ORDONANȚĂ nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 1 septembrie 2001  Notă
  **) Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV.11 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanța.  +  Articolul 1(1) Prin prezenta ordonanța se stabilesc normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare a activității acestora.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002.(2) Normativele de cheltuieli privesc: acțiunile de protocol; dotarea cu autoturisme precum și costurile pentru convorbiri telefonice.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015, prin abrogarea unei sintagme.(3) Cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanțe, cuprinse în bugetele Administrației Prezidențiale, Parlamentului, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului și instituțiilor din domeniul apărării țării, ordinii publice și siguranței naționale, se stabilesc prin normative proprii.-------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 18 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 25 martie 2004.(4) Instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii pot stabili normative proprii de cheltuieli de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanțe, cu aprobarea ordonatorului principal de credite*).-------------Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 188 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 15 mai 2003, care modifică art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 10 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 18 octombrie 2002.(5) Unitățile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanțe, prin hotărâre a consiliului local, respectiv hotărâre a consiliului județean.----------Alin. (5) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei ordonanțe, autoritățile și instituțiile publice sunt cele definite de legea privind finanțele publice și de legea privind finanțele publice locale.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Articolul 3Abrogat.-------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care completează art. I din ORDONANȚA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003, cu pct. 1^1.  +  Articolul 4(1) Normativele de cheltuieli stabilite ca limite maxime, în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, precum și de către instituțiile publice din subordinea acestora, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) În cadrul limitelor maxime prevăzute în anexa nr. 2 conducătorii instituțiilor menționate la alin. (1) pot aproba niveluri inferioare de cheltuieli, în funcție de condițiile specifice și de modul de desfășurare a acțiunii, precum și în raport cu sursele de finanțare ce pot fi atrase, în condițiile legii, la realizarea acestora.(3) Abrogat.-------------Alin. (3) al art. 4 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002.(4) Periodic, în funcție de evoluția indicelui de inflație, a prețurilor și a tarifelor, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Administrației Publice, se vor actualiza limitele maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2.-------------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002.(5) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea instituțiilor interesate, se pot aproba și alte normative de cheltuieli pentru acțiuni de protocol cu caracter deosebit, precum și alte măsuri necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol în țara și în străinătate, pe baza de justificări fundamentate.-------------Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002.  +  Articolul 5(1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, precum și instituțiile publice din subordinea acestora aplică normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme prevăzute în anexa nr. 3, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015, prin abrogarea unei sintagme.(1^1) Normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme se aplica și consiliilor locale și consiliilor județene.-------------Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care completează art. I din ORDONANȚA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003, cu pct. 1^3.(2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe numărul actual de autoturisme, aprobat prin normativele existente pentru serviciile publice descentralizate și instituțiile publice subordonate ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice - în parc comun sau pentru activități specifice - se reduc cu cel puțin 25%. Fac excepție instituțiile publice care desfășoară activități operative de inspecție în domeniile: vamal, garda financiară, construcții, transporturi, protecția mediului, protecția consumatorului, apărare, ordine publică și siguranța națională, precum și serviciile de salvare și situații de urgență. În cazul în care în urma aplicării măsurii de reducere rezulta mai puțin de un autoturism, se va putea păstra în dotare un autoturism.----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015, prin abrogarea unei sintagme.(3) Numărul de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale se aprobă prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015, prin abrogarea unei sintagme.(4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015.(5) Prin hotărâre a Guvernului se pot aproba alte normative de dotare cu autoturisme, pe bază de justificări fundamentate.----------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015, prin abrogarea unei sintagme.(6) Abrogat.-------------Alin. (6) al art. 5 a fost abrogat de lit. c) a art. 305, Cap. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006.(7) Abrogat.-------------Alin. (7) al art. 5 a fost abrogat de lit. c) a art. 305, Cap. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006.(8) Se interzice autorităților și instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, să achiziționeze autoturisme, așa cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cmc și al căror preț nu poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA.-------------Alin. (8) al art. 5 a fost introdus de art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 noiembrie 2012.(9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale pot achiziționa autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cmc și al căror preț poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA numai în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.-------------Alin. (9) al art. 5 a fost introdus de art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 noiembrie 2012.