REGULAMENT-CADRU din 15 martie 2018privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Justiție" și Curtea Constituțională
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 26 martie 2018    Notă
    Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118 din 15 martie 2018, publicat în monitorul Oficial, Partea I, nr. 261 din 26 martie 2018.
     +  Articolul 1(1) Prevederile prezentului regulament se aplică:a) judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, de la curțile de apel, tribunale, tribunalele specializate și judecătorii, procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanțe, procurorilor Parchetului de pe lângă Înalte Curte de Casație și Justiție, procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, judecătorilor militari și procurorilor militari de la instanțele și parchetele militare, inspectorilor judiciari, membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, personalului de specialitate juridică asimilat magistraților potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, auditorilor de justiție, precum și magistraților-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție;b) judecătorilor, magistraților-asistenți, personalului de specialitate juridică ce desfășoară activitate de cercetare sau documentare, de protocol, în domeniul relațiilor externe ale Curții Constituționale sau în domeniul resurselor umane și personalului auxiliar de specialitate din cadrul Curții Constituționale;c) asistenților judiciari;d) personalului auxiliar de specialitate și personalului conex din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea;e) personalului de instruire, precum și ale personalului care ocupă funcții auxiliare din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri, personalului de specialitate criminalistică și personalului auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice;f) specialiștilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv al Direcției Naționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și al celorlalte parchete, precum și specialiștilor în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiției, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Înaltei Curți de Casație și Justiție și al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, al Inspecției Judiciare, al Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri, al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea;g) personalului de probațiune și personalului din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului.(2) Pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază, în condițiile prezentului regulament, de un spor de până la 15% din indemnizația lunară de încadrare sau, după caz, din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la unul dintre locurile de muncă prevăzute la art. 2.(3) Sporul prevăzut la alin. (2) are caracter permanent pe perioada menținerii condițiilor de muncă grele, vătămătoare sau periculoase.  +  Articolul 2(1) Locurile de muncă pentru care se poate acorda sporul pentru condiții grele, vătămătoare sau periculoase sunt sălile de judecată, bibliotecile, locurile de muncă dotate cu calculatoare, imprimante sau aparate de multiplicat, laboratoarele de criminalistică, arhivele, camerele serverelor, magaziile de materiale, centralele telefonice, centralele termice, atelierele mecanice, încăperile în care își desfășoară activitatea personalul care asigură curățenia, garajele, birourile, încăperile, precum și alte locuri de muncă în care își desfășoară activitatea personalul prevăzut la art. 1 alin. (1).(2) Locurile de muncă prevăzute la alin. (1) sunt stabilite, potrivit legii, în baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.  +  Articolul 3(1) Buletinele de determinare sau, după caz, expertizare prevăzute la art. 2 alin. (2) se refac ori de câte ori intervin modificări semnificative în ceea ce privește tehnologia, echipamentele de muncă, amenajarea locurilor de muncă, dar nu mai târziu de 24 de luni de la data emiterii.(2) Buletinele de determinare sau, după caz, expertizare prevăzute la art. 2 alin. (2) se comunică, la cerere, Inspecției Muncii, care analizează măsurile propuse și/sau implementate pentru normalizarea condițiilor de muncă, urmând a lua deciziile ce se impun conform cadrului normativ în vigoare.  +  Articolul 4Sporul prevăzut la art. 1 alin. (2) se acordă în condițiile în care, la eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, s-au avut în vedere cel puțin unul dintre următoarele criterii:a) risc de îmbolnăvire;b) solicitare nervoasă;c) risc de accidentare;d) indici de morbiditate.  +  Articolul 5Factorii care sunt avuți în vedere la încadrarea locurilor de muncă în condiții grele, vătămătoare sau periculoase și la stabilirea cuantumului sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase sunt:a) existența factorilor nocivi și mecanismul de acțiune a acestora asupra organismului;b) intensitatea de acțiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;c) durata de expunere la acțiunea factorilor nocivi;d) existența unor condiții de muncă care pot provoca o temere determinată de un risc de accidentare sau îmbolnăvire;e) existența unor condiții de muncă ce implică un efort fizic, în condiții nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibrații;f) alte condiții de muncă care pot duce la uzura prematură a organismului.  +  Articolul 6Cuantumul sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se stabilește prin ordin sau, după caz, prin decizie a ordonatorului de credite, potrivit art. 7, în urma identificării factorilor prevăzuți la art. 5 astfel:a) spor de la 10,1% până la 15% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 4 factori de risc din cei prevăzuți la art. 5;b) spor de la 5,1% până la 10% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 3 factori de risc din cei prevăzuți la art. 5;c) spor de până la 5% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a 2 factori de risc din cei prevăzuți la art. 5.  +  Articolul 7(1) Pentru judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, magistrații-asistenți, personalul auxiliar de specialitate și personalul conex din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și pentru specialiștii în domeniul informatic din aparatul propriu al Înaltei Curți de Casație și Justiție, cuantumul sporului se stabilește prin ordin al președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție.(2) Pentru judecătorii, magistrații-asistenți, personalul de specialitate juridică ce desfășoară activitate de cercetare sau documentare, de protocol, în domeniul relațiilor externe ale Curții Constituționale sau în domeniul resurselor umane, personalul auxiliar de specialitate din cadrul Curții Constituționale, cuantumul sporului se stabilește prin ordin al președintelui Curții Constituționale.