ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 22 din 21 martie 2018pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 26 martie 2018  Având în vedere că în anul 2018 urmează să se desfășoare manifestările prilejuite de aniversarea Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial,ținând cont de anvergura, numărul mare, complexitatea și diversitatea acestor proiecte și manifestări dedicate Centenarului României (1918-2018) și Primului Război Mondial, precum și de faptul că acestea sunt gestionate de către autorități diferite ca regim de finanțare și de subordonare, se impune clarificarea mecanismului de bugetare și finanțare special, pentru a asigura demararea finanțării cu celeritate.În lipsa clarificării mecanismului de finanțare nu vor putea fi realizate asigurarea, repartizarea fondurilor bugetare și o bună coordonare la nivel național a pregătirii manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial.Totodată, date fiind complexitatea procedurilor referitoare la investiții, precum și întinderea în timp a acestora, se impune crearea cadrului legal care să permită realizarea și finalizarea acestor obiective semnificative pentru marcarea Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial, respectiv reportarea sumelor neutilizate la finalul anului bugetar.Având în vedere faptul că pentru a putea fi finanțate aceste proiecte investiționale și alte proiecte complexe dedicate aniversării Centenarului României (1918-2018) și Primului Război Mondial, trebuie să parcurgă o serie de etape procedurale, legale, să obțină avize pentru documentațiile tehnico-economice, avize ale unor comisii de specialitate și să parcurgă procedurile de achiziție etc., care necesită perioade lungi de timp, se impune reglementarea situațiilor în care aceste proiecte nu pot fi finalizate în anul 2018.Asigurarea funcționării mecanismului de finanțare și de coordonare la nivel național se impune a fi realizată în regim de urgență, date fiind necesitatea derulării acestor proiecte în anul 2018 și finanțarea acestora cu celeritate.Prin asigurarea de urgență a unui mecanism de finanțare a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial se asigură realizarea interesului general care vizează respectarea principiului constituțional referitor la dreptul la acces la cultură.Ținând cont că neadoptarea în regim de urgență a unor măsuri determină un blocaj în realizarea acestor proiecte importante și afectează negativ angajamentele guvernamentale,în lipsa luării acestor măsuri normative de urgență va fi afectată negativ însăși realizarea proiectelor dedicate Centenarului României (1918-2018) și Primului Război Mondial, cu impact negativ major asupra marcării aniversării acestui moment crucial în istoria statului român.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 iulie 2017, aprobată prin Legea nr. 57/2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) stabilește, pe baza propunerilor centralizate și evaluate de Ministerul Culturii și Identității Naționale, lista manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial, precum și sumele aferente acestora, formulate și asumate de ministerele, instituțiile publice și entitățile implicate;2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) La ședințele Comitetului interministerial, în funcție de tematica supusă dezbaterii, pot fi invitați să participe și reprezentanți ai altor ministere sau organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, ai mediului academic, ai organizațiilor neguvernamentale și reprezentanți ai sindicatelor reprezentative pentru administrația publică.3. La articolul 8, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Alocarea de la bugetul de stat a sumelor aferente manifestărilor, acțiunilor, obiectivelor de investiții și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial, formulate și asumate de ministere, autorități, instituții publice și entități, cu excepția întreprinderilor publice, se realizează, anual, în perioada 2018-2020, prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în limita sumei aprobate cu această destinație, după stabilirea acestora de către Comitetul interministerial.(2) Pentru manifestările, acțiunile și proiectele derulate la nivelul autorităților, instituțiilor publice și entităților ai căror conducători sunt ordonatori principali de credite, precum și instituțiilor din subordinea/coordonarea acestora, indiferent de sistemul de finanțare, inclusiv cele derulate de Ministerul Culturii și Identității Naționale și de instituțiile din subordinea/ coordonarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, precum și pentru acele entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, alocațiile de la bugetul de stat se cuprind, în condițiile legii, în bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale la titlul «Alte cheltuieli»...................................................(4) Pentru manifestările, acțiunile și proiectele derulate la nivelul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și al instituțiilor publice aflate în subordonarea autorităților administrației publice locale, alocațiile de la bugetul de stat se cuprind în bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale la titlul «Transferuri între unități ale administrației publice» și se acordă de către acesta sub formă de transfer către bugetele locale.4. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 9 și 10, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar pentru acțiunile, proiectele, manifestările și obiectivele de investiții finanțate potrivit art. 8 alin. (1)-(3) se restituie la bugetul de stat, cu excepția celor neutilizate de către instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), ordonatorii de credite finanțați parțial din venituri proprii restituie sumele neutilizate din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul de cheltuieli bugetare al ordonatorului de credite de la care au fost primite.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), creditele neutilizate la finele anului de către ordonatorii de credite finanțați integral de la bugetul de stat sunt anulate de drept, conform prevederilor art. 61 alin. (3) din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prin derogare de la art. 58 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se reportează și rămân la dispoziția acestora, urmând a fi utilizate cu aceeași destinație, în anii următori, până la finalizarea obiectivelor de investiții, proiectelor și acțiunilor, dar nu mai târziu de sfârșitul anului 2020. Sumele rămase neutilizate după finalizarea obiectivelor de investiție, proiectelor și acțiunilor se restituie la bugetul de stat, dar nu mai târziu de sfârșitul anului 2020.(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător și de către instituțiile publice aflate în subordonarea autorităților administrației publice locale, sumele rămase neutilizate după finalizarea obiectivelor de investiție, proiectelor și acțiunilor restituindu-se la bugetul local cel târziu la sfârșitul anului 2020, urmând ca bugetul local să le restituie la bugetul de stat în același termen.  +  Articolul 10(1) Beneficiarii sumelor alocate conform art. 8 răspund, potrivit legii, de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări în conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice, de respectarea prevederilor legale privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și de modul de utilizare a sumelor repartizate potrivit destinației pentru care au fost alocate. (2) Beneficiarii au obligația să transmită lunar Ministerului Culturii și Identității Naționale un raport privind calendarul manifestărilor, acțiunilor, precum și stadiul proiectelor derulate.(3) În completarea sumelor alocate conform art. 8, beneficiarii finanțării pot aloca, în condițiile legii, sume din bugetele proprii, pentru finanțarea manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial.  +  Articolul II(1) Începând cu data intrării în vigoare Ghidului de identitate vizuală a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial și până la sfârșitul anului 2018, autoritățile și instituțiile publice, precum și instituțiile din subordinea, coordonarea sau autoritatea acestora, indiferent de modalitatea de finanțare, au obligația aplicării măsurilor de identitate vizuală prevăzute în acesta. (2) Ghidul de identitate vizuală a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial, prevăzut la alin. (1), se aprobă în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIMinisterul Culturii și Identității Naționale este autorizat să acorde, la cererea persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la art. II alin. (1), în mod gratuit, utilizarea mărcii înregistrate CENTENAR 100 ROMÂNIA 1918-2018 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ, pe bază de contract de licență, conform Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și identității naționale,
  George Vladimir Ivașcu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 21 martie 2018.Nr. 22.-----