NORME METODOLOGICE din 16 iulie 2010 pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 29 iulie 2010  Notă
  *) Aprobate de Ordinul nr. 1.043 din 16 iulie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 iulie 2010.
  1. Norme cu caracter general(1) Spitalul public este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care furnizează servicii medicale. Spitalul public este instituție publică finanțată integral din venituri proprii și funcționează pe principiul autonomiei financiare, care presupune următoarele:a) organizarea activității spitalului pe baza bugetului de venituri și cheltuieli, pe total unitate, precum și pe fiecare secție sau compartiment, astfel încât cheltuielile necesare pentru realizarea serviciilor medicale să fie acoperite din veniturile realizate;b) evaluarea corectă a veniturilor proprii, fundamentarea cheltuielilor pe baza propunerilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, în raport cu obiectivele programate, și elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005;c) aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli, la propunerea managerului spitalului, de către ordonatorul de credite ierarhic superior, respectiv conducătorul direcției de sănătate publică sau ministrul sănătății ori, după caz, consiliul local, județean sau primarul general al municipiului București;d) repartizarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe secțiile și compartimentele din structura spitalului;e) modificarea bugetului de venituri și cheltuieli de către structurile care l-au aprobat;f) executarea bugetului de venituri și cheltuieli printr-o bună gestiune economico-financiară, realizarea serviciilor medicale contractate, precum și a celorlalte prestații și activități ale spitalului, în condiții de echilibru financiar între venituri și cheltuieli.(2) Spitalul public este condus de un manager, persoană fizică sau juridică, care îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite, în condițiile legii. Managerul, persoană fizică sau juridică, încheie contract de management cu ministrul sănătății ori, după caz, cu primarul unității administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului București sau președintele consiliului județean, pe o perioada de maximum 3 ani, în care se cuprind și obligații legate de realizarea indicatorilor economico-financiari rezultați din modul de elaborare și execuție a bugetului de venituri și cheltuieli.(3) Responsabilitățile managerului, ca ordonator terțiar de credite, sunt:a) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat numai pentru realizarea sarcinilor instituției pe care o conduce și în condițiile stabilite prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare. Managerii au obligația de a stabili prin decizie internă:- persoanele cu atribuții și responsabilități în cadrul compartimentelor de specialitate pentru operațiunile de angajare, lichidare și ordonanțare;- persoanele autorizate care efectuează plățile, pe baza documentelor ordonanțate de către ordonatorul de credite;- persoanele desemnate pentru executarea controlului financiar preventiv;b) realizarea serviciilor medicale contractate cu casele de asigurări de sănătate, precum și a celor prevăzute în celelalte contracte;c) asigurarea, în condițiile legii, a drepturilor pacienților;d) realizarea veniturilor contractate cu casele de asigurări de sănătate, precum și cu terțe persoane fizice și juridice;e) angajarea și utilizarea creditelor bugetare în limita bugetului aprobat și pe baza bunei gestiuni financiare;f) asigurarea integrității bunurilor încredințate instituției pe care o conduce;g) organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;h) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;i) organizarea evidenței programelor naționale de sănătate și realizarea indicatorilor aferenți acestora;j) organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform reglementărilor legale;k) analizarea periodică, cel puțin lunar, a execuției bugetului de venituri și cheltuieli și stabilirea de măsuri operative pentru remedierea deficiențelor;l) luarea de măsuri pentru dimensionarea și repartizarea corectă și în conformitate cu prevederile legale a cheltuielilor pe naturi și îndeosebi a celor de personal, astfel încât să fie asigurată desfășurarea în condiții de normalitate a activității spitalului;---------------Lit. l) a alin. (3) al pct. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 267 din 7 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 11 martie 2014.l^1) supunerea spre aprobare ordonatorului principal de credite a cuantumului cheltuielilor aferente drepturilor de personal stabilite conform legii, cu avizul consiliului de administrație;---------------Lit. l^1) a alin. (3) al pct. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 267 din 7 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 11 martie 2014.m) asigurarea monitorizării cheltuielilor de personal și a execuției bugetare pe structura bugetului aprobat;m^1) verificarea realității și exactității datelor din situațiile lunare privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public și transmiterea acestora către Ministerul Sănătății la data, în formatul și structura solicitate, potrivit prevederilor legale;---------------Lit. m^1) a alin. (3) al pct. 1 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 267 din 7 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 11 martie 2014.n) asigurarea codificării corecte a DRG;o) asigură încheierea contractelor cu direcțiile de sănătate publică și răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor cuprinse în acestea, pentru: desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate; asigurarea drepturilor salariale ale personalului care își desfășoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale cuprinse în structura organizatorică aprobată în condițiile legii - cabinete de medicină sportivă, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM; asigurarea drepturilor salariale ale personalului care desfășoară activitate de cercetare științifică în condițiile legii; asigurarea cheltuielilor de natura bunurilor și serviciilor necesare cabinetelor medicale de medicină sportivă, cabinetelor TBC, cabinetelor LSM cuprinse în structura organizatorică a spitalului, aprobate în condițiile legii; asigurarea cheltuielilor prevăzute la art. 93 alin. (5) și, după caz, alin. (5^1) pentru UPU și CPU cuprinse în structura organizatorică a spitalelor de urgență, aprobate în condițiile legii, asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenți în toată perioada rezidențiatului, anii I-VII;p) asigură încheierea contractelor cu institutele de medicină legală din centrele medicale universitare la care sunt arondate, pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care își desfășoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura spitalului, precum și a cheltuielilor de natura bunurilor și serviciilor necesare pentru funcționarea acestor cabinete; răspunde de îndeplinirea obligațiilor cuprinse în acestea.(4) Documentele tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția C «Alte cheltuieli de investiții» care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice se aprobă de către ceilalți ordonatori de credite, pentru valori de până la 5 milioane lei, cu acordul prealabil al ordonatorului principal de credite cu privire la necesitatea și oportunitatea investiției.---------------Alin. (4) al pct. 1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 267 din 7 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 11 martie 2014.2. Structura, elaborarea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli2.1. Structura bugetului de venituri și cheltuieli(1) Bugetul de venituri și cheltuieli cuprinde resursele financiare și cheltuielile din cadrul unui an bugetar, necesare în vederea asigurării condițiilor de desfășurare normală a activității spitalelor publice, de furnizare a serviciilor medicale contractate cu casele de asigurări de sănătate, precum și a altor servicii, în condițiile legii. Veniturile și cheltuielile se cuprind în macheta de buget din structura prevăzută în Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005. Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului se compune din:a) bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) bugetele de venituri și cheltuieli ale secțiilor/compartimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;c) situația privind numărul de posturi și structura acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;d) bugetul fondului de dezvoltare al spitalului, conform modelelor prevăzut în anexele nr. 4 a) și 4 b).(2) Veniturile proprii ale spitalelor se cuprind în macheta de buget pe capitole, subcapitole și paragrafe. În capitolul de venituri se evidențiază:a) valoarea contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate de spitale cu casele de asigurări sociale de sănătate județene și a municipiului București, în calitate de furnizor de servicii medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și din alte prestații și activități prevăzute de lege;b) valoarea contractelor de furnizare de servicii medicale cu case de asigurări de sănătate private sau cu operatori economici;c) valoarea contractelor privind furnizarea de servicii medicale solicitate de alte unități spitalicești, farmaceutice, de cabinete medicale sau de alte unități sanitare publice ori private acreditate, care nu au specialiști pentru unele activități sau manopere medicale;d) sume realizate din editarea și difuzarea unor publicații cu caracter medical;e) sume realizate din servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terți, atât în structurile cu paturi, cât și în cele ambulatorii;f) sume realizate din servicii de asistență medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienților;g) valoarea contractelor de cercetare și alte surse;h) valoarea contractelor reprezentând asocieri investiționale în domenii medicale ori de cercetare medicală și farmaceutică;i) sume din închirierea unor spații medicale către alți furnizori de servicii medicale, în condițiile legii;j) sume din închirierea de echipamente, aparatură medicală și alte bunuri către alți furnizori de servicii medicale, în condițiile legii, care aparțin spitalului;k) sume din donații și sponsorizări;l) sume din legate;m) sume alocate de la bugetul de stat și din bugetul constituit din contribuțiile instituite pentru combaterea consumului excesiv de tutun și băuturi alcoolice, în condițiile și potrivit destinațiilor stabilite de lege;n) sume alocate de la bugetul local, în condițiile și potrivit destinațiilor stabilite de lege;o) valoarea contractelor încheiate de spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale cu direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București pentru: desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate; asigurarea drepturilor salariale ale personalului care își desfășoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale cuprinse în structura organizatorică aprobată în condițiile legii; asigurarea drepturilor salariale ale personalului care desfășoară activități de cercetare științifică; cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor necesare cabinetelor de medicină sportivă, cabinetelor TBC, cabinetelor LSM; cheltuieli prevăzute de lege pentru UPU/CPU; drepturile salariale ale rezidenților pe toată perioada anilor de studiu I-VII;p) valoarea contractelor încheiate de spitale cu institutele de medicină legală din centrele medicale universitare la care sunt arondate, pentru asigurarea drepturilor de personal și a cheltuielilor materiale necesare funcționării.