LEGE nr. 87 din 4 aprilie 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 10 aprilie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 30 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins: (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), se interzice, începând cu data de 1 iulie 2018, introducerea pe piața națională a pungilor de transport din plastic subțire și foarte subțire, cu mâner.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), se interzice, începând cu data de 1 ianuarie 2019, comercializarea pungilor de transport din plastic subțire și foarte subțire, cu mâner.2. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Operatorii economici care introduc pe piața națională pungi de transport din plastic biodegradabile și compostabile sunt responsabili pentru etichetarea acestor ambalaje de desfacere, potrivit ordinului autorității publice centrale pentru protecția mediului, prevăzut la art. 21 alin. (2).3. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje primare reutilizabile sunt obligați să primească ambalajele reutilizabile la schimb sau să ramburseze, la solicitarea consumatorului, valoarea depozitului.(2) Operatorii economici care comercializează pungi de transport din plastic sunt obligați să comercializeze numai pungi de transport din plastic care respectă cerințele esențiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj, prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple, cu excepția pungilor de transport din plastic foarte subțire.4. La articolul 16 alineatul (1), partea introductivă și litera c) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Operatorii economici sunt responsabili să asigure gestionarea ambalajelor devenite deșeuri pe teritoriul național și îndeplinirea cel puțin a obiectivelor prevăzute la art. 14, după cum urmează:.................................................................................................c) operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje de desfacere, inclusiv pungi de transport din plastic, sunt responsabili pentru deșeurile generate de respectivele ambalaje;5. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: (6) Începând cu data de 27 mai 2018, informările și rapoartele privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje transmise Comisiei Europene de către Ministerul Mediului, potrivit prevederilor alin. (5), vor cuprinde și date cu privire la consumul anual de pungi de transport din plastic subțire.6. La articolul 21, după litera d) se introduce o literă nouă, litera e), cu următorul cuprins: e) impactul dăunător asupra mediului al consumului excesiv de pungi de transport din plastic subțire.7. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: (2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului asigură preluarea prin ordin al ministrului mediului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 120 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, a actului de punere în aplicare adoptat de Comisia Europeană care stabilește specificațiile etichetelor sau ale marcajelor care să asigure recunoașterea la nivelul Uniunii Europene a pungilor de transport din plastic biodegradabile și compostabile.8. La articolul 26 alineatul (1), literele c), d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins: c) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 9 alin. (1) și (3) și art. 10 alin. (1)-(3);d) cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 13;.................................................................................................f) cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei:1. nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (4) și art. 16 alin. (6), (7), (9), (11) și (14);2. nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (3) și (4) și art. 16 alin. (8).9. La anexa nr. 1 „Semnificația termenilor specifici“ punctul 1 „Semnificația termenilor“, după litera h) se introduc cinci noi litere, litereleh^1)-h^5), cu următorul cuprins: h^1) pungi de transport din plastic - pungi de transport, cu sau fără mâner, fabricate din plastic, furnizate consumatorilor la punctele de vânzare de bunuri sau produse;h^2) pungi de transport din plastic subțire - pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 50 de microni;h^3) pungi de transport din plastic foarte subțire - pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni, care sunt necesare din motive de igienă sau care sunt utilizate ca ambalaje primare pentru produsele alimentare în vrac, atunci când acest lucru contribuie la prevenirea risipei de alimente;h^4) pungi de transport din plastic oxodegradabile - pungi de transport fabricate din materiale plastice care includ aditivi care catalizează fragmentarea materialelor plastice în microfragmente;h^5) plastic - un polimer, în sensul articolului 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 396 din 30 decembrie 2006, la care este posibil să fi fost adăugați aditivi sau alte substanțe și care este capabil să funcționeze drept principal component structural al pungilor de transport.Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 115/11 din 6 mai 2015.Reglementările tehnice cuprinse în prezenta lege respectă procedura de notificare prevăzută de Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 241/1 din 17 septembrie 2015.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CARMEN–ILEANA MIHĂLCESCU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 4 aprilie 2018.Nr. 87. -----