LEGE nr. 74 din 22 martie 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 27 martie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Sunt recunoscuți și protejați ca titulari ai dreptului de autor persoanele fizice sau juridice, care au dobândit această calitate prin moștenire sau cesiune, în condițiile legii, precum și editorii de opere muzicale și de opere scrise, pentru drepturile care le-au fost transferate în baza unor acorduri individuale și care au dreptul cel puțin la o parte din veniturile provenite din drepturi.(5) Este considerat utilizator orice persoană fizică sau juridică care întreprinde acțiuni condiționate de autorizarea de către autori sau titularii de drepturi, de remunerarea acestora sau de plata unor compensații către aceștia și care nu acționează în calitate de consumator.2. La articolul 58, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Se pot încheia contracte generale de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală și prin intermediul organismelor de gestiune colectivă, în condițiile prevăzute la art. 130 lit. d).3. La articolul 106^5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În sensul prezentei legi, o fonogramă se consideră publicată în scop comercial atunci când este pusă la dispoziția publicului prin vânzare sau prin mijloace cu fir sau fără fir, în așa fel încât oricine să poată avea acces la ea în locul și la momentul ales în mod individual.4. La articolul 107, alineatele (5) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) În vederea inițierii negocierilor potrivit procedurilor prevăzute la art. 131 alin. (2)-(5), organismele de gestiune colectivă sau structurile asociative ale fabricanților și importatorilor de suporturi și aparate vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere conținând lista suporturilor și aparatelor, cerere ce va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum și cuantumurile remunerațiilor ce urmează să fie negociate. Lista se elaborează în mod distinct pentru aparatele și suporturile din domeniul sonor și audiovizual și pentru aparatele și suporturile din domeniul grafic și se negociază în două comisii..................................................................................................(9) Negocierile pentru stabilirea listei aparatelor și suporturilor pentru care se datorează remunerația compensatorie se convoacă de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a cererii de negociere.5. La articolul 123, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 123(1) Autorul sau titularul dreptului de autor sau drepturilor conexe își exercită drepturile recunoscute prin prezenta lege în mod individual sau colectiv, cu respectarea prevederilor prezentei legi.6. La articolul 123, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele(4)-(8), cu următorul cuprins:(4) Autorul sau titularul dreptului de autor sau drepturilor conexe are următoarele drepturi ce se cuprind obligatoriu în statutul organismelor de gestiune colectivă:a) de a alege pentru ce drepturi, categorii de drepturi sau tipuri de opere, de alte obiecte protejate sau teritorii autorizează, pe bază de mandat scris, un organism de gestiune colectivă pentru gestionarea acestora, indiferent de naționalitate, de reședință sau de locul de stabilire a organismului de gestiune colectivă sau a titularului de drepturi;b) de a acorda licențe pentru utilizările necomerciale ale oricăror drepturi, categorii de drepturi sau tipuri de opere și de alte obiecte protejate;c) de a revoca mandatul de gestiune sau de a retrage organismului de gestiune colectivă, la alegere, orice drepturi, categorii de drepturi, tipuri de opere sau alte obiecte protejate, cu un preaviz rezonabil care nu trebuie să depășească 6 luni;d) de a încasa remunerațiile ce i se cuvin pentru actele de exploatare care s-au produs înainte de intrarea în vigoare a revocării sau restrângerii mandatului de gestiune.(5) Organismele de gestiune colectivă nu pot restrânge exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (4) prin impunerea condiției ca gestiunea drepturilor, categoriilor de drepturi sau tipurilor de opere sau de alte obiecte protejate, care fac obiectul revocării sau al retragerii, să fie încredințate unui alt organism de gestiune colectivă.(6) În cazul în care autorizează un organism de gestiune colectivă, autorii sau titularii de drepturi își dau acordul, în formă scrisă, pentru fiecare drept, categorie de drepturi sau tip de opere și alte obiecte protejate.(7) Autorii sau titularii de drepturi care nu sunt membri ai unui organism de gestiune colectivă, dar care au o legătură juridică directă cu acesta, prin lege, cesiune, licență sau printr-un alt tip de contract decât cel de mandat, au următoarele drepturi:a) de a comunica, inclusiv prin mijloace electronice, cu organismul de gestiune colectivă, în scopul exercitării drepturilor din a căror exploatare este îndreptățit să primească remunerații;b) de a fi informați cu privire la operele, tipurile de opere sau alte obiecte protejate, drepturile pe care acesta le gestionează în mod direct sau prin acorduri de reprezentare și teritoriile acoperite;c) de a primi răspuns în scris, motivat și în cel mai scurt timp posibil, la plângerile formulate, referitoare la autorizația de gestionare a drepturilor și revocarea sau retragerea acestora, colectarea, repartizarea și plata remunerațiilor, reținerile aplicate inclusiv în cazul drepturilor online asupra operelor muzicale, conform procedurilor instituite la nivelul organismului de gestiune colectivă.(8) Organismul de gestiune colectivă informează autorii sau titularii de drepturi în privința drepturilor prevăzute la alin. (4) și (7), precum și în privința condițiilor aferente dreptului prevăzut la alin. (4) lit. b), înainte de a obține acordul acestora pentru gestionarea oricărui drept, a oricărei categorii de drepturi sau a oricărui tip de opere și de alte obiecte protejate.7. La articolul 123^1 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) dreptul la remunerație echitabilă recunoscut artiștilor interpreți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică și radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora;8. La articolul 123^1 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) dreptul de licențiere multiteritorială online a utilizărilor operelor muzicale.9. La articolul 123^2 alineatul (1), litera f) se abrogă.10. La articolul 123^2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin. (1) organismele de gestiune colectivă îi reprezintă numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat și elaborează metodologii, în limita repertoriului gestionat, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 130 lit. a), sau negociază direct cu utilizatorii contractele de licență. Organismele de gestiune colectivă vor permite, la cererea utilizatorilor, accesul prin mijloace electronice la repertoriul de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, în forma prevăzută la art. 126 alin. (2), precum și la lista titularilor de drepturi de autor și de drepturi conexe, români și străini, pe care îi reprezintă. Această activitate de gestiune colectivă se află sub supravegherea și controlul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în calitate de garant al aplicării legii.11. După articolul 123^4 se introduce un nou articol, articolul 123^5, cu următorul cuprins:  +  Articolul 123^5(1) Autorii sau titularii de drepturi pot încredința, prin contract, gestiunea drepturilor lor unor entități de gestiune independente.(2) Entitățile de gestiune independente sunt persoane juridice cu scop lucrativ, ce funcționează potrivit reglementărilor legale privind societățile și al căror obiect de activitate unic sau principal ori unul dintre obiectele de activitate principale îl reprezintă gestionarea drepturilor de autor sau drepturilor conexe.(3) Entitățile de gestiune independente nu pot fi deținute sau controlate, direct sau indirect, total sau parțial, de autori sau titularii de drepturi și nu li se transferă sau nu li se transmit drepturi de autor și drepturi conexe ori utilizarea acestora.(4) Entitățile de gestiune independente au obligația ca în termen de 15 zile de la înființare să informeze Oficiul Român pentru Drepturile de Autor asupra acestui lucru, în vederea luării în evidență.(5) Producătorii de opere audiovizuale, producătorii de înregistrări sonore și audiovizuale, organismele de radiodifuziune și televiziune, editorii, managerii sau impresarii nu pot funcționa sau acționa ca entități de gestiune independente.(6) Entitățile de gestiune independente pot încheia contracte de reprezentare cu autorii sau titularii de drepturi de autor sau drepturi conexe, cu respectarea prevederilor prezentei legi.(7) Entitățile de gestiune independente sunt autorizate să reprezinte autorii sau titularii de drepturi în relația cu organismele de gestiune colectivă, pe baza contractelor prevăzute la alin. (6) și în limitele impuse de prezenta lege.(8) Entitățile de gestiune independente au următoarele obligații:a) să colecteze sumele datorate de utilizatori și să le plătească autorilor sau titularilor de drepturi, potrivit prevederilor contractuale;b) să furnizeze informații autorilor sau titularilor cu privire la gestionarea drepturilor acestora;c) să furnizeze informații organismelor de gestiune colectivă și altor entități de gestiune colectivă, la solicitarea acestora, cu privire la repertoriul gestionat;d) să acorde licențe pentru utilizarea drepturilor online asupra operelor muzicale, în limita repertoriului gestionat;e) să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o dare de seamă anuală în formatul stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;f) să întocmească un raport anual privind numărul, modalitatea și termenul de soluționare a plângerilor, pe care îl publică pe pagina proprie de internet;g) să asigure autorilor sau titularilor de drepturi și autorităților cu atribuții de control și supraveghere accesul la informațiile privind orice aspect al activității de colectare a sumelor datorate de utilizatori și de plată a acestora către autori sau titularii de drepturi;h) să acorde asistență de specialitate autorilor sau titularilor de drepturi și să îi reprezinte în cadrul procedurilor legale, în limita obiectului de activitate, la cererea acestora.