(3) Veniturile proprii evidențiate și realizate de spital, altele decât sumele provenite din bugetul de stat, de la bugetul local, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății (accize), la capitolul cheltuieli și care nu au o anumită destinație și pot fi utilizate pentru cheltuieli curente și de capital.(4) Veniturile spitalelor provenite din fonduri din bugetul local, din bugetul de stat, precum și din bugetul constituit din contribuțiile instituite pentru combaterea consumului excesiv de tutun și băuturi alcoolice se utilizează numai pentru destinațiile pentru care au fost alocate, potrivit legii.(5) Spitalele publice din subordinea Ministrului Sănătății, a direcțiilor de sănătate publică și cele din subordinea autorităților administrației publice locale pot primi cu titlu gratuit, în condițiile actelor normative în vigoare, medicamente prin programele naționale de sănătate.(6) Unitățile sanitare publice cu paturi care derulează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, în execuție, vor detalia subdiviziunile de la capitolul 45.10 "Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări" și de la titlul 56.10 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" pe subcapitole și paragrafe la venituri și, respectiv, pe articole și alineate la cheltuieli, potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005.(7) Cheltuielile spitalului se evidențiază în macheta de buget pe structura clasificației economice și funcționale pe total cheltuieli și, separat, cheltuielile privind activitatea finanțată din venituri proprii (exclusiv subvențiile), cheltuielile privind activitățile finanțate din sume de la bugetul de stat, bugetul local, bugetul constituit din contribuțiile instituite pentru producerea, importul și publicitatea pentru produse din tutun și alcool, precum și, după caz, din alte surse de venituri a căror utilizare este stabilită prin lege.(8) Bugetul de venituri și cheltuieli se elaborează în condiții de echilibru financiar între venituri și cheltuieli.(9) Excedentul bugetului de venituri și cheltuieli se stabilește ca diferență între totalul veniturilor și totalul cheltuielilor. Bugetul spitalelor publice poate fi încheiat cu excedent sau cu excedent zero, când veniturile sunt egale cu cheltuielile. Excedentul anual rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli se reportează în anul următor cu aceeași destinație. În situația în care spitalul public a rămas cu excedent de casă la finele anului precedent, pentru utilizarea acestuia în noul exercițiu bugetar, veniturile și cheltuielile pentru exercițiul curent se măresc în limita excedentului înregistrat la finele anului precedent și care se află sub formă de disponibilități în contul curent deschis la Trezoreria Statului. În această situație cheltuielile activității curente vor fi egale cu veniturile, iar excedentul de casă se va înregistra în buget ca venit la cap. 40 «Operațiuni financiare», paragraful 15 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli».---------------Alin. (9) al subpct. 2.1, pct. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 267 din 7 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 11 martie 2014.2.2. Elaborarea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli(1) În etapa de elaborare a bugetului de venituri și cheltuieli comitetul director trebuie să analizeze resursele posibile și cheltuielile necesare, reflectate într-un proiect de buget fundamentat pe principalii indicatori fizici: volumul serviciilor medicale ce urmează a fi furnizate, alte resurse, dezvoltarea/restructurarea unor activități, după caz.(2) Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli se elaborează de către comitetul director pe baza propunerilor prezentate de conducătorii secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, având în vedere:a) estimarea veniturilor ce urmează a se realiza din activitatea de furnizare a serviciilor medicale, alte prestații și activități;b) cheltuielile necesare și prioritățile stabilite pentru activitatea de acordare a asistenței medicale și alte activități;c) realizarea echilibrului financiar între veniturile și cheltuielile cuprinse în proiectul de buget.Propunerile prezentate sunt centralizate de către compartimentul financiar-contabil al spitalului.(3) Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli reprezintă un complex de analize și decizii prin care managerul evaluează nivelul surselor de venituri și perioada în care urmează să se încaseze, dimensionează categoriile de cheltuieli necesare, le prioritizează și le prevede în strânsă corelare cu perioada de încasare a veniturilor.(4) Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli are la bază principiul specializării bugetare, potrivit căruia veniturile și cheltuielile se înscriu pe surse de proveniență și pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică și destinația acestora, potrivit clasificației bugetare.(5) Fundamentarea veniturilor spitalului se face pentru fiecare sursă de venit, prin indicatori care să conducă la stabilirea corectă a nivelului acestora. Analiza cuprinde situația veniturilor realizate în ultimii 3 ani.