(3) Pentru membrii Consiliului Superior al Magistraturii, pentru personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru auditorii de justiție, pentru inspectorul-șef și inspectorulșef adjunct, pentru personalul din cadrul Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri, precum și pentru specialiștii în domeniul informatic din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri cuantumul sporului se stabilește prin decizie a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii.(4) Pentru inspectorii judiciari, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor și specialiștii în domeniul informatic din aparatul propriu al Inspecției Judiciare cuantumul sporului se stabilește prin ordin al inspectorului-șef al Inspecției Judiciare.(5) Pentru judecători, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Ministerului Justiției, asistenții judiciari, personalul de probațiune, directorul Institutului Național de Criminologie, directorul și directorul adjunct ai Institutului Național de Expertize Criminalistice, directorul general și directorul general adjunct ai Oficiului Național al Registrului Comerțului, directorul general ai Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, directorul general și directorul general adjunct ai Direcției Naționale pentru Probațiune, precum și pentru specialiștii din domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiției, cuantumul sporului se stabilește prin ordin al ministrului justiției.(6) Listele nominale ale judecătorilor și asistenților judiciari, care îndeplinesc condițiile pentru acordarea sporului prevăzut la art. 1 alin. (2) se propun de către președinții curților de apel.(7) Listele nominale ale personalului din serviciile de probațiune care îndeplinesc condițiile pentru acordarea sporului prevăzut la art. 1 alin. (2) se propun de către directorul general al Direcției Naționale de Probațiune.(8) Pentru procurori, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, ofițerii și agenții de poliție judiciară, specialiștii din domeniul informatic, precum și pentru ceilalți specialiști din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, din cadrul parchetelor de pe lângă curțile de apel, tribunale și judecătorii, cuantumul sporului se stabilește prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(9) Pentru procurori, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, ofițerii și agenții de poliție judiciară, specialiștii din domeniul informatic, precum și pentru ceilalți specialiști din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, cuantumul sporului se stabilește prin ordin al procurorului șef al acestei direcții.(10) Pentru procurori, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, ofițerii și agenții de poliție judiciară, specialiștii din domeniul informatic precum și pentru ceilalți specialiști din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cuantumul sporului se stabilește prin ordin al procurorului șef al acestei direcții.(11) Pentru personalul auxiliar de specialitate, personalul conex și specialiștii din domeniul informatic din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea, cuantumul sporului se stabilește prin decizie a președinților curților de apel, respectiv prin decizie a procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel.(12) Pentru personalul auxiliar de specialitate și personalul conex din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, respectiv din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cuantumul sporului se stabilește, după caz, prin ordin al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, respectiv prin ordin al procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.(13) Pentru personalul de specialitate criminalistică și personalul auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice, cuantumul sporului se stabilește prin decizie a directorului Institutului Național de Expertize Criminalistice.(14) Pentru personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, Direcției Naționale de Probațiune, Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Institutului Național de Criminologie și pentru personalul Oficiului Național al Registrului Comerțului, cuantumul sporului se stabilește, după caz, prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie, prin decizie a directorului general al Direcției Naționale de Probațiune, prin decizie a directorului general al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, prin decizie a directorului Institutului Național de Criminologie, respectiv prin decizie a directorului general al Oficiului Național al Registrului Comerțului.(15) Președinții curților de apel, procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel, directorul Institutului Național de Expertize Criminalistice, directorul Institutului Național de Criminologie, președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului, directorul general al Direcției Naționale de Probațiune sau, după caz, directorul general al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate au obligația de a comunica Ministerului Justiției sau Ministerului Public, după caz, orice modificare a condițiilor de muncă ce au fost avute în vedere la acordarea sporului prevăzut la art. 1 alin. (2).(16) Directorul Institutului Național al Magistraturii, precum și directorul Școlii Naționale de Grefieri au obligația de a comunica Consiliului Superior al Magistraturii orice modificare a condițiilor de muncă ce au fost avute în vedere la acordarea sporului prevăzut la art. 1 alin. (2).  +  Articolul 8(1) Prevederile prezentului regulament se aplică și judecătorilor militari și procurorilor militari, personalului auxiliar de specialitate și personalului conex militar și civil din cadrul instanțelor și parchetelor militare.(2) Pentru judecătorii militari sporul prevăzut la art. 1 alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului apărării naționale.(3) Pentru personalul auxiliar de specialitate și personalul conex militar și civil din cadrul instanțelor militare sporul prevăzut la art. 1 alin. (2) se aprobă prin decizie a președintelui Curții Militare de Apel.(4) Pentru procurorii militari, personalul auxiliar de specialitate și personalul conex militar și civil din cadrul parchetelor militare sporul prevăzut la art. 1 alin. (2) se aprobă, după caz, prin ordin sau decizie a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(5) Pentru procurorii militari, personalul auxiliar de specialitate și personalul conex militar din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, sporul prevăzut la art. 1 alin. (2) se aprobă prin ordin al procurorului șef al acestei direcții.  +  Articolul 9Sporul pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se acordă cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.-----