HOTĂRÂRE nr. 935 din 11 noiembrie 1999privind stabilirea condiţiilor în care pot presta munca persoanele care nu încheie contracte individuale de muncă şi modul de utilizare a sumelor reprezentând comisionul perceput de inspectoratele teritoriale de muncă, respectiv de direcţiile generale de muncă şi protecţie socială
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 17 noiembrie 1999    În temeiul art. 23 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 136/1999,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Persoanele fizice care nu încheie contracte individuale de muncă pot presta munca, potrivit art. 2 şi 3 din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, prin încheierea unor convenţii civile de prestări de servicii, în următoarele condiţii: a) activităţile ce urmează a fi prestate nu fac parte din domeniul activităţilor de baza ale angajatorilor, stabilite potrivit legii, pentru care se justifica încheierea unor contracte individuale de muncă; b) în cazul încheierii mai multor convenţii civile de prestări de servicii în cadrul aceleiaşi activităţi, munca prestată cu regularitate, în baza acestor convenţii, nu insumeaza un volum egal cu cel stabilit pentru persoanele încadrate în munca pe baza contractului individual de muncă, în raport cu programul normal de lucru. (2) Persoanele fizice care nu încheie contracte individuale de muncă pot presta munca şi prin realizarea unor servicii în baza unor legi speciale sau pot executa lucrări pentru care primesc drepturi de autor. În cazul acestor persoane dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile.  +  Articolul 2Sumele încasate, reprezentând comisionul prevăzut la art. 12 din Legea nr. 130/1999, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 136/1999, se gestionează de Inspecţia Muncii prin inspectoratele teritoriale de muncă, respectiv de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin direcţiile generale de muncă şi protecţie socială, şi se vor utiliza pentru cheltuieli de personal, materiale şi de capital, pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de ordonatorul principal de credite din surse extrabugetare.  +  Articolul 3Veniturile şi cheltuielile aferente activităţii de păstrare, completare şi certificare a carnetelor de muncă, potrivit Legii nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, se evidenţiază şi se contabilizeaza în mod distinct, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 4În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu avizul Ministerului Finanţelor, va elabora norme privind încasarea, evidenta şi modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul încasat, precum şi procedura de înregistrare a contractelor individuale de muncă şi modul de ţinere a evidentei muncii prestate de salariaţii angajatorilor prevăzuţi la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes--------