(6) La fundamentarea veniturilor se au în vedere aspectele care reglementează sursele de venituri și condițiile specifice fiecărei unități de furnizare a serviciilor medicale, după cum urmează:a) la estimarea veniturilor din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea serviciilor medicale se iau în considerație:- condițiile de contractare prevăzute anual prin Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, normele de aplicare ale acestuia, precum și celelalte reglementări în domeniu;- numărul de servicii pe structură (spitalizare continuă, de zi etc.) estimat a se realiza și finanța;- modalitatea de plată (DRG, plata pe caz externat, plata pe serviciu, plata pe zi de spitalizare, cronici, UPU etc.);- inflația prognozată;- analiza valorii serviciilor în anul curent față de anul precedent și identificarea cauzelor plusurilor și minusurilor constatate;b) la estimarea veniturilor realizate din serviciile prestate persoanelor fizice și juridice se au în vedere:- numărul estimat al persoanelor solicitante;- volumul și natura serviciilor medicale solicitate la cerere;- veniturile medii pe persoană;- analiza comparativă a estimărilor din anul curent cu realizările din anul precedent;c) veniturile din asocieri investiționale se estimează pe baza contractelor în curs și care rămân valabile și în anul curent sau pe baza noilor contracte;d) alte venituri, în concordanță cu volumul prestărilor de servicii medicale, inclusiv actele adiționale, având ca nivel de referință realizările din anul anterior, creșterea sau reducerea capacității unității de a presta servicii medicale, indicele de inflație prognozat de către instituțiile abilitate, noi surse de venituri etc.;e) la estimarea veniturilor din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București se iau în considerație condițiile de contractare, modalitățile privind executarea și decontarea sumelor, destinația acestora;f) la estimarea veniturilor din contractele încheiate cu institutele de medicină legală din centrele medicale universitare la care sunt arondate se iau în considerație condițiile de contractare, modalitățile privind executarea și decontarea sumelor, destinația acestora.(7) Fundamentarea cheltuielilor se efectuează de comitetul director împreună cu șefii de secții și compartimente, urmărindu-se în principal:a) utilizarea resurselor materiale și bănești pentru cheltuieli oportune și strict necesare;b) reducerea cheltuielilor materiale, de funcționare și administrare prin stabilirea de norme proprii de consum;c) aprovizionarea cu materiale sanitare, medicamente pentru asigurarea tratamentului adecvat, în limita cerințelor actelor medicale, evitându-se formarea de stocuri;d) stabilirea la nivelul spitalului de proceduri pentru actele medicale furnizate la nivelul secțiilor, stabilirea listelor proprii de medicamente, materiale sanitare și reactivi, aprobate de comitetul director;e) stabilirea necesarului de lucrări de întreținere pe bază de studii și documentații tehnice în cadrul unor strategii de îmbunătățire a calității actului medical;f) evaluarea produselor din gestiuni și eliberarea acestora în funcție de cerințele actelor medicale și de respectarea scopului pentru care au fost achiziționate;g) întărirea controlului intern asupra consumurilor pe secții și compartimente;h) reducerea cheltuielilor ca urmare a externalizării unor servicii și activități, potrivit normelor legale.(8) La fundamentarea cheltuielilor se mai au în vedere următoarele:a) indicatorii fizici cu ajutorul cărora se poate aprecia efortul financiar (număr de salariați, număr de cazuri externate, număr de paturi, număr de zile de spitalizare etc.);b) evoluția cheltuielilor pe ultimii 3 ani, pentru a constata tendința de creștere sau de reducere a cheltuielilor;c) evaluarea cheltuielilor pe fiecare secție sau compartiment și a responsabilităților stabilite conducătorilor acestor structuri;d) normele și reglementările privind efectuarea cheltuielilor (alocații de hrană, salarii etc.);e) eliminarea sau reducerea practicilor anterioare care au condus la cheltuieli neeconomicoase.(9) Estimarea cheltuielilor necesită efectuarea calculelor pentru stabilirea necesarului de resurse umane, materiale și de capital, stabilirea cheltuielilor directe, indirecte și generale necesare pentru realizarea serviciilor medicale. La stabilirea principalelor niveluri de cheltuieli se au în vedere prevederile legale ce reglementează fiecare natură de cheltuieli, precum și alte elemente de calcul, după cum urmează:a) cheltuieli de personal (titlul 10):- în domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice managerul stabilește și aprobă numărul de personal pe categorii și locuri de muncă, propune structura organizatorică și reorganizarea unității. La stabilirea numărului de posturi se are în vedere realizarea furnizării serviciilor medicale contractate, cu îmbunătățirea calității la acordarea actului medical;- calculul numărului de personal și al necesarului de cheltuieli de personal se face pe baza statului de funcții aprobat, prin evaluarea drepturilor de personal, în detaliu, pe structura clasificației indicatorilor financiari, pentru întregul personal, pe baza organigramei unității, pe fiecare secție și compartiment ale spitalului;- numărul de posturi, structura acestora și cheltuielile cu salariile se aprobă ca anexă la bugetul de venituri și cheltuieli al fiecărei unități sanitare publice;- numărul de posturi aprobat prin bugetul fiecărei unități sanitare publice nu poate fi depășit;- cheltuielile aferente drepturilor de personal se stabilesc potrivit legii și sunt supuse aprobării ordonatorului principal de credite, cu avizul consiliului de administrație, conform anexei nr. 5;---------------Lit. a) a alin. (9) al subpct. 2.2, pct. 