ORDIN nr. 402 din 2 aprilie 2018privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018  Având în vedere Referatul Direcției transport rutier nr. 2.719 din 18.01.2018, prin care se supune spre aprobare Ordinul ministrului transporturilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1,în conformitate cu prevederile art. IV din Legea nr. 260/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Titlul ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:ORDINpentru aprobarea Reglementărilor privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 12. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.3. Articolele 2 și 2^1 se abrogă.4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Prin inspecția tehnică periodică se certifică conformitatea vehiculului în ceea ce privește siguranța circulației rutiere, protecția mediului și încadrarea în categoria de folosință conform destinației. Inspecția tehnică periodică se efectuează în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1.5. Laarticolul4, alineatele (1)-(4), (5), (6) și (7)-(9) se abrogă. 6. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Atestarea personalului care efectuează inspecțiile tehnice periodice și controlul tehnic în trafic al vehiculelor se realizează de R.A.R., în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1.7. Titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins: REGLEMENTĂRIprivind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 18. În anexă, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezentele reglementări stabilesc cerințele specifice privind organizarea și funcționarea sistemului de inspecție tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, precum și metodologia de efectuare a inspecției tehnice periodice, denumită în continuare ITP, pentru aprecierea, cu ajutorul tehnicilor și echipamentelor disponibile, fără demontarea sau îndepărtarea unor părți ale vehiculului, a stării tehnice a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România și a existenței dotărilor obligatorii, din punctul de vedere al siguranței rutiere, protecției mediului și folosinței conform destinației.(2) ITP cuprinde, cumulativ, după caz, următoarele:a) inspecția tehnică privind siguranța rutieră;b) inspecția tehnică privind protecția mediului;c) inspecția tehnică privind încadrarea în categoria de folosință conform destinației, avându-se în vedere caracteristicile de siguranță și de mediu obligatorii în vigoare la momentul omologării sau, dacă este cazul, la momentul modificării constructive ori echipării ulterioare.9. În anexă, la articolul 3, alineatele (1)-(4), (5) și (6) se abrogă. 10. În anexă, la articolul 3, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: (7) Monitorizarea persoanelor autorizate să execute ITP cuprinde: a) supravegherea tehnică a stațiilor de inspecție tehnică periodică, denumite în continuare SITP, inclusiv prin mijloace informatice, prin analiza rezultatelor ITP folosind metode statistice;b) controlul executării ITP, inclusiv prin reverificări efectuate de RAR în SITP la vehiculele inspectate în cadrul acestor SITP;c) controlul executării ITP prin reverificare în reprezentanțele RAR a vehiculelor inspectate în SITP autorizate;d) controlul tehnic în trafic;e) verificări incognito, opțional cu utilizarea unui vehicul cu deficiențe cunoscute;f) controlul executării ITP în urma contestațiilor;g) controlul executării ITP în urma reclamațiilor.11. În anexă, la articolul 3, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins: (8^1) În cazul reverificării prevăzute la alin. (7) lit. b), inspectorul RAR desemnat în acest scop poate modifica rezultatul ITP:– în cazul în care constată că inspectorul tehnic a menționat în mod eronat în raportul de ITP DMa și/sau DP;– în cazul în care constată că inspectorul tehnic nu a menționat în raportul de ITP DMa și/sau DP existente.12. În anexă, la articolul 5, alineatele (1) și (2) se abrogă. 13. În anexă, la articolul 5 alineatul (3) litera c), punctul ii) se modifică și va avea următorul cuprins: ii) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, respectiv la 1 an în cazul autovehiculelor care au o vechime de cel puțin 12 ani, cu excepția vehiculelor de interes istoric;14. În anexă, la articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei inspecții tehnice periodice la 3 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.15. În anexă, la articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: (6) Vechimea autovehiculelor prezentate la ITP se stabilește prin diferența dintre anul finalizării ITP și anul fabricației înscris în rubrica aferentă din cartea de identitate a vehiculului.16. În anexă, articolul 6 se abrogă. 