HOTĂRÂRE nr. 132 din 21 martie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 28 martie 2018  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare,În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 28 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Corespondența dintre nivelurile CNC, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare se aprobă prin ordin comun al ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale.(2) Începând cu 1 ianuarie 2019, toate actele de studii/ calificare eliberate de autoritățile competente privind diferite calificări, respectiv certificate, diplome, suplimente la certificate, suplimente la diplome, precum și/sau toate registrele calificărilor vor conține o trimitere clară la nivelul CNC corespunzător. 2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.4. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIOrdinul comun al ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale, prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se aprobă în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. II se abrogă anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 21 martie 2018.Nr. 132.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013)
  CADRUL NAȚIONAL AL CALIFICĂRILOR (CNC)
  CunoștințeAptitudiniResponsabilitate și autonomie
  În contextul CNC, cunoștințele sunt descrise ca fiind teoretice și/sau faptice.În contextul CNC, aptitudinile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive și creative) și practice (implicând dexteritate manuală și utilizarea de metode, materiale, unelte și instrumente).În contextul CNC, responsabilitatea și autonomia sunt descrise ca fiind capacitatea cursantului de a aplica cunoștințele și aptitudinile sale într-un mod autonom și responsabil.
  Nivelul 1 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 1 sunt: Cunoștințe generale de bazăAptitudini de bază necesare pentru a executa sarcini simpleMunca sau studiul sub supraveghere directă într-un context structurat
  Nivelul 2 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 2 sunt: Cunoștințe faptice de bază într-un domeniu de muncă sau de studiuAptitudini cognitive și practice de bază, necesare pentru utilizarea informațiilor relevante în scopul executării sarcinilor și al rezolvării problemelor de rutină prin utilizarea unor reguli și instrumente simpleMunca sau studiul sub supraveghere, cu un anumit grad de autonomie
  Nivelul 3 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 3 sunt:Cunoștințe faptice, cunoașterea unor principii, procese și concepte generale dintr-un domeniu de muncă sau de studiuO gamă de aptitudini cognitive și practice necesare pentru executarea sarcinilor și rezolvarea problemelor prin selectarea și aplicarea de metode, instrumente, materiale și informații de bazăAsumarea responsabilității pentru executarea sarcinilor într-un domeniu de muncă sau de studiuAdaptarea propriului comportament la circumstanțe, pentru rezolvarea problemelor
  CunoștințeAptitudiniResponsabilitate și autonomie
  Nivelul 4 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 4 sunt: Cunoștințe faptice și teoretice în contexte largi, în cadrul unui domeniu de muncă sau de studiuO gamă de aptitudini cognitive și practice necesare pentru găsirea de soluții la probleme specifice, într-un domeniu de muncă sau de studiuAutogestionare în cadrul liniilor directoare aferente unor contexte de muncă sau de studiu în general previzibile, dar care se pot schimbaSupravegherea activității de rutină a altor persoane, preluând o anumită responsabilitate pentru evaluarea și îmbunătățirea activităților de muncă sau de studiu
  Nivelul 5 (*^1) Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 5 sunt: Cunoștințe faptice și teoretice cuprinzătoare, specializate, într-un domeniu de muncă sau de studiu și conștientizarea limitelor cunoștințelor respectiveO gamă amplă de aptitudini cognitive și practice necesare pentru conceperea de soluții creative la probleme abstracteGestionare și supraveghere în situații de muncă sau de studiu în care schimbările sunt imprevizibile Revizuirea și dezvoltarea performanțelor proprii și ale altora
  Nivelul 6 (*^2) Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 6 sunt:Cunoștințe avansate într-un domeniu de muncă sau de studiu, care implică înțelegerea critică a teoriilor și principiilorAptitudini avansate, care denotă control și inovare, necesare pentru a rezolva probleme complexe și imprevizibile într-un domeniu de muncă sau de studiu specializatGestionarea de activități sau proiecte tehnice sau profesionale complexe, prin asumarea responsabilității pentru luarea deciziilor în situații de muncă sau de studiu imprevizibile Asumarea responsabilității pentru gestionarea dezvoltării profesionale a indivizilor și a grupurilor
  Nivelul 7 (*^3) Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 7 sunt:Cunoștințe foarte specializate, unele dintre ele situându-se în avangarda nivelului de cunoștințe dintr-un domeniu de muncă sau de studiu, ca bază a unei gândiri și/sau cercetări originale Conștientizare critică a cunoștințelor dintr-un domeniu și a cunoștințelor aflate la granița dintre diferite domeniiAptitudini de specialitate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare și/sau inovare, pentru dezvoltarea de noi cunoștințe și proceduri și pentru integrarea cunoștințelor din diferite domeniiGestionarea și transformarea situațiilor de muncă sau de studiu care sunt complexe, imprevizibile și necesită noi abordări strategice Asumarea responsabilității pentru a contribui la cunoștințele și practicile profesionale și/sau pentru revizuirea performanței strategice a echipelor
  Nivelul 8 (*^4) Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 8 sunt: Cunoștințe la cel mai avansat nivel dintr-un domeniu de muncă sau de studiu sau aflate la granița dintre diferite domeniiAptitudinile și tehnicile cele mai avansate și specializate, inclusiv abilitatea de sinteză și evaluare, necesară pentru rezolvarea problemelor critice de cercetare și/sau inovare și pentru extinderea și redefinirea cunoștințelor sau a practicilor profesionale existenteDemonstrarea unui nivel ridicat de autoritate, de inovare, de autonomie, de integritate științifică și profesională, precum și a unui angajament susținut pentru dezvoltarea de noi idei sau procese aflate în avangarda unor situații de muncă sau de studiu, inclusiv în materie de cercetare
  Cadrul calificărilor pentru Spațiul european al învățământului superior prevede descriptori pentru cele trei cicluri de învățământ convenite de miniștrii responsabili pentru învățământul superior cu ocazia reuniunii de la Bergen din mai 2005, în cadrul procesului Bologna. Fiecare descriptor de ciclu prezintă un enunț generic al așteptărilor tipice cu privire la realizările și abilitățile asociate cu calificările care reprezintă sfârșitul ciclului respectiv.