(9) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor verifică îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (8).12. Articolul 124 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 124(1) Organismele de gestiune colectivă sunt, în sensul prezentei legi, persoane juridice constituite prin liberă asociere, având drept obiect de activitate, unic sau principal, gestiunea drepturilor de autor sau drepturilor conexe dreptului de autor, categoriilor de drepturi, tipurilor de opere sau de alte obiecte protejate, care le este încredințată de către mai mulți autori sau titulari de drepturi de autor, în beneficiul colectiv al acestora.(2) Organismele de gestiune colectivă nu pot avea ca obiect de activitate utilizarea repertoriului protejat pentru care au primit un mandat de gestiune colectivă, în exercitarea mandatului, în condițiile prezentei legi; organismelor de gestiune colectivă nu li se transferă sau nu li se transmit drepturi de autor și drepturi conexe ori utilizarea acestora.(3) În sensul alin. (1), gestiunea colectivă a drepturilor, categoriilor de drepturi, tipurilor de opere sau de alte obiecte protejate include acordarea de licențe, monitorizarea utilizării drepturilor sau tipurilor de opere gestionate, asigurarea respectării acestor drepturi, colectarea, repartizarea și plata sumelor cuvenite autorilor sau titularilor de drepturi de autor sau de drepturi conexe, provenite din remunerațiile plătite pentru exploatarea drepturilor gestionate sau din investirea veniturilor obținute din drepturi.13. După articolul 126 se introduc trei noi articole, articolele 126^1-126^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 126^1(1) Toți membrii organismului de gestiune colectivă au dreptul de a participa și dreptul de a vota în cadrul adunării generale a membrilor.(2) Convocarea adunării generale se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării, prin publicarea informațiilor privind data, locul și ordinea de zi, atât pe pagina de internet, cât și prin orice alt mijloc de comunicare în masă, inclusiv electronic.(3) În cazul în care la data stabilită pentru adunarea generală nu se întrunește cvorumul statutar, adunarea generală se va reconvoca în termen de cel mult 15 zile. Hotărârile adunării generale reconvocate se vor lua cu majoritatea simplă a membrilor care și-au exprimat votul.(4) Adunarea generală decide cel puțin în privința următoarelor aspecte:a) politica generală de repartizare a sumelor datorate autorilor sau titularilor de drepturi;b) politica generală privind utilizarea sumelor care nu pot fi repartizate;c) politica generală de investiții, în ceea ce privește veniturile provenite din drepturi și orice venituri derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi;d) politica generală privind reținerile din veniturile provenite din drepturi și din orice venituri derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi;e) politica de gestiune a riscurilor;f) aprobarea oricărei achiziții, vânzări sau ipotecări a unor bunuri imobile;g) aprobarea fuziunilor și a alianțelor, a înființării de filiale, a achizițiilor de alte entități ori de părți sociale sau drepturi în alte entități;h) aprobarea propunerilor de contractare de împrumuturi, de acordare de împrumuturi sau de constituire de garanții pentru împrumuturi;i) aprobarea dării de seamă anuale;j) aprobarea salariilor sau plăților cuvenite directorului general, membrilor consiliului director și membrilor comisiilor interne.(5) Adunarea generală poate delega organului care exercită funcția de supraveghere, prin hotărâre, competențele prevăzute la alin. (4) lit. e)-h).  +  Articolul 126^2(1) Organismul de gestiune colectivă are obligația de a asigura posibilitatea participării și exprimării votului pentru toți membrii săi în cadrul adunării generale.(2) Fiecare membru al organismului de gestiune colectivă are dreptul de a desemna, printr-o împuternicire, o altă persoană sau entitate, pentru a participa și vota în numele său, în cadrul adunării generale, cu condiția ca această desemnare să nu conducă la un conflict de interese.(3) Condițiile de participare și instrucțiunile de exercitare a votului sunt prevăzute expres în împuternicire, aceasta fiind valabilă pentru o singură adunare generală.(4) În cadrul adunării generale, reprezentantul se bucură de aceleași drepturi pe care le-ar avea membrul care l-a desemnat.  +  Articolul 126^3(1) Darea de seamă anuală se întocmește în maximum 8 luni de la sfârșitul exercițiului financiar din anul precedent.(2) Darea de seamă anuală se publică pe pagina proprie de internet a organismului de gestiune colectivă, unde rămâne la dispoziția publicului minimum 5 ani, și conține cel puțin următoarele informații:a) bilanțul contabil, contul de venituri și cheltuieli și o situație a fluxurilor de trezorerie;b) un raport al activităților din exercițiul financiar;c) informații privind refuzurile de acordare a licențelor, conform dispozițiilor art. 130 lit. b);d) lista organelor de conducere centrale și locale, componența comisiilor interne și lista reprezentanților locali;e) informații privind valoarea totală a sumelor plătite directorului general, membrilor consiliului director, precum și ale membrilor comisiilor interne, precum și alte beneficii acordate acestora;f) informațiile privind remunerațiile colectate, defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizări;g) informații financiare privind comisionul reținut autorilor sau titularilor de drepturi pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de colectarea, repartizarea și plata remunerațiilor, care să conțină cel puțin date cu privire la costurile reale, defalcate pe categorii de drepturi gestionate, și acolo unde costurile sunt indirecte și nu pot fi atribuite uneia sau mai multor categorii de drepturi, justificări cu privire la acestea, inclusiv veniturile provenite din investirea, plasamentele și depozitele bancare ale comisionului;h) informații financiare privind suma totală repartizată și suma totală plătită autorilor sau titularilor de drepturi, defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizare, inclusiv datele la care au fost efectuate plățile, cu defalcarea acestora pe perioade de colectare/repartiție;i) informații financiare privind suma totală colectată și nerepartizată, precum și cu privire la suma totală repartizată și neplătită titularilor de drepturi, defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizare, cu indicarea perioadelor în care au fost colectate aceste sume, a motivelor întârzierilor și a modului de evidențiere a sumelor;j) informații financiare privind sumele ce nu pot fi repartizate, precum și modul utilizării acestora;k) informații financiare privind sumele primite de la alte organisme de gestiune colectivă cu care se află în raporturi juridice prevăzute de prezenta lege, precum și comisioanele de gestiune și alte rețineri din aceste sume, defalcate pe categorii de drepturi, pe tipuri de utilizări și pe organisme de gestiune colectivă;l) informații financiare privind sumele colectate, repartizate și plătite altor organisme de gestiune colectivă cu care se află în raporturi juridice prevăzute de prezenta lege, precum și comisioanele de gestiune și alte rețineri din aceste sume, defalcate pe categorii de drepturi, pe tipuri de utilizări și pe organisme de gestiune colectivă, cu indicarea perioadei de colectare/repartiție;m) informații financiare privind sumele colectate, repartizate și plătite în mod direct autorilor sau titularilor de drepturi, defalcate pe categorii de drepturi, pe tipuri de utilizări, cu indicarea perioadei de colectare/repartiție;n) un raport special, dacă este cazul, cu privire la sumele reținute în scopul prestării de servicii sociale, culturale și educaționale, defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizări, precum și modalitatea de utilizare a acestora.(3) Sumele prevăzute la alin. (2) referitoare la comision și alte rețineri se prezintă atât ca valoare, cât și ca procent, comparativ cu remunerațiile colectate în exercițiul financiar în cauză, defalcate pe categorii de drepturi.(4) Informațiile contabile și financiare prezentate în darea de seamă se verifică de organul care îndeplinește funcția de supraveghere, cu cel puțin 30 de zile înaintea desfășurării adunării generale anuale, iar raportul întocmit, inclusiv rezervele exprimate în acesta, se reproduc integral în darea de seamă.14. Articolul 127 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 127(1) Statutul organismului de gestiune colectivă cuprinde cel puțin dispoziții cu privire la:a) condițiile de aderare și cazurile de refuz privind acordarea calității de membru;b) condițiile în care se realizează gestionarea drepturilor autorilor sau titularilor drepturilor de autor, pe baza principiului egalității de tratament;c) modalitatea de revocare a mandatului de gestiune, de retragere a oricăror drepturi, categorii de drepturi, tipuri de opere sau de alte obiecte protejate, precum și data intrării în vigoare a revocării sau a retragerii;d) drepturile și obligațiile membrilor în raporturile cu organismul de gestiune colectivă;e) modalitatea de stabilire și de achitare a taxei de aderare și a cotizațiilor, în cazul în care acestea sunt prevăzute în sarcina membrilor;f) modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi repartizate membrilor și regulile aplicabile repartizării remunerațiilor colectate, proporțional cu utilizarea reală a repertoriului autorului sau titularului de drepturi, precum și cele aplicabile drepturilor colectate pentru care nu se poate stabili utilizarea reală;g) nivelul minim de la care se poate face plata în cazul în care sumele repartizate sunt mai mici decât costurile gestiunii;h) reguli privind regimul sumelor care nu au putut fi repartizate sau care nu au fost revendicate;i) reguli privind modalitatea de stabilire a metodologiilor ce urmează a fi negociate cu utilizatorii, inclusiv reprezentarea în cadrul negocierilor;j) modalitățile de stabilire a comisionului datorat de autori sau titularii de drepturi, pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcționării;k) modalitățile de verificare a gestiunii economice și financiare de către membri;l) regulile generale privind utilizarea veniturilor provenite din drepturi și a veniturilor derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi;m) prevederi referitoare la exercitarea funcției de supraveghere;n) prevederi referitoare la numirea și eliberarea din funcție a organelor de conducere.