17. În anexă, la articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) ITP la autovehiculele echipate cu instalații de alimentare cu carburanți alternativi se efectuează în stațiile reprezentanțelor RAR sau în SITP autorizate în acest scop de RAR.18. În anexă, la articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) ITP la vehiculele înmatriculate în alte state se efectuează în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel.19. În anexă, la articolul 10 alineatul (2) punctul 3, subpunctul 3.7 se modifică și va avea următorul cuprins: 3.7. Programul opacimetrului trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurării. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel puțin următoarele date:a) data, ora și minutul efectuării probei - numai pentru prima probă;b) temperatura uleiului de motor la momentul efectuării probei;c) timpul de bază;d) turația de mers în gol încet;e) turația de mers în gol maximă (de regulator);f) indicele de opacitate măsurat;g) media aritmetică a indicilor de opacitate măsurați pentru cel puțin ultimele 3 cicluri de accelerare liberă valide.20. În anexă, la articolul 10, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Reprezentanțele RAR și SITP trebuie să respecte specificațiile producătorilor referitoare la întreținerea infrastructurii și a aparaturii de inspecție.21. În anexă, la articolul 16, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins: (5^1) În scopul verificării odometrului, în cazul unui autovehicul echipat cu un astfel de dispozitiv, RAR pune la dispoziția inspectorilor tehnici informațiile de la ITP anterioară efectuată în România.22. În anexă, la articolul 16 alineatul (6), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) Dacă vehiculul inspectat nu corespunde cerințelor tehnice precizate, prezentând deficiențe din grupa DMa și/sau DP, inspectorul tehnic sau inspectorul RAR consemnează deficiențele în raportul de ITP sau în raportul de verificare RAR la rubrica «Deficiențe constatate» și marchează codurile deficiențelor constatate în momentul identificării acestor deficiențe. Vehiculul nu va avansa la alt post de verificare până nu sunt consemnate explicit și amănunțit pe raport deficiențele constatate la postul curent. La finalizarea ITP, vehiculul fiind respins din cauza identificării unor deficiențe din grupa DMa și/sau DP, raportul de ITP sau raportul de verificare RAR se înmânează persoanei care a prezentat vehiculul la ITP.23. În anexă, la articolul 16, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins: (6^1) Persoana care prezintă vehiculul la ITP este informată cu privire la orice deficiențe care au fost identificate la vehicul și care necesită remediere.24. În anexă, la articolul 16, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins: (14) SITP comunică electronic RAR informațiile necesare pentru generarea certificatelor de ITP, iar RAR transmite electronic SITP certificatele de ITP în vederea emiterii acestora.25. În anexă, la articolul 17^1, alineatul (3) se abrogă. 26. În anexă, după articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 19^1Inspectorii tehnici sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes în exercitarea atribuțiilor.27. În anexă, la articolul 23, alineatele (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) În urma activității de supraveghere, RAR poate adopta una dintre următoarele măsuri:a) măsura de restrângere a domeniului de activitate se adoptă pentru perioada în care SITP și-a pierdut temporar capabilitatea tehnică de efectuare a ITP pentru o gamă de vehicule cuprinse în autorizația tehnică eliberată;b) măsura de suspendare a autorizației tehnice se adoptă în cazul comiterii uneia dintre abaterile prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau în conformitate cu prevederile contractului de franciză; c) măsura de retragere a autorizației tehnice se adoptă în cazul comiterii în mod repetat a uneia dintre abaterile prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau în conformitate cu prevederile contractului de franciză.(4) În cazul suspendării autorizației tehnice, SITP va fi restricționată informatic, se vor retrage elementele de securizare neutilizate până la acel moment și va fi încheiat un proces-verbal în registrul de control al SITP în care se vor menționa codul de tranzacție și data ultimei ITP efectuate. În cazul retragerii sau anulării autorizației tehnice se procedează ca și în cazul suspendării, suplimentar reținându-se de RAR autorizația tehnică a SITP.