(9^1) Prin excepție de la prevederile alin. (8), misiunile diplomatice ale României din străinătate pot achiziționa autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cmc și al căror preț poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro, inclusiv T.V.A., numai în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, pe bază de memorandum aprobat de Guvern.-------------Alin. (9^1) al art. 5 a fost introdus de art. 98 din ORDONANȚA nr. 20 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 31 iulie 2015.(9^2) Prin excepție de la prevederile alin. (8), societățile, societățile naționale și companiile naționale cu capital integral sau majoritar de stat, care activează în domeniul energiei electrice, al gazelor naturale și al petrolului, pot achiziționa autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cmc și al căror preț poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro, inclusiv TVA, dar nu mai mare de 30.000 euro, inclusiv TVA, cu aprobarea ordonatorului principal de credite sau a ministerului de resort, după caz, numai în cazuri temeinic justificate și dacă au realizat profit în anul fiscal precedent.----------Alin. (9^2) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015.(9^3) Prin excepție de la prevederile alin. (8), autoritățile și instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, pot achiziționa, în condițiile legii, autoturisme al căror preț nu poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 35.000 euro inclusiv TVA, cu condiția ca achiziția acestora să fie realizată în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, finanțat din Fondul pentru mediu, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-03-2018, Articolul 5 a fost completat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 ) (10) Prevederile alin. (8) se aplică și societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiilor autonome.-------------Alin. (10) al art. 5 a fost introdus de art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 noiembrie 2012.  +  Articolul 6Celelalte normative de cheltuieli, stabilite în condițiile reglementărilor legale în vigoare, se aplica în continuare și se vor actualiza de Guvern, potrivit condițiilor prevăzute prin dispozițiile legale de aprobare a normativelor de cheltuieli respective.  +  Articolul 7(1) Cheltuielile anuale pentru convorbiri telefonice se reduc cu 10% pentru toate autoritățile administrației publice și instituțiile publice, comparativ cu media anuala a acestor cheltuieli efectiv realizate în anul 2001. Cheltuielile privind convorbirile telefonice vor putea fi majorate în raport cu evoluția indicelui inflației.(1^1) Guvernul poate aproba, prin hotărâre, majorarea cheltuielilor privind convorbirile telefonice, pentru organizarea și desfășurarea de activități specifice care se realizează de către autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 1.-------------Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică autorităților administrației publice și instituțiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (3) și (4), Ministerului Afacerilor Externe și misiunilor diplomatice ale României, Ministerului Integrării Europene, Ministerului Administrației și Internelor, Departamentului pentru Relația cu Parlamentul, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul Ministerului Public, Agenției Naționale de Presă ROMPRES, Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, prefecturilor, precum și consiliilor locale și județene.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 372 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 188 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 15 mai 2003, care modifică art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 10 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 18 octombrie 2002.  +  Articolul 8Bunurile din dotare dobândite din alocații bugetare, care nu mai pot fi utilizate după aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, se valorifica de autoritățile și instituțiile publice în condițiile dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 9Autoritățile publice centrale care au normative proprii de cheltuieli aprobate prin dispoziții legale specifice vor supune spre aprobare, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, normative corelate cu dispozițiile acesteia.  +  Articolul 10(1) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1), ale art. 5 alin. (1), ale art. 7, 8 și 9 constituie contravenție dacă nu a fost săvârșită în altfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune și se sancționează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei. Totodată, organul constatator va dispune și reconstituirea fondurilor aferente articolului bugetar din care s-au efectuat aceste cheltuieli, în vederea recuperării prejudiciilor aduse bugetului de stat.-------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 372 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.(1^1) Creditele bugetare utilizate pentru efectuarea cheltuielilor se reconstituie pe baza diferenței dintre cheltuielile suportate de autoritatea sau instituția publică și normativele stabilite prin prezenta ordonanță.-------------Alin. (1^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 372 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Administrației Publice, împuternicit prin ordin al ministrului finanțelor publice, respectiv al ministrului administrației publice, precum și de alte organe cu atribuții de control.(3) Contravențiilor prevăzute de prezentul articol le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanța.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abroga Ordonanța Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, aprobată cu modificări prin Legea nr. 13/1995, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/1997 privind competenta stabilirii de către autoritățile administrației publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme și a consumului lunar de carburanți, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 30 iunie 1997, aprobată prin Legea nr. 161/1997.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Șerban Mihăilescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
   +  Anexa nr. 1Abrogată.-------------Anexa nr. 1 a fost abrogată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Anexa nr. 2
  LIMITELE MAXIME
  în cadrul cărora se pot aproba și efectua