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 267 din 7 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 11 martie 2014.b) bunuri și servicii (titlul 20).Evaluarea cheltuielilor pentru bunuri și servicii se fundamentează pe fiecare alineat, avându-se în vedere:- necesarul calculat pe baza propunerilor primite de la fiecare secție și compartiment, stocul normat stabilit de unitate, stocul la finele anului precedent;- numărul de cazuri externate;- alocațiile legale de hrană pe tipuri de secții;- necesarul de materiale sanitare, medicamente, reactivi etc.;- necesarul fundamentat pentru cheltuieli de reparații curente;- alte activități și consumuri necesare;c) cheltuielile de capital se estimează ținându-se cont de propunerile justificate ale secțiilor și compartimentelor, pe bază de documentații tehnice, în condițiile legii. Cheltuielile de capital se înscriu în lista de investiții ce constituie anexă la bugetul de venituri și cheltuieli, conform Ordinului ministrului finanțelor nr. 2.487/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea investițiilor instituțiilor publice prin trezoreria statului și a Normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreriile statului a mecanismului de finanțare a investițiilor instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare. În cadrul cheltuielilor de capital, cheltuielile din Fondul de dezvoltare al spitalului se evidențiază distinct în conformitate cu condițiile cuprinse în prezentele norme metodologice.(10) Spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale pot primi sume de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, alocate prin transfer autorităților administrației publice locale, pentru:- finanțarea obiectivelor noi de investiții, de investiții în continuare aflate în derulare, nominalizate în listele de investiții, anexă la bugetul Ministerului Sănătății din legea bugetului;- dotarea cu aparatură medicală;- reparații capitale;- obiective de modernizare, transformare și extindere a construcțiilor existente și expertizare, proiectare și consolidare a clădirilor.Sumele se alocă în conformitate cu criteriile și condițiile prevăzute de lege, aprobate anual prin ordin al ministrului sănătății.(11) În cazul în care spitalul derulează programe naționale de sănătate, calculul necesarului se face având în vedere prevederile cuprinse în normele de organizare și finanțare a programelor naționale de sănătate în vigoare la data fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli.3. Negocierea contractului de furnizare de servicii medicale și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli(1) Contractul de furnizare de servicii medicale se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări de sănătate, în condițiile stabilite în contractul-cadru și în normele de aplicare a acestuia.(2) Reprezentanții direcțiilor de sănătate publică sau ai Ministerului Sănătății, după caz, în funcție de subordonare, au rol de supraveghere a procesului de negociere, urmărind ca aceasta să se realizeze pe baza prevederilor legale, colaborând în acest sens cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai caselor de asigurări de sănătate, după caz.(3) În cazul refuzului uneia dintre părți de a semna contractul de furnizare de servicii medicale, se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care în termen de maximum 10 zile soluționează divergențele.(4) În cazul spitalelor publice aparținând autorităților administrației publice locale, comisia de mediere este formată din reprezentanți ai autorităților administrației publice locale și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.(5) Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli se definitivează după semnarea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate.(6) Proiectul bugetului spitalului public, precum și bugetele secțiilor și compartimentelor spitalului se prezintă, pentru avizare, consiliului de administrație al spitalului.(7) Bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului. Bugetul de venituri și cheltuieli va fi însoțit de o notă de prezentare a bugetului spitalului care va cuprinde enumerarea surselor de venituri și a sumelor corespunzătoare fiecărei surse de venit, precum și măsurile preconizate de spital pentru încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetare de cheltuieli și în nivelul veniturilor estimate a fi realizate. În cazul existenței unor obligații către furnizori la data întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, acestea vor fi evidențiate separat, stabilindu-se posibilitățile și intervalul în care vor fi achitate.(8) După aprobare, bugetul se repartizează pe secții și compartimente. Bugetele pe secții și compartimente se comunică șefilor de secție și intră în execuție odată cu încheierea contractului de administrare.(9) Un exemplar al bugetului de venituri și cheltuieli aprobat (în copie) se prezintă unității Trezoreriei Statului la care unitatea sanitară are conturile deschise.4. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli(1) Veniturile unității sanitare publice se încasează, se administrează, se utilizează și se contabilizează potrivit dispozițiilor legale aplicabile unităților finanțate integral din venituri proprii. Veniturile se înregistrează în contabilitatea spitalului în conturile corespunzătoare de venituri la momentul creării lor.(2) Sumele aprobate la cheltuieli, în cadrul cărora se angajează, se ordonanțează și se efectuează plăți, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.(3) Cheltuielile înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli au destinație precisă și limitată și nu pot fi efectuate dacă nu au temei legal.