(5) Efectuarea de ITP în SITP neautorizate, cu autorizația tehnică suspendată, retrasă, anulată sau cu termenul de valabilitate depășit atrage măsuri de sancționare corespunzător legislației în vigoare.28. În anexă, la articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) După angajarea de către o persoană autorizată ce deține o SITP, la solicitarea acesteia, persoana atestată va primi din partea RAR o ștampilă individualizată pentru SITP respectivă care va fi utilizată în activitatea de inspector tehnic. Ștampila respectivă va fi retrasă de RAR la expirarea valabilității certificatului de atestare, la anularea acestuia în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2), la retragerea dreptului de conectare informatică la sistemul național de ITP în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3), la încetarea activității inspectorului în cadrul SITP respective, la suspendarea autorizației tehnice a SITP în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) lit. b) sau ale art. 28 alin. (7) și (9), la retragerea autorizației tehnice a SITP în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) lit. c) sau la încetarea activității SITP.29. În anexă, articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Constituie abatere de la metodologia de efectuare a ITP, a procedurilor sau a fluxului tehnologic comunicat către RAR cu ocazia autorizării și se menționează în certificatul de atestare al unui inspector tehnic următoarele fapte săvârșite de acesta:a) confirmarea drept corespunzătoare a stării tehnice a unui vehicul care nu îndeplinește cerințele tehnice precizate prin prezentele reglementări;b) nerespectarea cerințelor, procedurilor și a instrucțiunilor de efectuare a ITP conform legislației și reglementărilor în vigoare;c) nemenționarea în raportul de ITP a tuturor deficiențelor constatate, din grupele DMa și DP, care impun respingerea unui vehicul la ITP conform prezentelor reglementări;d) transmiterea către RAR sau în baza națională de date privind ITP de date incomplete, eronate sau fictive cu privire la activitatea de ITP prestată;e) utilizarea unui aparat cu verificarea metrologică expirată;f) completarea raportului de ITP de către o persoană, alta decât inspectorul tehnic atestat ce are distribuită ștampila ce a fost aplicată pe raportul ITP;g) menționarea în raportul de ITP a unor deficiențe tehnice, din grupele DMa și DP, pe care vehiculul nu le prezintă;h) lipsa inspectorului tehnic din incinta SITP la reverificarea de către inspectorul RAR a unui vehicul ce a fost selectat în acest scop;i) lipsa documentelor minime necesare pentru o ITP în cazul unui vehicul reverificat de un inspector RAR;j) divulgarea către o altă persoană sau realizarea de acțiuni prin care se facilitează cunoașterea de către o altă persoană a numelui de utilizator și/sau a parolei proprii de acces la sistemul național de supraveghere informatică a ITP gestionat de RAR;k) divulgarea către o altă persoană sau realizarea de acțiuni prin care se facilitează cunoașterea de către o altă persoană a parolei de acces a SITP la sistemul național de supraveghere informatică a ITP gestionat de RAR;l) neanularea ITP valabil pentru un vehicul la care au fost constatate deficiențe tehnice din grupele DMa și DP în cadrul ITP. (2) Certificatul de atestare al unui inspector tehnic se anulează în cazul în care acesta săvârșește una dintre următoarele abateri: a) nerespectarea în mod repetat a metodologiei de efectuare a ITP, a procedurilor sau a fluxului tehnologic comunicat către RAR cu ocazia autorizării, care constituie abateri prevăzute la alin. (1); b) efectuarea ITP pentru un vehicul fără prezentarea acestuia în SITP; c) efectuarea ITP fără a fi utilizată aparatura de verificare impusă prin procedura de efectuare a ITP; d) utilizarea de aparatură sau programe informatice la care au fost efectuate modificări sau intervenții neautorizate; e) efectuarea ITP pentru vehicule pentru care respectiva SITP nu este autorizată; f) efectuarea ITP pentru alte vehicule decât cele pentru care este atestat; g) efectuarea necorespunzătoare a ITP, constatată cu ocazia controlului efectuat de RAR, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (7) lit. b), în mod repetat;h) divulgarea datelor tehnice prevăzute la art. 5^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare, către alte persoane fizice sau juridice, în mod repetat. Prin sintagma în mod repetat se înțelege săvârșirea în decursul unei perioade de 12 luni a două dintre faptele prevăzute la lit. a), g) și h), oricare ar fi acestea.