  Notă
  (*^1) Descriptorul pentru ciclul scurt (care poate fi integrat în primul ciclu sau legat de acesta) elaborat de Inițiativa comună pentru calitate în cadrul procesului Bologna corespunde rezultatelor învățării pentru nivelul 5 al Cadrului european al calificărilor CEC.
  (*^2) Descriptorul pentru primul ciclu corespunde rezultatelor învățării pentru nivelul 6 al Cadrului european al calificărilor CEC.
  (*^3) Descriptorul pentru al doilea ciclu corespunde rezultatelor învățării pentru nivelul 7 al Cadrului european al calificărilor CEC.
  (*^4) Descriptorul pentru al treilea ciclu corespunde rezultatelor învățării pentru nivelul 8 al Cadrului european al calificărilor CEC.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013)
  PRINCIPII DE ASIGURARE
  a calității pentru calificările care fac parte din Cadrul național al calificărilor (CNC) corelate cu Cadrul european al calificărilor (CEC)
  I. Toate calificările cu nivel CEC trebuie să fie supuse unui proces de asigurare a calității pentru a spori încrederea în calitatea și în nivelul lor.În funcție de circumstanțele naționale și ținând seama de diferențele sectoriale, procesul de asigurare a calității calificărilor cu nivel CEC trebuie (^1) (^2):1. să vizeze conceperea calificărilor, precum și aplicarea abordării bazate pe rezultatele învățării;2. să asigure o evaluare valabilă și fiabilă în conformitate cu standardele transparente convenite, bazate pe rezultatele învățării, precum și să vizeze procesul de certificare;3. să cuprindă mecanisme de feedback și proceduri pentru o îmbunătățire continuă;4. să implice toate părțile interesate relevante în toate etapele procesului;5. să fie compus din metode de evaluare consecvente, care să asocieze autoevaluarea cu revizuirea externă;6. să facă parte integrantă din gestiunea internă, inclusiv activitățile subcontractate, a organismelor care eliberează calificări cu nivel CEC;7. să se bazeze pe obiective, standarde și orientări clare și măsurabile;8. să fie susținut cu resurse adecvate;9. să includă o revizuire periodică a organismelor sau agențiilor de monitorizare externă existente care desfășoară activități de asigurare a calității;10. să includă accesul electronic la rezultatele evaluării. Notă
  (^1) Aceste principii comune sunt pe deplin compatibile cu Standardele și orientările europene (ESG) pentru asigurarea calității în Spațiul european al învățământului superior, precum și cu Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională (EQAVET).
  (^2) În funcție de circumstanțele naționale, aceste principii pot să nu se aplice învățământului general.
  II. În sensul principiilor de asigurare a calității pentru calificările care fac parte din Cadrul național al calificărilor (CNC) corelate cu Cadrul european al calificărilor (CEC) se aplică următoarele definiții:a) „sistem național al calificărilor“ - înseamnă toate aspectele activității unui stat membru legate de recunoașterea învățării și a altor mecanisme care asigură legătura educației și a formării cu piața muncii și cu societatea civilă. Acesta include dezvoltarea și punerea în aplicare a acordurilor și a proceselor instituționale legate de asigurarea calității, de evaluare și de acordarea calificărilor;b) „calificare internațională“ - înseamnă o calificare acordată de un organism internațional legal constituit (asociație, organizație, sector sau companie) sau de un organism național acționând în numele unui organism internațional, care este utilizată în cel puțin două țări și care include rezultate ale învățării evaluate prin trimitere la standarde stabilite de un organism internațional;c) „responsabilitate și autonomie“ - înseamnă capacitatea cursantului de a aplica în mod autonom și responsabil cunoștințele și aptitudinile sale;d) „validarea învățării nonformale și informale“- înseamnă procesul de confirmare de către o autoritate competentă a faptului că o persoană a dobândit, în contexte de învățare nonformală și informală, rezultate ale învățării măsurate prin raportarea la un standard relevant, proces care constă în următoarele patru etape distincte: identificarea, prin dialog, a experiențelor specifice ale unei persoane, documentarea pentru a face vizibile experiențele persoanei, o evaluare formală a acestor experiențe și o certificare a rezultatelor evaluării, care poate conduce la o calificare parțială sau completă;e) „recunoașterea formală a rezultatelor învățării“ - înseamnă procesul în baza căruia o autoritate competentă acordă un statut oficial rezultatelor învățării dobândite, în vederea unor studii suplimentare sau a încadrării în muncă, prin: (i) acordarea de calificări (certificate, diplome sau titluri); (ii) validarea învățării nonformale și informale; (iii) acordarea de echivalențe, de credite sau de derogări.
  -----