LEGE nr. 50 din 21 iunie 1996*) *** Republicatprivind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
EMITENT
 • PARLAMENT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 18 noiembrie 1999  Notă *) Republicată în temeiul art. VI din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 30 iulie 1997 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 104/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 16 iunie 1999), dându-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 50/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 24 iunie 1996 şi a mai fost modificată prin:- Ordonanţa Guvernului nr. 56/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997 (aprobată prin Legea nr. 104/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 16 iunie 1999);- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 24 noiembrie 1997 (respinsă prin Legea nr. 149/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998);- Legea nr. 154/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998.  +  Capitolul 1 Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor  +  Articolul 1Salarizarea magistraţilor şi a personalului din instanţele judecătoreşti şi parchete se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea, caracterul justiţiei de putere în stat, de pregătirea şi competenţa profesională, precum şi de incompatibilităţile şi interdicţiile pentru magistraţi, prevăzute de Constituţie şi de Legea nr. 92/1992**) pentru organizarea judecătorească, republicată.---------------- Notă **) Legea nr. 92/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, a fost modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 179/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999.  +  Secţiunea 1 Salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor  +  Articolul 2 (1) Salariile de baza ale magistraţilor se stabilesc pe funcţii, în raport cu nivelul instanţelor şi al parchetelor şi cu vechimea în magistratura. (2) Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru magistraţii de la instanţele judecătoreşti şi parchete sunt prevăzuţi în cap. I din anexa nr. 1.  +  Articolul 3 (1) Promovarea magistraţilor în funcţii se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare, pe bază de examen. Modul de organizare şi de desfăşurare a examenului se stabileşte prin regulament aprobat de ministrul justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Promovarea pe loc în funcţii, în raport cu nivelul instanţei sau al parchetului, se face în funcţia imediat superioară, dacă cel în cauza are o activitate meritorie atestata prin acordarea calificativului "foarte bun" în ultimii 4 ani, precum şi vechimea în magistratura prevăzută de lege numai ca judecător sau procuror, cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute în Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile. (3) Magistraţii stagiari vor beneficia în perioada stagiului de coeficienţi de salarizare stabiliţi corespunzător fiecăreietape de stagiu, cu condiţia promovării examenelor prevăzute de lege.  +  Articolul 4Salariile de baza pentru personalul de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei, asimilat magistraţilor conform Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare, se stabilesc, în raport cu vechimea în magistratura, potrivit prevederilor cap. I din anexa nr. 1.  +  Articolul 5 (1) Magistraţii beneficiază de un spor de stabilitate în magistratura în raport cu vechimea efectivă în funcţia de magistrat, calculat la salariul de baza, după cum urmează:- de la 5 la 10 ani - 10%;- de la 10 la 20 de ani - 15%;- peste 20 de ani - 20% . (2) Sporul prevăzut la alin. (1) se plăteşte de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în magistratura. (3) Sporul de stabilitate în magistratura se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, potrivit legii.  +  Articolul 6 (1) Indemnizaţiile pentru funcţiile de conducere de la curţile de apel, tribunale, judecătorii şi parchetele de pe lângă aceste instanţe, aprobate anual, sunt prevăzute la cap. II din anexa nr. 1. (2) Indemnizaţiile de conducere se diferentiaza în raport cu nivelul şi categoria unităţii, precum şi cu răspunderea pe care o implica funcţia de conducere îndeplinită. Modul de stabilire pe categorii a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, precum şi încadrarea acestor unităţi în categorii se fac prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 7Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza şi indemnizaţiile pentru personalul de conducere din Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi Ministerul Justiţiei sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 8Procurorii care efectuează activitate de supraveghere a urmăririi penale beneficiază de o majorare cu 20% a salariului de baza brut, iar procurorii care efectuează urmărire penală proprie beneficiază de o majorare cu 25% a salariului de baza brut.  +  Articolul 9Magistraţii beneficiază de o indemnizaţie de şedinţa de 3% din salariul de baza brut pentru fiecare şedinţa de judecată, dacă sunt respectate criteriile de calitate şi de operativitate stabilite de ministrul justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 10Magistraţii care poseda titlul ştiinţific de "doctor în drept" sau de "doctor docent" beneficiază de un spor de 15% din salariul de baza brut.  +  Articolul 11Magistraţii care funcţionează la instanţe şi parchete situate în mediul rural beneficiază de salarii de baza majorate cu 25% .  +  Articolul 12 (1) Magistraţii pensionari pentru limita de vârsta, care sunt reincadrati potrivit legii, beneficiază de cumulul pensiei cu salariul de baza corespunzător funcţiei, de sporul pentru vechimea totală în munca, precum şi de celelalte drepturi prevăzute de lege. (2) La încetarea activităţii magistraţii prevăzuţi la alin. (1) au dreptul la recalcularea pensiei, incluzandu-se în baza de calcul al pensiei vechimea în munca şi salariul, realizate după data pensionării. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi magistraţilor care beneficiază de pensie de serviciu, potrivit Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 13Magistraţii care sunt delegaţi sau detasati în condiţiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare, la instanţe sau parchete inferioare îşi păstrează salariul de baza şi celelalte drepturi prevăzute de lege. În cazul în care detasarea se face la instanţe sau parchete de nivel superior, magistraţii beneficiază de salariul de baza şi de celelalte drepturi cuvenite la aceste instanţe şi parchete.  +  Articolul 14Salariile de baza, precum şi celelalte drepturi ale magistraţilor se stabilesc, potrivit legii, de ministrul justiţiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz.  +  Articolul 15 (1) Judecătorii desemnaţi, în condiţiile legii, sa desfăşoare activitate în comisia pentru cetăţenie, la registrul comerţului, la birourile de publicitate imobiliară, la comisia de cercetare a averilor, precum şi judecătorii-sindici beneficiază de indemnizaţie lunară de 10% din salariul de baza brut, dacă participa efectiv la aceste activităţi. De aceeaşi indemnizaţie beneficiază şi procurorii care participa la comisia de cercetare a averilor. În cazul în care un magistrat desfăşoară activitate efectivă în doua sau mai multe dintre domeniile enumerate, se acordă indemnizaţie pentru fiecare activitate. (2) De indemnizaţia prevăzută la alin. (1) beneficiază şi magistraţii care sunt membri ai comisiilor şi birourilor electorale, constituite potrivit legii, pe perioada funcţionarii acestora, afară de cazul în care printr-un act normativ se stabileşte o indemnizaţie superioară.  +  Articolul 16 (1) Magistraţii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, fiind incadrabili în gradul I sau gradul II de invaliditate, în urma săvârşirii împotriva lor a unor fapte prevăzute de legea penală, în timpul sau în legătură cu serviciul, vor primi, pe perioada invaliditatii, o pensie egala cu salariul de baza net avut la data survenirii invaliditatii şi vor beneficia, o singură dată, de o compensaţie egala cu de cinci ori acelaşi salariu de baza net. (2) Magistraţii care şi-au pierdut parţial capacitatea de muncă, în condiţiile alin. (1), fiind incadrabili în gradul III de invaliditate şi care nu mai pot exercita în continuare profesia vor beneficia de o pensie egala cu cel puţin jumătate din salariul de baza net avut în ultima luna de activitate, de o compensaţie egala cu de trei ori acelaşi salariu de baza net, precum şi de dreptul de a cumula, în condiţiile legii, pensia cu salariul, pe care îl pot primi dintr-o alta activitate desfăşurată. (3) Urmaşii magistraţilor decedati în condiţiile prevăzute la alin. (1): soţul supravieţuitor, copiii minori şi copiii majori aflaţi la studii, până la împlinirea vârstei de 25 de ani, beneficiază, pe perioada cat îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările legale referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat, de o pensie unica egala cu salariul de baza net pe care l-au avut magistraţii respectivi la data decesului.  +  Articolul 17Indemnizaţiile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Secţiunea a 2-a Salarizarea personalului auxiliar de specialitate şi a altor categorii de personal  +  Articolul 18 (1) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la instanţele judecătoreşti şi parchete sunt stabilite pe grade sau trepte profesionale şi gradatii, în funcţie de pregătirea profesională, de vechimea în specialitate şi de gradul instanţei sau al parchetului de pe lângă acestea. (2) Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la judecătorii şi de la parchetele de pe lângă aceste instanţe sunt prevăzuţi în cap. III din anexa nr. 1. (3) Personalul auxiliar de specialitate prevăzut la alin. (1) beneficiază de spor de stabilitate în condiţiile art. 5, care se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 19 (1) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la tribunale şi de la parchetele de pe lângă acestea sunt cu 5% mai mari decât cele prevăzute la cap. III din anexa nr. 1; salariile de baza ale personalului auxiliar de specialitate de la curţile de apel şi de la parchetele de pe lângă aceste instanţe sunt cu 7% mai mari decât cele prevăzute la cap. III din anexa nr. 1; salariile de baza ale personalului auxiliar de specialitate de la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie sunt cu 10% mai mari decât cele prevăzute la cap. III din anexa nr. 1. (2) Grefierii beneficiază de indemnizaţia de şedinţa de judecată în condiţiile art. 9, care se aplică în mod corespunzător. De aceste dispoziţii beneficiază şi grefierii-dactilografi, dacă participa în locul grefierilor în şedinţele de judecată. (3) Grefierii care participa la efectuarea actelor privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, a actelor de publicitate imobiliară, a actelor comisiei pentru cetăţenie, precum şi cei care sunt secretari ai comisiilor de cercetare a averii beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 15 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător. De aceeaşi indemnizaţie beneficiază şi conducătorii de carte funciară.  +  Articolul 20 (1) Instanţele judecătoreşti pot constitui un fond de până la 15%, pentru stimularea executorilor judecătoreşti, din sumele ce se fac venit la bugetul de stat, rezultate prin valorificarea bunurilor confiscate şi din penalităţile încasate ca urmare a executării hotărârilor judecătoreşti. (2) Modul de constituire, de evidenţiere şi de folosire a fondului prevăzut la alin. (1) se stabileşte de ministrul justiţiei, cu avizul ministrului finanţelor.  +  Capitolul 2 Salarizarea personalului din laboratoarele de expertiza criminalistica  +  Articolul 21Funcţiile de execuţie de specialitate din laboratoarele de expertiza criminalistica sunt diferenţiate pe grade sau trepte profesionale şi gradatii, în raport cu pregătirea profesională şi cu vechimea în specialitate.  +  Articolul 22 (1) Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru funcţiile de execuţie şi indemnizaţiile pentru funcţiile de conducere din laboratoarele de expertiza criminalistica din subordinea Ministerului Justiţiei sunt prevăzute în anexa nr. 4. (2) Funcţiile de şef laborator expertiza criminalistica şi şef adjunct pot fi ocupate de experţi criminalisti gradele I şi II.  +  Articolul 23 (1) Experţii criminalisti beneficiază de spor de stabilitate în condiţiile art. 5, care se aplică în mod corespunzător. (2) Experţii criminalisti care poseda titlul ştiinţific de "doctor" sau de "doctor docent" beneficiază de un spor de 15% la salariul de baza brut.  +  Capitolul 3 Salarizarea personalului Institutului Naţional al Magistraturii  +  Articolul 24 (1) Personalul de instruire de specialitate juridică al Institutului Naţional al Magistraturii se salarizeaza prin asimilarea funcţiilor acestuia cu funcţiile de magistrat prevăzute la cap. I din anexa nr. 1, în raport cu vechimea în magistratura. (2) Personalul de instruire de alta specialitate decât cea juridică, precum şi secretarii se salarizeaza cu coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza prevăzuţi de dispoziţiile legale pentru aceste categorii de funcţii din învăţământul superior, majorati cu 45% . (3) Indemnizaţiile de conducere pentru decanul şi prodecanul Institutului Naţional al Magistraturii sunt prevăzute în cap. II din anexa nr. 5.  +  Capitolul 4 Salarizarea personalului din Direcţia Generală a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia, precum şi din Serviciul independent de protecţie şi anticoruptie  +  Articolul 25Personalul militar din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor, precum şi personalul militar din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia, din Direcţia medicală şi din Serviciul independent de protecţie şi anticoruptie este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului militar din Ministerul de Interne.  +  Articolul 26Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru funcţiile de execuţie ale personalului civil din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia se stabilesc potrivit anexei nr. III/1 şi, respectiv, anexei nr. III/2 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, aprobată prin Legea nr. 134/1994 şi republicată*).------------------ Notă *) Conform pct. 4 din anexa nr. X la Legea nr. 154/1998, se abroga anexele nr. III/1 şi III/2 (cu excepţia pct. 8 din nota) la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 8 august 1996, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 27Personalul din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor şi a Serviciului independent de protecţie şi anticoruptie, precum şi personalul din cadrul acestui serviciu, din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia şi din Direcţia medicală beneficiază de sporuri şi de alte drepturi salariale pentru activităţi ce solicita incordare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă. Categoriile de personal, locurile de muncă, mărimea concretă a sporurilor şi condiţiile de acordare a acestora sunt prevăzute în anexele nr. 6 şi 7.  +  Capitolul 5 Dispoziţii comune  +  Articolul 28 (1) Salariile de baza pentru funcţiile de execuţie se stabilesc în raport cu pregătirea, competenţa profesională şi vechimea în specialitate, pe grade sau trepte profesionale şi gradatii, precum şi cu nivelul unităţii. (2) Promovarea personalului auxiliar de specialitate în grade sau trepte profesionale se face prin examen, în raport cu vechimea minima în specialitate, competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate. (3) Pentru celelalte categorii de personal promovarea în post se face prin concurs, în condiţiile legii. (4) Vechimea minima în grad sau treapta profesională pentru promovarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puţin 3 ani. Fac excepţie de la aceste prevederi persoanele încadrate ca debutant. (5) În mod excepţional, pentru persoanele cu o competenţa profesională deosebită şi care au primit numai calificativul "foarte bun", vechimea minima prevăzută la alin. (4) poate fi redusă până la jumătate. (6) Modul de organizare a concursului şi a examenului, prevăzut la alin. (2) şi (3), se stabileşte prin regulament aprobat de ministrul justiţiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz.  +  Articolul 29Salariile de baza pentru personalul de conducere sunt cele corespunzătoare funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale şi gradatiei în care cei în cauza sunt încadraţi, la care se adauga indemnizaţia de conducere, care face parte din salariul de baza.  +  Articolul 30 (1) Trecerea în gradatia imediat superioară, precum şi stabilirea indemnizaţiei de conducere se fac o dată pe an, de regula după adoptarea bugetului de stat. (2) La trecerea în gradatia imediat superioară se tine seama de calităţile personale, concretizate în rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" în anul precedent. (3) Vechimea minima necesară pentru trecerea în gradatia imediat superioară este de 2 ani. În mod excepţional, vechimea minima poate fi redusă la un an. (4) Încadrarea personalului, la promovare, în gradul sau treapta imediat superioară, se face la gradatia 1. (5) Prevederile alin. (4) se aplică şi în cazul personalului care îşi schimba funcţia, precum şi al personalului angajat din alte sectoare de activitate. În cazul în care personalul este trecut într-o funcţie cu nivel de salarizare mai mic, acesta va fi încadrat la un grad sau, după caz, la o treapta şi gradatie care să îi asigure un salariu de baza egal sau apropiat cu cel avut.  +  Articolul 31 (1) Pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată, personalul poate primi salariu de merit, care face parte din salariul de baza brut. Salariul de merit poate fi de până la 20%, aplicat la salariul de baza brut, şi se acordă anual. (2) Salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 50% din numărul total de posturi de magistraţi prevăzute în statele de funcţii ale instanţelor judecătoreşti şi ale parchetelor. (3) Pentru celelalte categorii de personal al instanţelor judecătoreşti şi al Ministerului Public, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numărul de posturi prevăzute în statul de funcţii pentru aceste categorii. (4) La laboratoarele de expertiza criminalistica, Institutul Naţional al Magistraturii, precum şi pentru personalul civil din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi unităţile acesteia, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numărul total de posturi din statele de funcţii ale unităţilor. (5) Salariile de merit stabilite potrivit alin. (2)-(4) vor fi acordate cel mult 1/3 pentru funcţiile de conducere. (6) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin un an de la angajare.  +  Articolul 32Activitatea profesională se apreciază anual cu calificativele "foarte bun", "bun", "satisfăcător" şi "nesatisfăcător".  +  Articolul 33 (1) Pentru vechimea în munca, personalul beneficiază de un spor de vechime de până la 25%, calculat la salariul de baza brut corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
    Tranşa de vechime în muncăCota din salariul de bază
    - între 3 şi 5 ani5%
    - de la 5 la 10 ani10%
    - de la 10 la 15 ani15%
    - de la 15 la 20 de ani20%
    - peste 20 de ani25%
  (2) Sporul de vechime se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca.
