LEGE nr. 274 din 22 decembrie 2017pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1030 din 28 decembrie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62 din 30 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 5 septembrie 2017.  +  Articolul IIÎncepând cu drepturile salariale aferente lunii decembrie 2017 se majorează cu 30% cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din cadrul: a) Academiei Oamenilor de Știință din România;b) cluburilor sportive universitare;c) Institutului Cultural Român;d) Secretariatului de Stat pentru Culte;e) instituțiilor publice de spectacole sau concerte aflate în subordinea consiliilor locale sau județene, care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2017.  +  Articolul IIIÎncepând cu drepturile salariale aferente lunii decembrie 2017 se majorează cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Muncii și Justiției Sociale și din instituțiile aflate în subordinea și sub autoritatea acestuia, precum și ale personalului din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor din subordinea și sub autoritatea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.  +  Articolul IV(1) Începând cu drepturile aferente lunii decembrie 2017, salariile de bază ale înalților funcționari publici, funcționarilor publici de conducere și execuție, personalului contractual de conducere și execuție, cu excepția personalului de specialitate, din cadrul Curții de Conturi, se stabilesc la nivelul aflat în plată aferent funcțiilor din cadrul serviciilor Parlamentului.(2) Stabilirea salarizării potrivit alin. (1) se face prin hotărâre a Plenului Curții de Conturi, la propunerea ordonatorului principal de credite, pe baza datelor comunicate de către ordonatorii principali de credite din cadrul serviciilor Parlamentului.  +  Articolul VDe la data intrării în vigoare a prezentei legi se majorează cu 35% cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului care îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 22 decembrie 2017.Nr. 274.-----