(2) Orice propunere de modificare a statutului se supune avizării Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu două luni înainte de adunarea generală a organismului de gestiune colectivă în cadrul căreia modificarea urmează să fie supusă aprobării.(3) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează avizul prevăzut la alin. (2) în termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare. În cazul în care avizul este negativ, acesta trebuie motivat.(4) În termen de 10 zile de la data desfășurării adunării generale în cadrul căreia modificarea a fost aprobată, organismul de gestiune colectivă are obligația de a depune modificarea statutului, avizul și hotărârea adunării generale la instanța judecătorească, în vederea înregistrării modificării.(5) Hotărârile judecătorești definitive privind înregistrarea modificărilor la statut se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în termen de 5 zile de la data comunicării.(6) Orice modificare a statutului efectuată și înregistrată la instanța judecătorească fără avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor este nulă de drept.15. Articolul 129 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 129(1) Mandatul de gestiune colectivă este acordat direct, prin contract scris, de către autor sau titularul de drepturi de autor sau drepturi conexe.(2) Exercitarea gestiunii colective încredințate prin contractul de mandat nu poate restrânge în niciun fel drepturile patrimoniale ale autorului sau titularului de drepturi.(3) Poate fi membru al unui organism de gestiune colectivă autorul, titularul de drepturi de autor, o entitate de gestiune independentă sau alte organisme de gestiune colectivă și asociații de autori sau titulari de drepturi, care îndeplinesc condițiile de aderare prevăzute în statut.(4) Organismul respectiv este obligat să accepte gestionarea acestor drepturi pe baza gestiunii colective în limita obiectului său de activitate.(5) Organismul de gestiune colectivă poate refuza acordarea calității de membru în cazul în care titularul:a) nu face dovada drepturilor pretinse;b) nu depune repertoriul de opere, interpretări și execuții artistice, fonograme, videograme și alte obiecte protejate;c) nu indică ce drepturi patrimoniale, tipuri de opere sau alte obiecte protejate alege să îi fie gestionate de organismul de gestiune colectivă;d) este membru al altui organism de gestiune colectivă pentru aceleași drepturi asupra acelorași opere, interpretări și execuții artistice, fonograme, videograme și alte obiecte protejate pentru care solicită gestionarea;e) a pierdut anterior calitatea de membru al organismului de gestiune colectivă prin excludere;f) a fost condamnat, printr-o decizie rămasă definitivă, la pedeapsa cu amendă penală sau cu închisoarea, pentru infracțiuni prevăzute de legislația din domeniul proprietății intelectuale.(6) În cazul în care situația prevăzută la alin. (5) lit. f) intervine ulterior aderării, organismul de gestiune colectivă poate hotărî asupra menținerii sau încetării calității de membru.(7) Statutul organismelor de gestiune colectivă poate cuprinde și alte motive de refuz al acordării calității de membru, cu condiția ca acestea să fie obiective, transparente și nediscriminatorii. Refuzul acordării calității de membru se motivează în scris.(8) Calitatea de membru al unui organism de gestiune colectivă nu se moștenește.16. Articolul 129^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 129^1(1) În cazul gestiunii colective obligatorii, dacă un autor sau un titular de drepturi de autor nu este asociat la niciun organism de gestiune colectivă, competența revine organismului din domeniu cu cel mai mare număr de membri, desemnat ca atare de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prin decizia directorului general.(2) În cazul în care sumele datorate autorilor sau titularilor de drepturi nu pot fi repartizate, deoarece nu au putut fi identificați sau localizați, iar excepția de la acest termen nu se aplică, aceste sume se înscriu separat în conturile organismului de gestiune colectivă.(3) Revendicarea sumelor prevăzute la alin. (2) de către autori sau titularii de drepturi se poate face în termen de 3 ani de la data notificării.(4) Notificarea sumelor nerepartizate sau nerevendicate se face în scris și electronic, inclusiv pe pagina proprie de internet a organismului de gestiune colectivă, în termen de 3 luni de la încheierea exercițiului financiar în care au fost colectate, și va conține următoarele informații, dacă sunt cunoscute:a) titlul operei sau al obiectului protejat;b) elementele de identificare a artiștilor interpreți și executanți, a fonogramelor sau a videogramelor;c) numele editorului sau al producătorului respectiv;d) orice alte informații care ar putea facilita identificarea titularului de drepturi.(5) Pentru identificarea și localizarea autorilor sau titularilor de drepturi, în termen de 3 luni de la data efectuării repartiției, organismul de gestiune colectivă pune informații privind operele și alte obiecte protejate la dispoziția:a) membrilor pe care îi reprezintă sau a entităților care reprezintă titulari de drepturi;b) organismelor de gestiune colectivă din domeniul respectiv, precum și celor cu care a încheiat acorduri de reprezentare, după caz;c) publicului, pe pagina proprie de internet.(6) Pentru identificarea și localizarea autorilor sau titularilor de drepturi, organismul de gestiune colectivă are obligația să verifice toate evidențele la care are acces.17. După articolul 129^1 se introduc două noi articole, articolele 129^2 și 129^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 129^2(1) Drepturile, obligațiile, responsabilitățile și incompatibilitățile directorului general, ale membrilor consiliului director și ale membrilor celorlalte comisii care funcționează în cadrul organismului de gestiune colectivă se stabilesc prin statut. Directorul general este membru al consiliului director și prezidează ședințele acestuia.(2) Membrii organismului de gestiune colectivă nu au dreptul la remunerații pentru funcțiile deținute, altele decât cele prevăzute la alin. (1).(3) Directorul general și membrii consiliului director au obligația să completeze și să prezinte adunării generale o declarație individuală anuală, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, care să conțină următoarele informații:a) orice interese avute în organismul de gestiune colectivă;b) orice sumă primită de la organismul de gestiune colectivă pe durata exercițiului financiar anterior, inclusiv sub formă de salarii, plăți compensatorii sau alte beneficii de natură pecuniară și nepecuniară;c) orice sumă primită din partea organismului de gestiune colectivă pe durata exercițiului financiar anterior, în calitate de autor sau titular de drepturi;d) orice conflict existent sau potențial între interesele personale și cele ale organismului de gestiune colectivă sau dintre obligațiile față de organismul de gestiune colectivă și îndatoririle față de altă persoană fizică sau juridică.(4) Directorul general nu poate deține alte funcții, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:a) în cadrul altui organism de gestiune colectivă;b) în cadrul unei entități de gestiune independentă;c) în calitate de membru al unui grup de interes economic cu activitate în domeniul de gestiune al organismului de gestiune.(5) Declarația prevăzută la alin. (3) se depune la adunarea generală și se înscrie într-un registru special.(6) Formatul declarației prevăzute la alin. (3) se stabilește prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.  +  Articolul 129^3(1) În scopul supravegherii și monitorizării permanente a activității desfășurate de organismul de gestiune colectivă, de directorul general și de consiliul director, la nivelul fiecărui organism de gestiune colectivă funcționează un organ cu funcție de supraveghere, format dintr-un număr impar de membri.(2) În cadrul organului de supraveghere, reprezentarea diverselor categorii de membri ai organismului de gestiune colectivă trebuie să fie echitabilă și echilibrată.(3) Fiecare membru al organului de supraveghere are obligația completării declarației prevăzute la art. 129^2 alin. (3), în termen de 10 zile de la numire.(4) Organul de supraveghere se întrunește periodic și are cel puțin următoarele atribuții:a) exercitarea atribuțiilor ce i-au fost delegate de adunarea generală, conform art. 126^1 alin. (5);b) monitorizarea activității și a îndeplinirii obligațiilor de către directorul general și consiliul director, inclusiv punerea în aplicare a hotărârilor adunării generale, în special a politicilor prevăzute la art. 126^1 alin. (4) lit. d);c) orice alte atribuții prevăzute prin statut.