   +  Articolul 34 (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază, la sfârşitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de baza brut din ultima luna a anului pentru care se face premierea. (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul salariul de baza brut din ultima luna de activitate.  +  Articolul 35În cazul în care ordonatorul principal de credite bugetare realizează economii la cheltuielile de personal, se pot acorda premii, în cursul anului, în limita a 5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, personalului care asigură realizarea activităţii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.  +  Articolul 36Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli ale fiecărei unităţi. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase.  +  Articolul 37Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate în cazul persoanelor care, în cursul anului, au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfacatoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar.Aceste drepturi se anulează în cazul persoanelor care au fost inlaturate din funcţie pentru fapte imputabile lor.  +  Articolul 38Persoanele numite temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe lângă salariul de baza al funcţiei, gradului sau treptei în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.  +  Articolul 39 (1) Magistraţii, precum şi personalul de specialitate mutat în interesul serviciului în alta localitate, în cadrul instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi unităţilor din subordinea Ministerului Justiţiei, au dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru gospodăria sa; b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de baza brut la data mutării efective în alta localitate; c) plata unei indemnizaţii egale cu 1/4 din salariul sau de baza brut, pentru fiecare membru de familie mutat efectiv împreună cu titularul dreptului; d) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea celui în cauza. (2) Mutarea în alta localitate se va putea face, în toate cazurile, cu asigurarea unei locuinţe de serviciu de către Ministerul Justiţiei sau Ministerul Public, după caz. (3) În cazul în care nu se poate asigura locuinta de serviciu, mutarea în alta localitate a magistraţilor se face cu compensarea chiriei stabilite pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii, până la asigurarea unei locuinţe. (4) Magistraţii care nu beneficiază de locuinta în localitatea în care îşi desfăşoară permanent activitatea şi cărora nu li se acordă compensarea cheltuielilor de chirie în condiţiile alin. (3) au dreptul la plata cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care îşi au reşedinţa şi localitatea unde îşi are sediul instanţa sau parchetul, la nivelul contravalorii unui abonament lunar. În situaţia în care nu exista mijloace de transport între aceste localităţi ori magistraţii efectuează deplasarea cu autoturismul propriu, aceştia beneficiază de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada în care au lucrat efectiv.  +  Articolul 40 (1) Magistraţilor care nu poseda locuinta proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea li se asigura locuinta de serviciu de către Ministerul Justiţiei sau Ministerul Public, după caz, în termen de 6 luni de la încadrarea în funcţie. Până la atribuirea locuinţei de serviciu magistraţii beneficiază, la cerere, de compensarea din fonduri bugetare a valorii chiriei stabilite pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii. (2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi magistraţii în funcţie în momentul intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 41Magistraţii şi familiile acestora beneficiază, ca măsura de protecţie socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului justiţiei în folosirea caselor de odihnă, a sanatoriilor şi a altor amenajări recreative şi sportive, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 42 (1) Absolvenţii, în primul an de activitate, încadraţi ca personal de specialitate în unităţi din justiţie şi în parchete situate în alta localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalenta cu salariul de baza brut corespunzător funcţiei, gradului sau treptei şi gradatiei în care urmează să fie încadraţi. Aceasta indemnizaţie se acordă şi absolvenţilor încadraţi în Ministerul Justiţiei. (2) În cazul în care absolventul este încadrat într-o unitate din mediul rural, indemnizaţia va fi echivalenta cu doua salarii de baza brute. (3) Prin ordin al ministrului justiţiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz, se poate aproba ca pentru absolvenţii facultăţilor de drept să se acorde indemnizaţia prevăzută la alin. (2) şi în cazul angajării lor în localităţi în care atragerea juristilor se face cu mare greutate. (4) Drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) se înscriu în carnetul de muncă şi se acordă o singură dată în timpul activităţii. (5) Drepturile acordate conform alin. (1)-(4) se anulează dacă cel în cauza părăseşte unitatea sau localitatea din motive care îi sunt imputabile în perioada de 2 ani de la numirea în funcţie.  +  Articolul 43 (1) Pe durata delegării, detaşării sau trecerii temporare într-o alta munca în interes de serviciu, persoana în cauza îşi păstrează funcţia, gradul sau treapta profesională şi salariul avute anterior. (2) Când detasarea sau trecerea temporară într-o alta munca se face într-o funcţie la care este stabilit un salariu de baza mai mare, persoana respectiva are dreptul la acest salariu, precum şi la celelalte drepturi cuvenite potrivit acestei funcţii. (3) Drepturile care se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare într-o alta munca se suporta de instituţia în care persoana în cauza îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 44 (1) Magistraţii care sunt detasati sau delegaţi beneficiază de diurna de 2% din salariul de baza brut, dar nu mai puţin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unităţile bugetare, de decontarea cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de categoria până la 3 stele inclusiv, precum şi a transportului cu tren clasa I, vagon de dormit clasa I, avion ori alte mijloace de transport, după caz. De aceste drepturi beneficiază şi magistraţii care se deplaseaza pentru susţinerea examenului de capacitate sau a altor examene prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare. (2) În situaţia în care magistraţii nu beneficiază de cazare în condiţiile prevăzute la alin. (1), aceştia au dreptul la o sumă egala cu 0,5% din salariul de baza brut pentru fiecare noapte de cazare. (3) În cazul în care deplasarea se face cu autoturismul propriu, magistraţii beneficiază de decontarea valorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se completează, după caz, cu reglementările aplicabile personalului din instituţiile publice, care se aplică şi celorlalte categorii de personal din organele autorităţii judecătoreşti.  +  Articolul 45 (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de muncă de către personalul încadrat în funcţii de execuţie se compensează cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau, la cererea salariatului, prin plata unui spor calculat la salariul de baza, astfel: a) 50% din salariul de baza brut pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza brut pentru orele următoare. Cu un spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi poate fi plătită potrivit alin. (1) numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic superior, fără a se depăşi 120 de ore anual. În cazuri deosebite, ministrul justiţiei sau procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz, poate aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, fără a se depăşi 360 de ore anual. (3) Salariaţii care, prin natura atribuţiilor de serviciu, prestează, în mod sistematic, activităţi peste durata normală a timpului de lucru sau desfăşoară sistematic activităţi în zilele nelucrătoare şi cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător primesc, în raport cu depăşirea programului normal de lucru, în locul drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2), un spor de 10-25% calculat la salariul de baza brut şi care face parte din acesta. Categoriile de salariaţi şi condiţiile de acordare a sporului pentru munca sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc de ministrul justiţiei sau de procurorul general al parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz.  +  Articolul 46Personalul care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00-6,00, poate beneficia, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru.  +  Articolul 47Pentru risc şi suprasolicitare neuropsihica, magistraţii, precum şi personalul auxiliar de specialitate beneficiază de un spor de 50% din salariul de baza brut lunar.  +  Articolul 48 (1) Pentru condiţii deosebite de muncă, grele, vătămătoare sau periculoase, în laboratoarele de criminalistica, tipografii, în compartimentele de multiplicare sau în alte locuri de muncă se poate acorda un spor de 15% din salariul de baza brut, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. (2) Locurile de muncă şi categoriile de personal în unităţile tipografice şi de multiplicare se aproba de ministrul justiţiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz. (3) Pentru celelalte locuri de muncă, categoriile de persoane şi condiţiile de acordare se aproba de ministrul justiţiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz, în funcţie de condiţiile deosebite, grele, vătămătoare sau periculoase, stabilite în condiţiile legii. (4) Experţii criminalisti beneficiază de sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihica în condiţiile art. 47. Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică experţilor criminalisti.  +  Articolul 49 (1) Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizaţiilor sau al altor parteneri străini, pentru acţiuni în interesul serviciului, beneficiază în ţara de drepturile stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz, cu respectarea limitelor maxime aplicabile în instituţiile publice. (2) Pentru deplasarile în străinătate dispuse de ministrul justiţiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizaţia de cazare şi diurna în valută, se aproba de cel care a dispus deplasarea, în limitele reglementărilor aplicabile personalului instituţiilor publice. (3) Pentru magistraţi, cheltuielile de deplasare în străinătate - diurna, cheltuieli de transport şi cazare - se acordă potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege pentru secretarii de stat.  +  Articolul 50 (1) Membrii comisiilor de examinare a magistraţilor stagiari, pentru examenele de definitivare în funcţie a asistentilor criminalisti, pentru examenele de notar public, precum şi pentru numirea şi promovarea în grade şi trepte profesionale ale personalului de specialitate juridică şi criminalistilor, sunt remuneraţi prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii. (2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor de examinare, prevăzută la alin. (1), se face luându-se în considerare salariul de baza brut al funcţiei de magistrat, în care este încadrat cel în cauza. (3) Membrii comisiilor de examinare pentru examenul de primire în magistratura şi pentru examenul de capacitate al magistraţilor sunt remuneraţi prin plata cu ora, luându-se în calcul salariul de baza brut al funcţiei de judecător la Curtea Suprema de Justiţie. (4) Drepturile prevăzute la alin. (2) şi (3) se impozitează separat. (5) Membrii comisiilor de examinare prevăzuţi la alineatele precedente, care se deplaseaza în alta localitate decât cea în care îşi au locul de muncă, beneficiază de diurna, cheltuieli de transport şi cazare, potrivit legii.  +  Articolul 51 (1) La Institutul Naţional al Magistraturii, pentru îndeplinirea unor activităţi pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu norma întreaga, se face plata cu ora. Aceste fracţiuni de norma vor fi prevăzute în statul de funcţii. Activităţile pentru care se poate aplica plata cu ora se stabilesc anual de ministrul justiţiei. (2) Calculul tarifului orar se face luându-se în considerare salariul de baza brut al celui în cauza, stabilit în condiţiile art. 24. (3) Pentru personalul care prestează activităţi didactice cu ora, calculul tarifului orar se face în raport cu norma didactica de predare saptamanala şi cu funcţia didactica îndeplinită.  +  Articolul 52Parcul auto, consumul de carburanţi şi modul de utilizare a parcului auto din dotarea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, precum şi a unităţilor subordonate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei sau, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, în funcţie de specificul activităţii fiecărei unităţi.  +  Articolul 53Pe lângă drepturile prevăzute de prezenta lege personalul de la instanţele judecătoreşti şi parchete, Institutul Naţional al Magistraturii, laboratoarele de criminalistica, personalul civil din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia beneficiază şi de drepturile stabilite prin alte acte normative speciale.