(3) Pentru luarea unei decizii adecvate cu privire la o posibilă abatere a unui inspector tehnic, RAR poate dispune retragerea dreptului de conectare informatică la sistemul național de ITP gestionat de RAR pe o perioadă de maximum 30 de zile în cursul căreia inspectorul tehnic nu poate efectua ITP. (4) Obținerea unui nou certificat de atestare în cazul anulării acestuia în baza prevederilor alin. (2) se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 7^1, contra cost. Programarea pentru reatestare se face după 30 de zile de la depunerea cererii de reatestare, perioadă destinată reinstruirii în cadrul SITP, dar fără a depăși 60 de zile de la depunerea cererii.(5) În temeiul prevederilor art. 4 alin. (8) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare, inspectorului tehnic căruia i s-a anulat certificatul de atestare a doua oară într-un interval de până la 3 ani i se suspendă dreptul de a efectua ITP pe o perioadă de 2 ani. La orice anulare ulterioară a certificatului de atestare într-un interval de până la 3 ani de la precedenta anulare se procedează la suspendarea dreptului de efectuare a ITP pe o perioadă de 2 ani. (6) Atestarea stării tehnice corespunzătoare a unui vehicul, prin aplicarea ștampilei, a semnăturii și a elementului de securizare care certifică acordarea ITP, de către personal neatestat sau de către personal atestat, dar fără efectuarea în prealabil a ITP, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală.(7) Autorizația tehnică a unei SITP se suspendă până la intrarea în legalitate în următoarele cazuri:a) utilizarea în activitatea de ITP de aparatură care nu respectă cerințele prevăzute la art. 10;b) efectuarea ITP de către personal neatestat. (8) Conducerea persoanei autorizate va lua măsuri de supraveghere a desfășurării activității inspectorilor tehnici și de sancționare disciplinară a persoanelor care se fac vinovate de săvârșirea abaterilor menționate în alin. (1) și (2).(9) În temeiul prevederilor art. 4 alin. (8) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care pentru aceeași SITP se anulează două certificate de atestare a inspectorilor tehnici într-un interval de până la 3 ani (pentru același inspector tehnic sau pentru inspectori tehnici diferiți), se procedează suplimentar la suspendarea autorizației tehnice a SITP pe o perioadă de 30 de zile. La fiecare anulare ulterioară a unui certificat de atestare a unui inspector tehnic într-un interval de până la 3 ani de la precedenta anulare (pentru același inspector tehnic sau pentru alt inspector tehnic din cadrul respectivei SITP) se procedează suplimentar la suspendarea autorizației tehnice pe o perioadă de 30 de zile.30. În anexă, articolul 30^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30^1În cazul în care certificarea stării tehnice a unui vehicul se realizează în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b), e) și f), RAR va anula ITP pentru acel vehicul în baza de date cu înregistrări și va informa deținătorul vehiculului cu privire la anularea valabilității ITP a vehiculului respectiv.31. În anexa nr. 1 la reglementări, la litera A, capul de tabel se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumire verificareMetodă de control și aparatură necesarăDeficiențe constatate Evaluare deficiențe
  DMiDMaDP
  32. În anexa nr. 2 la reglementări, la litera A, capul de tabel se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumire verificareMetodă de control și aparatură necesarăDeficiențe constatate Evaluare deficiențe
  DMiDMaDP
  33. În anexa nr. 2^1 la reglementări, capul de tabel se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumire verificareMetodă de control și aparatură necesarăDeficiențe constatate Evaluare deficiențe
  DMiDMaDP
  34. În anexa nr. 2^1 la reglementări, linia 9 a planului de operațiuni se modifică și va avea următorul cuprins:
  9. Alte verificări
  9.1.Vehicul în ansambluInspecție vizuală sau prin utilizarea unui echipament adecvata) Reparații sau modificări necorespunzătoare ale oricărei componente a vehiculului ce ar putea afecta semnificativ siguranța circulației pe drumurile publiceX
  b) Orice defect suplimentar constatat ce ar putea afecta semnificativ siguranța circulației pe drumurile publiceX
  c) Orice defect suplimentar care nu permite efectuarea sau finalizarea ITP (motorul nu pornește, defecte accidentale etc.)^1)X