(5) Organul de supraveghere întocmește un raport anual asupra activității sale, îl prezintă adunării generale și îl comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.18. Articolul 130 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 130Organismele de gestiune colectivă au următoarele drepturi și obligații:a) să acționeze în interesul membrilor pe care îi reprezintă și să nu impună acestora obligații care nu sunt necesare în mod obiectiv pentru protecția drepturilor și a intereselor lor sau pentru gestionarea eficientă a drepturilor acestora;b) să acorde autorizații neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuată înainte de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remunerații. Organismele de gestiune colectivă răspund în termen de maximum 10 zile la cererea acestora, indicând orice alte informații necesare acordării licenței. În cazul în care organismul de gestiune colectivă nu intenționează să acorde licența neexclusivă pentru un anumit serviciu, va motiva refuzul în scris;c) să elaboreze metodologii pentru domeniile de activitate, cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea plății acestor drepturi, în cazul în care modul de exploatare face imposibilă autorizarea individuală de către autorii sau titularii de drepturi;d) să încheie, în numele membrilor care le-au acordat mandat sau pe baza convențiilor încheiate cu organisme similare din străinătate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, cu utilizatorii care desfășoară activități de comunicare publică, cu organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, având ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat;e) să colecteze sumele datorate de utilizatori și să depună toate diligențele necesare pentru repartizarea și plata acestora, în cel mai scurt timp, către membrii săi sau către alte organisme de gestiune colectivă, inclusiv în temeiul acordurilor de reprezentare, potrivit prevederilor din statut;f) să ceară utilizatorilor sau intermediarilor acestora să furnizeze, în format scris și electronic, în termen de 10 zile de la solicitare, informațiile și documentele solicitate pentru determinarea cuantumului remunerațiilor, precum și informații privind operele utilizate, ștampilate și semnate de reprezentantul legal;g) să asigure tratament egal membrilor, inclusiv autorilor sau titularilor de drepturi ale căror drepturi le gestionează în temeiul unui acord de reprezentare, în privința comisionului de gestiune și a regulilor privind colectarea, repartizarea și plata remunerațiilor;h) să actualizeze în permanență bazele de date conținând lista de membri și repertoriile acestora;i) să asigure accesul propriilor membri, fără discriminare, la informațiile privind orice aspect al activității de colectare a sumelor datorate de utilizatori și de repartizare a acestora;j) să îndeplinească orice altă activitate, conform mandatului special primit de la membrii săi, în limita obiectului de activitate;k) să asigure autorităților cu atribuții de control și supraveghere accesul la informațiile privind activitatea de colectare și repartizare a remunerațiilor;l) să asigure transparența activității de gestiune colectivă în raporturile cu membrii săi, autoritățile publice și utilizatorii;m) să asigure corespondența cu membrii, utilizatorii și cu organismele de gestiune colectivă cu care are încheiate acorduri de reprezentare, prin orice mijloace, inclusiv electronice;n) să protejeze interesele membrilor, în ceea ce privește gestionarea drepturilor cuvenite, ca urmare a utilizării repertoriului acestora, în afara teritoriului României, prin încheierea de acorduri de reprezentare, în formă scrisă, cu organismele similare din străinătate;o) să acorde asistență de specialitate membrilor săi și să îi reprezinte în cadrul procedurilor legale, în limita obiectului de activitate;p) să prezinte în sistemul informatic pe care îl dețin date și informații actuale, corecte și complete în vederea organizării evidenței și a simplificării plății remunerațiilor provenind din dreptul de autor și drepturile conexe de către utilizatori, precum și a repartiției remunerațiilor colectate. Informațiile existente în sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă sunt stabilite prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;q) să răspundă în scris, în cel mai scurt timp posibil, plângerilor, în special în ceea ce privește gestionarea drepturilor, revocarea mandatului sau retragerea drepturilor, condițiile de aderare, colectarea sumelor datorate autorilor sau titularilor de drepturi, reținerile și repartizarea acestora;r) să păstreze separat în conturile sale veniturile provenite din drepturi sau derivate din investirea acestor drepturi, precum și orice active proprii pe care le-ar putea deține acesta și orice venituri care provin din aceste active, din comisioanele de gestiune sau din alte activități;s) să încheie contracte sau acorduri de reprezentare, prin care mandatează un alt organism de gestiune colectivă să gestioneze drepturile pe care le reprezintă.19. Articolul 131 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 131(1) În vederea inițierii procedurilor de negociere a metodologiilor, organismele de gestiune colectivă, utilizatorii sau structurile asociative ale utilizatorilor prevăzuți la alin. (3) lit. b) și c) trebuie să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere, însoțită de lista părților propuse pentru negociere și elementele de identificare ale acestora, metodologiile propuse a fi negociate, precum și dovada notificării acestora în vederea negocierii. Nedepunerea listei sau depunerea unei liste incomplete, precum și lipsa dovezii notificării atrag respingerea cererii de inițiere a procedurilor de negociere.(2) Metodologiile se negociază în cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 15 zile de la primirea cererii de inițiere a procedurilor de negociere. Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala entității solicitante.(3) Comisia de negociere a metodologiilor este constituită din:a) câte un reprezentant al fiecărui organism de gestiune colectivă, care funcționează pentru câte un domeniu de creație și pentru o categorie de drepturi;b) câte un reprezentant al structurilor asociative reprezentative ale utilizatorilor, la nivel național, și câte un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori, stabiliți pe baza cifrei de afaceri, cu condiția ca acestea să fie declarate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, pe propria răspundere. Instituțiile publice, inclusiv societățile publice de radiodifuziune și de televiziune, care fac parte din comisia de negociere, sunt exceptate de la declararea cifrei de afaceri;c) câte un reprezentant al structurilor asociative reprezentative ale utilizatorilor la nivel local sau, în lipsa acestora, a reprezentanților a 2 utilizatori locali notificați de organismele de gestiune colectivă și care depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor acordul de participare în respectiva comisie.(4) În funcție de propunerea primită în vederea emiterii deciziei de constituire a comisiei de negociere, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate convoca și desemna în comisia de negociere orice entitate care are un interes legitim.(5) Decizia de desemnare a comisiei de negociere se comunică părților prin scrisoare recomandată, împreună cu propunerea de metodologii depusă de entitatea solicitantă.20. Articolul 131^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 131^1(1) Metodologia se negociază de către organismele de gestiune colectivă cu reprezentanții prevăzuți la art. 131 alin. (3) lit. b) și c), ținându-se seama de următoarele criterii principale:a) categoria titularilor de drepturi, tipurile de opere și alte obiecte protejate și domeniul pentru care se poartă negocierea;b) categoria de utilizatori pe care îi reprezintă la negocieri structurile asociative sau ceilalți utilizatori desemnați să negocieze;c) repertoriul gestionat de organismul de gestiune colectivă, pentru membrii proprii, precum și pentru membrii altor organisme străine similare, în baza contractelor de reciprocitate;d) proporția utilizării repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectivă;e) proporția utilizărilor pentru care utilizatorul a îndeplinit obligațiile de plată prin contracte directe cu titularii de drepturi;f) veniturile obținute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul pentru a cărui utilizare se negociază metodologiile;g) practica europeană privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori și organismele de gestiune colectivă.(2) Organismele de gestiune colectivă pot solicita în negocieri, de la aceeași categorie de utilizatori, fie remunerații forfetare, fie remunerații procentuale stabilite ca parte procentuală din veniturile obținute de fiecare utilizator prin activitatea în cadrul căreia se utilizează repertoriul sau, în lipsa veniturilor, din cheltuielile ocazionate de utilizare. Pentru activitatea de radiodifuzare, organismele de gestiune colectivă pot solicita numai remunerații procentuale, diferențiate prin directă proporționalitate cu ponderea utilizării de către fiecare utilizator - organism de televiziune sau de radiodifuziune, a repertoriului gestionat colectiv în această activitate.(3) Remunerațiile prevăzute la alin. (2) trebuie să fie rezonabile în raport cu valoarea economică și ponderea utilizării drepturilor în cauză, ținând seama de caracteristicile și de sfera de utilizare a operelor și a altor obiecte protejate, precum și de valoarea economică a serviciului prestat de organismul de gestiune colectivă. Organismele de gestiune colectivă și utilizatorii motivează modul de stabilire a acestor remunerații.(4) Remunerațiile forfetare sau procentuale prevăzute la alin. (2) pot fi solicitate numai dacă și în măsura în care sunt utilizate opere pentru care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se află în termenele de protecție prevăzute de lege.(5) În cazul în care gestiunea colectivă este obligatorie conform prevederilor art. 123^1, metodologiile se negociază fără a se ține seama de criteriile prevăzute la alin. (1) lit. c) și e), repertoriile fiind considerate repertorii extinse.21. Articolul 131^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 131^2(1) În cazul în care părțile nu pot stabili metodologii prin negociere, acestea pot recurge la mediere.