   +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 54Magistraţii în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei legi se considera ca îndeplinesc condiţiile legale şi îşi păstrează gradul profesional dobândit.  +  Articolul 55 (1) Magistraţii militari şi personalul auxiliar militar şi civil de la instanţele şi parchetele militare beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta lege, precum şi de drepturile reglementate în legislaţia aplicabilă personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale. (2) Magistraţii militari pot opta între pensia de serviciu stabilită în condiţiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare, şi pensia militară de serviciu, putând beneficia de prevederile legale mai favorabile.  +  Articolul 56 (1) Judecătorii financiari, procurorii financiari, judecătorii financiari inspectori, procurorii financiari inspectori, magistraţii-asistenţi, precum şi personalul auxiliar aferent activităţii jurisdicţionale din cadrul Curţii de Conturi beneficiază de sporurile salariale prevăzute pentru magistraţi şi personalul auxiliar de specialitate de prezenta lege. (2) Controlorii financiari beneficiază de sporul de stabilitate, în raport cu vechimea efectivă în funcţii economice de specialitate şi de control financiar, de sporul pentru titlul ştiinţific de "doctor" sau "doctor docent", precum şi de sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihica.  +  Articolul 57 (1) Statele de personal şi statele de funcţii se întocmesc în limita numărului de posturi legal aprobate. (2) Statele de personal şi statele de funcţii pentru curţile de apel, tribunale şi judecătorii, pentru parchetele de pe lângă aceste instanţe, pentru Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi pentru Ministerul Justiţiei se aproba de către ministrul justiţiei. Statele de funcţii pentru instanţe şi parchete se avizează de către Consiliul Superior al Magistraturii. Statele de funcţii pentru parchete se propun de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. (3) Statele de personal şi statele de funcţii ale unităţilor subordonate Ministerului Justiţiei se aproba de către ministrul justiţiei.  +  Articolul 58Drepturile prevăzute în prezenta lege pentru magistraţi se acordă şi personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor, potrivit prevederilor Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 59La instanţele judecătoreşti şi parchete, precum şi în celelalte unităţi din sistemul justiţiei pot fi utilizate, în raport cu specificul unor activităţi, funcţiile şi salariile prevăzute de legislaţia aplicabilă personalului din sectorul bugetar.  +  Articolul 60Drepturile de salarizare prevăzute de prezenta lege sunt brute şi impozabile. Acestea vor fi actualizate ţinându-se seama de indexarile acordate în conformitate cu prevederile hotărârilor Guvernului adoptate după data de 1 ianuarie 1996.  +  Articolul 61Salariile de baza pentru funcţiile prevăzute de prezenta lege se calculează de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pe baza coeficienţilor de ierarhizare cuprinşi în anexe, în raport cu valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00.  +  Articolul 62Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 63Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 52/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 1 septembrie 1993, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga numai cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti.  +  Anexa 1 SALARIZAREApersonalului de la instanţele judecătoreşti şi parchete  +  Capitolul 1 Coeficienţii de ierarhizare a salariilor magistraţilor de la instanţele judecătoreşti şi de la parchetele de pe lângă acestea
    Nr. crtFuncţia .Nivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare a salariului de bazăVechimea în magistratură - ani -
    1.Procuror la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de JustiţieS5,858
    2.Judecător curte de apel, procuror la parchetul de pe lângă curtea de apelS5,756
    3.Judecător tribunal, procuror la parchetul de pe lângă tribunalS5,604
    4.Judecător judecătorie, procuror la parchetul de pe lângă judecătorieS5,302 ani cu examen de capacitate sau, după caz, 5 ani în alte funcţii de specialitate, conform legii
    5.Judecător stagiar, procuror stagiar 1 an - 2 aniS4,501
    6.Judecător stagiar, procuror stagiar 6 luni - 1 anS4,006 luni
    7.Judecător stagiar, procuror stagiar - în primele 6 luniS3,50-
   +  Capitolul 2 Indemnizaţiile de conducere la curţile de apel, tribunale, judecătorii şi parchetele de pe lângă aceste instanţe
    1.Preşedintele curţii de apel; procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apelSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie35%40%
    2.Vicepreşedinte al curţii de apel; procuror general adjunct al parchetului de pe lângă curtea de apel   30%35%
    3.Preşedinte de secţie la curtea de apel şi procuror şef secţie la parchetul de pe lângă curtea de apel   25%30%
    4.Judecător inspector la curtea de apel şi procuror inspector la parchetul de pe lângă curtea de apel   30%35%
    5.Preşedintele tribunalului, prim-procurorul parchetului de pe lângă tribunal   30%35%
    6.Vicepreşedinte al tribunalului, prim-procuror adjunct al parchetului de pe lângă tribunal   25%30%
    7.Preşedinte de secţie la tribunal şi procuror şef secţie la parchetul de pe lângă tribunal   20%25%
    8.Preşedintele judecătoriei, prim-procurorul parchetului de pe lângă judecătorie   25%30%
    9.Vicepreşedinte al judecătoriei, prim-procurorul adjunct al parchetului de pe lângă judecătorie   20%25%
    10.Preşedinte secţie maritimă la judecătorie, procuror şef secţie maritimă la parchetul de pe lângă judecătorie   18%22%
    11.Prim-grefier la curtea de apel şi parchetul de pe lângă curtea de apel   15%20%
    12.Grefier-şef de secţie la curtea de apel şi parchetul de pe lângă curtea de apel   12%18%
    13.Prim-grefier la tribunal şi parchetul de pe lângă tribunal   12%18%
    14.Grefier-şef secţie la tribunal şi parchetul de pe lângă tribunal   12%15%
    15.Grefier-şef la judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie   10%15%
  NOTĂ:Indemnizaţiile de conducere pentru instanţele şi parchetele din municipiul Bucureşti sunt mai mari cu 10% .Funcţiile prevăzute la nr. crt. 10 se folosesc numai în cazul în care ministrul justiţiei stabileşte, conform art. 13 alin. (2) şi art. 30 alin. (2) din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare, înfiinţarea de secţii maritime la unele judecătorii şi parchete corespunzătoare.
