LEGE nr. 70 din 19 martie 2018privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 22 martie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează modul de desfășurare a activităților economice, de valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice sau persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2În înțelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) activitate economică în sectorul agricol - activitatea desfășurată în propria fermă/gospodărie de un producător agricol persoană fizică pentru obținerea unor produse agricole care depășesc necesarul de consum propriu și sunt destinate vânzării pe piață sau persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială constituită în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, pentru obținerea unor produse agricole care sunt destinate vânzării pe piață;b) comerț cu produse agricole obținute în propria fermă/gospodărie - comerțul cu ridicata sau comerțul cu amănuntul, care se desfășoară în structuri de vânzare cu locație permanentă sau temporară în teritorii delimitate special amenajate și dotate corespunzător, precum piețe agroalimentare/târguri/piețe ambulante/piețe volante/piețe mixte, de către producătorii agricoli persoane fizice sau persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;c) atestat de producător - documentul eliberat de către primar producătorului agricol care certifică calitatea de producător agricol;d) carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol - documentul utilizat de persoana fizică care deține atestat de producător, precum și de soțul/soția, rudele/afinii până la gradul II care locuiesc și se gospodăresc împreună, după caz, pentru exercitarea actului de comerț cu ridicata sau comerț cu amănuntul al produselor agricole obținute în ferma/gospodăria proprie;e) masă de comercializare/tarabă - loc de vânzare unde producătorii agricoli își comercializează produsele din sectorul agricol în structuri de vânzare cu locație permanentă sau temporară, în teritorii delimitate special amenajate și dotate corespunzător, precum piețe agroalimentare/târguri/piețe ambulante/piețe volante/piețe mixte, de către producătorii agricoli persoane fizice sau persoane fizice autorizate/ întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;f) eticheta produsului - material scris, imprimat, înscris la vedere, în mod vizibil, lizibil și ușor de înțeles, cu scopul de a oferi cumpărătorilor informațiile necesare, suficiente, verificabile și ușor de comparat, astfel încât să permită acestora să aleagă acel produs care corespunde exigențelor din punctul de vedere al nevoilor și posibilităților lor financiare, care trebuie să conțină următoarele elemente:1. numele și prenumele/denumirea producătorului;2. denumirea produsului;3. localitatea de origine;4. data obținerii produsului;5. prețul de vânzare;g) piață - structură de vânzare cu locație permanentă sau temporară în spații delimitate special amenajate și dotate corespunzător; acestea pot fi piețe agroalimentare/piețe ambulante/târguri/piețe volante/piețe mixte și altele asemenea, organizate potrivit prevederilor legale privitoare la exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice.3. La articolul 3, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Atestatul de producător cuprinde informații privind numele, prenumele și datele de identificare ale producătorului agricol, pe baza datelor din registrul agricol.(2) Valabilitatea atestatului de producător este de 7 ani de la data emiterii.(3) Atestatul de producător se eliberează, la cerere, persoanelor fizice care optează pentru desfășurarea unei activități economice în sectorul agricol, pe baza datelor din registrul agricol.4. La articolul 3, alineatul (4) se abrogă.5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Atestatul de producător se eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ emis de către una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite conform legii și organizate la nivel local/zonal/județean/regional/național, care se înregistrează la primăriile comunelor, orașelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului București și care nominalizează cel puțin un reprezentant în acest scop, sau, în lipsa avizului de la una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, de către entitățile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condițiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. În situația emiterii avizelor consultative de către una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, acestea au obligația transmiterii evidenței cu avizele consultative eliberate direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.6. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Costurile generate de tipărirea atestatului de producător și a carnetului de comercializare din sectorul agricol se suportă din bugetele consiliilor județelor sau, după caz, din bugetul Consiliului General al Municipiului București, iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor comunelor, orașelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului București din sumele achitate de solicitanți pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităților deliberative, la propunerea autorităților executive, fără a se depăși valorile maxime prevăzute în legislația fiscală.7. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Președintele consiliului județean, respectiv primarul general al municipiului București transmit la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale lista centralizatoare a structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, înregistrate în scopurile prevăzute de prezenta lege.8. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.9. La articolul 8, alineatele (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este valabil 7 ani și se eliberează la cerere solicitantului de către primarul pe a cărui rază de competență se află terenul/ferma/gospodăria în care se obțin produsele estimate a fi destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, după verificarea existenței atestatului de producător, verificarea faptică în teren a existenței produsului/produselor supus/supuse comercializării și după obținerea avizului consultativ de la una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură sau de la entitățile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condițiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Se pot emite, la cerere, mai multe carnete de comercializare...................................................................................................(6) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol conține 7 file. Filele se completează cu datele privind identitatea producătorului agricol ca titular și, după caz, a soțului/soției, rudelor/afinilor până la gradul II, informațiile din fiecare an de valabilitate privind suprafețele cultivate și structurile corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartofi, cereale, oleaginoase, viță-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masă, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care să reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale stabilite la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și producțiile estimate a fi destinate comercializării, sunt semnate de primar și rămân nedetașabile la carnet.10. La articolul 8, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Filele identice, nedetașabile din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care conține date privind denumirea produsului, unitatea de măsură, cantitatea transportată, cantitatea vândută, localitatea de desfacere/piața/data - să fie în număr de 40 file tipărite identic față-verso.11. La articolul 13, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) În cadrul structurilor de comercializare cu ridicata sau cu amănuntul este obligatorie organizarea