(2) Negocierea metodologiilor se desfășoară conform programului stabilit între cele două părți, pe o durată de maximum 60 de zile de la data constituirii comisiei.(3) Înțelegerea părților cu privire la metodologiile negociate se consemnează într-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Protocolul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala entității care a inițiat procedura de negociere, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 10 zile de la data depunerii.(4) Pot face obiectul unei medieri litigiile care privesc un organism de gestiune colectivă care acordă licențe multiteritoriale pentru drepturile online asupra unor opere muzicale, cum ar fi:a) litigii cu un furnizor de servicii muzicale online existent sau potențial referitoare la dispozițiile art. 136^1 alin. (4), art. 136^2, art. 136^3 alin. (1) lit. a)-c) și e) și alin. (3);b) litigii cu unul sau mai mulți titulari de drepturi referitoare la dispozițiile art. 136^1 alin. (4) și art. 136^2-136^6;c) litigii cu un alt organism de gestiune colectivă referitoare la dispozițiile art. 136^2-136^5.(5) În termen de 30 de zile de la finalizarea procedurii de mediere, părțile au obligația notificării Oficiului Român pentru Drepturile de Autor asupra rezultatului obținut, cu respectarea regulilor aplicabile notificării actelor juridice.(6) În cazul în care părțile nu au convenit asupra metodologiei prin negociere sau mediere, pot să se adreseze, în termen de 15 zile de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (2) sau (5), instanței judecătorești.(7) Hotărârea definitivă cu privire la metodologii se comunică părților, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general emisă în termen de 5 zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat și nu se pot acorda reduceri la plata remunerațiilor datorate, altele decât cele prevăzute în metodologiile publicate.(8) Metodologiile negociate sau stabilite conform prevederilor alin. (2)-(6) nu sunt opozabile utilizatorilor care la data declanșării procedurii de negociere a metodologiilor se află în curs de negociere directă a unui contract de licență sau au încheiat deja aceste negocieri cu organismele de gestiune colectivă.(9) Metodologiile stabilite conform prevederilor alin. (3) sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat și tuturor importatorilor și fabricanților de suporturi și aparate pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată, conform art. 107.(10) Sunt interzise clauzele oricărui contract-licență neexclusivă și ale oricărei metodologii publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, care încalcă regulile de concurență prevăzute de articolele 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, astfel cum sunt interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în special cele care:a) stabilesc și impun utilizatorilor remunerații inechitabile sau orice alte condiții de tranzacționare a licențelor neexclusive inechitabile;b) aplică, în raporturile cu utilizatorii, remunerații inegale sau alte condiții inegale la prestații echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurențial;c) condiționează încheierea contractelor-licență neexclusivă de acceptarea de către utilizatori a unor prestații suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu dispozițiile legale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.22. La articolul 131^3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 131^3(1) Organismele de gestiune colectivă, utilizatorii sau structurile asociative ale utilizatorilor prevăzuți la art. 131 alin. (3) lit. b) și c) pot formula o nouă cerere de inițiere a procedurilor de negociere a tarifelor și metodologiilor numai după 3 ani de la data publicării lor în formă definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În cazul negocierilor prevăzute la art. 107 alin. (4), oricare dintre părți poate formula o nouă cerere de inițiere a procedurilor de negociere a metodologiilor numai după 3 ani de la data publicării acestora în formă definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I.23. La articolul 133, alineatele (2), (5) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În situația în care există mai multe organisme de gestiune colectivă pentru același domeniu de creație, organismele beneficiare stabilesc printr-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala acestora, următoarele:a) criteriile repartizării între organisme a remunerației;b) organismul de gestiune colectivă care urmează să fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, drept colector în domeniul respectiv;c) modalitatea de evidențiere și justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector..................................................................................................(5) La expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (3), oricare dintre organismele de gestiune colectivă poate recurge la mediere sau se poate adresa instanței judecătorești..................................................................................................(8) Prevederile art. 134 alin. (1) lit. c) se aplică în mod corespunzător și organismelor de gestiune colectivă care sunt colectori unici.24. Articolul 134 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 134(1) Gestiunea colectivă se exercită potrivit următoarelor reguli:a) deciziile privind metodele și regulile de colectare a remunerațiilor și a altor sume de la utilizatori, cele de repartizare a acestora către autori sau titularii de drepturi, precum și cele privind aspecte importante ale gestiunii colective se iau de membri, în cadrul adunării generale, potrivit statutului;b) remunerațiile încasate de organismele de gestiune colectivă nu sunt și nu pot fi asimilate veniturilor acestora;c) sumele rezultate din plasamentele remunerațiilor nerevendicate și nerepartizate, aflate în depozite bancare sau obținute din alte operațiuni efectuate în limita obiectului de activitate, precum și cele obținute cu titlu de despăgubiri, ca urmare a încălcării dreptului de autor ori drepturilor conexe se cuvin și se repartizează titularilor de drepturi și nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectivă;d) sumele colectate de un organism de gestiune colectivă se repartizează și se plătesc membrilor săi, proporțional cu utilizarea repertoriului fiecăruia, în cel mai scurt termen posibil, dar nu mai târziu de 9 luni de la încheierea exercițiului financiar în care au fost colectate, cu excepția cazului în care aceste termene nu pot fi respectate din motive obiective, care țin în special de raportările din partea utilizatorilor, de identificarea drepturilor, a titularilor de drepturi sau de stabilirea corespondențelor dintre informațiile privitoare la opere și alte obiecte protejate, pe de o parte, și titularii de drepturi, pe de alta, sau în cazul în care membrii săi sunt împiedicați de motivele prevăzute mai sus să respecte acest termen;e) nivelul minim de la care se poate face plata se prevede în statut;f) dispoziția prevăzută la lit. e) se aplică inclusiv în relația dintre organismul de gestiune colectivă desemnat colector unic și organismele beneficiare;g) în cazul contractelor de reprezentare, sumele colectate de un organism de gestiune colectivă se repartizează în cel mai scurt termen posibil, dar nu mai târziu de 9 luni de la încheierea exercițiului financiar în care au fost colectate remunerațiile, cu excepția cazului în care organismul de gestiune colectivă este împiedicat să respecte acest termen din motive obiective, care țin în special de raportările din partea utilizatorilor, de identificarea drepturilor sau a titularilor de drepturi;h) comisionul de gestiune reprezintă procentul reținut autorilor sau titularilor de drepturi, din veniturile provenite din drepturi sau din orice venit derivat din investirea veniturilor provenite din drepturi, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de colectarea, repartizarea și plata remunerațiilor. Comisionul datorat de membri și de titularii de drepturi care au o legătură directă cu organismul de gestiune colectivă se reține la momentul efectuării repartiției și nu poate depăși 15% din sumele repartizate individual;i) comisionul reținut de organismul de gestiune colectivă care este colector unic, cumulat cu comisionul reținut propriilor membri de organismele de gestiune colectivă beneficiare, nu poate fi mai mare de 15% din sumele repartizate fiecăruia;j) comisionul reținut de organismul de gestiune colectivă care este colector unic se reține din sumele repartizate fiecărui organism de gestiune colectivă beneficiar la momentul efectuării plății;k) comisionul de gestiune se aplică pentru fiecare drept gestionat;l) comisioanele sunt stabilite pe bază contractuală în cazul drepturilor gestionate pe bază de mandat special, precum și în cazul contractelor de reprezentare;m) organismele de gestiune colectivă pot decide ca revocarea sau retragerea mandatului de gestiune colectivă a drepturilor, categoriilor de drepturi sau tipuri de opere și de alte obiecte protejate să intre în vigoare numai la sfârșitul exercițiului financiar.(2) Organismele de gestiune colectivă păstrează separat în conturi:a) sumele colectate, evidențiate în conturi analitice distincte pentru flecare sursă de colectare;b) orice venituri prevăzute în statut, inclusiv comisionul de gestiune, activele proprii, taxele de aderare, cotizațiile, donațiile, sponsorizările, dobânzile și dividendele rezultate din plasarea veniturilor, evidențiate în conturi analitice distincte;c) sumele nerevendicate, evidențiate și păstrate, de către organismul reprezentativ, în conturi analitice distincte timp de 3 ani de la data notificării.(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2) lit. c), sumele nerevendicate se utilizează conform prevederilor din statut.