ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 24 din 21 martie 2018privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 28 martie 2018  România se înscrie în rândul statelor membre ale Uniunii Europene care au obligația adoptării monedei euro, ceea ce înseamnă practic participarea cu drepturi depline la Uniunea Economică și Monetară, odată cu îndeplinirea tuturor condițiilor necesare, respectiv a criteriilor de convergență nominală, juridică și reală. Acestea din urmă nu sunt menționate explicit în legislația relevantă a Uniunii Europene, însă devin din ce în ce mai importante în aprecierea gradului de pregătire a unui stat pentru adoptarea monedei unice. De altfel, rapoartele de convergență elaborate o dată la doi ani de Banca Centrală Europeană și de Comisia Europeană pun accent din ce în ce mai mare pe convergența reală. Astfel, în perioada premergătoare adoptării monedei unice, economia națională trebuie să parcurgă ajustările necesare integrării în zona euro, marcate de reforme structurale ample, cu efecte asupra competitivității sale generale.Guvernul României își menține angajamentul de aderare la zona euro, însă stabilirea unei date concrete în această privință presupune realizarea unor analize aprofundate, în special în ceea ce privește convergența reală, structurală și instituțională, domenii în care sunt necesare progrese importante.În acest context se impune luarea unor măsuri de urgență, cu privire la constituirea unui organism având ca obiectiv realizarea unui plan național pentru trecerea la moneda euro, care să stabilească o serie de acțiuni concrete pe mai multe paliere, tehnice, organizatorice, juridice și de comunicare, în vederea îndeplinirii acestui obiectiv. În considerarea faptului că elementele sus-menționate vizează interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se înființează Comisia Națională de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro, denumită în continuare Comisia Națională, organism consultativ, fără personalitate juridică, în vederea identificării acțiunilor și a promovării reformelor necesare modernizării economiei românești pentru trecerea la moneda euro. (2) La baza activității Comisiei Naționale se află exprimarea liberei opinii, promovarea consensului și asigurarea caracterului unui proiect deschis. (3) Comisia Națională are rolul de a pregăti calendarul de intrare a României în Mecanismul unic de supraveghere și de adoptare a monedei euro, precum și acțiunile necesare pentru pregătirea economiei și societății românești, asumate prin consens de toți participanții la acest proces, care se includ în Planul național de adoptare a monedei euro. (4) Comisia Națională își desfășoară activitatea independent, pe baza programelor proprii de activitate.(5) Comisia Națională încurajează diversitatea opiniilor și a punctelor de vedere formulate, sens în care asigură realizarea unui consens privind liniile de bază ale Planului național de adoptare a monedei euro, inclusiv elaborarea de recomandări și variante alternative de transpunere a acestuia în practică. (6) În activitatea sa, Comisia Națională utilizează studii, strategii și lucrări realizate de instituții guvernamentale, instituții de cercetare și învățământ, fundații având caracter științific, bănci, asociații profesionale, organizații sindicale și patronale.  +  Articolul 2(1) Comisia Națională este condusă de prim-ministru și de președintele Academiei Române, în calitate de copreședinți, respectiv de guvernatorul Băncii Naționale a României și un viceprim-ministru desemnat de prim-ministru, prin decizie, în calitate de vicepreședinți. (2) Comisia Națională este alcătuită din:a) 2 reprezentanți ai Consiliului de Programare Economică și alți experți independenți, desemnați de prim-ministru, prin decizie, în condițiile legii;b) 2 reprezentanți ai Academiei Române;c) câte un expert desemnat de fiecare partid politic parlamentar;d) 2 reprezentanți ai Administrației Prezidențiale;e) câte un reprezentant al confederațiilor patronale și sindicale, reprezentative la nivel național;f) ministrul finanțelor publice;g) ministrul delegat pentru afaceri europene;h) un reprezentant al Băncii Naționale a României;i) președintele Autorității de Supraveghere Financiară;j) 5 personalități ale științei, culturii și vieții academice universitare, desemnate de prim-ministru, prin decizie, la propunerea Consiliului de Programare Economică;k) 5 reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai societății civile cu experiență în domeniul economic, desemnați de prim-ministru, prin decizie, la propunerea Academiei Române;l) câte un reprezentant al structurilor asociative ale consiliilor județene, municipiilor, orașelor și comunelor;m) președintele Institutului Național de Statistică;n) președintele Comisiei Naționale de Prognoză.