(4) Documentele privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea pentru propunerile privind cheltuielile cu medicamentele, materialele sanitare se emit de către secțiile din spital, care reprezintă compartimentele de specialitate, și se semnează de șeful de secție sau de înlocuitorul acestuia, în calitate de conducător al compartimentului de specialitate.(5) Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se efectuează pe parcursul exercițiului financiar, în limita disponibilului de prevederi la cheltuieli, pe subdiviziunile (subcapitol, titlu, articol și alineat) la care se încadrează plata respectivă, și a disponibilului din cont.(6) Plățile se efectuează de către persoanele care îndeplinesc funcția de contabil, stabilite de către conducătorul instituției sanitare publice, în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare. Obligațiile de plată către furnizori se înregistrează în contabilitatea spitalului pe baza documentelor justificative care reflectă crearea obligației de plată, și nu când are loc plata.(7) Sumele rămase neutilizate la finele anului, cu excepția sumelor alocate de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, se reportează în anul următor și se utilizează pentru cheltuieli curente și de capital.(8) Sumele care se decontează în luna ianuarie, aferente serviciilor medicale acordate în luna decembrie în baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate, inclusiv regularizările aferente anului precedent, se includ în bugetul de venituri și cheltuieli și reprezintă venituri ale anului curent.(9) Sumele reprezentând drepturile de personal aferente lunii decembrie a anului curent se înregistrează pe cheltuiala acestui an.(10) Execuția bugetului de venituri și cheltuieli se derulează prin conturile deschise la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe seama spitalului public, iar operațiunile respective sunt înregistrate în contabilitatea proprie, potrivit normelor și procedurilor aprobate pentru instituțiile publice. Pentru veniturile încasate și plățile dispuse în limita bugetului de venituri și cheltuieli (pe subdiviziunile acestuia), instituția sanitară publică are deschise la Trezoreria Statului următoarele conturi:● contul 5041 "Disponibil din activitatea sanitară conform Legii nr. 145/1997", în care se înregistrează:- veniturile proprii încasate din activitatea de prestări de servicii medicale pe bază de contracte încheiate cu casa de asigurări de sănătate, acte adiționale la contracte, venituri din servicii medicale la cerere;- venituri din închirieri, asociații investiționale în domeniul medical ori de cercetare științifică medicală și farmaceutică, editarea și difuzarea unor publicații cu caracter medical, donații și sponsorizări, alte surse;- plățile dispuse în limita prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli.(10.1) Operațiunile efectuate și evidențiate în contul de mai sus se înregistrează în mod corespunzător în contabilitatea proprie în conturile următoare:- 560 «Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii»;- 751.01.00 «Vânzări de bunuri și servicii», cod 33.16;- 750.00.00 «Venituri din proprietate», cod 30.05;- 791.00.00 «Venituri din valorificarea unor bunuri», cod 39;- 773.1 «Venituri din alocații bugetare cu destinație specială», cod 36.50;- 779 «Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit», cod 37;- în contul 50.47 «Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială», deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului și a municipiului București, nu se mai încasează sume, acestea urmând să fie încasate în următoarele conturi analitice:a) 50.47.03 «Disponibil din sume primite de la bugetul de stat» - pentru gestionarea sumelor primite de la bugetul de stat;b) 50.47.04 «Disponibil din sume primite de la bugetul local» - pentru gestionarea sumelor primite de la bugetul local;c) 50.47.10 «Disponibil din sume primite din bugetul constituit din contribuții asupra produselor din tutun și alcool» - pentru gestionarea sumelor primite din bugetul constituit din contribuții asupra producerii, comercializării și publicității asupra produselor din tutun și alcool.---------------Alin. (10.1) al pct. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 267 din 7 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 11 martie 2014.(10.2) Operațiunile efectuate și evidențiate în contul de mai sus se înregistrează în mod corespunzător în contabilitatea proprie în conturile:a) pentru sumele primite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației Naționale se utilizează:- contul 551.1 «Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială - buget de stat»;- contul 773.1 «Venituri din alocații bugetare cu destinație specială - buget de stat» (36.50.02);- conturile 551.1 și 773.1 se dezvoltă pe analitice, după caz;b) pentru sumele primite din bugetul constituit din contribuții instituite pentru combaterea consumului excesiv de tutun și alcool se utilizează:- contul 551.2 «Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială - contribuții instituite pentru combaterea consumului excesiv de tutun și alcool»;- contul 773.2 «Venituri din alocații bugetare cu destinație specială - contribuții asupra producerii, comercializării și publicității pentru produse din tutun și alcool» (36.50.03);c) pentru sumele primite de la bugetele locale se utilizează:- contul 551.3 «Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială - buget local»;- contul 773.3 «Venituri din alocații bugetare cu destinație specială - buget local» (36.50.01).---------------Alin. (10.2) al pct. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 267 din 7 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 11 martie 2014.(11) În conformitate cu pct. 5 din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare, managerii spitalelor, în baza atribuțiilor pe care le îndeplinesc ca ordonatori terțiari de credite, au obligația organizării evidenței creditelor bugetare aprobate, a angajamentelor bugetare și legale, folosindu-se în acest scop conturile în afara bilanțului:- contul 8060 "Credite bugetare aprobate";- contul 8066 "Angajamente bugetare";- contul 8067 "Angajamente legale".Conturile menționate mai sus se desfășoară în evidența analitică conform reglementărilor în vigoare, pentru activitatea realizată din venituri proprii și pentru cheltuielile efectuate din sumele primite din alocații cu destinație specială, pe capitole și, în cadrul acestora, pe titluri, articole și alineate. Pentru cheltuielile din bugetul de stat conturile respective se desfășoară pe fiecare acțiune și program, pe titluri, articole și alineate.(12) Managerii spitalelor au obligația de a analiza și raporta lunar, trimestrial și anual execuția bugetului de venituri și cheltuieli ordonatorului de credite ierarhic superior. Analiza se efectuează atât la nivelul bugetelor secțiilor și compartimentelor, cât și pe total spital, pentru a se identifica aspectele care influențează negativ execuția bugetară și, implicit, realizarea contractului de administrare.5. Fondul de dezvoltare a spitalului(1) Fondul de dezvoltare a spitalului se utilizează pentru dotarea spitalului și se constituie din următoarele surse:a) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum și din cele casate cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;b) sponsorizări cu destinația "dezvoltare";c) o cotă de 20% din excedentul bugetului de venituri și cheltuieli înregistrat la finele exercițiului financiar, numai dacă spitalul nu are obligații restante la data repartizării excedentului și sunt acoperite toate angajamentele legale rămase neachitate la finele anului precedent;---------------Lit. c) a alin. (1) al pct. 5 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 267 din 7 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 11 martie 2014.d) sume rezultate din închirieri, în condițiile legii;e) cotă-parte de până la 5% din amortizarea calculată lunar pentru activele fixe, exclusiv clădirile, și preliminată pe an, potrivit anexei nr. 4a), cu condiția păstrării echilibrului financiar. Calculul sumei constituite din amortizare se efectuează în baza datelor din Nota de calcul privind modul de constituire a cotei-părți din amortizarea activelor fixe, cuprinsă în Fondul de dezvoltare al spitalului, potrivit anexei nr. 4b). Suma calculată se reține din excedentul anului precedent.(2) Evidența cheltuielilor din Fondul de dezvoltare al spitalului se face pe subdiviziunile titlului 70 "Cheltuieli de capital" al Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005.(3) Sumele neutilizate la finele anului din Fondul de dezvoltare al spitalului se reportează în anul următor cu aceeași destinație.(4) Soldul contului de disponibil pentru Fondul de dezvoltare al spitalului se virează în contul 5041, deschis la unitățile Trezoreriei Statului.6. Dispoziții finale(1) Serviciile medicale realizate de spitale peste valoarea contractată se facturează distinct.Contravaloarea acestor servicii se prevede în bugetul unității sanitare atât la venituri, cât și la cheltuieli, în condițiile suplimentării, prin act adițional, a valorii contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.---------Alin. (1) al pct. 6 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 85 din 7 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2011.(2) Anexele nr. 1-3, 4a) și 4b) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice (la 26-03-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 340 din 16 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 26 martie 2018 )  +  Anexa nr. 2la normele metodologice*Font 7*                                  - Model -    SPITALUL ......................................    SECȚIA/COMPARTIMENTUL ......................... APROBAT                                                               MANAGER                BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL ..................)*                                                                                                                      mii
   Nr. crt.   Capi- tol    Sub-cap.   Pa- ra- graf    Denumirea indicatorilor   Credite de anga- jament anuale  Preve- deri anuale  Trim. I    Trim. II    Trim. III    Trim. IV   
  A B C D E 1 2 3 4 5 6
  1    TOTAL VENITURI PROPRII       
  2 33.10  VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI       
  3   08  Venituri din prestări de servicii       
  4     16    Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă             
  5   20  Venituri din cercetare       
  6   21  Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate*)       
  7   Titlu  Ar- ti- col Ali-niat Denumirea indicatorilor                     
  8    TOTAL CHELTUIELI       
  9 10   TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL       
  10 20   TITLUL BUNURI ȘI SERVICII       
  11 70   TITLUL CHELTUIELI DE CAPITAL       
  12 71   TITLUL ACTIVE NEFINANCIARE       
  13  01  Active fixe       
  14    01 Construcții       
  15    02 Mașini, echipamente și mijloace de transport       
  16    03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale       
  17    30 Alte active fixe       
  Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil
  ---------*) Modelul se poate simplifica sau detalia la nivelul unității sanitare.
