HOTĂRÂRE nr. 124 din 15 martie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 22 martie 2018  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), litera d) se abrogă.2. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 88 se introduce un nou punct, punctul 88^1, cu următorul cuprins:88^1. asigură, prin Școala de Finanțe Publice și Vamă, organizarea procesului de atestare a cunoștințelor în domeniul Sistemului european de conturi dobândite de conducătorii compartimentelor financiar-contabile aflați în funcție, precum și de persoanele care solicită obținerea certificatului de atestare.3. La articolul 3 alineatul (1), punctul 109^1 se modifică și va avea următorul cuprins:109^1. inițiază și derulează, în condițiile legii, în mod centralizat, achizițiile publice pentru echipamente, bunuri și servicii din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili și Agenția Națională pentru Achiziții Publice, în baza referatelor de necesitate și a specificațiilor tehnice întocmite de către Centrul Național pentru Informații Financiare;4. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 137 se introduce un nou punct, punctul 138, cu următorul cuprins:138. fundamentează, coordonează și asigură, în domeniile sale de competență, stabilirea și realizarea obiectivelor României ca stat membru al Uniunii Europene, participarea la procedurile decizionale ale Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia.5. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice este de 1.893, exclusiv demnitarii.6. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În vederea asigurării activităților de exercitare de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice prevăzut la alin. (3) se suplimentează, până la data de 31 august 2019, cu 14 posturi de natură contractuală pe durată determinată.7. La articolul 12, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În realizarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul general al ministerului este ajutat de 2 secretari generali adjuncți, care sunt înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii8. La articolul 13, alineatul (3) se abrogă.9. Anexele nr. 1-3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIAlineatul (6) al articolului 9 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenției și structuri subordonate este de 27.582, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.  +  Articolul IIIPentru aplicarea dispozițiilor art. I și II, încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 15 martie 2018.Nr. 124.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)
  UNITĂȚILE
  aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice și societățile
  la care Ministerul Finanțelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca acționar
  Numărul maxim de posturi
  A. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor Publice
  I. Cu finanțare de la bugetul de stat
  1. Agenția Națională de Administrare Fiscală27582 *
  2. Agenția Națională pentru Achiziții Publice433 **
  II. Cu finanțare din venituri proprii și, în completare, subvenții de la bugetul de stat
  1. Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar ***25 ***
  B. Instituții și activități care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor Publice
  1. Tipărirea și difuzarea publicației „Revista Finanțe Publice și Contabilitate“****
  C. Companii naționale, societăți naționale și societăți aflate în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acționar
  1. Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A.
  2. Compania Națională „Loteria Română“ - S.A.
  3. CEC BANK - S.A.
  4. Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
  5. Fondul Român de Contragarantare - S.A.*****
  6. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN și filialele sale******
  Notă
  * În numărul maxim de posturi sunt incluși președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
  ** În numărul maxim de posturi nu este inclus demnitarul.
  *** Conform Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative; în numărul maxim de posturi este inclus președintele.
  **** Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare.
  ***** Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare.
  ****** Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, republicată, cu modificările ulterioare.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)
  MIJLOACELE DE TRANSPORT
  și consumul de carburanți pentru activități specifice
  Nr. crt.Ministerul Finanțelor Publice - aparat propriuTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăți)
  0123
  1Parc auto demnitari, înalți funcționari publici și asimilați ai acestora*)autoturism10
  2Parc auto comun*)autoturism4
  3Parc auto transport marfă, persoane, delegații și activități specifice**)autoturism autoutilitară microbuz6 1 1
  NOTĂ:1. Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unități.2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse și de demnitari sau de alte categorii de salariați, nominalizați prin ordin al ministrului finanțelor publice. Notă
  *) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  **) Numărul autoturismelor este stabilit potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  ----