   +  Capitolul 3 Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza ale personalului auxiliar de specialitate de la judecătorii şi parchetele de pe lângă aceste instanţe
    1.Executor judecătoresc gradul I juridice,S2,502,602,702,807 ani în funcţii economice şi administrative
    2.Executor judecătoresc gradul IIS2,302,352,402,454 ani în funcţii juridice, economice şi administrative
    3.Executor judecătoresc gradul IIIS2,102,152,202,251 an în funcţii juridice, economice şi administrative
    4.Executor judecătoresc debutantS1,90----
    5.Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-analist programator, gradul IS2,452,552,652,757 ani în funcţii juridice
    6.Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-analist programator, gradul IIS2,252,302,352,404 ani în funcţii juridice
    7.Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-analist programator, gradul IIIS2,052,102,152,201 an în funcţii juridice
    8.Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier- analist programator, debutantS1,85----
    9.Executor judecătoresc treapta IM2,102,152,202,257 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    10.Executor judecătoresc treapta IIM1,901,952,002,054 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    11.Executor judecătoresc treapta IIIM1,701,751,801,851 an în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    12.Executor judecătoresc debutantM1,60----
    13.Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier- analist programator, conducător de carte funciară, treapta IM2,052,102,152,207 ani în funcţii auxiliare juridice
    14.Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier- analist programator, conducător de carte funciară, treapta IIM1,851,901,952,004 ani în funcţii auxiliare juridice
    15.Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier- analist programator, conducător de carte funciară, treapta IIIM1,651,701,751,801 an în funcţii auxiliare juridice
    16.Grefier-dactilograf treapta IM1,851,901,952,007 ani în funcţii auxiliare juridice sau administrative
    17. 18.Grefier-dactilograf treapta II Grefier-dactilograf treapta IIIM M1,65 1,5501,70 1,5751,75 1,6001,80 -4 ani în funcţii auxiliare juridice sau administrative 1 an în funcţii
                  auxiliare juridice sau administrative
    19.Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier- analist programator, conducător de carte funciară, grefier-dactilograf, debutantM1,50----
    20.Arhivar-registrator treapta IM1,4001,4251,4501,500-
    21.Arhivar-registrator treapta IIM1,3001,3251,3501,375-
    22.Arhivar-registrator treapta IIIM1,1501,2001,2501,275-
    23.Arhivar-registrator debutantM1,100----
    24.Agent procedural, aprodG1,001,0251,0501,075-
  NOTĂ:1. Pentru ocuparea funcţiei de executor judecătoresc, prevăzută la nr. crt. 1-4, sunt necesare studii superioare juridice sau economice.2. Pentru ocuparea funcţiei de grefier, prevăzute la nr. crt. 5-8 sunt necesare studii superioare juridice.Pentru ocuparea funcţiei de grefier-analist programator cu studii superioare se iau în considerare şi studiile în domeniile: informatica, automatica, cibernetica, electronică, matematica. În acest caz, vechimea prevăzută de lege pentru încadrarea şi promovarea în grade profesionale se majorează cu 3 ani.3. La numirea în funcţie şi la stabilirea gradului sau a treptei profesionale pentru grefier pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii economice şi administrative cu studii superioare sau medii, după caz; în aceasta situaţie, vechimea minima în specialitatea prevăzută în anexa se majorează cu 3 ani.Aceste prevederi se aplică şi în cazul celor care au ocupat funcţii tehnice medii sau alte funcţii de acelaşi nivel.4. Pentru personalul care, înainte de absolvirea învăţământului superior, prevăzut la pct. 1 şi 2, a ocupat funcţii medii de specialitate se poate lua în calcul şi cel mult jumătate din timpul cat a lucrat în funcţiile respective.5. În funcţiile de prim-grefier şi grefier-şef la tribunale şi judecătorii şi la parchetele corespunzătoare pot fi numiţi numai grefieri treptele profesionale I şi II.La curţile de apel şi la parchetele de pe lângă aceste instanţe, precum şi la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie pot fi numiţi prim-grefieri şi grefieri-şefi, grefieri gradele I şi II şi treptele I şi II.6. Pentru funcţiile de grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-analist programator şi grefier-dactilograf de la toate instanţele judecătoreşti şi parchete pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii economice şi administrative.7. Salariile funcţiilor de grefier şi grefier-dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează în interesul serviciului cel puţin o limbă străină, în medie 50% din timpul de lucru, şi pentru care poseda atestat.8. Grefierii şi grefierii-dactilografi care au atestat de stenodactilograf şi stenografiaza în medie cel puţin 30% din timpul de lucru beneficiază de un salariu de baza mai mare cu 10% .9. Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru funcţiile ce formează obiectul prezentei legi sunt stabiliţi în funcţie de coeficientul 1,00, utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.