  35. În anexa nr. 2^1 la reglementări, notele de după tabel se modifică și vor avea următorul cuprins:NOTE:1) În acest caz este necesară reefectuarea ITP.E - verificare ce necesită utilizarea unui echipament specializatReparație sau modificare necorespunzătoare înseamnă o reparație sau modificare cu efecte negative asupra siguranței rutiere sau asupra mediului (inclusiv modificări neautorizate sau cu folosirea unor componente neomolgate sau necertificate).DMi (deficiențe minore) - deficiențele care nu au un efect semnificativ asupra siguranței vehiculului sau impact asupra mediului, precum și alte neconformități minoreDMa (deficiențe majore) – deficiențele susceptibile să compromită siguranța vehiculului, să aibă impact asupra mediului sau să îi pună în pericol pe ceilalți participanți la trafic, precum și alte neconformități mai importanteDP (deficiențe periculoase) - deficiențele care constituie un risc direct și imediat la adresa siguranței rutiere sau care au impact asupra mediuluiUn vehicul care prezintă deficiențe încadrabile la mai mult de o categorie de deficiențe este clasificat în categoria care corespunde deficienței mai grave. Un vehicul care prezintă mai multe deficiențe la același element inspectat poate fi clasificat în categoria imediat superioară de gravitate dacă se poate demonstra că efectul combinat al acestor deficiențe ar genera un risc mai mare la adresa siguranței rutiere.36. În anexa nr. 5^1 la reglementări, punctul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) indicația odometrului la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) ………………………37. În anexa nr. 7^1 la reglementări, litera b) a punctului 1, punctul 9 și litera d) a punctului 13 se modifică și vor avea următorul cuprins:b) cu privire la experiența profesională documentată, că acesta a desfășurat cel puțin 3 ani, cu normă întreagă sau cu normă parțială pe o perioadă echivalentă, în calitate de angajat, titular al unei persoane fizice autorizate, titular al unei întreprinderi individuale ori de membru al unei întreprinderi familiale, una dintre următoarele activități:– reparații auto, în cadrul unor ateliere autorizate potrivit legii pentru desfășurarea cel puțin a activităților de reparații pentru motor, sistemul de rulare, sistemul de direcție și sistemul de frânare;– omologări sau verificări tehnice pentru vehicule, în cadrul unor autorități de omologare ori servicii tehnice notificate;– ITP (în calitate de personal tehnic auxiliar neatestat), în cadrul unor SITP autorizate potrivit legii..............................9. Termenul de valabilitate al certificatului de atestare/ reatestare este de 2 ani de la data absolvirii programului de atestare/reatestare............................d) documentele care atestă îndeplinirea cerinței privind experiența profesională documentată minimă, după cum urmează: copie de pe contractul individual de muncă, extrasul din registrul general de evidență a salariaților transmis inspectoratului teritorial de muncă în original, copie de pe carnetul de muncă, copie de pe fișa postului și/sau un document eliberat de inspectoratul teritorial de muncă în original, după caz; în cazul titularului unei persoane fizice autorizate, titularului unei întreprinderi individuale ori al membrului unei întreprinderi familiale, o declarație pe propria răspundere privind desfășurarea activităților prevăzute la pct. 1 lit. b), certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data depunerii cererii (original sau copie legalizată), cuprinzând date privind valabilitatea sediului social și a punctelor de lucru, persoanele împuternicite, domeniul de activitate, sedii și/sau activități autorizate conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;38. Anexa nr. 10 la reglementări se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezentul ordin.39. În tot cuprinsul reglementărilor, cu excepția anexelor, termenul defect se înlocuiește cu termenul deficiență.40. În anexa nr. 2 la reglementări, la literele G și H, în anexa nr. 4 la reglementări și în anexa nr. 5 la reglementări, termenul defect se înlocuiește cu termenul deficiență.
   +  Articolul IIAnexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIRegia Autonomă „Registrul Auto Român“ duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică de la data de 20 mai 2018, cu excepția anexei nr. 7^1 la reglementări, astfel cum a fost modificată prin prezentul ordin, care se aplică de la data publicării.
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  București, 2 aprilie 2018.Nr. 402.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 10 la reglementări)-----