclusiv pe bază de surse regenerabile, pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, în limita capacității electrice de înaltă eficiență calificate de ANRE;iv. UD de producere a energiei electrice din surse hidro declarate cu hidraulicitate ridicată. Se consideră situație de hidraulicitate ridicată situația în care, pentru UD respectivă, există pericol de deversare;v. UD de producere a energiei electrice pe bază de cărbune care beneficiază de prevederile legale privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică, corespunzător capacităților și duratei prevăzute în actul normativ respectiv.b) UD care produc energie electrică din surse regenerabile de energie, altele decât cele prevăzute la lit. a).c) UD/CD altele decât cele prevăzute la lit. a) și b).(2) OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, și aplică proceduri, avizate de ANRE, de verificare a:a) energiei electrice ce se încadrează în prevederile alin. (1) lit. a) pct. iii., corespunzător listelor actualizate ale capacităților de producere energie electrică și termică în cogenerare, cu acreditare finală și/sau preliminară, aprobate de ANRE;b) situațiilor de hidraulicitate ridicată și a energiei electrice aferente, conform prevederilor alin. (1) lit. a) pct. iv.;c) energiei electrice ce se încadrează în prevederile alin. (1) lit. a) pct. v., corespunzător prevederilor legale aplicabile.(3) PPE transmite la OTS încadrarea fiecărei UD pentru care este responsabil într-una din categoriile prevăzute la alin. (1) conform prevederilor procedurilor prevăzute la alin. (2) și actualizează aceste informații ori de câte ori acestea suferă modificări.(4) OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, o procedură care să detalieze modul de aplicare a dispecerizării cu prioritate și a accesului garantat la rețelele electrice pe baza ierarhizării prevăzută la alin. (1) cu respectarea condițiilor pentru asigurarea funcționării în siguranță a SEN. OTS supune procedura avizării de către ANRE și o publică pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 8 Pe PE se tranzacționează energia de echilibrare corespunzătoare:a) Reglajului secundarb) Reglajului terțiar rapidc) Reglajului terțiar lent  +  Articolul 9 În cazul în care nu sunt disponibile suficiente rezerve sau energie de echilibrare, OTS întreprinde acțiuni specifice în conformitate cu prevederile Codului RET.  +  Articolul 10 OTS este responsabil pentru înregistrarea participanților la PE, colectarea și verificarea ofertelor, precum și pentru realizarea calculelor de cantități necesare decontării tranzacțiilor aferente PE.  +  Articolul 11 PE începe după aprobarea notificărilor fizice pentru ziua de livrare și se termină la sfârșitul zilei de livrare.  +  Articolul 12 Tranzacțiile pe PE sunt încheiate prin acceptarea parțială sau totală a ofertelor de către OTS. În situația în care o tranzacție încheiată pe PE prin acceptarea parțială sau totală a ofertelor de către OTS ar pune în pericol siguranța și stabilitatea funcționării SEN, se aplică prevederile privind rezolvarea restricțiilor de rețea din prezentul regulament.  +  Articolul 13 Tranzacțiile încheiate pe PE stabilesc obligația respectivului PPE de a furniza serviciul corespunzător către OTS, în conformitate cu specificațiile din ofertă și dispozițiile de dispecer emise de OTS. Tranzacțiile sunt specifice unui anumit ID.  +  Articolul 14 Stabilirea obligațiilor de plată/drepturilor de încasare în cazul tranzacțiilor încheiate pe PE se face pe baza:a) celei mai mici cantități dintre cantitatea acceptată de OTS și cantitatea efectiv livrată de PPE șib) prețului marginal, în cazul energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, respectiv prețului din oferta acceptată, în toate celelalte cazuri.  +  Articolul 15 OTS este partea contractantă pentru fiecare PPE, în toate tranzacțiile încheiate pe PE.  +  Articolul 16 Energia de echilibrare poate fi folosită pentru:a) creșterea de putere, care poate fi furnizată prin creșterea producției unei UD sau prin reducerea consumului unui CD;b) reducerea de putere, care poate fi furnizată prin reducerea producției unei UD sau creșterea consumului unui CD.  +  Articolul 17 Centralele cu acumulare prin pompare sunt considerate CD atunci când sunt exploatate în regim de pompare.  +  Articolul 18 Energia de echilibrare tranzacționată pe PE se livrează fizic în ziua de livrare:a) în punctele de racordare unde o UD sau un CD, după caz, este racordat la SEN;b) în momentele pentru care au fost emise dispozițiile de dispecer de către OTS, acestea trebuind să fie situate în ID specificat în oferta acceptată.  +  Articolul 19 OTS poate, în colaborare cu OTS din celelalte țări, să elaboreze proceduri pentru a permite folosirea reciprocă a energiei procurate pe PE sau prin intermediul unor mecanisme asemănătoare existente în alte țări. Aceste proceduri se elaborează în conformitate cu prevederile din codul de rețea referitor la echilibrare realizat de către ENTSO-E și aprobat la nivel UE, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003.  +  Secţiunea a 2-a Participarea la piața de echilibrare  +  Articolul 20 Titularii de licență care exploatează UD sunt obligați să se înregistreze ca PPE.  +  Articolul 21(1) PPE trebuie să califice toate UD pentru care este responsabil pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent, terțiar rapid și/sau reglajului secundar, după caz, în conformitate cu prevederile din Codul RET;(2) Consumatorul care dorește să se înregistreze ca PPE trebuie să califice CD cu care dorește să participe la PE.  +  Articolul 22 Un PPE înregistrat poate să delege drepturile și responsabilitățile care îi revin în această calitate, altui/altor PPE, prin includerea uneia sau a mai multora dintre UD/grupurile generatoare pe care le exploatează în una sau mai multe UD exploatate de acel/acei PPE, respectiv prin includerea CD pe care îl exploatează în CD exploatat de acel/acei PPE, în conformitate cu prevederile RPUPCD.  +  Articolul 23Prevederile care urmează din cadrul prezentului regulament se aplică PPE care nu și-au delegat responsabilitățile pentru toate UD/CD pe care le exploatează și celor care și-au asumat explicit responsabilitățile referitoare la UD/CD formate conform art. 22. Prin CD/UD proprie, în prezentul document se va înțelege atât CD/UD pe care PPE o exploatează, cât și CD, respectiv UD formată prin includerea unor CD, respectiv UD/grupuri generatoare exploatate de alți PPE.  +  Articolul 24 În cazul în care cel puțin una din părți denunță convenția de delegare a drepturilor și responsabilităților ca PPE pentru anumite CD/UD/grupuri generatoare, prevăzută în RPUPCD, aceasta transmite o informare către OTS, iar toate responsabilitățile și drepturile ca PPE se reatribuie fiecăreia dintre părți pentru fiecare CD/UD pe care o exploatează.  +  Articolul 25 Dacă OTS revocă acordul său pentru agregarea într-o singură UD a mai multor UD/grupuri generatoare exploatate de titulari de licență diferiți, acesta comunică părților decizia sa și motivele acesteia, caz în care toate responsabilitățile și drepturile se reatribuie PPE pentru fiecare UD pe care o exploatează; condițiile în care OTS poate revoca acordul său sunt cuprinse în procedura referitoare la condițiile de agregare, elaborată de OTS în conformitate cu prevederile RPUPCD.  +  Articolul 26 Dacă un titular de licență care exploatează UD nu se înregistrează ca PPE, sau dacă înregistrarea sa ca PPE este revocată, acesta menține toate responsabilitățile și obligațiile de PPE, dar drepturile de încasare pentru energia electrică livrată pe PE îi sunt anulate. Sumele aferente acestor drepturi sunt contabilizate distinct de către OTS în baza notelor de informare pentru decontarea lunară transmise de ODPE.  +  Articolul 27 Titularii de licență care trebuie să se înregistreze ca PPE conform prevederilor Art. 20 - sau consumatorii cu CD care doresc să se înregistreze ca PPE fac o cerere scrisă către OTS. Cererea include un formular completat corespunzător, este însoțită de toată documentația suport relevantă și trebuie să fie semnată de un reprezentant autorizat al titularului de licență/CD.  +  Articolul 28 Conținutul și formatul formularului care se completează de părți, precum și procedura de transmitere, verificare, acceptare sau respingere a acestora sunt elaborate de OTS și avizate de ANRE. OTS publică aceste informații pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 29 OTS stabilește, în urma unui proces de consultare publică, conținutul cadru al convenției de participare la PE, care cuprinde drepturile și responsabilitățile reciproce ale OTS și ale fiecărui PPE. După avizarea de către ANRE, conținutul cadru al convenției de participare la PE este publicat de OTS pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 30 Înregistrarea unui nou PPE devine efectivă începând cu data intrării în vigoare a convenției de participare la PE.  +  Articolul 31 Un PPE se poate retrage din proprie inițiativă de la PE, printr-o înștiințare scrisă, semnată de un reprezentant autorizat al PPE, numai în cazul în care respectiva parte nu mai exploatează nicio UD sau oricând, în cazul consumatorului cu CD. Această înștiințare trebuie transmisă cu cel puțin o lună înaintea datei la care înregistrarea PPE trebuie să fie anulată. După primirea unei astfel de înștiințări, OTS informează imediat ODPE și ANRE.  +  Articolul 32 OTS poate revoca înregistrarea unui PPE în oricare din următoarele cazuri:a) dacă PPE nu mai îndeplinește la un moment dat una sau mai multe din condițiile necesare pentru înregistrarea ca PPE;b) dacă PPE nu respectă prevederile convenției de participare la PE;c) dacă PPE este găsit în mod repetat vinovat de nerespectarea regulilor aplicabile pentru PE, inclusiv a celor de decontare.  +  Articolul 33 Înregistrarea unui PPE este revocată automat cu efect imediat, dacă licența respectivului PPE a fost retrasă de ANRE.  +  Articolul 34 Dacă un PPE se retrage de pe PE conform Art. 31 - sau dacă înregistrarea unui PPE este revocată de OTS conform prevederilor Art. 32 - sau ale Art. 33 -:a) PPE efectuează toate plățile datorate OTS în conformitate cu prevederile referitoare la decontarea pe PE;b) OTS efectuează toate plățile către PPE datorate pentru perioada anterioară retragerii/revocării PPE, perioadă pentru care nu se aplică prevederile Art. 26 -;c) după efectuarea tuturor plăților datorate de respectivul PPE, OTS anulează înregistrarea acestuia în registrul PE, informând PPE respectiv, ODPE și ANRE în legătură cu această anulare.  +  Articolul 35 Participanții la PE care au fost acceptați de OTS sunt înregistrați în registrul PE, care este întocmit și actualizat de către OTS.  +  Articolul 36 Registrul PE conține, pentru fiecare PPE, cel puțin următoarele informații:a) numele complet, sediul social și datele de contact ale titularului de licență/consumatorului cu CD calificat care a fost înregistrat ca PPE;b) data și numărul convenției de participare la PE corespunzătoare;c) codul de identificare pe PE al PPE;d) numele și datele de contact ale tuturor persoanelor autorizate să acționeze în numele titularului de licență/consumatorului cu CD calificat;e) numele, codul de identificare al PRE și datele de contact pentru fiecare PRE care și-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru respectivul PPE; în cazul PPE cu CD, PRE care își asumă responsabilitatea echilibrării pentru respectivul PPE este PRE din care face parte furnizorul care și-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru locul de consum respectiv;f) lista cu toate UD/CD care sunt exploatate de respectivul PPE.  +  Articolul 37 Fiecare PPE are dreptul să consulte informațiile din registrul PE care îl privesc și să solicite corectarea oricărei inexactități constatate.  +  Articolul 38 Informațiile cuprinse în registrul PE sunt puse de către OTS la dispoziția ODPE și ANRE.  +  Secţiunea a 3-a Ofertarea pe piața de echilibrare  +  Articolul 39 PPE sunt obligați să transmită oferte zilnice pentru fiecare ID al fiecărei zile de livrare și pentru:a) fiecare UD pentru care este responsabilb) fiecare CD propriu  +  Articolul 40 Pentru fiecare UD de care este responsabil, PPE transmite o ofertă care corespunde puterii instalate, aceasta fiind considerată efectivă doar până la nivelul capacității de producție disponibile incluse în declarația de disponibilitate realizată conform prevederilor RPUPCD.  +  Articolul 41 Pentru fiecare centrală cu acumulare prin pompare proprie, care este considerată CD, PPE trebuie să ofere întregul consum disponibil. În cazul CD alții decât centralele cu acumulare prin pompare, pot fi transmise oferte zilnice și cu o cantitate totală egală cu zero.  +  Articolul 42 PPE transmit oferte zilnice unice pe fiecare UD/CD pentru cantitatea de energie de echilibrare pe care o pot face disponibilă pentru:a) creștere de putereb) reducere de putere.  +  Articolul 43 Fiecare ofertă zilnică poate conține cel mult 10 (zece) perechi preț-cantitate.  +  Articolul 44 În cazul unei UD:a) toate perechile preț-cantitate din oferta zilnică ce însumează o cantitate totală egală cu producția programată a UD, în concordanță cu notificarea fizică aprobată și având cele mai mici prețuri, sunt considerate perechi preț-cantitate pentru reducere de putere șib) toate celelalte perechi preț-cantitate din oferta zilnică sunt considerate perechi preț-cantitate pentru creștere de putere.  +  Articolul 45 În cazul unui CD:a) prima valoare cuprinsă în oferta zilnică reprezintă consumul minim pe care PPE dorește să-l mențină și pe care nu vrea să-l facă disponibil ca energie de echilibrare;b) dintre toate perechile preț-cantitate din oferta zilnică, cele cu prețurile cele mai mici și care însumează o cantitate totală egală cu diferența dintre consumul programat al CD în concordanță cu notificarea fizică aprobată și cantitatea prevăzută la lit. a), sunt considerate perechi preț-cantitate pentru creștere de putere;c) toate celelalte perechi preț-cantitate din oferta zilnică sunt considerate perechi preț-cantitate pentru reducere de putere.  +  Articolul 46 Fiecare pereche preț-cantitate pentru creștere de putere definește valoarea cea mai mică a prețului unitar pentru energia de echilibrare, la care PPE dorește să realizeze creștere de putere, pentru o cantitate care nu depășește cantitatea prevăzută în perechea preț-cantitate respectivă.  +  Articolul 47 Fiecare pereche preț-cantitate pentru reducere de putere definește valoarea cea mai mare a prețului unitar pentru energia de echilibrare, pe care PPE este dispus să îl plătească atunci când realizează reducere de putere, pentru o cantitate care nu depășește cantitatea prevăzută în perechea preț-cantitate respectivă.  +  Articolul 48 După aprobarea notificărilor fizice conform prevederilor RPUPCD, OTS calculează energia disponibilă pentru echilibrare, care reprezintă cantitatea totală de energie de echilibrare ce poate fi pusă la dispoziție de o UD sau de un CD pentru următoarea zi de livrare, separat pentru:a) fiecare UD sau CD, după caz;b) fiecare ID al zilei de livrare respective;c) fiecare tip de energie de echilibrare conform prevederilor Art. 8 -;d) creștere de putere sau reducere de putere.  +  Articolul 49 OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedura de determinare a energiei disponibile pentru echilibrare. După avizarea de către ANRE, OTS publică procedura pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 50 Atunci când determină energia disponibilă pentru echilibrare, OTS are în vedere:a) în cazul unei UD, capacitatea de producție disponibilă, notificată conform prevederilor RPUPCD, cu luarea în considerare a tuturor reducerilor de capacitate;b) notificarea fizică aprobată pentru respectiva UD sau CD, după caz;c) caracteristicile tehnice ale respectivei UD sau CD, după caz;d) în cazul reglajului terțiar rapid, energia care a fost deja considerată ca parte a energiei disponibile pentru echilibrare corespunzătoare reglajului secundar;e) în cazul reglajului terțiar lent, energia care a fost deja considerată ca parte a energiei disponibile pentru echilibrare corespunzătoare reglajului secundar și reglajului terțiar rapid;  +  Articolul 51 Atunci când determină energia disponibilă pentru echilibrare, OTS trebuie să maximizeze energia disponibilă pentru echilibrare corespunzătoare reglajului secundar. Pentru energia rămasă, OTS trebuie să maximizeze energia disponibilă pentru echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid.  +  Articolul 52 Fiecare PPE transmite oferte zilnice pentru ziua de livrare la OTS înainte de ora de închidere a PE, respectiv până la ora 17:00 a zilei calendaristice care precede ziua de livrare. Transmiterea ofertelor zilnice se realizează cu maxim o săptămână înainte de ziua de livrare în cauză.  +  Articolul 53 Ofertele zilnice sunt transmise în format electronic, prin mijloacele de comunicație prevăzute de OTS.  +  Articolul 54 Oferta zilnică se consideră transmisă oficial la momentul intrării în sistemul PE. Ora transmiterii este exprimată prin marca de timp.  +  Articolul 55 Imediat ce o nouă ofertă zilnică a intrat în sistemul PE, OTS confirmă respectivului PPE primirea acesteia. Această confirmare conține numărul de înregistrare și ora la care această ofertă zilnică a intrat în sistemul PE.  +  Articolul 56 Înainte de ora de închidere a PE, ofertele zilnice pot fi oricând modificate sau anulate. Toate modificările sunt marcate temporal și înregistrate în sistemul PE. Orice modificare stabilește o nouă ofertă zilnică, anulând automat oferta zilnică care a fost validată anterior pentru același ID și aceeași UD sau CD, după caz.  +  Articolul 57 Dacă un PPE nu primește de la OTS, într-un interval de 15 (cincisprezece) minute de la transmiterea unei noi oferte zilnice, confirmarea de primire a respectivei oferte zilnice, PPE trebuie să contacteze imediat OTS.  +  Articolul 58 Formatul și conținutul - cadru pentru ofertele zilnice sunt stabilite de către OTS în urma unui proces de consultare publică și avizate de ANRE. OTS publică aceste informații, precum și scala de preț pentru ofertele zilnice, pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 59 Scala de preț pentru ofertele zilnice are ca limite un preț minim și un preț maxim între care trebuie să se încadreze prețul oricărei perechi preț-cantitate dintr-o ofertă zilnică.  +  Articolul 60 Limita minimă de preț a ofertei preț-cantitate pe PE este de 0,1 lei/MWh, pentru toate categoriile de UD și pentru toate CD.  +  Articolul 61 Pentru fiecare UD/CD, prețurile din ofertele zilnice pe PE se corelează cu PIP al PZU astfel: prețul ofertelor zilnice pe piața de echilibrare pentru un ID trebuie să fie mai mic sau egal cu suma dintre PIP pentru același interval orar și valoarea de 450 lei/MWh; în intervalele orare în care PIP are valoare negativă, pentru determinarea limitei de mai sus, acesta se consideră zero.  +  Articolul 62 Pentru fiecare UD/CD, ofertele zilnice pe PE trebuie să îndeplinească următoarea condiție referitoare la prima pereche preț-cantitate:a) în cazul unei UD, aceasta trebuie să conțină o cantitate cel puțin egală cu puterea minimă tehnic a UD, și anume cu valoarea celei mai mici puteri minime tehnic dintre cele ale grupurilor din componența sa, cu asigurarea reglajului primar în măsura în care are această obligație, iarb) în cazul unui CD, cantitatea primei perechi trebuie să reflecte consumul minim pe care PPE dorește să-l mențină și pe care nu vrea să-l facă disponibil ca energie de echilibrare.  +  Articolul 63 Ofertele zilnice conțin cel puțin următoarele informații:a) codul de identificare pe PE al PPE;b) codul de identificare pe PE al UD sau al CD pentru care se face oferta zilnică;c) ziua de livrare pentru care este valabilă oferta zilnică;d) ID pentru care este valabilă oferta zilnică;e) cel puțin una, dar nu mai mult de 10 (zece) perechi preț-cantitate consecutive.  +  Articolul 64 Prețurile din ofertele zilnice sunt exprimate în lei/MWh și trebuie să se încadreze între limita minimă și limita maximă publicată zilnic de OTS pentru fiecare ID. Prețurile cuprinse în perechile preț-cantitate consecutive trebuie să fie constant crescătoare.  +  Articolul 65 OTS elaborează procedura de validare a ofertelor zilnice, în conformitate cu prevederile prezentului regulament. După avizarea de către ANRE, OTS publică procedura pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 66 Imediat după ora de închidere a PE, OTS verifică toate ofertele zilnice intrate în sistemul PE.  +  Articolul 67 OTS verifică, pentru fiecare PPE, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) PPE a transmis oferte zilnice pentru toate UD pentru care este responsabil, în conformitate cu prevederile Art. 40 -;b) PPE a transmis oferte zilnice pentru toate CD proprii, în conformitate cu prevederile Art. 41 -.  +  Articolul 68 Dacă o ofertă zilnică pentru o UD sau un CD nu respectă condițiile prevăzute la Art. 40 - sau Art. 41 -, după caz, aceasta este invalidată, fiind considerată ca netransmisă de respectivul PPE.  +  Articolul 69 Dacă OTS constată că un PPE responsabil de UD nu a transmis toate ofertele zilnice corespunzătoare, OTS notifică acest lucru PPE, nu mai târziu de 15 (cincisprezece) minute după ora de închidere a PE. Notificarea conține, de asemenea, ofertele zilnice care lipsesc precum și motivațiile pentru cazurile prevăzute la Art. 68 -.  +  Articolul 70 După primirea notificării de la OTS prevăzute la Art. 69 -, respectivul PPE trebuie să transmită imediat ofertele zilnice care lipsesc, nu mai târziu de 15 (cincisprezece) minute după ora la care OTS a trimis notificarea.  +  Articolul 71 În cazul în care un PPE nu transmite ofertele zilnice într-un interval de 15 (cincisprezece) minute de la transmiterea notificării prevăzute la Art. 69 -, OTS stabilește ofertele zilnice care lipsesc pe baza caracteristicilor tehnice, declarațiilor de disponibilitate și a notificărilor fizice aprobate pentru UD respectiv. Prețurile pentru toate perechile preț-cantitate din astfel de oferte zilnice vor fi egale cu PIP pentru ziua de livrare și ID în cauză; în cazul în care PIP are valoare mai mică decât limita minimă de preț a ofertei preț-cantitate pe piața de echilibrare prevăzută la Art. 60 -, în loc de PIP se consideră valoarea limitei minime de preț a ofertei pe PE.  +  Articolul 72 OTS confirmă PPE validarea unei oferte zilnice pe care acesta a transmis-o, nu mai târziu de ora 17:45 în ziua anterioară celei de livrare. Confirmarea conține, de asemenea, numărul de înregistrare pentru respectiva ofertă zilnică și ora la care aceasta a fost validată. Dacă oferta zilnică validată a fost stabilită de OTS conform prevederilor Art. 71 -, OTS transmite părții implicate, spre informare, respectiva ofertă.  +  Articolul 73 Dacă un PPE nu a primit de la OTS, până la ora 17:45, confirmarea de validare a ofertelor zilnice transmise, acesta trebuie să contacteze imediat OTS pentru clarificare.  +  Articolul 74 După validarea tuturor ofertelor zilnice, dar nu mai târziu de ora 18:00, OTS transmite ofertele zilnice validate la ODPE.  +  Articolul 75 Ofertele zilnice validate reprezintă angajamente ferme pentru respectivul PPE.  +  Articolul 76 Dacă după validarea ofertelor zilnice, OTS constată din declarația de disponibilitate a unui PPE, o reducere a capacității disponibile de producție față de puterea instalată, OTS reduce oferta zilnică validată pentru UD a respectivului PPE până la puterea disponibilă.  +  Articolul 77 În condițiile prevăzute la Art. 76 -, pentru fiecare ID relevant, OTS reduce cantitatea uneia sau mai multor perechi preț-cantitate din oferta zilnică validată, începând cu perechea preț-cantitate cu cel mai mare preț, până când cantitatea agregată a respectivei oferte zilnice validate devine egală cu capacitatea disponibilă de producție.  +  Articolul 78 PPE transmite oferte fixe pentru:a) fiecare dintre UD termo pentru care este responsabil calificate pentru reglaj terțiar lent, în conformitate cu Codul RET;b) fiecare dintre CD proprii, calificate.  +  Articolul 79 Fiecare ofertă fixă transmisă de un PPE conține oferta fixă pentru pornirea unei UD termo sau pentru oprirea consumului unui CD.  +  Articolul 80 Fiecare ofertă fixă pentru pornire definește prețul unitar, exprimat în lei/MW disponibil, pentru care un PPE este dispus:a) să pornească o UD termo care nu este sincronizată cu SEN saub) să inițieze oprirea consumului unui CD.  +  Articolul 81 Oferta fixă este aceeași pentru toate ID din ziua de livrare pentru care este transmisă respectiva ofertă fixă.  +  Articolul 82 PPE trebuie să transmită oferte fixe separate pentru fiecare UDtermo sau CD, după caz.  +  Articolul 83 PPE pot transmite oferte fixe la OTS cel mai târziu cu o săptămână înainte de prima zi de livrare pentru care se aplică respectivele oferte fixe.  +  Articolul 84 Ofertele fixe se transmit în format electronic, prin mijloacele de comunicație prevăzute de OTS.  +  Articolul 85 Oferta fixă se consideră transmisă oficial la momentul intrării în sistemul PE. Ora transmiterii este exprimată prin marca de timp.  +  Articolul 86 Imediat ce o nouă ofertă fixă a intrat în sistemul PE, OTS confirmă respectivului PPE primirea acesteia. Această confirmare trebuie să conțină numărul unic de înregistrare și ora la care această ofertă fixă a intrat în sistemul PE.  +  Articolul 87 Oferta fixă poate fi modificată sau anulată până la termenul limită prevăzut la Art. 83 -.  +  Articolul 88 Dacă un PPE nu primește de la OTS confirmarea de primire a unei noi oferte fixe într-un interval de 15 (cincisprezece) minute de la transmiterea respectivei oferte fixe, PPE trebuie să contacteze imediat OTS pentru clarificare.  +  Articolul 89 Formatul și conținutul-cadru pentru ofertele fixe sunt stabilite de OTS și avizate de ANRE. OTS publică aceste informații pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 90 Prețurile din ofertele fixe sunt exprimate în lei/MW și trebuie să se încadreze în scala de preț corespunzătoare pentru oferte fixe.  +  Articolul 91 Scala de preț pentru ofertele fixe au limitele zero și prețul unitar maxim prevăzut pentru o astfel de ofertă.  +  Articolul 92(1) Prețul unitar din ofertele fixe pentru pornire pe PE pentru fiecare UD/CD calificată pentru reglaj terțiar lent nu poate fi mai mare decât 1.000 lei/mw disponibil. Prețul total de pornire se determină ca produs între capacitatea disponibilă conform declarației de disponibilitate a UD/CD, în MW, și prețul unitar de pornire.(2) Valoarea energiei electrice livrate pe PE de la sincronizare până la atingerea minimului tehnic în cazul unei dispoziții de pornire sau a unei porniri suplimentare va rezulta ca produs între energia livrată în limita graficului de încărcare ofertat de PPE și prețul primei perechi preț-cantitate din oferta zilnică pentru UD respectivă.(3) Procedurile pentru aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) sunt stabilite de OTS și avizate de ANRE. OTS publică aceste informații pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 93 Ofertele fixe conțin cel puțin următoarele informații:a) codul de identificare pe PE al PPE;b) codul de identificare pe PE al UD termo sau al CD la care se referă oferta fixă;c) prima zi de livrare pentru care se aplică respectiva ofertă fixă;d) prețul unitar pentru pornire, în cazul UD termo, respectiv prețul pentru oprirea CD.  +  Articolul 94 Procedura de validare a ofertelor fixe este elaborată de OTS și avizată de ANRE. OTS publică această procedură pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 95 Imediat ce o nouă ofertă fixă a intrat în sistemul PE, OTS demarează procesul de verificare a acesteia în conformitate cu procedura prevăzută la Art. 94 -.  +  Articolul 96 OTS confirmă PPE validarea unei oferte fixe pe care acesta a transmis-o, în maxim 15 (cincisprezece) minute de la transmiterea oficială a respectivei oferte fixe.  +  Articolul 97 Dacă un PPE nu a primit de la OTS confirmarea de validare a ofertelor fixe transmise, într-un interval de 15 (cincisprezece) de minute de la transmiterea oficială a respectivelor oferte fixe, acesta trebuie să contacteze imediat OTS pentru clarificare.  +  Articolul 98 În fiecare zi calendaristică, imediat după ora de închidere a PE, OTS verifică existența ofertelor fixe validate pentru toate UD termo și CD și pentru toate zilele de livrare, pentru care respectiva zi calendaristică este ultima zi în care un PPE poate transmite o ofertă fixă conform prevederilor Art. 83 -.  +  Articolul 99 În absența unor oferte fixe validate, OTS stabilește ofertele fixe care lipsesc pentru UD termo, considerând prețul unitar pentru pornire ca fiind zero. Orice ofertă fixă stabilită astfel devine oferta fixă validată pentru respectivul PPE și este transmisă acestuia pentru informare, de către OTS.  +  Articolul 100 După validarea tuturor ofertelor fixe, dar nu mai târziu de ora 19:00, OTS transmite ofertele fixe validate la ODPE.  +  Articolul 101 Ofertele fixe validate reprezintă angajamente ferme pentru PPE corespunzători.  +  Secţiunea a 4-a Reguli de selectare a ofertelor pe piața de echilibrare  +  Articolul 102 Procedurile de selectare a energiei de echilibrare sunt elaborate de OTS în urma unui proces de consultare publică, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și avizate de ANRE. OTS publică aceste proceduri pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 103 Imediat după validarea ofertelor fixe și a ofertelor zilnice, OTS poate utiliza ofertele validate pentru managementul restricțiilor de rețea în etapa de programare, conform prevederilor referitoare la managementul restricțiilor de rețea din prezentul regulament. Pentru echilibrarea SEN în etapa de dispecerizare, OTS utilizează de asemenea ofertele validate.  +  Articolul 104(1) Dacă după aprobarea notificărilor fizice și validarea ofertelor zilnice și a ofertelor fixe pe PE, OTS constată un dezechilibru între producția notificată și prognoza de consum plus schimburile externe, dezechilibru care depășește rezervele uzuale necesare operării în siguranță a SEN, atunci OTS programează în ziua anterioară celei de livrare compensarea acestor dezechilibre prin utilizarea ofertelor validate pentru pornire ale UD/CD pentru care este necesară o durată mai mare de o oră pentru mobilizare, cu luarea în considerare a criteriului costurilor minime, pe baza unei proceduri elaborate în urma unui proces de consultare publică și avizate de ANRE.(2) OTS comunică PPE în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de ora 21:00 a zilei anterioare zilei de livrare, dispozițiile de dispecer rezultate din aplicarea mecanismului prevăzut la alin. (1);(3) UD/CD care primesc astfel de dispoziții nu tranzacționează pe PI energia aferentă pe ID respectiv, iar OTS nu anulează dispozițiile și nu selectează ofertele corespunzătoare ale UD/CD în sens contrar în ID respectiv.  +  Articolul 105 Atunci când selectează și utilizează energia de echilibrare, conform procedurilor de selecție prevăzute la Art. 102 -, OTS se asigură permanent că utilizarea energiei de echilibrare este fezabilă din punct de vedere tehnic și se încadrează în limitele caracteristicilor tehnice, declarației de disponibilitate și notificării fizice pentru toate UD sau CD corespunzătoare, după caz.  +  Articolul 106 Înainte de ora 19:00 a zilei anterioare zilei de livrare, OTS stabilește rezerva necesară, aceasta fiind cantitatea de energie de echilibrare care trebuie să fie disponibilă în decursul zilei de livrare, separat pentru reglaj secundar, pentru reglaj terțiar rapid de creștere de putere și pentru reglaj terțiar rapid de reducere de putere și verifică existența acesteia. Dacă este necesar, OTS poate stabili diferite rezerve necesare pentru diverse ID și pentru diferite părți ale SEN.  +  Articolul 107 Dacă este necesar, OTS poate modifica oricând valoarea stabilită pentru rezerva necesară, înainte sau în timpul zilei de livrare.  +  Articolul 108 Rezerva necesară poate depăși cantitatea de rezerve pe care OTS a contractat-o corespunzătoare tipului respectiv de energie de echilibrare.  +  Articolul 109 De fiecare dată când este necesar, OTS calculează banda disponibilă de reglaj secundar pentru un anumit ID.  +  Articolul 110 La calculul benzii disponibile de reglaj secundar, OTS ia în considerare cel puțin următorii factori:a) limitele definite prin caracteristicile tehnice pentru CD/UD respectiv(ă);b) nivelul de producție al UD/de consum al CD, în concordanță cu notificarea fizică aprobată pentru aceasta;c) orice limitare a producției unei UD care a fost încadrată într-una din categoriile de UD care beneficiază de dispecerizare cu prioritate și/sau acces garantat;d) orice limitare a producției unei unități hidroenergetice dispecerizabile, datorată debitului afluent înregistrat și restricțiilor hidrologice, inclusiv modificarea maxim permisă a nivelului unui lac de acumulare.  +  Articolul 111 Pentru determinarea cantității de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere sau de reducere de putere, după caz, care poate fi făcută disponibilă de o UD sau de un CD, pe parcursul unui ID, OTS ia în considerare cel puțin următorii factori:a) limitele definite prin caracteristicile tehnice ale CD/UD respectiv(ă);b) nivelul de producție al UD sau nivelul de consum al CD, în concordanță cu notificările fizice aprobate pentru acestea;c) orice limitare a producției unei UD care a fost încadrată într-una din categoriile de UD care beneficiază de acces garantat la rețelele electrice și/sau de dispecerizare cu prioritate;d) orice limitare a producției unei unități hidroenergetice dispecerizabile datorată debitului afluent înregistrat și restricțiilor hidrologice, inclusiv modificarea maxim permisă a nivelului unui lac de acumulare.  +  Secţiunea a 5-a Selectarea ofertelor pentru reglaj secundar  +  Articolul 112 Pentru fiecare ID, OTS determină ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor perechilor preț-cantitate echivalente ale fiecărei UD conform prevederilor Art. 113 -, sortate în ordinea crescătoare a prețurilor, începând cu perechea preț-cantitate cu cel mai mic preț și continuând până la perechea preț-cantitate cu cel mai mare preț cerut.  +  Articolul 113 Perechile preț-cantitate echivalente ale unei UD realizate în vederea selectării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar se determină astfel:a) se determină minimul dintre cantitatea perechii preț-cantitate la creștere cea mai apropiată de puterea notificată și cantitatea perechii preț-cantitate la reducere cea mai apropiată de puterea notificată;b) cantității determinate conform prevederilor lit. a) i se asociază ca preț, diferența dintre prețul perechii preț-cantitate la creștere avută în vedere la lit. a) și prețul perechii preț-cantitate la reducere avută în vedere la lit. a), reținându-se această pereche ca prima pereche preț-cantitate echivalentă a UD necesară selectării energiei de echilibrare pentru reglaj secundar;c) se elimină provizoriu perechea preț-cantitate echivalentă determinată conform lit. b) și se identifică în mod similar următoarea pereche preț-cantitate echivalentă;d) procesul de mai sus se încheie cu perechea preț-cantitate echivalentă cu cantitate nenulă.  +  Articolul 114 La stabilirea ordinii de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, OTS se asigură că:a) ordinea de merit conține numai perechi preț-cantitate echivalente pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar provenite din ofertele zilnice validate care se aplică pentru ID în cauză;b) ordinea de merit conține numai perechi preț-cantitate echivalente aferente UD care au fost calificate pentru reglaj secundar, în conformitate cu Codul RET și care sunt sincronizate cu SEN;c) pentru fiecare UD, cantitatea agregată din toate perechile preț-cantitate echivalente intrate în ordinea de merit nu depășește jumătate din valoarea benzii disponibile determinate pentru respectiva UD; dacă este necesar, perechea preț-cantitate echivalentă cu prețul cel mai mare dintre toate perechile preț-cantitate echivalente aferente respectivei UD care fac parte din ordinea de merit, este considerată numai cu o parte din cantitate, astfel încât această condiție să fie îndeplinită.  +  Articolul 115 Pe baza valorilor stabilite pentru rezerva necesară de reglaj secundar, OTS acceptă perechi preț-cantitate echivalente din ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar în conformitate cu următoarele condiții:a) OTS poate accepta mai mult de o singură pereche preț-cantitate;b) cantitatea agregată a tuturor perechilor preț-cantitate echivalente acceptate din ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar este egală cu jumătate din valoarea rezervei necesare corespunzătoare reglajului secundar;c) perechile preț-cantitate echivalente pot fi acceptate doar cu o parte din cantitatea ofertată;d) atunci când acceptă perechile preț-cantitate, OTS urmărește să minimizeze costurile achiziționării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, în conformitate cu prevederile Art. 116 -.  +  Articolul 116 După acceptarea perechilor preț-cantitate echivalente conform Art. 115 -, OTS identifică cele două perechi preț-cantitate ofertate pentru fiecare UD a fiecărui PPE corespunzătoare unei perechi preț-cantitate echivalente acceptate integral sau parțial și le desemnează pe acestea ca acceptate integral sau parțial.  +  Articolul 117 Cel mai mare preț al unei perechi preț-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creștere de putere, acceptată parțial sau total conform prevederilor Art. 116 -, determină prețul marginal pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creștere de putere. Cel mai mic preț al unei perechi preț-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere, acceptată parțial sau total conform prevederilor Art. 116 -, determină prețul marginal pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere.  +  Articolul 118 Perechile preț-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, acceptate total sau parțial în conformitate cu prevederile Art. 116 -, stabilesc o obligație fermă a PPE care a transmis respectiva ofertă zilnică, de a pune la dispoziția OTS cantitatea corespunzătoare de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar în ID considerat.  +  Articolul 119 OTS informează fiecare PPE asupra cantității agregate de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar care a fost acceptată conform prevederilor Art. 116 -, separat pentru fiecare din UD pentru care este responsabil respectivul PPE. Atunci când primește o solicitare în acest sens de la OTS, PPE trebuie să seteze în consecință banda de reglaj aferentă fiecărei UD calificate pentru reglaj secundar, în ID corespunzător.  +  Articolul 120 UD cărora li se solicită să pună la dispoziție o anumită bandă de reglaj pentru reglajul secundar în conformitate cu prevederile Art. 119 - furnizează energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, răspunzând semnalelor proporționale cu banda selectată a fiecăreia, primite de la regulatorul central al OTS în timp real.  +  Articolul 121 Fiecare semnal pe care o UD îl primește de la regulatorul central al OTS într-un anumit ID stabilește o tranzacție între OTS, pe de o parte, și PPE care este responsabil pentru respectiva UD, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar; caracteristicile acestei tranzacții sunt determinate de semnalul primit de la regulatorul central al OTS, proporțional cu banda de reglaj setată pentru respectiva UD conform prevederilor Art. 119 - și de prețul marginal pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creștere de putere sau pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere, după caz, stabilit conform prevederilor Art. 117 -.  +  Articolul 122 Perechile preț-cantitate pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, acceptate parțial sau total în conformitate cu prevederile Art. 116 -, sunt înregistrate în sistemul PE. OTS înregistrează cel puțin următoarele informații:a) numărul de înregistrare al ofertei zilnice validate și perechea preț-cantitate acceptată;b) cantitatea acceptată;c) prețul marginal pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de creștere de putere, stabilit conform prevederilor Art. 117 -;d) prețul marginal pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar de reducere de putere, stabilit conform prevederilor Art. 117 -.  +  Articolul 123 Tranzacțiile stabilite conform prevederilor Art. 121 - determină o ajustare a notificării fizice pentru respectiva UD în concordanță cu prevederile din RPUPCD, dar numai pentru ID respectiv.  +  Articolul 124 OTS poate decide înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar cu energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar de creștere de putere dacă se estimează un deficit continuu de producție în SEN pe o perioadă de timp mai lungă și dacă această înlocuire ar conduce la costuri mai mici pe PE.  +  Articolul 125 OTS poate decide înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar cu energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar de reducere de putere, dacă se estimează un excedent continuu de producție în SEN pe o perioadă de timp mai lungă și dacă această înlocuire ar conduce la costuri mai mici pe PE.  +  Articolul 126 OTS finalizează selecția și acceptarea perechilor preț-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar înainte de începutul ID corespunzător.  +  Secţiunea a 6-a Selectarea ofertelor pentru reglaj terțiar rapid de creștere  +  Articolul 127 OTS utilizează energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere în cazul în care estimează o nevoie continuă de creștere de putere sau în cazul în care consideră necesară înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar prin energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar de creștere de putere.  +  Articolul 128 Dacă OTS a identificat necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere, în conformitate cu prevederile Art. 127 -, acesta stabilește:a) intervalul de timp pe durata căruia va fi necesară utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere, care trebuie:i. să înceapă cel mai târziu după 15 minute din momentul în care este emisă dispoziția de dispecer șiii. să se încheie nu mai târziu de sfârșitul ID curent sau al celui imediat următor;b) cantitatea necesară de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere, referită în acest context ca reglaj necesar.  +  Articolul 129 Intervalul de timp prevăzut la Art. 128 - lit. a) este referit în acest context ca intervalul solicitat. Dacă OTS identifică necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere, atât în ID curent, cât și în cel imediat următor, OTS precizează necesarul de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere conform prevederilor Art. 128 -, separat pe cele două ID.  +  Articolul 130 OTS stabilește ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere, pentru intervalul solicitat, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor perechilor preț-cantitate care sunt încă disponibile pe parcursul intervalului solicitat, sortate în ordinea crescătoare a prețurilor, începând cu perechea preț-cantitate cu cel mai mic preț și continuând până la perechea preț-cantitate cu cel mai mare preț cerut.  +  Articolul 131 Atunci când stabilește ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere, OTS se asigură că:a) ordinea de merit conține numai perechile preț-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar sau terțiar rapid de creștere de putere din ofertele zilnice validate, care sunt încă disponibile în intervalul solicitat;b) ordinea de merit conține numai perechi preț-cantitate corespunzătoare:i. UD sau CD care au fost calificate pentru reglaj secundar sau terțiar rapid în concordanță cu Codul RET sauii. altor UD care sunt sincronizate cu SEN și au disponibil pentru creștere de putere;c) pentru fiecare UD sau CD, cantitatea agregată a tuturor perechilor preț-cantitate intrate în ordinea de merit nu depășește cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere care poate fi făcută disponibilă la începutul intervalului solicitat, determinată conform prevederilor Art. 111 -. Dacă este necesar, perechea preț-cantitate cu cel mai mare preț dintre toate perechile preț-cantitate, aferente respectivei UD sau CD, care fac parte din ordinea de merit, este luată în considerare numai cu o parte din cantitate, astfel încât această condiție să fie îndeplinită.  +  Articolul 132 După determinarea reglajului necesar conform prevederilor Art. 128 - și a ordinii de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere conform prevederilor Art. 130 - și Art. 131 -, OTS acceptă perechi preț-cantitate din ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere, cu respectarea următoarelor condiții:a) OTS poate accepta mai mult de o pereche preț-cantitate;b) prețul oricărei perechi preț-cantitate acceptate este mai mic decât prețul oricărei perechi preț-cantitate care face parte din ordinea de merit și care nu a fost acceptată;c) cantitatea agregată a tuturor perechilor preț-cantitate acceptate este egală cu reglajul necesar;d) perechile preț-cantitate aferente CD, altele decât centralele cu acumulare prin pompare, pot fi acceptate numai cu întreaga cantitate ofertată;e) cu condiția respectării prevederilor lit. g) - i), toate perechile preț-cantitate cu un preț mai mic decât cel mai mare preț al unei perechi preț-cantitate acceptate, sunt acceptate cu întreaga cantitate ofertată;f) în cazul selectării energiei de echilibrare aferente creșterii de putere ofertată la același preț, se aplică prevederile procedurii prevăzute la Art. 7 - alin. (4);g) cu condiția respectării prevederilor lit. d), f), h) și i), pentru toate perechile preț-cantitate aferente UD sau centralelor cu acumulare prin pompare calificate drept CD, cu un preț egal cu cel mai mare preț al unei perechi preț-cantitate acceptate, numai o cotă S (0 < S ≤ 1) din cantitatea ofertată va fi acceptată, astfel încât să fie respectată relația: Reg(nec) = Σ Q(întreg,i) + S ● Σ Q(ultim,j) i i unde: Reg(nec) reprezintă reglajul necesar, Q(întreg,i) este cantitatea ofertată corespunzătoare perechii preț-cantitate i, care are un preț mai mic decât cel mai mare preț al unei perechi preț-cantitate acceptate, Q(ultim,j) este cantitatea ofertată corespunzătoare perechii preț-cantitate j, care are un preț egal cu cel mai mare preț al unei perechi preț-cantitate acceptate;h) în situația în care aplicarea relației prevăzute la lit. g) conduce la cantități mai mici de 1 MWh/h pentru o UD/CD, selecția energiei de echilibrare se face dând întâietate cantităților mai mari de 1 MWh/h;i) ulterior acceptării perechilor preț-cantitate, în conformitate cu prevederile Art. 132 -, banda de reglaj secundar disponibilă agregată a tuturor UD, pentru care au fost transmise oferte zilnice validate cu perechi preț-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, nu trebuie să scadă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj secundar în următoarele ID.  +  Articolul 133 Dacă nu poate fi îndeplinită condiția prevăzută la Art. 132 - lit. i), OTS elimină temporar, în întregime sau parțial, după caz, o pereche preț-cantitate din ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere, înainte de a accepta perechi preț-cantitate conform prevederilor Art. 132 -, dar numai în situația în care cantitatea respectivei perechi preț-cantitate poate fi compensată de o altă pereche preț-cantitate care face parte din ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere. Perechea preț-cantitate eliminată temporar este perechea preț-cantitate pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar care corespunde perechii preț-cantitate echivalente cu cel mai mare preț, care ar fi fost acceptată în conformitate cu prevederile Art. 132 - lit. a) - h).  +  Articolul 134 OTS repetă procesul prevăzut la Art. 133 - până la obținerea unei soluții fezabile în conformitate cu prevederile Art. 132 - sau până când nu mai există nici o pereche preț- cantitate rămasă în ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere care să poată fi eliminată. În acest ultim caz, perechile preț-cantitate din ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere, redusă în conformitate cu prevederile Art. 133 -, sunt acceptate fără a se ține seama de condiția prevăzută la Art. 132 - lit. i). Ulterior acceptării perechilor preț-cantitate, OTS reintroduce în ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere toate perechile preț-cantitate care au fost temporar eliminate.  +  Articolul 135Dacă OTS nu a reușit să accepte perechi preț-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere sau dacă acceptarea perechilor preț-cantitate conform prevederilor Art. 132 - Art. 134 - determină o încălcare a condiției prevăzute la Art. 132 - lit. i), OTS poate lua măsurile pe care le consideră necesare, în conformitate cu prevederile Codului RET, pentru a asigura refacerea unei cantități rezonabile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar.  +  Articolul 136Perechile preț-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 132 - Art. 134 - stabilesc o tranzacție angajată între OTS, pe de o parte, și PPE care a transmis respectiva ofertă zilnică, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere, la prețul specificat în perechea preț-cantitate acceptată și pentru cantitatea acceptată conform prevederilor Art. 132 - Art. 134.  +  Articolul 137 Tranzacțiile angajate stabilite conform prevederilor Art. 136 - sunt înregistrate în sistemul PE. OTS înregistrează cel puțin următoarele informații:a) numărul unic de înregistrare al ofertei zilnice validate și perechea preț-cantitate care a fost acceptată;b) intervalul solicitat;c) cantitatea acceptată;d) momentul la care a fost acceptată respectiva pereche preț-cantitate.  +  Articolul 138 Cantitățile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere angajate conform prevederilor Art. 137 - vor fi confirmate/ajustate în conformitate cu prevederile referitoare la decontarea tranzacțiilor definitive pe PE.  +  Articolul 139 Perechile preț-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 132 - determină o modificare a notificării fizice corespunzătoare UD sau CD respectiv, în conformitate cu prevederile din RPUPCD, dar numai pentru intervalul/intervalele solicitat/solicitate.  +  Articolul 140 Dacă o tranzacție încheiată conform prevederilor Art. 136 - determină apariția unei restricții de rețea, adică dacă utilizarea perechii preț-cantitate acceptate poate pune în pericol siguranța și stabilitatea funcționării SEN, OTS trebuie să rezolve restricția de rețea în conformitate cu prevederile prezentului regulament referitoare la rezolvarea restricțiilor de rețea înainte de a dispune livrarea energiei de echilibrare.  +  Articolul 141 OTS poate decide înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere prin energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere, în măsura în care acest lucru este posibil, dacă se estimează un deficit continuu de producție în SEN pentru o perioadă de timp mai lungă și dacă această înlocuire ar conduce la costuri mai mici pe PE.  +  Secţiunea a 7-a Selectarea ofertelor pentru reglaj terțiar rapid de reducere  +  Articolul 142 OTS utilizează energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere în cazul în care estimează o nevoie continuă de reducere de putere sau în cazul în care consideră necesară înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar prin energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar de reducere de putere.  +  Articolul 143Dacă OTS a identificat necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere, în conformitate cu prevederile Art. 142 -, acesta stabilește:a) intervalul de timp pe durata căruia va fi necesară utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere, care trebuie:i. să înceapă cel mai târziu după 15 (cincisprezece) minute din momentul în care este emisă dispoziția de dispecerii. să se încheie nu mai târziu de sfârșitul ID curent sau al celui imediat următor;b) cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere necesară, referită în acest context ca reglaj necesar.  +  Articolul 144Intervalul de timp prevăzut la Art. 143 - lit. a) este referit în acest context ca intervalul solicitat. Dacă OTS identifică necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere atât în ID curent, cât și în cel imediat următor, OTS precizează necesarul de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere conform prevederilor Art. 143 -, separat pe cele două ID.  +  Articolul 145 OTS stabilește ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere, pentru intervalul solicitat, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor perechilor preț-cantitate care sunt încă disponibile pe parcursul intervalului solicitat, sortate în ordinea descrescătoare a prețurilor, începând cu perechea preț-cantitate cu cel mai mare preț și continuând până la perechea preț-cantitate cu cel mai mic preț cerut.  +  Articolul 146 Atunci când stabilește ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere, OTS se asigură că:a) ordinea de merit conține numai perechile preț-cantitate pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar sau terțiar rapid de reducere de putere din ofertele zilnice validate, care sunt încă disponibile în intervalul solicitat;b) ordinea de merit conține numai perechi preț-cantitate corespunzătoare:i. UD sau CD care au fost calificate pentru reglaj secundar sau terțiar rapid în concordanță cu Codul RET;ii. altor UD care sunt sincronizate cu SEN și au disponibil de reducere de putere;c) pentru fiecare UD sau CD, cantitatea agregată a tuturor perechilor preț-cantitate intrate în ordinea de merit nu depășește cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere care poate fi făcută disponibilă la începutul intervalului solicitat, determinată conform prevederilor Art. 111 -. Dacă este necesar, perechea preț-cantitate cu cel mai mic preț dintre toate perechile preț-cantitate aferente respectivei UD, care fac parte din ordinea de merit, va fi luată în considerare numai cu o parte din cantitate, astfel încât această condiție să fie îndeplinită.  +  Articolul 147 După determinarea reglajului necesar conform prevederilor Art. 143 - și a ordinii de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere conform prevederilor Art. 145 - și Art. 146 -, OTS acceptă perechi preț-cantitate din ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere, cu respectarea următoarelor condiții:a) OTS poate accepta mai mult de o pereche preț-cantitate;b) prețul oricărei perechi preț-cantitate acceptate este mai mare decât prețul oricărei perechi preț-cantitate care face parte din ordinea de merit și care nu a fost acceptată;c) cantitatea agregată a tuturor perechilor preț-cantitate acceptate este egală cu reglajul necesar;d) perechile preț-cantitate aferente CD, altele decât centralele cu acumulare prin pompare, pot fi acceptate numai cu întreaga cantitate ofertată;e) cu condiția respectării prevederilor lit. f)-j), toate perechile preț-cantitate cu un preț mai mare decât cel mai mic preț al unei perechi preț-cantitate acceptate, sunt acceptate cu întreaga cantitate ofertată;f) în cazul selectării energiei de echilibrare aferentă reducerii de putere ofertată la același preț, se aplică prevederile procedurii prevăzute la Art. 7 - alin. (4);g) reducerea de putere pentru UD-EE și pentru UD-EF trebuie realizată astfel încât nicio valoare a puterii produse de UD în ID respectiv să nu fie mai mare decât puterea rezultată din dispoziția de dispecer. OTS urmărește modul în care producătorii respectă această prevedere.h) cu condiția respectării prevederilor lit. f), g), i) și j), pentru toate perechile preț-cantitate aferente UD sau centralelor cu acumulare prin pompare calificate drept CD, cu un preț egal cu cel mai mic preț al unei perechi preț-cantitate acceptate, numai o cotă S (0 < S ≤ 1) din cantitatea ofertată va fi acceptată, astfel încât să fie respectată relația: Reg(nec) = Σ Q(întreg,i) + S ● Σ Q(ultim,j) i j unde Reg(nec) reprezintă reglajul necesar, Q(întreg,i) este cantitatea ofertată corespunzătoare perechii preț-cantitate i, care are un preț mai mare decât cel mai mic preț al unei perechi preț-cantitate acceptate, și Q(ultim,j) este cantitatea ofertată corespunzătoare perechii preț-cantitate j, care are un preț egal cu cel mai mic preț al unei perechi preț-cantitate acceptate,i) în situația în care aplicarea relației prevăzute la lit. h) conduce la cantități mai mici de 1 MWh/h pentru o UD/CD, selecția energiei de echilibrare se face dând întâietate cantităților mai mari de 1 MWh/h.j) ulterior acceptării perechilor preț-cantitate în conformitate cu prevederile Art. 147 -, banda disponibilă agregată a tuturor UD, pentru care au fost transmise oferte zilnice validate cu perechi preț-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, nu trebuie să scadă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj secundar în următoarele ID.k) OTS publică pe pagina proprie de internet o informare referitoare la motivele reducerilor de putere pe PE pentru UD-urile prevăzute la Art. 7 - alin. (1) lit. a). Această informare cuprinde motivul fiecărei reduceri, puterea redusă, numele producătorului și locația UD respective.  +  Articolul 148 Dacă nu poate fi îndeplinită condiția prevăzută la Art. 147 - lit. j), OTS elimină temporar, în întregime sau parțial, după caz, o pereche preț-cantitate din ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere înainte de a accepta perechi preț-cantitate conform prevederilor Art. 147 -, dar numai în situația în care cantitatea respectivei perechi preț-cantitate poate fi compensată de o altă pereche preț-cantitate care face parte din ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere. Perechea preț-cantitate eliminată temporar este perechea preț-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar care corespunde perechii preț-cantitate echivalente cu cel mai mic preț, care ar fi fost acceptată în conformitate cu prevederile Art. 147 - lit. a) - i).  +  Articolul 149 OTS repetă procesul prevăzut la Art. 148 - până la obținerea unei soluții fezabile în conformitate cu prevederile Art. 147 -, sau până când nu mai există nici o pereche preț- cantitate rămasă în ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere care să poată fi eliminată. În acest ultim caz, perechile preț-cantitate din ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere redusă în conformitate cu prevederile Art. 148 -, sunt acceptate fără a se ține seama de condiția prevăzută la Art. 147 - lit. j). Ulterior acceptării perechilor preț-cantitate, OTS reintroduce în ordinea de merit pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere toate perechile preț-cantitate care au fost temporar eliminate.  +  Articolul 150Dacă OTS nu a reușit să accepte perechi preț-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere sau dacă acceptarea perechilor preț-cantitate conform prevederilor Art. 147 - Art. 149 - determină o încălcare a condiției prevăzute la Art. 147 - lit. j), OTS poate lua măsurile pe care le consideră necesare, în conformitate cu prevederile Codului RET, pentru a asigura refacerea unei cantități rezonabile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar.  +  Articolul 151 Perechile preț-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 147 - stabilesc o tranzacție angajată între OTS, pe de o parte, și PPE care a transmis respectiva ofertă zilnică, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere, la prețul prevăzut în perechea preț-cantitate acceptată și pentru cantitatea acceptată conform prevederilor Art. 147 -;  +  Articolul 152 Tranzacțiile angajate stabilite conform prevederilor Art. 151 - sunt înregistrate în sistemul PE. OTS înregistrează cel puțin următoarele informații:a) numărul unic de înregistrare al ofertei zilnice validate și perechea preț-cantitate care a fost acceptată;b) intervalul solicitat;c) cantitatea acceptată;d) momentul la care a fost acceptată perechea preț-cantitate.  +  Articolul 153 Cantitățile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere angajate conform Art. 152 - vor fi confirmate/ajustate în conformitate cu prevederile referitoare la decontarea tranzacțiilor definitive pe PE.  +  Articolul 154 Perechile preț-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 147 - determină o modificare a notificării fizice corespunzătoare UD sau CD respectiv, în conformitate cu prevederile din RPUPCD, dar numai pentru intervalul solicitat.  +  Articolul 155 Dacă o tranzacție încheiată conform prevederilor Art. 151 - determină apariția unei restricții de rețea, adică dacă utilizarea perechii preț-cantitate acceptate poate pune în pericol siguranța și stabilitatea funcționării SEN, OTS trebuie să rezolve restricția de rețea în conformitate cu prevederile prezentului regulament referitoare la rezolvarea restricțiilor de rețea înainte de a dispune livrarea energiei de echilibrare.  +  Articolul 156 OTS poate decide înlocuirea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere prin energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere de putere, în măsura în care acest lucru este posibil, dacă se estimează un deficit continuu de producție în SEN pentru o perioadă de timp mai lungă și dacă această înlocuire ar conduce la costuri mai mici pe PE.  +  Secţiunea a 8-a Selectarea ofertelor pentru reglaj terțiar lent de creștere  +  Articolul 157 OTS utilizează energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere în cazul în care estimează o nevoie continuă de creștere de putere pe durata unuia sau mai multor ID, începând nu mai devreme de o oră după încheierea ID curent.  +  Articolul 158 Dacă OTS a identificat necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere în conformitate cu prevederile Art. 157 -, acesta precizează:a) intervalul (intervalele) de dispecerizare, pe durata cărora va fi necesară utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere;b) cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere necesară, referită în acest context ca reglaj necesar.  +  Articolul 159 După determinarea necesarului de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere conform prevederilor Art. 158 -, OTS acceptă perechi preț-cantitate pentru creștere de putere din ofertele zilnice validate, precum și ofertele fixe validate corespunzătoare, dacă este cazul, cu respectarea următoarelor condiții:a) OTS ia în considerare numai perechile preț-cantitate din ofertele zilnice validate aplicabile pentru unul sau mai multe dintre ID prevăzute la Art. 158 - lit. a);b) OTS poate accepta mai mult de o pereche preț-cantitate;c) alegerea perechilor preț-cantitate trebuie:i. să determine costuri minime pe PE, în măsura în care este posibil, cu respectarea prevederilor Art. 161 - Art. 163 -;ii. să fie fezabilă din punct de vedere tehnic, încadrându-se în:– limitele caracteristicilor tehnice pentru UD sau CD respectiv;– orice limitare a producției unei UD care este încadrată într-una din categoriile de UD care beneficiază de acces garantat la rețelele electrice și/sau de dispecerizare cu prioritate;– orice limitare a producției unei unități hidroenergetice dispecerizabile datorată debitului afluent înregistrat și restricțiilor hidrologice, inclusiv modificarea maxim permisă a nivelului unui lac de acumulare.d) cantitatea agregată a tuturor perechilor preț-cantitate acceptate trebuie să fie egală cu reglajul necesar pentru fiecare ID prevăzut la Art. 158 -;e) perechile preț-cantitate aferente CD, altele decât centralele cu acumulare prin pompare, pot fi acceptate numai cu întreaga cantitate ofertată;f) perechile preț-cantitate aferente UD sau centralelor cu acumulare prin pompare calificate drept CD pot fi acceptate numai cu o parte din cantitatea ofertată;g) în cazul selectării energiei de echilibrare aferente creșterii de putere ofertată la același preț, se aplică prevederile procedurii prevăzute la Art. 7 - alin. (4);h) ulterior acceptării perechilor preț-cantitate în conformitate cu prevederile Art. 159 -:i. banda disponibilă agregată pentru toate UD pentru care au fost transmise oferte zilnice validate cu perechi preț-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar nu va fi redusă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj secundar pe parcursul tuturor ID rămase din ziua de livrare;ii. cantitatea rămasă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere nu va fi redusă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj terțiar rapid de creștere de putere pe parcursul tuturor ID rămase din ziua de livrare.  +  Articolul 160 Dacă OTS nu poate stabili o variantă de alegere a perechilor preț-cantitate care să satisfacă ambele condiții prevăzute la Art. 159 - lit. h), într-o primă fază se va considera numai respectarea condiției prevăzute la Art. 159 - lit. h) pct. i. Dacă nici astfel nu reușește să determine o variantă de alegere a perechilor preț-cantitate conform prevederilor Art. 159 -, se va considera că nici una dintre condițiile prevăzute la Art. 159 - lit. h) nu se aplică. Dacă nici acest lucru nu îi permite să accepte perechi preț-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere, OTS va accepta numai cantitatea maxim disponibilă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere.  +  Articolul 161 Dacă OTS nu a reușit să accepte perechi preț-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere, sau dacă acceptarea perechilor preț-cantitate determină o încălcare a condițiilor prevăzute la Art. 159 - lit. h), acesta poate:a) să exploreze posibilitățile de creștere a cantității de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar și/sau terțiar rapid de creștere de putere prin transmiterea de solicitări către PPE pentru disponibilizarea unor UD/CD suplimentare pentru PE și/saub) să ia măsurile pe care le consideră necesare, în conformitate cu prevederile Codului RET, pentru a asigura refacerea unei cantități rezonabile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar și/sau terțiar rapid de creștere de putere.  +  Articolul 162 Dacă utilizarea uneia sau mai multor perechi preț-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 159 - determină apariția unei restricții de rețea, adică dacă utilizarea respectivei perechi preț-cantitate pune în pericol siguranța și stabilitatea funcționării SEN, OTS rezolvă această restricție de rețea în conformitate cu prevederile prezentului regulament referitoare la rezolvarea restricțiilor de rețea.  +  Articolul 163 Perechile preț-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 159 - stabilesc o tranzacție angajată între OTS, pe de o parte, și PPE care a transmis respectiva ofertă zilnică, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere, pe durata intervalului (intervalelor) de dispecerizare solicitate conform prevederilor Art. 158 -, la prețul specificat în perechea preț-cantitate acceptată și pentru cantitatea acceptată conform prevederilor Art. 159 -.  +  Articolul 164(1) Ofertele fixe pentru pornire care sunt acceptate de OTS ca urmare a prevederilor Art. 159 - sunt cele care determină o pornire a UD termo sau oprirea CD corespunzător, după caz, și stabilesc o tranzacție între OTS, pe de o parte, și PPE care a transmis respectiva ofertă fixă, pe de altă parte, pentru pornirea UD termo sau oprirea CD, după caz, la momentul indicat de OTS și pentru prețul unitar solicitat prin oferta fixă pentru pornire aplicat puterii disponibile.(2) În cazul în care din notificările fizice transmise referitoare la respectiva UD/CD rezultă că aceasta ar fi urmat să fie pornită/oprit de către PPE pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, devansarea pornirii, dispusă de OTS, nu stabilește o tranzacție conform prevederilor alin. (1).  +  Articolul 165 Tranzacțiile angajate stabilite conform prevederilor Art. 163 - și Art. 164 - sunt înregistrate în sistemul PE. OTS înregistrează cel puțin următoarele informații:a) numărul unic de înregistrare al ofertei validate respective;b) în cazul unei oferte zilnice:i. perechea preț-cantitate care a fost acceptată;ii. toate specificațiile tranzacției angajate conform prevederilor Art. 163 -.c) în cazul unei oferte fixe pentru pornire, toate specificațiile tranzacției, conform prevederilor Art. 164 -;d) momentul la care a fost acceptată perechea preț-cantitate.  +  Articolul 166 Cantitățile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere angajate conform prevederilor Art. 165 - vor fi confirmate/ajustate în conformitate cu prevederile referitoare la decontarea tranzacțiilor definitive pe PE.  +  Articolul 167 Perechile preț-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 159 - determină o modificare a notificării fizice corespunzătoare UD sau CD respectiv, în conformitate cu prevederile din RPUPCD, dar numai pentru intervalul/intervalele de dispecerizare solicitat/solicitate.  +  Secţiunea a 9-a Selectarea ofertelor pentru reglaj terțiar lent de reducere  +  Articolul 168 OTS utilizează energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere de putere în cazul în care estimează o nevoie continuă de reducere de putere pe durata unuia sau mai multor ID, începând nu mai devreme de o oră după încheierea ID curent.  +  Articolul 169 Dacă OTS a identificat necesitatea utilizării energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere de putere în conformitate cu prevederile Art. 168 -, acesta precizează:a) intervalul (intervalele) de dispecerizare pe durata cărora va fi necesară utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere de putere;b) cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere de putere necesară, referită în acest context ca reglaj necesar.  +  Articolul 170 După determinarea necesarului de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere de putere conform prevederilor Art. 169 -, OTS acceptă perechi preț-cantitate pentru reducere de putere din ofertele zilnice validate, precum și ofertele fixe validate corespunzătoare, dacă este cazul unei porniri suplimentare, cu respectarea următoarelor condiții:a) OTS ia în considerare numai perechile preț-cantitate din ofertele zilnice validate aplicabile pentru unul sau mai multe dintre ID prevăzute la Art. 169 - lit. a);b) OTS poate accepta mai mult de o pereche preț-cantitate;c) alegerea perechilor preț-cantitate trebuie:i. să determine costuri minime pe PE, în măsura în care este posibil, cu respectarea prevederilor Art. 172 - Art. 175 -;ii. să fie fezabilă din punct de vedere tehnic, încadrându-se în:– limitele caracteristicilor tehnice pentru UD sau CD respectiv;– orice limitare a producției unei UD care este încadrată într-una din categoriile de UD care beneficiază de acces garantat la rețelele electrice și/sau de dispecerizare cu prioritate;– orice limitare a producției unei unități hidroenergetice dispecerizabile datorată debitului afluent înregistrat și restricțiilor hidrologice, inclusiv modificarea maxim permisă a nivelului unui lac de acumulare.d) cantitatea agregată a tuturor perechilor preț-cantitate acceptate este egală cu reglajul necesar pentru fiecare ID prevăzut la Art. 169 -;e) perechile preț-cantitate aferente CD, altele decât centralele cu acumulare prin pompare, sunt acceptate numai cu întreaga cantitate ofertată;f) perechile preț-cantitate aferente UD sau centralelor cu acumulare prin pompare calificate drept CD pot fi acceptate numai cu o parte din cantitatea ofertată, dacă aceasta nu determină funcționarea sub minimul tehnic;g) în cazul selectării energiei de echilibrare aferentă reducerii de putere ofertată la același preț, se aplică prevederile procedurii prevăzute la Art. 7 - alin. (4);h) ulterior acceptării perechilor preț-cantitate în conformitate cu prevederile Art. 170 -:i. banda disponibilă agregată pentru toate UD, pentru care au fost transmise oferte zilnice validate cu perechi preț-cantitate pentru energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar, nu va fi redusă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj secundar pe parcursul tuturor ID rămase din ziua de livrare;ii. cantitatea rămasă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere nu va fi redusă sub valoarea rezervei necesare pentru reglaj terțiar rapid de reducere de putere, pe parcursul tuturor ID rămase din ziua de livrare.i) OTS publică pe pagina proprie de internet o informare referitoare la motivele reducerilor de putere pe PE pentru UD-urile prevăzute la Art. 7 - alin. (1) lit. a). Această informare cuprinde motivul fiecărei reduceri, puterea redusă, numele producătorului și locația UD respective.  +  Articolul 171 Dacă OTS nu poate stabili o variantă de alegere a perechilor preț-cantitate care să satisfacă ambele condiții prevăzute la Art. 170 - lit. h), într-o primă etapă se va lua în considerare numai respectarea condiției prevăzute la Art. 170 - lit. h) pct. i. Dacă nici astfel nu reușește să determine o variantă de alegere a perechilor preț-cantitate conform prevederilor Art. 170 -, se va considera că nici una dintre condițiile prevăzute la Art. 170 - lit. h) nu se aplică. Dacă nici acest lucru nu îi permite să accepte perechi preț-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere de putere, OTS acceptă numai cantitatea maxim disponibilă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere de putere.  +  Articolul 172 Dacă OTS nu a reușit să accepte perechi preț-cantitate pentru o cantitate suficientă de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere, sau dacă acceptarea perechilor preț-cantitate determină o încălcare a condițiilor prevăzute la Art. 170 - lit. h), OTS poate să ia măsurile pe care le consideră necesare, în conformitate cu prevederile Codului RET, pentru a asigura refacerea unei cantități rezonabile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar și/sau terțiar rapid de reducere de putere.  +  Articolul 173 Orice oprire dispusă de OTS care se termină înaintea ultimului interval orar pentru care a primit oferte zilnice și valoare nenulă a producției notificate trebuie să conțină o dispoziție de dispecer pentru pornire, considerată pornire suplimentară și încărcarea la sarcina notificată în primul interval orar după perioada de oprire. Valoarea tuturor acestor dispoziții se ia în considerare în ordinea de merit pentru oprire.  +  Articolul 174 Dacă utilizarea uneia sau mai multor perechi preț-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 170 - determină apariția unei restricții de rețea, adică dacă utilizarea respectivei perechi preț-cantitate pune în pericol siguranța și stabilitatea funcționării SEN, OTS rezolvă această restricție de rețea în conformitate cu prevederile prezentului regulament referitoare la rezolvarea restricțiilor de rețea.  +  Articolul 175 Perechile preț-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 170 - stabilesc o tranzacție angajată între OTS, pe de o parte, și PPE care a transmis respectiva ofertă zilnică, pe de altă parte, pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere de putere, la prețul specificat în perechea preț-cantitate acceptată și pentru cantitatea acceptată conform prevederilor Art. 170 -;  +  Articolul 176 Ofertele fixe pentru pornire care sunt acceptate de OTS ca urmare a aplicării prevederilor Art. 170 - sunt cele care determină o pornire suplimentară a UD termo sau o oprire suplimentară a CD corespunzător, după caz și stabilesc o tranzacție între OTS, pe de o parte, și PPE care a transmis respectiva ofertă fixă, pe de altă parte, pentru pornirea UD termo sau oprirea CD, după caz, la momentul indicat de OTS și pentru prețul unitar cerut prin oferta fixă pentru pornire aplicat la puterea disponibilă.  +  Articolul 177Tranzacțiile stabilite conform prevederilor Art. 175 - Art. 176 - sunt înregistrate în sistemul PE. OTS înregistrează cel puțin următoarele informații:a) numărul unic de înregistrare al ofertei validate respective;b) în cazul unei oferte zilnice:i) perechea preț-cantitate care a fost acceptată;ii) toate specificațiile tranzacției angajate conform prevederilor Art. 175 -;c) în cazul unei oferte fixe pentru pornire, toate specificațiile tranzacției conform prevederilor Art. 176 -;d) momentul la care a fost acceptată perechea preț-cantitate.  +  Articolul 178 Cantitățile de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere de putere angajate conform Art. 177 - vor fi confirmate/ajustate în conformitate cu prevederile referitoare la decontarea tranzacțiilor definitive pe PE.  +  Articolul 179 Perechile preț-cantitate acceptate conform prevederilor Art. 170 - determină o modificare a notificării fizice corespunzătoare UD sau CD, dar numai pentru intervalul/intervalele de dispecerizare solicitat/solicitate.  +  Articolul 180 În orice interval orar în care la nivel SEN există echilibru, iar în ordinea de merit la creștere există ofertă la preț mai mic decât prețul din ordinea de merit la scădere, OTS are dreptul să accepte aceste oferte de sens contrar, în cantități cumulate egale și în limita impusă de respectivele oferte.  +  Secţiunea a 10-a Reguli privind managementul restricțiilor de rețea  +  Articolul 181 În cazul în care OTS constată că o tranzacție angajată în vederea echilibrării sistemului, stabilită în conformitate cu prevederile referitoare la selectarea ofertelor pentru reglaj secundar, terțiar rapid sau lent, determină apariția unei restricții de rețea care pune în pericol siguranța și stabilitatea funcționării SEN, acesta trebuie:a) să anuleze tranzacția angajată corespunzătoare, marcând-o în sistemul PE ca anulată datorită unei restricții de rețea;b) să înlocuiască energia de echilibrare pierdută datorită anulării respectivei tranzacții angajate prin acceptarea unei (unor) alte perechi preț-cantitate cu aceeași cantitate de energie de echilibrare, în conformitate cu prevederile referitoare la selectarea ofertelor pentru reglaj secundar și terțiar rapid, cu condiția ca energia de echilibrare acceptată astfel să nu determine apariția nici unei restricții de rețea.  +  Articolul 182 În cazul în care OTS constată, din analiza notificărilor fizice transmise de PPE corelate cu disponibilitatea elementelor de rețea, că într-un ID va apărea o restricție de rețea care pune în pericol siguranța și stabilitatea funcționării SEN și observă că aceasta ar putea fi evitată prin utilizarea uneia sau mai multor perechi preț-cantitate care însă nu ar fi primele acceptate, indiferent de sens, în ordinea de merit conform prevederilor referitoare la selectarea ofertelor pentru reglaj secundar, terțiar rapid sau lent, acesta acceptă integral sau parțial, după caz, perechea/perechile preț-cantitate respective și stabilește, conform acestora, tranzacții angajate cu PPE corespunzători, pe care le marchează în sistemul PE ca fiind utilizate pentru rezolvarea restricțiilor de rețea.  +  Articolul 183 Atunci când trebuie să rezolve o restricție de rețea, OTS precizează:a) momentul la care este de așteptat ca restricția de rețea să apară și durata prognozată a acesteia;b) reducerea necesară a circulației de puteri între două părți ale rețelei pentru a se asigura siguranța și stabilitatea în funcționare a SEN;c) partea din SEN în care va fi necesară utilizarea energiei de echilibrare pentru rezolvarea restricției de rețea sau, după caz,d) partea din SEN în care va fi necesară evitarea energiei de echilibrare care ar fi urmat în ordinea de merit, dar ar fi condus la apariția unei restricții de rețea.  +  Articolul 184 În măsura în care este posibil, OTS rezolvă orice restricție de rețea constatată după aprobarea notificărilor fizice, în primul rând prin utilizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent. În cazul în care acest lucru nu este posibil, OTS rezolvă pe cât posibil restricțiile de rețea utilizând energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid.  +  Secţiunea a 11-a Tranzacții angajate pe piața de echilibrare  +  Articolul 185 Tranzacțiile angajate pe PE care sunt încheiate în conformitate cu prevederile referitoare la selectarea ofertelor pe PE sau la managementul restricțiilor de rețea și care nu sunt anulate conform prevederilor prezentului regulament referitoare la rezolvarea restricțiilor de rețea, sunt executate de OTS prin emiterea dispozițiilor de dispecer corespunzătoare către respectivul PPE în conformitate cu prevederile Codului RET.  +  Articolul 186 Conformarea cu dispozițiile de dispecer emise de OTS este obligatorie pentru participanții la PE în cauză.  +  Articolul 187 În prima zi lucrătoare care urmează zilei de livrare în cauză, OTS pregătește confirmările de tranzacție angajată pentru toate tranzacțiile angajate de furnizare a energiei de echilibrare care au fost încheiate pe PE. Pentru fiecare zi de livrare și pentru fiecare UD sau CD, după caz, acesta transmite confirmări de tranzacție angajată separate către PPE corespunzător.  +  Articolul 188 Fiecare confirmare de tranzacție angajată conține cel puțin următoarele informații:a) codul de identificare pe PE al PPE;b) codul de identificare pe PE al UD sau CD, după caz;c) ziua de livrare;d) toate specificațiile tranzacției conform prevederilor Art. 122 -, pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar;e) toate specificațiile tranzacției angajate conform prevederilor Art. 137 -, pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere de putere;f) toate specificațiile tranzacției angajate conform prevederilor Art. 152 -; pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de reducere de putere;g) toate specificațiile tranzacției angajate conform prevederilor Art. 165 -, pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de creștere de putere;h) toate specificațiile tranzacției angajate conform prevederilor Art. 177 -, pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent de reducere de putere.  +  Articolul 189 În confirmările de tranzacție angajată, OTS marchează distinct fiecare tranzacție utilizată pentru managementul restricțiilor de rețea în conformitate cu prevederile Art. 182 -.  +  Articolul 190 Odată cu transmiterea la PPE, confirmările de tranzacție angajată se transmit de către OTS și la ODPE. De asemenea, OTS transmite la ODPE și confirmări de tranzacție angajată pentru fiecare tranzacție pe PE care a fost anulată conform prevederilor referitoare la rezolvarea restricțiilor de rețea, inclusiv marcarea acesteia ca anulată.  +  Articolul 191 Sunt acceptate contestații la conținutul confirmărilor de tranzacție angajată numai în cazul unor erori rezultate din acțiunile OTS.  +  Articolul 192 Orice contestație asupra conținutului unei confirmări de tranzacție angajată este transmisă la OTS de către PPE responsabil nu mai târziu de 2 (două) zile lucrătoare după transmiterea de către OTS a respectivei confirmări de tranzacție angajată.  +  Articolul 193 OTS informează PPE asupra acceptării sau respingerii contestației respective nu mai târziu de 2 (două) zile lucrătoare după termenul limită prevăzut la Art. 192 -. În cazul acceptării unei contestații, OTS transmite PPE o confirmare de tranzacție angajată corectată.  +  Articolul 194 În cazul în care sunt aprobate contestații la confirmările de tranzacție angajată încheiate în PE, OTS transmite ODPE confirmările de tranzacție angajată corectate, nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare după ziua de livrare.  +  Articolul 195 Dacă, în perioada prevăzută la Art. 192 -, un PPE nu transmite nici o contestație la confirmările de tranzacție angajată primite, acestea se consideră ca fiind acceptate.  +  Articolul 196 Orice contestație transmisă nu exonerează respectivul PPE de îndeplinirea obligațiilor rezultate din tranzacțiile angajate contestate.  +  Articolul 197 Procedurile de urgență pentru PE sunt elaborate de OTS și avizate de ANRE. OTS publică aceste proceduri pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 198 Procedurile de urgență pentru PE sunt utilizate de OTS și PPE în cazul apariției condițiilor de urgență, după cum urmează:a) incapacitatea totală sau parțială de funcționare sau altă defecțiune a sistemului PE sau a altui sistem informatic utilizat de OTS pentru primirea, verificarea și validarea ofertelor pe PE;b) incapacitatea totală sau parțială de funcționare sau altă defecțiune a sistemului PE sau a altui sistem informatic utilizat de OTS pentru procesarea și selectarea ofertelor pe PE, precum și de emitere a dispozițiilor de dispecer;c) întreruperea liniilor de comunicație ale OTS.  +  Articolul 199(1) Procedurile de urgență pentru PE pot prevedea utilizarea unor mijloace alternative de comunicație, precum și extinderea sau decalarea oricăror termene limită care trebuie respectate de OTS și PPE, inclusiv ora de închidere a PE.(2) Atât OTS, cât și fiecare PPE, specifică în convenția de participare la PE una sau mai multe persoane de contact în cazul apariției unei situații de urgență, precum și numerele corespunzătoare de telefon și fax. Atât OTS, cât și fiecare PPE, se informează reciproc în cazul modificării acestor informații.  +  Articolul 200 OTS publică ofertele și tranzacțiile angajate pe PE ale fiecărui PPE pentru fiecare ID pe pagina proprie de internet, în prima zi lucrătoare a celei de-a doua luni care urmează după luna de livrare, pentru fiecare ID al lunii de livrare.  +  Articolul 201 Tranzacțiile definitive încheiate pe PE, caracterizate prin preț, cantitate și numele PPE sunt publicate pe pagina proprie de internet a OTS în prima zi lucrătoare a celei de-a doua luni care urmează lunii de livrare, pentru fiecare ID al lunii de livrare.  +  Capitolul III Reguli pentru decontarea tranzacțiilor pe piața de echilibrare, a penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare și a dezechilibrelor de la notificare  +  Secţiunea 1-a Prevederi generale  +  Articolul 202 Regulile pentru decontare asigură un cadru pentru decontarea tranzacțiilor și stabilirea obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare rezultate conform prevederilor prezentului regulament, între un PPE și OTS.  +  Articolul 203 Regulile pentru decontare stabilesc principiile și condițiile care stau la baza calculelor pentru decontare, pentru:a) tranzacțiile încheiate pe PE, inclusiv aplicarea penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare;b) dezechilibrele de la notificare pentru fiecare UD/CD, care cuantifică valoarea abaterii dintre producția reală și cea planificată a respectivei unități de producție, ca abatere de la informarea corectă a OTS.  +  Articolul 204 Pentru a facilita un proces de decontare ordonat, transparent și nediscriminatoriu, prezentele reguli pentru decontare creează în plus cadrul pentru:a) stabilirea unui program de determinare, confirmare/contestare și transmitere a informațiilor necesare în vederea facturării și decontării pe PE;b) efectuarea calculelor pentru stabilirea drepturilor de încasare și a obligațiilor de plată aferente tranzacțiilor încheiate pe PE;c) efectuarea calculelor pentru stabilirea penalizărilor aplicate pentru dezechilibrele de la notificare;d) informarea părților în legătură cu obligațiile acestora de plată, respectiv cu drepturile acestora de încasare;e) facturarea și efectuarea plăților;f) stabilirea și utilizarea garanțiilor;g) măsuri în cazuri de neîndeplinire a obligațiilor.  +  Articolul 205 ODPE și OTS elaborează procedurile pentru realizarea funcțiilor specifice decontării aflate în responsabilitatea fiecăruia conform prezentelor reguli pentru decontare și în urma unui proces de consultare publică. Ulterior avizării de către ANRE, ODPE și OTS publică aceste proceduri pe paginile proprii de internet.  +  Articolul 206 ODPE stabilește formatul standard pentru toate notele de informare pentru decontare, în urma unui proces de consultare publică. Ulterior avizării de către ANRE, ODPE publică aceste informații pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 207 ODPE este responsabil pentru calculul de decontare și emiterea notelor de informare pentru decontarea lunară.  +  Articolul 208 OTS și PPE achită, în termenele prevăzute în prezentul regulament, obligațiile de plată reciproce conform facturilor emise în baza notelor de informare pentru decontare.  +  Secţiunea a 2-a Fișe de decontare și conturi bancare  +  Articolul 209 OTS urmărește separat fiecare categorie de obligații de plată/drepturi de încasare în relația sa cu PPE, prin înființarea următoarelor tipuri de fișe de decontare:a) Fișe de decontare pentru echilibrare, pentru fiecare PPE;b) Fișe de decontare a penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, pentru fiecare PPE;c) Fișe de decontare pentru dezechilibrele de la notificare, pentru fiecare PPE.  +  Articolul 210 Fiecare PPE este titularul de fișă pentru fișa de decontare corespunzătoare înființată de OTS conform prevederilor Art. 209 -.  +  Articolul 211 OTS stabilește fișele de decontare prevăzute la Art. 209 - pentru titularul de fișă corespunzător, după înregistrarea acestuia ca PPE, dar nu mai târziu de data la care înregistrarea acestuia ca PPE devine efectivă.  +  Articolul 212 Obligațiile de plată și drepturile de încasare înregistrate de OTS într-o fișă de decontare pentru echilibrare, într-o fișă de decontare a penalităților pentru livrarea parțială a energie de echilibrare sau într-o fișă de decontare pentru dezechilibrele de la notificare se întemeiază pe relația contractuală dintre OTS, pe de o parte, și titularul de fișă, pe de altă parte, formalizată prin semnarea Convenției de participare la PE, ale cărei dispoziții reflectă prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 213 Fiecare titular de licență care se înregistrează în calitate de PPE deschide un cont bancar pentru echilibrare la o bancă comercială, denumită în continuare bancă de decontare.  +  Articolul 214 În scopul îndeplinirii obligațiilor sale conform prezentului regulament, OTS deschide la o bancă comercială de pe teritoriul României un cont bancar pentru echilibrare pentru încasările și plățile aferente tranzacțiilor încheiate pe PE, cele aferente penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare și pentru cele aferente dezechilibrelor de la notificare.  +  Articolul 215 Titularii de cont asigură solvabilitatea conturilor bancare pentru echilibrare proprii la datele scadente stabilite conform prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 216 Conturile bancare prevăzute la Art. 213 - și Art. 214 - sunt deschise în moneda națională din România.  +  Secţiunea a 3-a Garanții de plată a obligațiilor pe piața de echilibrare  +  Articolul 217 OTS are dreptul să solicite constituirea unei garanții înainte ca respectivul operator să fie înregistrat ca PPE; în cazul în care PPE nu și-a delegat responsabilitatea echilibrării altui PRE și nu a preluat alți participanți în PRE înregistrată de el în conformitate cu prevederile Regulamentului PRE, OTS poate accepta o garanție comună pentru obligațiile de plată ale operatorului atât în calitate de PPE, cât și de PRE.  +  Articolul 218 OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedurile pentru determinarea necesarului și a tipurilor de garanții solicitate, procedurile pentru realizarea și verificarea constituirii garanțiilor și suplimentării acestora, dacă este cazul, precum și procedurile de utilizare a disponibilului rămas din garanția depusă de către PPE. Nivelul garanției solicitate ține seama de probabilitatea ca diferența între obligațiile de plată și drepturile de încasare ale PPE la nivel lunar către OTS să fie pozitivă și este adaptată în conformitate cu eventualele întârzieri la plată înregistrate în perioade anterioare. Ulterior avizării de către ANRE, OTS publică aceste informații pe pagina proprie de internet.  +  Secţiunea a 4-a Determinarea energiei electrice pe interval corespunzătoare tranzacțiilor angajate pe PE  +  Articolul 219 Cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta secțiune, OTS elaborează proceduri detaliate pentru calculul cantităților de energie de echilibrare care trebuie livrate de un PPE în conformitate cu tranzacțiile angajate încheiate în PE și pentru calculul, în baza valorilor măsurate ale energiei electrice livrate/consumate de fiecare UD sau CD, al cantităților de energie de echilibrare efectiv livrate de o UD sau CD, pe fiecare tip de reglaj și în fiecare sens. După avizarea de către ANRE, OTS publică aceste proceduri și orice modificare la ele pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 220 Cantitatea de energie de echilibrare care trebuie să fie livrată de un PPE se determină luând în considerare orice tranzacție în care a intrat respectivul PPE în conformitate cu tranzacțiile angajate înregistrate în confirmările de tranzacție angajate, separat pentru fiecare ID și pentru fiecare UD sau CD, după cum este cazul.  +  Articolul 221 OTS determină cantitatea de energie de echilibrare, EE(i), care trebuie să fie livrată în timpul ID(i), în conformitate cu tranzacțiile angajate înregistrate în confirmările de tranzacție angajată, astfel: EE(i) = ± Lent(i) ± Rapid(i) ± Sec(i), unde:– Lent(i) reprezintă cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar lent care trebuie livrată în timpul ID(i), determinată ca sumă algebrică a cantităților din confirmările de tranzacție angajată;– Rapid(i) - cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid care trebuie livrată în timpul ID(i), determinată ca sumă algebrică a cantităților din confirmările de tranzacție angajată aferente ID(i);– Sec(i) - cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar care trebuie livrată în timpul ID(i), determinată ca sumă algebrică a cantităților rezultate din integrarea pe ID(i) a comenzilor primite de UD de la regulatorul central de reglaj secundar frecvență-putere.  +  Articolul 222 Energia de echilibrare se exprimă în valori pozitive în cazul creșterii de putere și în valori negative, în cazul reducerii de putere.  +  Secţiunea a 5-a Determinarea energiei electrice efectiv livrate pe PE  +  Articolul 223 Cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată de o UD sau de un CD se determină de către OTS pe baza notificării fizice aprobate înaintea selectării UD sau CD pentru furnizarea de energie de echilibrare, a cantității de energie de echilibrare cuprinse în confirmările de tranzacție angajată și a producției nete sau consumului net al respectivei UD sau CD, după caz. Cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată în fiecare ID se determină separat pentru fiecare UD sau CD, după caz.  +  Articolul 224 Cantitățile de energie de echilibrare pentru creștere de putere sau pentru reducere de putere efectiv livrate de o UD sunt stabilite în baza următoarelor reguli:a) Dacă pe ID respectiv, UD a fost selectată pentru reglaj secundar, la cantitatea orară de energie electrică rezultată din notificarea fizică aprobată înaintea oricărei selecții pe PE, se adaugă soldul energiei electrice realizate în reglaj secundar, care este determinat considerându-se realizate toate dispozițiile primite de UD de la regulatorul central frecvență-putere, conform înregistrărilor;b) Dacă diferența dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în ID respectiv și valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, iar suma algebrică a cantităților acceptate pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent în ID respectiv este pozitivă, atunci cea mai mică valoare dintre cele două este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la creștere pentru reglaj terțiar de către UD;c) Dacă diferența dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în ID respectiv și valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, iar suma algebrică a cantităților acceptate pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent în ID respectiv este negativă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terțiar de către UD se consideră zero;d) Dacă diferența dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în ID respectiv și valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, iar suma algebrică a cantităților acceptate pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent în ID respectiv este pozitivă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la creștere pentru reglaj terțiar de către UD se consideră zero;e) Dacă diferența dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în ID respectiv și valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, iar suma algebrică a cantităților acceptate pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent în ID respectiv este negativă, atunci cea mai mică valoare în modul dintre cele două este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terțiar de către UD.  +  Articolul 225 Dacă un CD trebuia să livreze creștere de putere și dacă consumul net al acestuia în ID considerat a fost mai mare decât consumul programat conform cu notificarea fizică aprobată, cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată se va reduce cu diferența pozitivă dintre consumul net și consumul corespunzător notificării fizice aprobate ale respectivului CD, dar nu sub valoarea zero.  +  Articolul 226 Dacă un CD trebuia să livreze reducere de putere și dacă consumul net al acestuia în ID considerat a fost mai mic decât consumul programat conform cu notificarea fizică aprobată, valoarea absolută a cantității de energie de echilibrare efectiv livrată se va reduce cu diferența pozitivă dintre consumul corespunzător notificării fizice aprobate și consumul net ale respectivului CD, dar nu sub valoarea zero.  +  Secţiunea a 6-a Stabilirea tranzacțiilor definitive pe PE  +  Articolul 227 În cazul în care cantitatea corespunzătoare creșterii de putere, efectiv livrată într-un ID de o UD sau un CD, după caz, este mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în conformitate cu prevederile Art. 221 -, se consideră ca fiind efectiv realizate numai acele tranzacții pentru livrarea creșterii de putere pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent cu cele mai mici prețuri și cu o cantitate agregată egală cu cantitatea corespunzătoare creșterii de putere efectiv livrată.  +  Articolul 228 În cazul în care cantitatea corespunzătoare reducerii de putere, efectiv livrată într-un ID de o UD sau un CD, după caz, este mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în conformitate cu prevederile Art. 221 -, se consideră ca fiind efectiv realizate numai acele tranzacții pentru livrarea reducerii de putere pentru reglaj terțiar rapid și/sau lent cu cele mai mari prețuri și cu o cantitate agregată egală cu cantitatea corespunzătoare reducerii de putere efectiv livrată; numai în aplicarea prezentului articol, cantitatea corespunzătoare reducerii de putere se exprimă în valori pozitive.  +  Articolul 229 Cantitățile orare corespunzătoare creșterii de putere și reducerii de putere prevăzute la Art. 227 - și la Art. 228 - se exprimă în MWh, cu 3 zecimale.  +  Articolul 230 Cantitățile de energie de echilibrare pentru creștere de putere sau pentru reducere de putere efectiv livrate de o UD sau de un CD, după caz, se consideră ca fiind cantitățile de energie de echilibrare aferente tranzacțiilor definitive pe piața de echilibrare, împreună cu prețurile determinate conform prevederilor Art. 227 - și Art. 228 -.  +  Articolul 231 Cantitățile și prețurile corespunzătoare tranzacțiilor definitive pe PE determinate pentru fiecare ID pentru fiecare UD și CD sunt transmise lunar de către OTS la fiecare PPE responsabil cu acestea și la ODPE incluse în notele lunare de regularizare pe PE, cel târziu după 2 zile lucrătoare de la termenul limită pentru primirea valorilor măsurate ale energiei electrice livrate de fiecare UD/CD stabilit conform Regulilor de măsurare.  +  Articolul 232 Tranzacțiile pentru pornire în cazul unei UD sau al unui CD, după caz, se consideră ca fiind realizate, cu următoarele excepții:a) în cazul unei UD, dacă aceasta nu a fost gata pentru sincronizare cu SEN în momentul pentru care a fost dată dispoziția de către OTS, în conformitate cu tranzacția corespunzătoare;b) în cazul unui CD, dacă acesta nu a fost gata pentru a-și opri consumul în momentul pentru care a fost dată dispoziția de către OTS, în conformitate cu tranzacția corespunzătoare.  +  Articolul 233 În cazul unei tranzacții marcată ca anulată din cauza restricțiilor de rețea, cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată de către UD/CD se consideră zero.  +  Articolul 234 OTS elaborează, în conformitate cu Codul RET, proceduri pentru monitorizarea și testarea conformării unui PPE cu obligațiile sale de a furniza energie de echilibrare către OTS în condițiile de timp și limitări tehnice conforme cu Codul RET și în condițiile tranzacțiilor în care respectiva parte a intrat în PE.  +  Articolul 235 OTS stabilește obligațiile contractuale angajate pentru livrarea energiei de echilibrare și cantitățile efectiv livrate separat pentru fiecare ID al lunii de livrare, pentru fiecare PPE și pentru fiecare tranzacție pe PE pe care respectivul PPE a încheiat-o în luna de livrare.  +  Articolul 236 Pentru fiecare PPE, OTS întocmește o notă lunară de regularizare pe PE, cuprinzând toate cantitățile de energie de echilibrare care trebuia să fie livrate conform confirmărilor de tranzacție angajată și pe cele care au fost efectiv livrate de respectivul PPE, precum și prețurile corespunzătoare acestora. Nota lunară de regularizare pe PE cuprinde cel puțin următoarele informații:a) cantitatea de energie de echilibrare care trebuia să fie livrată de respectivul PPE către OTS, determinată conform prevederilor Art. 221 -; această cantitate este defalcată pe tipuri de energie de echilibrare, separat pentru creștere de putere și pentru reducere de putere, pentru fiecare tranzacție angajată pe care respectivul PPE a încheiat-o pe PE în luna de livrare și pentru fiecare ID al lunii de livrare; pentru fiecare tranzacție angajată, se specifică prețul acesteia stabilit conform prevederilor Art. 227 -, respectiv Art. 228 -, după caz, și în plus, UD sau CD corespunzător;b) cantitatea de energie de echilibrare care a fost efectiv livrată de respectivul PPE către OTS rezultată conform algoritmului prevăzut la Art. 224 -; această cantitate este defalcată pe tipuri de energie de echilibrare, pentru fiecare tranzacție definitivă pe care respectivul PPE a încheiat-o pe PE în luna de livrare și pentru fiecare ID al lunii de livrare; pentru fiecare tranzacție definitivă, se precizează prețul acesteia, stabilit conform prevederilor Art. 227 -, respectiv Art. 228 -, după caz, dacă a rezultat dintr-o tranzacție angajată care a fost marcată ca utilizată pentru managementul restricțiilor de rețea și în plus, UD sau CD corespunzător;c) informațiile prevăzute la lit. a), agregate la nivel lunar pe fiecare UD sau CD ale PPE, după caz;d) informațiile prevăzute la lit. b), agregate la nivel lunar pe fiecare UD sau CD ale PPE, după caz.  +  Articolul 237 OTS transmite PPE notele lunare de regularizare pe PE, în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea valorilor măsurate.  +  Articolul 238 Fiecare PPE verifică notele lunare de regularizare pe PE și în cazul în care constată neconformități cu prevederile aplicabile și/sau cu valorile măsurate și/sau calcule eronate, transmite la OTS în termen de o zi lucrătoare de la primire, contestații motivate la notele lunare de regularizare.  +  Articolul 239 OTS analizează contestația PPE și răspunde la aceasta, motivat, în termen de o zi lucrătoare de la primire, refăcând calculele și corectând notele lunare de regularizare eronate.  +  Articolul 240 OTS transmite către PPE corespunzător nota lunară de regularizare pe PE, care cuprinde corecțiile rezultate în urma analizării contestațiilor primite și către ODPE toate notele lunare de regularizare, în termenul prevăzut la Art. 239 -; pentru PPE care n-au trimis contestații, se consideră valabile notele lunare de regularizare transmise la termenul inițial.  +  Articolul 241 În fiecare lună calendaristică, ODPE efectuează calculele în vederea decontării pe PE, după transmiterea de către OTS a notelor lunare de regularizare pe PE, conform prevederilor Art. 240 -.  +  Articolul 242 Separat pentru fiecare zi calendaristică din luna de livrare și pentru fiecare PPE, ODPE determină valoarea sumelor zilnice de plătit și separat a celor de încasat corespunzătoare tranzacțiilor definitive cu energie electrică pe PE ale respectivului PPE, după cum urmează: 24 24 DZI(d) = Σ [Σ p(i,t) * q(i,t)], respectiv OZP(d) = Σ [Σ p(i,s) * q(i,s)] i=1 t=1 i=1 s=1 unde: DZI(d) reprezintă valoarea drepturilor zilnice de încasare pentru ziua d; OZP(d) reprezintă valoarea obligațiilor zilnice de plată pentru ziua d; p(i,t) reprezintă prețul tranzacției definitive t pentru livrarea energiei de echilibrare la creștere de către PPE în ID(i) al zilei d, stabilit conform prevederilor Art. 227 -; p(i,s) reprezintă prețul tranzacției definitive s pentru livrarea energiei de echilibrare la scădere de către PPE în ID(i) al zilei d, stabilit conform prevederilor Art. 228 -; q(i,t) reprezintă cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată la creștere de PPE rezultată conform algoritmului prevăzut la Art. 224 -, în cadrul tranzacției definitive t pentru livrarea energiei de echilibrare în ID(i) al zilei d, în concordanță cu nota lunară de regularizare pe PE transmisă de OTS; q(i,s) reprezintă cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată la scădere de PPE rezultată conform algoritmului prevăzut la Art. 224 -, în cadrul tranzacției definitive s pentru livrarea energiei de echilibrare în ID(i) al zilei d, în concordanță cu nota lunară de regularizare pe PE transmisă de OTS.  +  Articolul 243 Pentru fiecare PPE, ODPE determină valoarea drepturilor lunare de încasare pentru echilibrare prin însumarea valorilor zilnice ale drepturilor de încasare determinate conform prevederilor Art. 242 - la care se adaugă valorile însumate ale fiecărei tranzacții pentru pornire realizate, determinate cu respectarea prevederilor Art. 232 - și separat valoarea obligațiilor lunare de plată pentru echilibrare prin însumarea obligațiilor zilnice de plată determinate conform prevederilor Art. 242 - corespunzătoare respectivului PPE.  +  Secţiunea a 7-a Determinarea energiei de echilibrare nelivrate și a penalității corespunzătoare  +  Articolul 244 Pentru fiecare ID în care, conform notei lunare de regularizare pe PE, cantitatea efectiv livrată este mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată, PPE care este responsabil pentru UD/CD respectivă suportă o penalitate pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, P (lei), calculată separat pentru energia care nu a fost livrată la creștere sau la scădere, după cum urmează: P(d,i)^cres = k(d,i)^cres * q(d,i)^ech,nelivrat │ │ P(d,i)^red = k(d,i)^red * │ q(d,i)^ech,nelivrat │ │ │ unde: k(d,i)^cres, k(d,i)^red penalitatea specifică aplicată pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare în ziua d și în ID(i), la creștere, respectiv la reducere; q(d,i)^ech,nelivrat energie de echilibrare nelivrată, egală cu diferența dintre energia electrică care trebuia să fie livrată pe PE în ID(i) din ziua d, determinată conform prevederilor Art. 221 - , prevăzută în nota lunară de regularizare pe PE conform prevederilor Art. 236 - și energia electrică efectiv livrată pe PE în ID(i) din ziua d de către UD sau CD, determinată conform prevederilor Art. 224 -, respectiv Art. 225 - sau Art. 226 -, precizată în nota lunară de regularizare pe PE conform prevederilor Art. 236 -.  +  Articolul 245 Penalitatea specifică k(d,i)^cres, respectiv k(d,i)^red, prevăzută la Art. 244 -, care se aplică pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare la creștere respectiv la reducere în ziua d și în ID(i), se determină astfel: │ │ k(d,i)^cres = a *(p(MAX,i)^cres + │PIP(i) - p(MAX,i)^cres │); │ │ │ │ k(d,i)^red = a *(p(min,i)^red + │PIP(i) - p(min,i)^red │) │ │ unde: a este o constantă, stabilită de ANRE; a = 0,1; p(MAX,i)^cres - prețul cel mai mare al ofertelor UD sau CD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare/managementului restricțiilor de rețea, corespunzătoare reglajului terțiar la creștere de putere în ID(i) al zilei d; p(min,i)^red prețul cel mai mic al ofertelor UD sau CD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare/managementului restricțiilor de rețea, corespunzătoare reglajului terțiar la reducere de putere în ID(i) al zilei d; PIP(i) - prețul de închidere pe PZU în ID(i) al zilei d; în cazul în care PIP are valoare mai mică decât limita minimă de preț a ofertei preț-cantitate pe piața de echilibrare prevăzută la art. 61, pentru PIP(i) se consideră valoarea limitei minime de preț a ofertei pe piața de echilibrare.  +  Articolul 246 Pentru fiecare PPE, ODPE determină valoarea lunară a penalității pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare prin însumarea tuturor penalităților pe care respectivul PPE le are de plătit în luna de livrare, determinate conform prevederilor Art. 244 -.  +  Articolul 247 Pentru fiecare PPE, ODPE întocmește o notă de informare pentru decontarea lunară, care conține cel puțin următoarele informații:a) situația lunară privind cantitatea de energie de echilibrare livrată de PPE către OTS, defalcată pe tipuri de energie de echilibrare, separat pentru creștere de putere și pentru reducere de putere, precum și valorile corespunzătoare;b) valorile sumelor zilnice de plătit și separat a celor de primit corespunzătoare tranzacțiilor cu energie electrică pe PE, determinate conform prevederilor Art. 242 -;c) valoarea drepturilor lunare de încasare pentru echilibrare și a obligațiilor lunare de plată pentru echilibrare, determinate conform prevederilor Art. 243 -;d) penalitățile care trebuie plătite de respectivul PPE pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, determinate conform prevederilor Art. 244 -, separat pentru fiecare ID al fiecărei zile calendaristice din luna de livrare, însumate separat pentru fiecare zi a lunii de livrare, determinate conform prevederilor Art. 244 -;e) valoarea penalității lunare de plată, determinată conform prevederilor Art. 246 -.  +  Articolul 248(1) ODPE pune la dispoziția PPE corespunzători și a OTS, în platforma informatică dedicată, notele de informare pentru decontarea lunară stabilite conform prevederilor Art. 247 -, nu mai târziu de 3 (trei ) zile lucrătoare de la primirea notei lunare de regularizare pe PE prevăzută la Art. 240 -.(2) Platforma informatică dedicată consemnează și reține data la care orice notă elaborată de ODPE conform prevederilor prezentului regulament a fost făcută disponibilă părților implicate  +  Secţiunea a 8-a Facturarea obligațiilor pe PE  +  Articolul 249 OTS emite facturi către fiecare PPE cuprinzând sumele aferente obligațiilor de plată ale respectivului PPE către OTS conform informațiilor din nota de informare pentru decontarea lunară prevăzută la Art. 247 -.  +  Articolul 250 Fiecare PPE emite o factură către OTS cuprinzând sumele corespunzătoare obligațiilor de plată ale OTS către respectivul PPE, conform informațiilor din nota de informare pentru decontarea lunară prevăzută la Art. 247 -.  +  Articolul 251 Facturile emise în prima zi lucrătoare după punerea la dispoziție pe platforma informatică dedicată a notei de informare pentru decontarea lunară trebuie achitate într-un interval de 7 (șapte) zile lucrătoare de la data emiterii. Plățile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul bancar deschis de PPE, respectiv OTS.  +  Secţiunea a 9-a Determinarea dezechilibrelor de la notificare și a penalizărilor corespunzătoare  +  Articolul 252 PPE au responsabilitatea dezechilibrelor de la notificare pentru a asigura conformitatea cu informațiile transmise referitoare la angajamentele contractuale și cu dispozițiile de dispecer primite de la OTS. Față de angajamentele contractuale, dispozițiile de dispecer au prioritate.  +  Articolul 253 Un dezechilibru de la notificare indică diferența dintre producția reală/consumul real și cea/cel planificat(ă) a/al unei/unui UD/CD. Dezechilibrele de la notificare se determină separat pentru fiecare UD/CD și pentru fiecare ID.  +  Articolul 254 Producția reală/consumul real a/al unei/unui UD/CD într-un ID se consideră egală cu producția netă/consumul a/al UD/CD, în conformitate cu valorile măsurate aprobate.  +  Articolul 255 Producția planificată/consumul planificat a/al unei UD/CD într-un ID se consideră egală cu valoarea din ultima notificare fizică aprobată pentru UD/CD respectiv(ă), ținându-se seama de modul de determinare a cantității realizate de reglaj secundar, prevăzut la Art. 224 -.  +  Articolul 256 Pentru fiecare UD/CD, dezechilibrele de la notificare se determină după cum urmează:a) DDN(gUD,i) = P(real,i) - P(plan,i) + q(d,i)^ech,nelivrat unde:– P(real,i) reprezintă producția reală/consumul real, conform valorilor măsurate aprobate;– P(plan,i) - producția planificată/consumul planificat a/al UD/CD sau a grupului de UD pe parcursul ID(i) conform notificărilor fizice aprobate;– q(d,i)^ech,nelivrat - cantitatea de energie de echilibrare nelivrată calculată conform prevederilor Art. 244.b) Pentru calculul sumelor care trebuie plătite pentru dezechilibrul de la notificare în ID corespunzător, un PPE poate solicita OTS formarea unui grup de UD interdependențe funcțional și care funcționează pe același amplasament. În acest caz, dezechilibrul de la notificare calculat conform prevederilor Art. 256 -, este suma valorilor dezechilibrelor de la notificare ale fiecărei UD ce formează grupul de UD.c) OTS realizează, în urma unui proces de consultare publică, o procedură care stabilește condițiile de agregare a UD aparținând PPE într-un grup de UD, pe care o supune avizării ANRE și o publică pe pagina proprie de internet; OTS aprobă pe baza acestei proceduri grupurile de UD propuse de PPE.  +  Articolul 257 În fiecare lună calendaristică, OTS efectuează calculul dezechilibrelor de la notificare în vederea decontării, după aprobarea valorilor măsurate pentru UD/CD.  +  Articolul 258 Separat pentru fiecare ID din luna de livrare și pentru fiecare PPE responsabil de UD/CD, OTS determină dezechilibrul de la notificare, în conformitate cu prevederile Art. 256 -.  +  Articolul 259 Pentru fiecare PPE responsabil de UD/CD, OTS întocmește o notă lunară de regularizare cuprinzând toate dezechilibrele de la notificare ale PPE respectiv în luna de livrare. Nota lunară de regularizare conține dezechilibrele de la notificare pentru fiecare UD/CD a/al PPE respectiv, separat pentru fiecare ID din luna de livrare.  +  Articolul 260 OTS transmite nota lunară de regularizare stabilită conform prevederilor Art. 259 - către PPE și către ODPE, nu mai târziu de 2 (două) zile lucrătoare după primirea valorilor măsurate ale energiei electrice livrate/consumate de fiecare UD/CD stabilite conform Regulilor de măsurare.  +  Articolul 261 În fiecare lună calendaristică, ODPE efectuează calculele de decontare pentru penalizarea dezechilibrelor de la notificare, după transmiterea de către OTS a notelor lunare de regularizare conform prevederilor Art. 260 -.  +  Articolul 262 ODPE determină, separat pentru fiecare ID din luna de livrare și pentru fiecare PPE responsabil de UD/CD, penalizările care trebuie plătite de acesta pentru dezechilibrele de la notificare în ID(i), după cum urmează: o P(DDN,i) = Σ │DDN(gUD/CDk,i)│ * PDN(i), k=1 unde:– │DDN(gUD/CDk,i)│ - dezechilibrul de la notificare al grupului k de UD/CD(k) în ID(i), în modul;– 0 - numărul de grupuri de UD/CD ale PPE respectiv care au avut abateri de la valoarea notificată în ID(i);– PDN(i) - penalizarea unitară pentru dezechilibrul de la notificare în ID(i).  +  Articolul 263 Penalizarea unitară pentru dezechilibrul de la notificare, PDN(i), se determină cu următoarea relație: PDN(i)= a + b*PIP(i) + c*PDef(i) + d*PExc(i), unde:– a, b, c și d reprezintă constante stabilite de ANRE; constanta a este exprimată în moneda națională a României, iar constantele b, c și d reprezintă cote procentuale;– PIP(i) reprezintă PIP pentru zona națională de ofertare în intervalul de tranzacționare din care face parte ID(i); în cazul în care PIP pentru zona de ofertare națională are valoare mai mică decât limita minimă de preț a ofertei preț-cantitate pe piața de echilibrare prevăzută la Art. 60 -, pentru PIP(i) se consideră valoarea limitei minime de preț a ofertei pe piața de echilibrare.– PDef(i) reprezintă prețul pentru deficit de energie în ID(i), determinat conform prevederilor din Regulamentul PRE;– PExc(i) reprezintă prețul pentru excedent de energie în ID(i), determinat conform prevederilor din Regulamentul PRE.  +  Articolul 264 Constantele din formula de determinare a penalizării unitare pentru dezechilibrul de la notificare au următoarele valori: a=0; b=1%; c=0%; d=0%  +  Articolul 265 Pentru fiecare zi calendaristică a lunii de livrare și pentru fiecare PPE, ODPE determină valoarea obligațiilor zilnice de plată a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare prin agregarea sumelor care trebuie plătite de respectivul PPE pentru dezechilibrele de la notificare ale UD/CD pentru care este responsabil, determinate conform prevederilor Art. 262 -, în toate ID din ziua calendaristică în cauză.  +  Articolul 266 Pentru fiecare PPE responsabil de UD/CD, ODPE determină valoarea obligațiilor lunare de plată a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare prin însumarea valorilor obligațiilor zilnice corespunzătoare respectivului PPE, determinate conform prevederilor Art. 265 -.  +  Articolul 267 Pentru fiecare PPE, ODPE întocmește o notă de informare pentru decontarea lunară a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare. Nota de informare conține cel puțin următoarele informații:a) sumele care trebuie plătite pentru dezechilibrele de la notificare corespunzătoare fiecăreia dintre UD/CD ale PPE respectiv, separat pentru fiecare ID din luna de livrare, determinate conform prevederilor Art. 262 -;b) valoarea decontării zilnice pentru penalizarea dezechilibrelor de la notificare, separat pentru fiecare zi a lunii de livrare, determinată conform prevederilor Art. 265 -;c) valoarea decontării lunare a penalizării dezechilibrelor de la notificare determinată conform prevederilor Art. 266 -.  +  Articolul 268 ODPE pune la dispoziția OTS și PPE în cauză, pe platforma informatică dedicată, notele de informare pentru decontarea obligațiilor de plată a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare stabilite conform prevederilor Art. 267 - în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare după primirea notelor lunare de regularizare prevăzute la Art. 260 -, luând în considerare eventualele corecții transmise de OTS.  +  Articolul 269 OTS emite facturi către fiecare PPE cuprinzând obligațiile acestuia de plată a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare corespunzătoare lunii de livrare conform notei de informare pentru decontare.  +  Articolul 270 Facturile emise în prima zi lucrătoare următoare transmiterii notei de informare pentru decontare trebuie achitate într-un interval de 7 (șapte) zile lucrătoare de la data emiterii. Plățile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost creditate în contul bancar deschis de OTS.  +  Articolul 271(1) În cazul în care valorile măsurate aprobate, stabilite conform prevederilor cuprinse în Regulile de măsurare, diferă de valorile măsurate, determinate conform prevederilor acelorași reguli, procesul de determinare și verificare a obligațiilor de plată/drepturilor de încasare aferente tranzacțiilor pe PE și dezechilibrelor de la notificare ale UD/CD se reia pe baza valorilor măsurate aprobate.(2) Diferențele dintre obligațiile de plată/drepturile de încasare care rezultă din aplicarea prevederilor prezentului regulament la valorile măsurate aprobate față de aplicarea acestora la valorile măsurate se evidențiază în facturi de regularizare sub formă de sume de plată/de încasat.  +  Secţiunea a 10-a Efectuarea plăților, executarea garanțiilor și penalități de întârziere pe PE  +  Articolul 272 OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedurile pentru efectuarea plăților conform prevederilor Art. 251 - și Art. 270 -. Ulterior avizării de către ANRE, OTS publică aceste proceduri pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 273 Procedurile elaborate conform prevederilor Art. 272 - includ modalități de confirmare a plăților și mențiuni privind executarea garanțiilor în cazul plăților întârziate.  +  Articolul 274 Fiecare parte care primește o factură trebuie să plătească valoarea cuprinsă în respectiva factură, la data limită de plată, indiferent dacă există sau nu o dispută în legătură cu sumele corespunzătoare.  +  Articolul 275 Orice PPE, precum și OTS, trebuie să plătească o penalizare de întârziere celeilalte părți în oricare din următoarele cazuri:a) dacă respectivul PPE sau OTS nu a achitat sumele datorate până la data limită de plată;b) dacă respectivul PPE sau OTS trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluționării unei dispute din care au rezultat plăți întârziate;c) dacă respectivul PPE sau OTS trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluționării unei dispute pentru care sumele care fac obiectul disputei au fost achitate la timp, dar contestate în mod justificat de cealaltă parte.  +  Articolul 276 În situațiile prevăzute la Art. 275 - lit. a) și lit. b), penalizarea reprezintă o plată suplimentară față de suma datorată, care trebuie efectuată, și cuprinde dobânda acumulată pentru orice sume datorate și neplătite, începând cu ziua imediat următoare datei limită la care plățile ar fi trebuit efectuate, și sfârșind cu ziua precedentă celei în care sumele restante au fost efectiv achitate.  +  Articolul 277 În situația prevăzută la Art. 275 - lit. c), penalizarea reprezintă o plată suplimentară față de suma plătită, dar justificat contestată de cealaltă parte, și cuprinde dobânda corespunzătoare acestor plăți, începând cu ziua imediat următoare datei la care plățile au fost efectuate de cealaltă parte, și sfârșind cu ziua precedentă celei în care suma contestată, inclusiv dobânda aferentă, este efectiv returnată.  +  Articolul 278 Rata dobânzii care se aplică în toate cazurile prevăzute de Art. 275 - pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi lucrătoare după termenul limită de plată este egală cu nivelul penalității de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, cu condiția ca valoarea totală a penalităților să nu depășească valoarea sumei datorate.  +  Articolul 279 Un PPE se află într-o situație de neîndeplinire a obligațiilor în oricare din următoarele cazuri:a) dacă acesta nu îndeplinește cerințele privind garanțiile;b) dacă acesta nu își îndeplinește obligațiile rezultate din decontare în conformitate cu prevederile prezentului regulament lege până la datele limită corespunzătoare;c) dacă acesta intră în faliment sau își pierde licența.  +  Articolul 280 OTS elaborează în urma unui proces de consultare publică procedurile aplicabile pentru situații de neîndeplinire a obligațiilor. Acestea ar putea include instrucțiuni pentru creșterea garanției, blocarea plăților datorate respectivei părți, sau compensarea obligațiilor de plată cu drepturile de încasat, utilizarea garanției disponibile pentru asigurarea plăților sau orice alte măsuri adecvate.  +  Articolul 281 Ulterior avizării de către ANRE, OTS publică pe pagina proprie de internet procedurile elaborate conform prevederilor Art. 280 -.  +  Articolul 282 Fiecare titular de fișă este îndreptățit să solicite oricând la OTS informații în legătură cu situația oricăreia dintre fișele proprii înființate de OTS. După înregistrarea unei astfel de solicitări, OTS transmite titularului de fișă informațiile solicitate în maxim 3 (trei) zile lucrătoare, informații care pot include soldul fișei (fișelor) respectiv (respective) pentru ultimele 3 (trei) luni precum și orice sume debitate sau creditate într-o fișă, împreună cu datele și motivele acestor operațiuni.  +  Articolul 283 OTS poate de asemenea să își îndeplinească obligațiile prevăzute la Art. 282 - prin adoptarea măsurilor de ordin tehnic necesare pentru ca fiecare titular de fișă să poată avea acces direct la toate informațiile relevante în legătură cu oricare dintre fișele proprii.  +  Secţiunea a 11-a Contestații la notele de regularizare și/sau la notele de informare pentru decontarea lunară  +  Articolul 284 Dacă o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare transmisă sau postată pe platforma informatică dedicată de către ODPE sau de către OTS, după caz, conform prevederilor prezentului regulament, este incorectă, oricare dintre părțile implicate o poate contesta la emitent, adică la OTS sau ODPE, după caz, și poate pune în discuție orice element sau calcul cuprins în respectiva notă.  +  Articolul 285 Orice contestație va fi transmisă de partea implicată printr-o notificare scrisă. Notificarea trebuie să specifice în mod clar perioada de timp vizată, cum ar fi ziua de livrare, ID, data emiterii respectivei note, elementul contestat, motivul contestării, valoarea cerută, dacă este cazul, și va fi însoțită de orice probă disponibilă care poate să vină în sprijinul contestației.  +  Articolul 286 Orice parte implicată poate contesta o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă conform prevederilor prezentului regulament într-un interval de o zi lucrătoare de la data la care nota contestată a fost transmisă sau postată pe platforma informatică dedicată de ODPE sau OTS.  +  Articolul 287 Dacă o parte implicată nu a transmis nici o contestație în legătură cu o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă conform prevederilor prezentului regulament în intervalul prevăzut la Art. 286 -, nota respectivă se consideră că a fost acceptată de respectiva parte implicată.  +  Articolul 288 OTS sau ODPE, după caz, analizează orice contestație transmisă conform prevederilor Art. 286 -, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la primirea acesteia.  +  Articolul 289 Atunci când verifică o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare contestată, emitentul poate solicita părților implicate informații suplimentare. Dacă informațiile suplimentare solicitate nu sunt furnizate de partea implicată, emitentul este îndreptățit să respingă contestația respectivă.  +  Articolul 290 Emitentul va informa părțile implicate în legătură cu rezultatul verificărilor efectuate. Dacă o notă contestată a fost incorectă, emitentul va reface calculele și va transmite o notă corectată tuturor părților implicate.  +  Articolul 291 Dacă ODPE sau OTS, după caz, constată existența unei informații eronate într-o notă de informare pentru decontare sau într-o notă de regularizare transmisă sau postată pe platforma informatică dedicată conform prevederilor prezentului regulament, emitentul reface calculele și transmite o notă corectată tuturor părților implicate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care nota eronată a fost transmisă PPE și/sau publicată de ODPE sau OTS.  +  Articolul 292 În cazul constatării de către un participant, ulterior termenelor de contestare prevăzute la Art. 286 - sau Art. 291 -, a unor erori în procesul de decontare, determinate de greșeli de agregare a datelor, de întreruperi în funcționarea sistemelor informatice ale operatorilor implicați sau de calcule efectuate de OTS sau ODPE, acesta poate solicita corectarea decontării în termen de 6 luni de la primirea notei de informare pentru decontare. În acest scop, participantul trebuie să solicite în scris OTS corectarea, prezentând argumentele și dovezile necesare.  +  Articolul 293(1) În termen de 3 (trei) zile lucrătoare, OTS informează ODPE și părțile implicate în mod direct în procesarea informației eronate (OR, OM, PRE, OTS, după caz), solicitând transmiterea unui punct de vedere în termen de 10 (zece) zile lucrătoare părților implicate, și publică solicitarea pe pagina proprie de internet, împreună cu argumentația aferentă.(2) În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea punctelor de vedere ale părților implicate, OTS împreună cu ODPE analizează documentele primite și decid asupra acceptării sau respingerii solicitării de corectare, publicând pe pagina de internet a OTS decizia, argumentele și documentele primite.(3) În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la publicarea deciziei pe pagina de internet, orice participant sau operator din piață poate transmite OTS o contestație argumentată, care este publicată pe pagina de internet a OTS în maxim o zi de la primire.(4) În termen de 3 (trei) zile lucrătoare, OTS și ODPE analizează contestațiile primite și publică decizia finală pe pagina de internet a OTS, împreună cu motivarea acesteia.(5) În cazul apariției unei situații atipice, OTS poate solicita punctul de vedere al ANRE, care va fi publicat pe pagina de internet a OTS.(6) Corectarea decontărilor se realizează în lunile ianuarie, mai și septembrie ale unui an calendaristic, luând în considerare toate deciziile favorabile luate anterior lunilor respective.  +  Articolul 294 OTS și ODPE au obligația de a actualiza și publica pe paginile proprii de internet o evaluare privind valoarea costurilor proprii determinate de corectarea decontării.  +  Articolul 295 În cazul nerespectării termenelor de emitere, contestare, verificare, corectare și transmitere și/sau publicare a notelor de regularizare sau a notelor de informare pentru decontare prevăzute în prezentul regulament, operatorii trebuie să sesizeze în scris ANRE în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data constatării acestor abateri.----