(3) La ședințele Comisiei Naționale pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai altor instituții publice și experți.  +  Articolul 3Comisia Națională îndeplinește următoarele atribuții principale:a) elaborarea Planului național pentru trecerea la moneda euro și a calendarului acțiunilor necesare pentru adoptarea monedei euro;b) evaluarea periodică a stadiului de îndeplinire a criteriilor de convergență;c) evaluarea cadrului legislativ în vigoare și pregătirea de noi proiecte legislative pentru introducerea monedei euro;d) pregătirea sistemului statistic național pentru actualizarea seriilor de date;e) monitorizarea pregătirii sistemelor naționale pentru trecerea la moneda euro, modificarea/compatibilizarea sistemului de plăți și a contabilității naționale; f) identificarea acțiunilor necesare și a entităților care să fie implicate în organizarea de campanii de informare a publicului larg privind adoptarea euro, dezvoltarea și actualizarea unor site-uri dedicate și înființarea de puncte info help-desk pentru cetățeni și companii. Comisia Națională se va asigura că publicul este informat clar, obiectiv, în timp util și cu acuratețe ridicată despre adoptarea monedei euro;g) stabilirea și monitorizarea elementelor specifice, respectiv circulația paralelă a monedei naționale și a euro, precum și a afișării prețurilor în moneda națională și în euro;h) întocmirea rapoartelor de lucru periodice și transmiterea acestora către instituțiile implicate.  +  Articolul 4(1) Consiliul de Programare Economică are rolul de coordonator metodologic și științific, asigurând integritatea punctelor de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor Comisiei Naționale.(2) În coordonarea Comisiei Naționale se înființează grupuri tematice de lucru formate din experți din principalele instituții implicate în procesul de adoptare a monedei euro, după cum urmează:a) grupul pentru finanțe publice, problematica monetară și stabilitate financiară;b) grupul privind reforma și modernizarea pieței muncii, a educației și sănătății;c) grupul responsabil cu aspectele legislative;d) grupul responsabil cu informarea publică și protecția consumatorilor. (3) Experții își desfășoară activitatea prin detașare, în condițiile legii, la Comisia Națională de Prognoză.(4) Experții din grupurile tematice de lucru sunt membri ai Comisiei Naționale și participă la lucrările acesteia.  +  Articolul 5(1) Comisia Națională se întrunește bilunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea ambilor sau a unuia dintre copreședinți.(2) Comisia Națională prezintă spre asumare politică de către partidele politice parlamentare, până la data de 15 noiembrie 2018, calendarul de trecere la moneda euro și Planul național de adoptare a monedei euro.(3) Ulterior asumării politice, conform alin. (2), instituțiile publice abilitate vor supune aprobării Guvernului și Parlamentului proiectele de acte normative necesare implementării măsurilor de adoptare a monedei euro.(4) În perioada de funcționare a Comisiei Naționale, Comitetul interministerial pentru trecerea la moneda euro, înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 931/2016, își suspendă activitatea, respectiv până la data de 31 decembrie 2018. (5) Secretariatul Comisiei Naționale este asigurat de Comisia Națională de Prognoză, care arhivează documentele de lucru și materialele-suport.(6) Comisia Națională își aprobă regulamentul de organizare și funcționare în cadrul primei ședințe.  +  Articolul 6(1) Cheltuielile legate de organizarea, funcționarea și activitatea specifică a Comisiei Naționale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018. (2) Secretariatul General al Guvernului asigură spațiile necesare desfășurării activității Comisiei Naționale și a grupurilor tematice de lucru, precum și birotica necesară. (3) Președintele Academiei Române beneficiază, în perioada exercitării calității de copreședinte al Comisiei Naționale, de o indemnizație lunară în cuantum de 80% din indemnizația stabilită de lege pentru funcția de ministru, suportată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Președintele Comisiei Naționale de Prognoză,
  Ion Ghizdeanu
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 21 martie 2018.Nr. 24.-----