HOTĂRÂRE nr. 136 din 21 martie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 220/2015 pentru aprobarea înființării pe lângă Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a unei activități finanțate integral din venituri proprii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 martie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 3 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare Autoritatea, se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, autoritate de reglementare și control în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului.................................................................................................(3) Autoritatea este reprezentată la nivel județean de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, iar la nivel local, de circumscripțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale.2. La articolul 3 alineatul (1) litera A, punctele 7 și 15 se modifică și vor avea următorul cuprins:7. semnează documente tehnice bilaterale și tratate internaționale în domeniul sanitar-veterinar, elaborează și negociază tratate internaționale sau alte documente care cad sub incidența Legii nr. 590/2003 privind tratatele, în condițiile art. 10 lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;...............................................................................................15. stabilește cerințele sanitar-veterinare pentru: anunțarea, declararea, notificarea internă și internațională a oricărei suspiciuni de boală sau îmbolnăvire; producerea, comercializarea, deținerea și utilizarea substanțelor tireostatice, hormonale, beta-agoniste ori a altor substanțe similare, pentru administrare la animale producătoare de hrană; supravegherea și monitorizarea unor substanțe și a reziduurilor la animale vii, produse și subproduse destinate consumului uman; supravegherea, prevenirea și controlul zoonozelor; producerea, testarea, autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comerțul intracomunitar, tranzitul și exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri și de hrană concentrată pentru animale de companie; inspecții și controale sanitar-veterinare; organizarea și funcționarea posturilor de inspecție la frontieră din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, precum și procedurile de efectuare a acestor inspecții și controale; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul și comerțul intracomunitar cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materii și produse utilizate în furajarea și nutriția animalelor; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul și comerțul intracomunitar cu produse medicinale veterinare, precum și pentru alte activități specifice domeniului sanitar-veterinar;3. La articolul 3 alineatul (1) litera B, punctul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:24. semnează documente tehnice bilaterale și tratate internaționale în domeniul siguranței alimentelor, elaborează și negociază tratate internaționale sau alte documente care cad sub incidența Legii nr. 590/2003, în condițiile art. 10 lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;4. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Autoritatea și unitățile din subordine realizează controlul respectării legislației aplicabile în domeniile de activitate, prin personalul care își desfășoară activitatea în structurile de inspecție și control, respectiv prin personalul care, în mod direct sau indirect, potrivit atribuțiilor specifice stabilite prin regulamentele de organizare și funcționare ale acestora, aprobate prin ordin al președintelui Autorității, contribuie în actul oficial de control.5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Autoritatea este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, medic veterinar, numit prin decizie a prim-ministrului, pentru o perioadă de 5 ani, și de 3 vicepreședinți, din care minimum 2 medici veterinari, cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului, pentru o perioadă de 5 ani, în condițiile legii.6. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Autorității este de 303, inclusiv demnitarii și cabinetul președintelui.7. La articolul 5, alineatul (8) se abrogă.8. La articolul 6, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București sunt conduse de câte un director executiv, medic veterinar, ajutat de un director executiv adjunct, medic veterinar...................................................................................................(4) Numărul circumscripțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, precum și redimensionarea acestora se stabilesc, în funcție de complexitatea activității, de numărul de unități, precum și de numărul de animale, prin ordin al președintelui Autorității.9. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Autorității se asigură integral de la bugetul de stat.10. La articolul 15, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Pentru activitățile specifice, numărul de autovehicule este cel prevăzut în anexa nr. 3; consumul lunar de carburant al autoturismelor din dotare poate fi stabilit prin ordin al președintelui Autorității, autolaboratoarele având consum nenormat.(2) Unitățile care funcționează în subordinea Autorității, prevăzute în anexa nr. 2, pot utiliza pentru activități specifice un număr de autovehicule, conform anexei nr. 3; consumul lunar de carburant al autoturismelor din dotare poate fi stabilit prin ordin al președintelui Autorității, autoagregatele pentru dezinfecție și autolaboratoarele având consum nenormat.11. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene în a căror structură sunt organizate și funcționează posturile de inspecție la frontieră dispun, suplimentar, de câte un autolaborator pentru posturile de inspecție la frontieră.12. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.13. La anexa nr. 2, nota se modifică și va avea următorul cuprins:NOTĂ:Numărul maxim de posturi pentru unitățile subordonate este de 5.317, din care 1.362 de posturi pe durată determinată în vederea efectuării activităților prevăzute la art. 19 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare.14. La anexa nr. 3, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea unitățiiNumărul maxim de autovehicule pentru activități specifice
  Totaldin care:
  1.Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor2013 autoturisme, aferente activităților specifice de control, supraveghere și monitorizare 7 autolaboratoare
   +  Articolul IIÎncadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și pe noile funcții din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și ale unităților din subordinea acesteia, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 220/2015 pentru aprobarea înființării pe lângă Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a unei activități finanțate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2015.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Stelian Caramitru
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 21 martie 2018.Nr. 136.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  -----