(4) Organismele de gestiune colectivă nu au dreptul de a utiliza veniturile provenite din drepturi sau orice venituri derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi în alte scopuri decât repartizarea către autori sau titularii de drepturi, cu excepția reținerii comisioanelor de gestiune și a serviciilor prevăzute la alin. (6).(5) În cazul în care un organism de gestiune colectivă investește veniturile provenite din drepturi sau orice venituri derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi, acest lucru trebuie să se realizeze în interesul comun al membrilor săi, în conformitate cu politica prevăzută la art. 126^1 alin. (4) lit. c) și e) și cu respectarea următoarelor reguli:a) dacă există un potențial conflict de interese, organismul de gestiune colectivă se asigură că investiția se realizează exclusiv în interesul membrilor săi;b) activele se investesc într-un mod care să asigure siguranța, calitatea, lichiditatea și profitabilitatea portofoliului în întregul său;c) activele sunt diversificate în mod corespunzător, pentru a se evita dependența excesivă de un anumit activ și acumulările de riscuri la nivelul întregului portofoliu.(6) În cazul în care, prin statut, se prevede posibilitatea ca un organism de gestiune colectivă să poată presta servicii sociale, culturale sau educaționale finanțate prin intermediul reținerilor din veniturile provenite din drepturi sau din orice venituri derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi, aceste servicii se prestează pe baza unor criterii echitabile, în special în ceea ce privește accesul la aceste servicii și amploarea lor.(7) Utilizatorii au obligația să furnizeze organismelor de gestiune colectivă în termenul și în formatul convenit sau prestabilit informațiile pertinente aflate la dispoziția lor cu privire la utilizarea drepturilor reprezentate de organismul de gestiune colectivă, care sunt necesare pentru colectarea veniturilor provenite din drepturi și pentru repartizarea și plata către autori sau titularii de drepturi a sumelor datorate. Organismele de gestiune colectivă și utilizatorii țin seama, în măsura posibilului, de standardele facultative de la nivel de sector, cu privire la formatul în care trebuie puse la dispoziție aceste informații.25. Articolul 134^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 134^1(1) Orice membru are dreptul de a solicita, în nume personal sau prin reprezentant autorizat, informații detaliate și documente privind sumele ce i-au fost repartizate în ultimele 12 luni, proveniența, modul de calcul al drepturilor și reținerile aplicate, precum și verificarea concordanței acestor date cu prevederile regulamentului de repartizare.(2) Organismele de gestiune colectivă au obligația să publice, pe pagina proprie de internet, cel puțin următoarele informații actualizate:a) statutul;b) lista membrilor, a organelor de conducere centrale și locale, componența comisiilor interne și lista responsabililor locali;c) metodologiile în baza cărora colectează remunerațiile cuvenite membrilor, precum și deciziile prin care organismul de gestiune colectivă a fost desemnat colector;d) denumirea colectorului unic, în cazul în care remunerațiile sunt colectate prin intermediul acestuia;e) contractele standard de acordare a autorizațiilor neexclusive;f) lista acordurilor de reprezentare încheiate cu alte organisme de gestiune colectivă, denumirea acestora, precum și lista contractelor de reprezentare încheiate cu organismele similare din străinătate;g) modalitățile de colectare și repartizare a sumelor datorate autorilor sau titularilor de drepturi, precum și persoanele responsabile de această activitate, pe plan local și central;h) procedurile de soluționare a plângerilor și situația litigiilor și a medierilor;i) informații privind adunările generale desfășurate în ultimii 5 ani, cum ar fi: data și locul convocării, ordinea de zi și hotărârile adoptate, după caz;j) darea de seamă anuală.(3) Organismele de gestiune colectivă au obligația să pună la dispoziția organismelor de gestiune colectivă cu care au încheiate acorduri de reprezentare, prin orice mijloace, inclusiv electronice, cel puțin o dată pe an, la sfârșitul exercițiului financiar, și la cerere, ori de câte ori îi este solicitat, cel puțin următoarele informații, pentru perioada la care se referă informațiile:a) sumele repartizate, sumele plătite, defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizări pentru drepturile pe care le gestionează în temeiul unui acord de reprezentare, precum și orice sume repartizate și neplătite, pentru orice perioadă;b) comisionul de gestiune reținut și orice alte rețineri stabilite prin acordul de reprezentare.(4) Contractele de reprezentare încheiate de organismele similare din străinătate, prevăzute la alin. (2) lit. f), se încheie în formă scrisă, cu menționarea modului de realizare a schimbului de informații privind repertoriul părților, a drepturilor gestionate, a duratei și a modalităților de plată.(5) Organismele de gestiune colectivă au obligația să pună la dispoziția autorilor sau titularilor de drepturi cărora le-au repartizat venituri provenite din drepturi sau în beneficiul cărora au efectuat plăți în perioada la care se referă informațiile, cel puțin o dată pe an, prin orice mijloace, inclusiv electronice, la sfârșitul exercițiului financiar, și la cerere, ori de câte ori îi este solicitat, cel puțin următoarele informații:a) orice date de contact pe care organismul de gestiune colectivă a fost autorizat de către autor sau titularul de drepturi să le utilizeze pentru identificarea și localizarea sa;b) sumele repartizate membrului respectiv, defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizări;c) cuantumul sumelor plătite de organismul de gestiune colectivă membrului respectiv, defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizări;d) perioada în care au avut loc utilizările care corespund sumelor repartizate și plătite membrului respectiv, cu excepția cazurilor în care organismul de gestiune colectivă nu poate furniza aceste informații din rațiuni obiective, legate de raportările efectuate de către utilizatori;e) comisionul de gestiune reținut, defalcat pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizări;f) orice rețineri în scopul prestării de servicii sociale, culturale sau educaționale;g) orice remunerații sau venituri provenite din drepturi repartizate autorului sau titularului de drepturi și neplătite, pentru orice perioadă.(6) Organismele de gestiune colectivă au obligația să pună la dispoziția titularilor de drepturi nemembri, dar care au o legătură directă cu organismul de gestiune, precum și organismelor de gestiune colectivă cu care au încheiate acorduri de reprezentare, prin orice mijloace, inclusiv electronice, cel puțin o dată pe an, la sfârșitul exercițiului financiar, și la cerere, ori de câte ori îi este solicitat, cel puțin următoarele informații:a) veniturile provenite din drepturi repartizate, sumele plătite de organismul de gestiune colectivă defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizări pentru drepturile pe care le gestionează în temeiul unui acord de reprezentare, precum și orice venituri provenite din drepturi repartizate pentru orice perioadă, care sunt neachitate;b) rețineri operate în contul comisioanelor de gestiune;c) orice rețineri în scopul prestării de servicii sociale, culturale sau educaționale;d) informații privind orice licențe acordate sau refuzate cu privire la opere și alte obiecte protejate care fac obiectul acordului de reprezentare;e) hotărâri adoptate de adunarea generală a membrilor, în măsura în care aceste hotărâri sunt pertinente pentru gestiunea drepturilor în temeiul acordului de reprezentare.(7) Într-un interval de 30 de zile înainte de adunarea generală, orice membru are dreptul să consulte, la sediul organismului de gestiune colectivă sau prin mijloace electronice, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, următoarele:a) darea de seamă anuală;b) rapoartele anuale întocmite de directorul general, consiliul director, comisia permanentă specială privind accesul la informații, comisiile interne și de organul de supraveghere;c) textul și expunerile de motive ale fiecărui proiect de hotărâre ce urmează a fi supus aprobării adunării generale;d) salariile individuale ale angajaților;e) situația sumelor din conturile bancare, a plasamentelor și a dobânzilor obținute la închiderea ultimului exercițiu financiar;f) situația privind categoriile de utilizatori, numărul notificărilor, numărul plătitorilor din fiecare categorie și suma globală colectată de la fiecare categorie;g) situația litigiilor;h) orice tranzacție sau eșalonare de plată a utilizatorilor aprobată de consiliul director;i) declarațiile de incompatibilitate și venituri.(8) Accesul la informațiile prevăzute la alin. (7) se face pe bază de cerere scrisă și cu limitarea accesului la datele personale ale angajaților organismului de gestiune colectivă.(9) În cadrul unui organism de gestiune colectivă funcționează comisia permanentă specială privind accesul la informații, desemnată de adunarea generală, formată din 5 membri, care nu sunt angajați și nu fac parte din organele de conducere sau de supraveghere.(10) Persoanele care consideră că li s-ar fi încălcat dreptul de acces la informațiile solicitate pot sesiza, în termen de 3 zile, comisia prevăzută la alin. (9). Comisia este obligată să răspundă, în termen de 7 zile, atât celui care a formulat sesizarea, cât și directorului general.(11) Comisia prevăzută la alin. (9) întocmește un raport anual asupra activității sale, pe care îl înaintează adunării generale și Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.