   +  Anexa nr. 3la normele metodologiceAbrogată.---------Anexa nr. 3 la normele metodologice a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.088 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 16 septembrie 2015.  +  Anexa nr. 4ala normele metodologice                                  - Model -    INSTITUȚIA SANITARĂ PUBLICĂ SE APROBĂ                                            ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,                  BUGETUL FONDULUI DE DEZVOLTARE AL SPITALULUI                                  pentru anul 2010                                                                                                                   - mii lei -
   Nr. crt.   Capi- tol    Sub-cap.   Pa- ra- graf    Denumirea indicatorilor   Credite de anga- jament anuale  Preve- deri anuale  Trim. I    Trim. II    Trim. III    Trim. IV   
  A B C D E   1 2 3 4 5
  1    TOTAL VENITURI       
  2 30.10 05  Sume rezultate din închirieri       
  3 37.10 01  Sponsorizări cu destinația "dezvoltare"       
  4 39.10 50  Sume din valorificarea bunurilor disponibile și casate       
  5    O cotă de până la 5% din amortizarea calculată lunar       
  6    O cotă de 20% din excedentul bugetului       
  7   Titlu  Ar- ti- col Ali-niat Denumirea indicatorilor                     
  8    II. TOTAL CHELTUIELI       
  9 70   CHELTUIELI DE CAPITAL       
  10 71   ACTIVE NEFINANCIARE       
  11 71 01  Active fixe       
  12    02 Mașini, echipamente și mijloace de transport       
  13    03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale       
  14    30 Alte active fixe       
  15    Excedent din anul precedent       
  CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUIFINANCIAR-CONTABILNotă: Se întocmește numai de unitățile sanitare cu paturi.
   +  Anexa nr. 4bla normele metodologice- model -UNITATEANOTĂ DE CALCULprivind modul de constituire a cotei-părți din amortizarea activelor fixe,cuprinsă în fondul de dezvoltare al spitalului
  Nr. crt.  Indicator   Suma
  1 Amortizarea medie lunară din anul precedent  
  2  Cota de 5% din amortizarea medie lunară din anul precedent pentru constituirea fondului de dezvoltare al spitalului   
  3  Suma anuală a cotei de 5% din amortizarea medie lunară a anului precedent   
  4 Excedent al anului precedent  
  5  Cota de 20% din excedent pentru constituirea fondului de dezvoltare al spitalului   
  6  Suma anuală în limita cotei de până la 5% din amortizarea medie lunară a anului precedent cu menținerea echilibrului bugetar   
  7  Suma rămasă neutilizată care se reportează în anul următor potrivit legii (rd. 4 - rd. 5 - rd. 6)   
  Conducătorul instituției, ...........................  Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ..............................
  ----------Anexa nr. 4b la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 2 din ORDINUL nr. 391 din 29 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 30 martie 2016, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 5la normele metodologice    unitatea        AVIZAT SE APROBĂ   CONSILIU ADMINISTRAȚIE ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,   FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL LEI    NR. CRT DENUMIRE INDICATOR SUMA    1 VENITURI DIN CONTRACTELE CU CASA              (fără programe de sănătate)    2 VENITURI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT             (ACȚIUNI DE SĂNĂTATE)    3 VENITURI DIN SUBVENȚII DIN BUGETUL CONSTITUIT            DIN CONTRIB. PTR. IMPORTUL ȘI PUBLICITATEA PTR.            PRODUSE DIN TUTUN ȘI ALCOOL            (ACȚIUNI DE SĂNĂTATE)    4 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII            (SUME DESTINAȚIA CHELTUIELI DE PERSONAL)    TOTAL VENITURI    TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL    CH. PERSONAL/TOTAL VENITURI CU ACEASTĂ DESTINAȚIE = %CH. PERSONAL    MANAGER DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL-------------Anexa nr. 5 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 267 din 7 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 11 martie 2014, având conținutul anexei II din același act normativ.--------