LEGE nr. 86 din 4 aprilie 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează: 1. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.2. La articolul 13 alineatul (1), litera p) se modifică și va avea următorul cuprins: p) hoteluri și alte facilități de cazare - diviziunea 55; hoteluri și alte facilități de cazare similare - clasa 5510; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia;3. La articolul 13 alineatul (1), după litera ș) se introduc trei noi litere, literele t)-u), cu următorul cuprins: t) restaurante - clasa 5610;ț) alte activități de alimentație n.c.a. - 5629;u) baruri și alte activități de servire a băuturilor - clasa 5630.4. După capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II^1, cuprinzând articolele 13^1-13^6, cu următorul cuprins:  +  Capitolul II^1 Intermedierea între cererea și oferta de muncă zilieră  +  Articolul 13^1Intermedierea între cererea și oferta de muncă zilieră este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a beneficiarilor cu zilierii, în vederea stabilirii, în conformitate cu prevederile prezentei legi, de raporturi de muncă.  +  Articolul 13^2Activitatea de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră se realizează, pe teritoriul României, pe baza cererilor formulate de persoanele interesate să desfășoare activități ca zilieri și de persoanele interesate să beneficieze de munca unui zilier, de către agențiile de intermediere prevăzute la art. 13^3, acreditate potrivit Criteriilor și procedurii de acreditare a agențiilor de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră, procedurii de acreditare și notificare, suspendare și retragere a acreditării, respectiv a dreptului de a presta servicii de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră și obligațiile agențiilor de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră acreditate, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 13^3(1) Agențiile de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră pot fi:a) societăți înființate pe teritoriul României în condițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiect de activitate Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă - cod CAEN 7810;b) societăți înființate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European, în baza legislației statului de origine, care au fost supuse sau nu, după caz, unei condiții de acreditare sau autorizare pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii în statul respectiv și care se stabilesc cu caracter permanent în România, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau prestează transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional.(2) Societățile înființate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European, pentru care, pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii, în baza legislației statului de origine nu a fost necesară obținerea unei acreditări sau autorizări, nefiind astfel supuse unor condiții de acreditare sau autorizare, în cazul prestării în România de activități de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră, se supun acreditării în condițiile hotărârii Guvernului prevăzute la art. 13^2 ca și societățile din România, cu excepția celor care intenționează să presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional, și care în cazul prestării activității lor în România se supun procedurii de notificare.(3) Nu se supun acreditării în condițiile hotărârii Guvernului prevăzute la art. 13^2 societățile înființate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European, în baza legislației statului de origine, care au fost supuse unei astfel de condiții de acreditare sau autorizare în statul de origine sau de proveniență.  +  Articolul 13^4Furnizorii de servicii de intermediere a muncii acreditați sau care au îndeplinit obligația de notificare a agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pot presta servicii de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră din România, pe teritoriul României, fără a se supune acreditării potrivit hotărârii Guvernului prevăzute la art. 13^2 în condițiile în care, anterior, notifică agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București cu privire la prestarea acestor servicii și dreptul de a presta servicii de intermediere a muncii nu a fost suspendat sau retras, conform prevederilor legale.  +  Articolul 13^5Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (4), zilierii care ocupă un loc de muncă în urma intermedierii realizate de o agenție acreditată potrivit prezentei legi pot presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă de maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.  +  Articolul 13^6Agențiile de intermediere nu percep nicio taxă persoanelor fizice care doresc să desfășoare activități în condițiile prezentei legi în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către beneficiar.5. La articolul 14 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) și h), cu următorul cuprins: g) furnizarea, fără acreditarea sau notificarea prevăzută de lege, după caz, de servicii de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră, se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;h) necomunicarea datelor, informațiilor, precum și neprezentarea tuturor înscrisurilor și oricăror altor date sau documente solicitate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor care le revin și care au legătură cu controlul efectuat, se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.6. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g) și h) se realizează de organele de control ale agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București.  +  Articolul IIAcreditarea agențiilor de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră se realizează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.  +  Articolul III(1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării, cu excepția prevederilor art. I pct. 5, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, va supune spre aprobare Guvernului hotărârea prevăzută la art. 13^2 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 4 aprilie 2018.Nr. 86.-----