(12) Organismul de gestiune colectivă pune cel puțin următoarele informații, prin mijloace electronice și fără întârzieri nejustificate, la dispoziția oricărui organism de gestiune colectivă în numele căruia gestionează drepturi în temeiul unui acord de reprezentare sau a oricărui titular de drepturi ori a oricărui utilizator:a) operele sau alte obiecte protejate pe care le reprezintă, drepturile pe care le gestionează în mod direct sau prin acorduri de reprezentare și teritoriile acoperite;b) în cazul în care, din cauza domeniului activității desfășurate de organismul de gestiune colectivă, astfel de opere sau alte obiecte protejate nu pot fi stabilite, tipurile de opere sau alte obiecte protejate pe care le reprezintă, drepturile pe care le gestionează și teritoriile acoperite.26. După articolul 134^1 se introduce un nou articol, articolul 134^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 134^2Entitățile de gestiune independente au obligația să pună la dispoziția autorilor sau titularilor de drepturi cărora le gestionează drepturile, prin orice mijloace, inclusiv electronice, o dată pe an, la sfârșitul exercițiului financiar și, la cerere, ori de câte ori îi este solicitat, cel puțin următoarele informații:a) orice date de contact pe care entitatea a fost autorizată de către autor sau titularul de drepturi să le utilizeze pentru identificarea și localizarea acestuia;b) sumele repartizate autorului sau titularului de drepturi;c) cuantumul sumelor plătite de entitatea de gestiune independentă autorului sau titularului de drepturi, defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizări;d) perioada în care au avut loc utilizările care corespund sumelor repartizate și plătite autorului sau titularului de drepturi, cu excepția cazurilor în care entitatea de gestiune independentă nu poate furniza aceste informații din rațiuni obiective legate de raportările efectuate de către utilizatori;e) sumele reținute pentru activitatea de gestiune a drepturilor de autor sau drepturilor conexe;f) orice remunerații repartizate autorului sau titularului de drepturi și neplătite, pentru orice perioadă.27. Articolul 135 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 135(1) Organismele de gestiune colectivă au obligația să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 15 zile de la desfășurarea adunării generale:a) darea de seamă anuală;b) repertoriul actualizat;c) contractele de reprezentare cu organismele similare din străinătate.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în formatul stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului.28. La titlul III capitolul I, după secțiunea a III-a se introduce o nouă secțiune, secțiunea a IV-a, cuprinzând articolele 136^1-136^7, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea a IV-a Acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale de către organismele de gestiune colectivă  +  Articolul 136^1(1) În sensul prezentei legi, prin licență multiteritorială se înțelege o licență privind dreptul de reproducere și dreptul de comunicare publică, care include și dreptul de punere la dispoziția publicului, pe internet sau alte rețele de calculatoare, și care acoperă teritoriul mai multor state membre ale Uniunii Europene. Cele două drepturi pot fi gestionate separat.(2) Drepturi online asupra operelor muzicale înseamnă oricare dintre drepturile prevăzute la alin. (1) și care sunt necesare pentru prestarea unui serviciu online.(3) Prin operă muzicală licențiată multiteritorial pentru drepturile online se înțelege orice operă muzicală, inclusiv cele cuprinse în operele audiovizuale. Sunt exceptate de la prevederile prezentului titlu operele muzicale sub forma partiturilor.(4) Prin furnizor de servicii muzicale online, denumit în continuare furnizor, se înțelege orice persoană fizică sau juridică, care este responsabilă de conținutul serviciului muzical online, prin intermediul căruia sunt reproduse în scopul comunicării publice opere muzicale. Furnizorii sunt obligați să raporteze cu exactitate utilizarea reală a acestor opere.(5) Organismul de gestiune colectivă care acordă licențe multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) are capacitatea de a identifica cu exactitate, integral sau parțial, operele muzicale, teritoriile acoperite, drepturile și autorii sau titularii de drepturi corespunzători pentru fiecare operă muzicală sau fiecare parte a acesteia, pe care este autorizat să le gestioneze;b) are capacitate de prelucrare electronică a datelor necesare pentru administrarea licențelor, de identificare și monitorizare a utilizării repertoriului, de colectare, repartizare și plată a remunerațiilor datorate membrilor săi și de emitere a facturilor către utilizatori;c) utilizează coduri unice pentru identificarea autorilor sau titularilor de drepturi și a operelor muzicale, ținând cont de standardele și practicile din domeniu, elaborate pe plan internațional sau în cadrul Uniunii Europene;d) utilizează mijloace adecvate pentru a soluționa cu rapiditate și eficacitate neconcordanțele identificate între datele și informațiile deținute de acesta și alte organisme de gestiune colectivă care acordă licențe multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale.  +  Articolul 136^2(1) La cererea furnizorilor, a altor organisme de gestiune colectivă sau a membrilor pe care îi reprezintă, organismul de gestiune colectivă care acordă licențe multiteritoriale furnizează, prin mijloace electronice, informații actualizate care să permită identificarea repertoriului muzical online pe care îl gestionează, inclusiv:a) operele muzicale gestionate;b) drepturile gestionate integral sau parțial;c) teritoriile acoperite.(2) Organismul de gestiune colectivă care acordă licențe multiteritoriale adoptă măsuri pentru a proteja acuratețea și integritatea datelor deținute, pentru a controla reutilizarea acestora și pentru a proteja informațiile sensibile din punct de vedere comercial.(3) Organismul de gestiune colectivă care acordă licențe multiteritoriale permite membrilor, altor organisme de gestiune colectivă și furnizorilor să solicite o rectificare a datelor prevăzute la alin. (1), atunci când aceștia consideră că datele sunt inexacte. În cazul în care aceste solicitări sunt justificate, organismul de gestiune colectivă corectează, în regim de urgență, datele sau informațiile deținute.  +  Articolul 136^3(1) Cu privire la gestionarea drepturilor online asupra operelor muzicale licențiate multiteritorial, organismul de gestiune colectivă care acordă licențe multiteritoriale are următoarele obligații:a) să monitorizeze utilizarea operelor muzicale pe care le gestionează, integral sau parțial, de către furnizorii cărora le-a acordat o licență multiteritorială pentru drepturile respective;b) să asigure mijloacele electronice necesare furnizorilor, pentru raportarea utilizării reale a operelor muzicale licențiate multiteritorial pentru drepturile respective. Pentru schimbul electronic al acestor date, se utilizează cel puțin o metodă de raportare care ține cont de standardele sau practicile facultative din domeniu elaborate pe plan internațional sau în cadrul Uniunii Europene;c) după raportarea utilizării reale de către furnizori, să emită facturile și să le transmită acestora, în cel mai scurt timp, inclusiv prin mijloace electronice, utilizând cel puțin un format care ține cont de standardele sau de practicile facultative din domeniu elaborate pe plan internațional sau în cadrul Uniunii Europene;d) să repartizeze și să plătească, cu exactitate și fără întârzieri, remunerațiile datorate autorilor sau titularilor de drepturi ale căror opere muzicale au fost utilizate în temeiul acestor licențe, furnizând la fiecare plată informații despre perioada și teritoriile în care au avut loc aceste utilizări, sumele colectate de la fiecare furnizor și repartizate, comisionul și alte rețineri aplicate;e) să asigure mijloacele electronice prin care autorii sau titularii de drepturi ale căror opere muzicale sunt incluse în propriul repertoriu, precum și cei care i-au încredințat gestiunea drepturilor online, să îi furnizeze informații privind operele lor muzicale sau drepturile aparținând acestora, precum și teritoriile pentru care mandatează organismul de gestiune colectivă.(2) Dispozițiile alin. (1) lit. d) se aplică și în cazul în care un organism de gestiune colectivă mandatează un alt organism de gestiune colectivă să acorde licențe multiteritoriale pentru drepturile online asupra unor opere muzicale în conformitate cu prevederile art. 136^4. Organismul de gestiune colectivă care mandatează este responsabil pentru repartizarea ulterioară a acestor sume către autori sau titularii de drepturi și pentru informarea acestora, cu excepția situației în care organismele de gestiune colectivă convin altfel.(3) Dispozițiile alin. (1) lit. e) se aplică și în cazul în care un organism de gestiune colectivă mandatează un alt organism de gestiune colectivă să acorde licențe multiteritoriale în conformitate cu prevederile art. 136^4 și 136^5, cu excepția cazului în care acestea convin altfel.(4) Organismul de gestiune colectivă poate refuza să accepte rapoarte transmise de furnizori într-un format protejat prin drepturi exclusive dacă organismul permite utilizarea pentru raportare a unui standard acceptat la nivel de sector pentru schimbul electronic de date.(5) Furnizorul nu poate refuza să accepte factura din cauza formatului acesteia în cazul în care organismul de gestiune colectivă utilizează un standard acceptat la nivel de sector.(6) Facturile prevăzute la alin. (1) lit. c) trebuie să cuprindă date exacte și cel puțin titlul operelor și drepturile licențiate, integral sau parțial, precum și informații privind utilizările reale puse la dispoziție de furnizor.(7) Furnizorul poate contesta exactitatea informațiilor cuprinse în facturile emise de unul sau mai multe organisme de gestiune colectivă, care au ca obiect aceleași drepturi online pentru aceeași operă muzicală.(8) În cazul în care un organism de gestiune colectivă mandatează un alt organism de gestiune colectivă să acorde licențe multiteritoriale pentru drepturile online asupra unor opere muzicale, organismul de gestiune colectivă mandatat repartizează remunerațiile colectate cu exactitate și fără întârziere.  +  Articolul 136^4(1) Orice acord de reprezentare în baza căruia un organism de gestiune colectivă mandatează un alt organism să acorde licențe multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale din propriul repertoriu are caracter neexclusiv. Organismul de gestiune colectivă mandatat gestionează aceste drepturi în mod nediscriminatoriu.(2) Organismul de gestiune colectivă care mandatează își informează membrii în privința principalelor condiții ale acordului de reprezentare, inclusiv în privința duratei acestuia și a costului serviciilor prestate de organismul de gestiune colectivă mandatat.(3) Organismul de gestiune colectivă mandatat are obligația informării organismului de gestiune colectivă care mandatează cu privire la condițiile în care sunt acordate licențele multiteritoriale pentru drepturile online, inclusiv natura utilizării, toate dispozițiile referitoare la comisionul de acordare a licenței sau care influențează acest comision, durata licenței, perioadele contabile și teritoriile vizate.  +  Articolul 136^5(1) În cazul în care un organism de gestiune colectivă nu acordă licențe multiteritoriale pentru drepturile online asupra unor opere muzicale aflate în propriul repertoriu, acesta solicită încheierea unui acord de reprezentare unui alt organism de gestiune colectivă care:a) agregă alte repertorii și nu acordă licențe multiteritoriale exclusiv pentru propriul repertoriu;b) nu se limitează la agregarea de drepturi privind aceleași opere în scopul acordării de licențe comune pentru dreptul de reproducere și dreptul de comunicare publică.(2) Organismul de gestiune colectivă căruia i se adresează solicitarea are următoarele obligații:a) să accepte cererea, dacă acordă deja licențe multiteritoriale pentru aceeași categorie de drepturi online asupra unor opere muzicale aflate în repertoriul unuia sau mai multor organisme de gestiune colectivă;b) să răspundă în scris, în cel mai scurt timp posibil, organismului de gestiune colectivă solicitant;c) să gestioneze repertoriul organismului de gestiune colectivă solicitant în aceleași condiții pe care le aplică în cazul gestionării propriului repertoriu;d) să includă repertoriul organismului de gestiune colectivă solicitant în toate ofertele pe care le adresează furnizorilor.(3) Comisionul de gestiune reținut organismului de gestiune colectivă solicitant nu poate depăși costurile rezonabile suportate de organismul de gestiune colectivă căruia i se adresează solicitarea.(4) Organismul de gestiune colectivă solicitant pune la dispoziția organismului de gestiune colectivă căruia i se adresează solicitarea repertoriul și informațiile necesare pentru acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile online.(5) În cazul în care informațiile prevăzute la alin. (4) sunt insuficiente sau furnizate într-o formă care nu permite organismului de gestiune colectivă căruia i se adresează solicitarea să se conformeze cerințelor prezentului articol, acesta din urmă are dreptul să factureze costurile contractate în limite rezonabile pentru îndeplinirea acestor cerințe sau să excludă operele pentru care informațiile sunt insuficiente sau nu pot fi utilizate.  +  Articolul 136^6(1) Autorii sau titularii de drepturi care au autorizat un organism de gestiune colectivă să le gestioneze drepturile online asupra operelor muzicale pot retrage mandatul acordat, în cazul în care acesta nu acordă licențe multiteritoriale sau nu solicită altui organism de gestiune colectivă încheierea unui acord de reprezentare în acest sens.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), autorii sau titularii de drepturi au posibilitatea de a acorda ei înșiși sau prin intermediul unei alte sau altor părți licențele multiteritoriale, retrăgându-și drepturile din organismul de gestiune colectivă inițial, în măsura necesară și având posibilitatea să lase aceleași drepturi pentru acordarea de licențe monoteritoriale.  +  Articolul 136^7(1) Dispozițiile prevăzute la art. 136^1-136^6 nu se aplică în cazul licențelor multiteritoriale acordate de organismele de gestiune colectivă pentru:a) opere muzicale necesare unei societăți de radiodifuziune pentru a comunica sau a pune la dispoziția publicului programele sale de radio sau de televiziune simultan sau ulterior acestei transmisii;b) orice material online produs de societatea de radiodifuziune sau pentru aceasta, care are un caracter auxiliar față de transmisia inițială, în scopul completării, previzualizării sau revizualizării programului, inclusiv avanpremierele.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică dacă conduc la denaturarea concurenței cu alte servicii care oferă consumatorilor acces online la opere muzicale sau individuale și nu trebuie să conducă la practici restrictive, cum ar fi împărțirea pieței sau a clienților.29. La articolul 138 alineatul (1), literele h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins: h) controlează, pe cheltuială proprie, din oficiu sau în urma unei sesizări scrise, respectarea legislației din domeniu, funcționarea și activitatea organismelor de gestiune colectivă, inclusiv prin permiterea accesului la sistemul informatic al acestora, și stabilește măsurile de intrare în legalitate sau aplică sancțiuni, după caz;i) colaborează cu autoritățile similare din statele membre ale Uniunii Europene în scopul monitorizării aplicării prevederilor Uniunii Europene referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe;30. Articolul 138^3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 138^3(1) În cazul în care Oficiul Român pentru Drepturile de Autor constată, în urma unui control programat sau a unei sesizări, că organismul de gestiune colectivă nu respectă obligațiile impuse prin prezenta lege, cu excepția celor a căror încălcare se pedepsește contravențional sau penal, dispune măsurile necesare intrării în legalitate și acordă prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor un termen de 3 luni pentru îndeplinirea acestora.(2) Măsurile dispuse conform alin. (1) trebuie să fie clare, precise și cu indicarea temeiului legal pe care se bazează.(3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor verifică îndeplinirea măsurilor dispuse, iar în cazul în care constată că acestea nu au fost îndeplinite decide suspendarea activității organismului de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.(4) Împotriva deciziei prevăzute la alin. (3) se poate face plângere prealabilă, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) Măsura suspendării se revocă prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, după îndeplinirea măsurilor dispuse conform alin. (1).(6) Dispozițiile alin. (1)-(5) se aplică în mod corespunzător și în cazul entităților de gestiune independente, pentru prevederile legale care vizează aceste entități.31. Articolul 138^4 se abrogă. 32. Articolul 139^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 139^2Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei următoarele fapte:a) încălcarea prevederilor art. 21 alin. (5);b) încălcarea prevederilor art. 88 și 89;c) încălcarea prevederilor art. 107 alin. (3);d) încălcarea prevederilor art. 123^5 alin. (4) sau (8);e) încălcarea prevederilor art. 130 lit. b), e), g), i), k), l), p) și q) și ale art. 135 alin. (1);f) fixarea, fără autorizarea sau consimțământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a interpretărilor sau a execuțiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune;g) comunicarea publică, fără autorizarea sau consimțământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a operelor ori a produselor purtătoare de drepturi conexe.33. La articolul 139^4, alineatul (2) se abrogă. 34. La articolul 139^4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Pentru repetarea săvârșirii faptei prevăzute la alin. (1), care a avut ca rezultat săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 139^6 în termen de un an, organul constatator poate aplica și sancțiunea complementară de suspendare a activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice pe o durată de până la 6 luni.35. La articolul 139^5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Contravențiile prevăzute la art. 139^2 și 139^4 se constată și se aplică de persoanele împuternicite de directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sau de ofițerii ori de agenții de poliție din cadrul poliției locale sau al Ministerului Afacerilor Interne cu competențe în domeniu.36. La articolul 140 alineatul (1), litera g) se abrogă. 37. La articolul 151^2, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins: h^1) Directiva 2011/77/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/116/CE privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 265 din 11 octombrie 2011;38. La articolul 151^2, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins: j) Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 84 din 20 martie 2014.  +  Articolul II(1) Organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe au obligația modificării statutelor, în acord cu prevederile cuprinse la art. I, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(2) Metodologiile prevăzute la art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare până la expirarea duratei pentru care au fost încheiate.(3) Dispozițiile din metodologiile elaborate conform art. 131 și 131^1 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, care conțin prevederi referitoare la sume/remunerații fixe sau minime aplicabile în cazul radiodifuzării, contrare dispozițiilor art. 131^1 alin. (2), astfel cum acestea au fost modificate prin prezenta lege, nu se mai aplică începând cu data împlinirii unui termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIILegea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 22 martie 2018.Nr. 74.----