  cheltuieli pentru acțiuni de protocol de către ministere,
  celelalte organe de specialitate ale administrației publice
  centrale și locale, precum și de către instituțiile publice
  din subordinea acestora
  Autoritățile publice și persoanele care pot efectua cheltuieli și acțiuni de protocol ───────────────────────────────────────────────────────────────────I. Organizarea de mese oficiale și de cocteiluri A. Limite valorice pentru mese oficiale oferite de: 1. Miniștri de stat, miniștri, miniștri delegați, secretari de stat și persoanele cu funcții asimilate acestora, prefecți, președinții consiliilor județene, primarul general al municipiului București, primarii municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale 2. Subsecretari de stat și persoanele cu funcții asimilate acestora, secretari generali, secretari generali adjuncți, subprefecți, vicepreședinți ai consiliilor județene, secretari generali ai prefecturilor, precum și primari de orașe și comune, secretari generali ai județelor și al municipiului București B. Limite valorice pentru cocteiluri care pot fi oferite de persoanele prevăzute la pct. 1 și 2 de la lit. A II. Invitarea în țară a unor delegații pe cheltuiala părții române A. Cheltuieli zilnice de masă pentru: 1. Delegațiile conduse de miniștri de stat, miniștri, miniștri delegați și pentru invitații miniștrilor de stat, miniștrilor, miniștrilor delegați și ai persoanelor cu funcții asimilate acestora, ai prefecților, ai președinților consiliilor județene, ai primarului general al municipiului București și ai conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale 2. Invitații secretarilor de stat, subsecretarilor de stat și ai celor cu funcții asimilate acestora, ai subprefecților, ai vicepreședinților consiliilor județene, ai primarilor municipiilor și ai sectoarelor municipiului București 3. Invitații secretarilor generali, secretarilor generali adjuncți, secretarilor generali ai prefecturilor, ai județelor, respectiv al municipiului București, primarilor deorașe și comune, directorilor generali și ai directorilor dinministere și din celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale B. Alte cheltuieli: 1. Cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratații oferite în timpul tratativelor sau al ședințelor, în limita sumei de:  2. Cadouri în limita sumei de: III. Cheltuieli pentru însoțitori: Însoțitorii delegaților străini care se deplasează în altă localitate beneficiază de masă și cazare în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului - cheltuieli de masă pentru șoferi IV. Alte prevederi:  1. Fondul la dispoziția miniștrilor de stat, miniștrilor, miniștrilor delegați, a conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, a prefecților, a președinților consiliilor județene și a primarului general al municipiului București  Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare și tratații în limita sumei de:   2. Fondul la dispoziția rectorului  Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare și tratații în limita sumei de: Limita maximă ──────────────── lei/persoană  600.000        450.000     125.000    lei/persoană/zi 900.000        750.000      600.000     lei/persoană/zi 65.000   lei/delegație 2.250.000 lei/persoană/zi    150.000 lei/salariat din aparatul propriu200.000     lei/invitat/zi  25.000 lei/salariat in aparatul propriu 125.000 lei/invitat/zi 18.000  
  ----------Anexa nr. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015, prin modificarea pct. I.A.2 și II.A.3.
   +  Anexa nr. 3NORMATIVE DE CHELTUIELIprivind dotarea cu autoturisme----------Titlul anexei nr. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015, prin abrogarea unei sintagme.    I. Norme privind dotarea cu autoturisme: Limita maximă                                                              ------------- A. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale    administrației publice centrale și serviciile publice    descentralizate ale acestora: 1. Ministru de stat, ministru, ministru delegat*)    și funcții asimilate acestuia 1 autoturism 2. Secretar de stat și subsecretar de stat, precum și    persoanele cu funcții asimilate acestora; conducătorii    altor organe de specialitate ale administrației    publice centrale 1 autoturism 3. Secretar general, secretar general adjunct și persoanele    cu funcții asimilate acestora 1 autoturism 4. Autoturisme, în parc comun, la ministere și alte organe    de specialitate ale administrației publice centrale, în    funcție de numărul de personal, astfel:    - personal aparat propriu - până la 400 posturi 2 autoturisme    - personal aparat propriu - 401-700 posturi 3 autoturisme    - personal aparat propriu - peste 700 posturi 4 autoturisme 5. Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de    asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului    București, Casa Asigurărilor de Sănătate a    Transporturilor și Casa Asigurărilor de Sănătate a    Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și    Autorității Judecătorești pot avea în dotare, în parc comun,    un număr mediu, la nivel național, de 4 autoturisme.    Repartizarea numărului de autoturisme pe fiecare casa de    asigurări se aproba prin ordin de către președintele Casei    Naționale de Asigurări de Sănătate, respectiv de președinții    celorlalte case de asigurări de sănătate 6. Pentru serviciile publice descentralizate și instituțiile    publice subordonate ministerelor, celorlalte organe de    specialitate ale administrației publice, precum și pentru    celelalte instituții publice se vor menține în dotare    autoturismele de serviciu în parc comun, dacă a fost    aprobată de Guvern o asemenea dotare, cu reducerea prevăzută    la art. 5 alin. (2) din prezenta ordonanță.----------Pct. I.A.6 din anexa nr. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015. 7. Prefectura Municipiului București 6 autoturisme 8. Prefecturile județene 6 autoturisme B. Autorități ale administrației publice locale: 1. Consiliul General al Municipiului București 8 autoturisme 2. Consiliile județene 6 autoturisme 3. Consiliile locale ale municipiilor reședința de județ 5 autoturisme 4. Consiliile locale ale sectoarelor municipiului București 4 autoturisme 5. Consiliile locale ale celorlalte municipii și ale    orașelor 3 autoturisme 6. Consiliile locale ale comunelor 1 autoturism**)II. Abrogat.----------Pct. II din anexa nr. 3 a fost abrogat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015.-------