de spații de vânzare distincte și semnalizate corespunzător, care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deținători ai unui atestat de producător și ai unui carnet de comercializare pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obținute din propria fermă/gospodărie. În cazul producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, administratorii piețelor asigură accesul în piață pentru comercializarea produselor agricole în baza adeverinței emise de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află propria fermă/gospodărie, din care să rezulte suprafața de teren agricol și/sau efectivele de animale pe care le deține/exploatează și structura de culturi, potrivit modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta lege, și avizul consultativ emis de către una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, sau, în lipsa avizului de la una dintre structurile asociative, de către entitățile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condițiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Procentul de alocare a spațiilor de vânzare prevăzute la alin. (1) este de minimum 40% din totalul spațiilor de comercializare existente; temporar, în perioada decembrie-martie, în situația nesolicitării și neocupării structurilor de vânzare de către producători, acestea pot fi alocate și comercianților, urmând să fie eliberate la solicitarea unui producător agricol în termen de 24 de ore...................................................................................................(4) Producătorii agricoli persoane fizice autorizate/ întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, care comercializează doar producția obținută în propria fermă/gospodărie, care dețin cod de înregistrare fiscală cu activitate principală cultivare/producție, pot ocupa spații de vânzare care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deținători ai unui atestat de producător și ai unui carnet de comercializare. În acest caz, producătorii agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/ întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, prezintă obligatoriu administratorului pieței documentele prevăzute la alin. (1).12. La articolul 13, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Închirierea și desfășurarea activităților în spații care nu respectă cerințele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor este interzisă.13. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Producătorii agricoli au obligația afișării la locul de vânzare a etichetei de produs, care conține informațiile prevăzute la art. 2 lit. f). Administratorii piețelor au obligația de a informa organele competente pentru verificarea activității de comercializare cu produse agricole despre neafișarea la locul de vânzare, de către producătorii agricoli, a etichetei de produs.14. La articolul 14, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Producătorii agricoli au obligația să afișeze vizibil la locul de vânzare următoarele documente:a) copie după atestatul de producător și copie după fila din carnetul de comercializare vizată anual în cazul producătorilor agricoli persoane fizice;b) copie după certificatul de înregistrare la registrul comerțului în cazul producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.(5) Supravegherea afișării documentelor prevăzute la alin. (3) și (4) de către producătorii agricoli este în sarcina administratorului pieței.15. La articolul 16, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) transportul de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deținere la locul de comercializare și desfacere a mărfii, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) și (3), cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei;16. La articolul 16, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) transportul de produse agricole efectuat de către persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, de la locul de deținere la locul de comercializare și desfacere a mărfii, fără a deține avizul de însoțire a produselor agricole, cu amendă de la 5.000 lei la 6.000 lei;17. La articolul 16, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) organizarea de spații de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu amănuntul din zonele publice, cu nerespectarea de către administratorii piețelor a prevederilor art. 13 alin. (1) și (2), cu amendă de la 25.000 lei la 45.000 lei;18. La articolul 16, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) închirierea sau desfășurarea activităților în spațiile care nu respectă cerințele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, prevăzute de art. 13 alin. (6), cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei.19. La articolul 16, literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) neafișarea de către producătorii agricoli a etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3) și (4), cu avertisment sau amendă de la 100 lei la 500 lei;f) desfășurarea activităților de valorificare a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu dețin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil și nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;20. La articolul 16, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) nerespectarea de către administratorul pieței a prevederilor art. 14 alin. (5), cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei;21. La articolul 16, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) eliberarea de către primar a atestatului de producător și/sau a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, cu încălcarea dispozițiilor prezentei legi, cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei;  +  Articolul IIAtestatele de producător, precum și carnetele de comercializare eliberate în baza prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot fi utilizate până la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează corespunzător modificărilor și completărilor prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 19 martie 2018.Nr. 70.  +  ANEXĂ(Anexă la Legea nr. 145/2014)ANTET UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂNr. ........... data ...................Avizat(structura asociativă profesională/patronală/sindicală din agricultură ..................................)(entitate teritorială din subordinea sau coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale ..............................................)
  ADEVERINȚĂ
  (model)
  Se adeverește prin prezenta că PFA/IF/II ................................., cu sediul în localitatea ......................, județul ............................, înscrisă la registrul comerțului ........................... cu nr. ....................., CUI/CIF....................., cod CAEN ................., reprezentată legal de .................., CNP ........................, legitimat cu C.I. seria ...... nr. ................, eliberată de .................. la data de ............., desfășoară activitate agricolă pe raza administrativ-teritorială a comunei/orașului ......................., județul ......................., având următoarele date de identificare:
  Produsul*Suprafața cultivatăProducția estimată a fi destinată comercializării (kg/buc.)Produsul**Număr, efective/specia/cutii viermi de mătase/ familii albineProducția estimată a fi destinată comercializării (kg/buc.)
   HaAri    
         
  Notă
  * Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale rezultate din activitatea agricolă, obținute de titular și destinate comercializării.
  ** Se va completa prin înscrierea tuturor produselor zootehnice, sericicole, apicole, obținute de titular și destinate comercializării.

  Primar,
  ..............................................
  (prenume, nume, semnătură, sigiliu)
  Secretar,
  ..............................................
  (prenume, nume, semnătură)
  -----