   +  Anexa 2 INDEMNIZAŢIILEpentru personalul de conducere din Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi din Ministerul Justiţiei
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
    MinimMaxim
             
    1.Secretar general, director general, consilierul ministrului justiţiei, procuror consilier al procurorului generalSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie45%55%
    2.Director, procuror şef secţie la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie   45%50%
    3.Director adjunct, procuror şef secţie adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie   40%45%
    4.Inspector general judecătoresc, inspector general notarial, inspector general de penitenciare, procuror inspector   38%42%
    5.Şef serviciu, procuror şef serviciu   30%35%
    6.Şef birou, procuror şef birou   25%30%
    7.Grefier şef secţie din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie   20%25%
    8.Grefier şef serviciu din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie   15%20%
   +  Anexa 3 INDEMNIZAŢIILEmembrilor Consiliului Superior al Magistraturii
    FuncţiaIndemnizaţia în procente din salariul de bază
    Membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi preşedinţii de şedinţă (ministrul justiţiei şi preşedintele Curţii Supreme de Justiţie)55%
   +  Anexa 4 COEFICIENŢIIde ierarhizare a salariilor de baza şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul laboratoarelor de expertiza criminalistica
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare a salariilor de bazăVechimea în specialitate
    Gradaţia
    1234
    A. Funcţii de execuţie de specialitate
                   
    1.Expert criminalist gradul IS5,455,555,655,7510 ani
    2.Expert criminalist gradul IIS5,005,105,205,307 ani
    3.Expert criminalist gradul IIIS4,504,604,704,804 ani
    4.Asistent criminalistS3,603,804,00-1 an
    5.Asistent criminalist debutantS2,50----
    B. Funcţii auxiliare de specialitate
                   
    6.Tehnician criminalist treapta IM1,851,901,952,007 ani în funcţii tehnice criminalistice
    7.Tehnician criminalist treapta IIM1,601,651,701,754 ani în funcţii tehnice criminalistice
    8.Tehnician criminalist treapta IIIM1,351,401,451,501 an în funcţii tehnice criminalistice
    9.Tehnician criminalist debutantM1,00----
    10.Secretar-dactilograf laborator expertiză criminalistică treapta IM1,451,501,551,607 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    11.Secretar-dactilograf laborator expertiză criminalistică treapta IIM1,201,251,301,354 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    12.Secretar-dactilograf laborator expertiză criminalistică treapta IIIM1,001,051,10-1 an în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    13.Secretar-dactilograf laborator expertiză criminalistică debutantM0,900----
  C. Indemnizaţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
    MinimMaxim
             
    1.Şef laborator central expertiză criminalistică*)Salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie25%30%
    2.Şef adjunct laborator central expertiză criminalistică*)   20%25%
    3.Şef laborator interjudeţean expertiză criminalistică   20%25%
  NOTĂ:1. La numirea în funcţie şi la stabilirea treptei profesionale pentru tehnician criminalist pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii de tehnician în alte sectoare de activitate şi, în acest caz, vechimea minima în specialitate, prevăzută în anexa, se majorează cu 3 ani.2. La Laboratorul Central de Expertize Criminalistice Bucureşti*) şi la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate prevăzut la lit. B sunt mai mari cu 7% . 3. Personalul prevăzut în prezenta anexa poate fi utilizat şi la parchete.4. Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru funcţiile ce formează obiectul prezentei legi sunt stabiliţi în funcţie de coeficientul 1,00, utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.----------------- Notă *) Laboratorul Central de Expertize Criminalistice Bucureşti s-a reorganizat ca Institut Naţional de Expertize Criminalistice - I.N.E.C., conform Hotărârii Guvernului nr. 368/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 3 iulie 1998.
   +  Anexa 5 COEFICIENŢIIde ierarhizare a salariilor de baza şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul de instruire, care nu are pregătire juridică şi pentru personalul auxiliar din Institutul Naţional al Magistraturii Indemnizaţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
    MinimMaxim
             
    1.DirectorSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie45%50%
    2.Director adjunct   35%45%
   +  Anexa 6 SPORURIspecifice personalului militar din Direcţia Generală a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia, din Direcţia medicală şi din Serviciul independent de protecţie şi anticoruptie1. Personalul militar care, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prestează cel puţin jumătate din timpul normal de lucru în timpul nopţii are dreptul la un spor pentru munca de noapte de 25%, care se calculează la solda de baza.2. Subofiterii care asigura paza şi supravegherea detinutilor, retinutilor, arestatilor preventiv şi sanctionatilor cu închisoare contravenţională, precum şi a minorilor condamnaţi în penitenciare sau internati în centre de reeducare minori, spitale-penitenciare, în secţii (ateliere) de producţie, puncte de lucru sau în perioada în care se afla în mijloace de transport au dreptul, pe timpul efectiv prestat în astfel de condiţii, la o indemnizaţie pentru paza şi supraveghere de 5% din solda de baza. Indemnizaţia de paza şi supraveghere se ia în calcul la stabilirea pensiei militare de stat şi a pensiei suplimentare.3. Subofiterii de penitenciare care asigura, minimum 10 ore pe zi, paza detinutilor care muncesc şi cărora nu li se poate compensa timpul prestat suplimentar cu timp liber corespunzător, au dreptul la o indemnizaţie de 5-15% din solda de baza, care se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.Pe timpul cat beneficiază de aceasta indemnizaţie subofiterii nu vor primi indemnizaţia prevăzută la pct. 2 pentru paza şi supraveghere.4. Subofiterii care au în primire cai sau caini de serviciu au dreptul, pe perioada respectiva, la o indemnizaţie de 5% din solda de baza.  +  Anexa 7 SPORURIspecifice personalului civil din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor şi a Serviciului independent de protecţie şi anticoruptie, precum şi personalului civil din Direcţia Generală a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia şi din Direcţia medicală1. Personalul civil din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control şi cel care efectuează lucrări în legătură cu activitatea penitenciarelor şi a Serviciului independent de protecţie şi anticoruptie, precum şi personalul civil din Direcţia Generală a Penitenciarelor, Direcţia medicală şi din unităţile subordonate acestora beneficiază de un spor la salariul de baza de până la 30% .Magistraţii civili care îndeplinesc atribuţiile prevăzute la alineatul precedent beneficiază de o majorare a salariului de baza cu până la 30% . Aceasta majorare face parte din salariul de baza.2. Personalul didactic şi auxiliar didactic, personalul medico-sanitar, precum şi preotii din unităţile subordonate Direcţiei Generale a Penitenciarelor beneficiază de o majorare a salariului de baza cu până la 30% . Aceasta majorare nu face parte din salariul de baza.3. Personalul civil din Penitenciarul Poarta Alba şi din Secţia Chilia Veche a Penitenciarului Tulcea beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul de baza. Acest spor nu face parte din salariul de baza.4. Drepturile prevăzute la pct. 2 şi 3 se cumulează cu drepturile prevăzute la pct. 1.5. Personalul civil din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 25%, care se calculează asupra salariului de baza brut pentru prestarea serviciului permanent în dispozitivul de lupta în situaţii operative sau speciale.6. Drepturile prevăzute la pct. 1, 2, 3 şi 5 se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.-------------